Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

97 Grunt Štefana Lecha

f 174a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých červenejch sirotčích v listu 136 ten Štefan vejš psaný spolu s Dorotou manželkou svou ujal podsedek po nebožt[íku] Martinovi Kolářovém jinak Karáskovi zuostalý v summě 150 R.
Kderejžto podsedek spolu z jinejmi věcmi podle zápisu knih novejch sirotčích při sirotcích 80 téhož Martina Kolářového, jakž obšírněji při těchž sirotcích jest položeno, od letha [15]94 při Vánocích po 20 R platiti povinen jest a za to všechno, jak ten Štefan platiti, při těch sirotcích dále poznamenáno jest.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jan Štoček, Matyáš Prahanus, Jíra Svadčina, Jiřík Petrovský, Filip Staňka Koláčkového a Jíra Knobloch S.R.S.A.N.
f 174b
Letha [15]94 položil Štefan napřed psaný za statek svůj peněz ročních 26 R 7 gr 3 den.
Letha [15]95 položil Štefan za statek svůj peněz purgkrecht[ních] 20 R.
Letha [15]96 položil Štefan Lech za statek svůj peněz ročních 20 R.
Leta [15]97 položil Štefan Lech za statek svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Koláře 20 R.
Leta 1598 položil Štefan Lech za statek svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Koláře 20 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Štefan Lech za statek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Koláře 20 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Štefan Lech za statek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Koláře 20 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Štefan Lech za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Koláře 20 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Štefan Lech za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Koláře 20 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Štefan Lech za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kolářového dvojích peněz po 20 R - 40 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka Štefanovi Lechovi, aby za statek neb[ožtíka] Martina Kolářového toliko po 12 R doplácel.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Štefan Lech za statek neb[ožtíka] Martina Kolářového i za rok 1610 dvojích peněz 40 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Štefan Lech za statek n[ebožtíka] Martina Kolářového 15 R.
f 175a
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Štefan Lech dvojích peněz za statek n[ebožtíka] Martina Kolářového, totižto po 15 R – 30 R.
Jakož na tomto podsedku Štefan Lech měl peněz vyplacených 146 R, ty jest pro potřebu svou prodal obci předměstské za hotových 38 R 28 gr. Stalo se letha a za konšela ut s[upr]a.
Letha 1614 položil Štefan Lech za g[runt] svůj obci předměstské prvních peněz 5 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Štefan Lech položil za g[runt] obci předměstské 5 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Štefan Lech položil za grunt obci předměstské peněz ročních 5 R.

A téhož leta za téhož konšela Štefan Lech prodal grunt svůj a zahrádkou zelnou u hatí lideřovských Janovi Vodičkovi, manželu Anny Malenovské, za summu 170 R. Závdanku dal Jan Vodička Štefanovi 26 R, platiti jej má počna leta 1617 při posudku po 5 R. Odevzdán jest za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a placení gr[untu], za povinnosti JM Páně i obecní Jan Bartošů krejčí a Jan Klikavský kovář SRSN. Ac[tum] 19. Decembris 1616.

Pusté

Letha 1635 za purgmistra Jiříka Prašťka ten gr[unt] ut s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Vávrovi Konečnému za summu 120 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jakub Myslivců a Jan Kopřivnický S.R.S.A N.
Pusté

Letha Páně 1711 d[ne] 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času ujmúce sobě grunt
f 175b
ut supra Jan Najmon, který jen holé místo po mnohé letha zůstával, takového sobě až do smrti svej jsouc již věkem zešlý připsaného neměl, až po smrti jeho pozůstalej vd[ově] Dorotě týž grunt pro pořádek města se připisuje v tej summě jak prve 120 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou nešťasnú rebelii na ruinu vyšel, s tej summy se ji upúští jako jiným vyhořelým polovic, totižto 60 zlm, ostatní, totiž 60 zlm, povinna bude platiti obci městskej strážnickej po 1 zlm. Odevzdává se jí za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Carel Kayser S.R.S:V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 176a
Letha Páně 1713 dne 3. Maii za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce grunt ut supra vd[ova] Najmanka sobě připsaný, takový [z] svej dobrovolnej vůle z vědomím synův svých nemohouce jej delej držeti prodala Václavovi Mlýnkovi za 9 zlr i s těma 60 zlm vypsané majícíma. Pročež poněvadž jmenovaná vdova takové peníze náležitě přijala, týž grunt se jemu připisuje v summě jak nahoře, těch ostatních 60 zlm bude povinen platiti při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václav Najman a Matúš Mlýnek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1719 d[ne] 17. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky majíce grunt ut supra Václav Mlýnek, takový ze společného dobrovolného domluvení profrejmarčil i s tím vším, co na něm vyplaceného měl, Matějovi Glogovskému za grunt jeho v Německej uici Nro 13, jemužto Glogovskému ještě 13 zlr peněz přidal. Pročež se mu Matějovi Glogovskému nyní ten grunt připisuje za vlastní a dědičný, placením ostatní verunkovej summy, totiž 60 zlm, ročně při posudcích po 2 zlm. Contrib[uci] a jiné až po datum zápisu tohoto, zasezelé rešta z gruntu ut supra Mlýnek platiti má. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 176b
Přípis domu Václavovi Sasínovi

Letha Páně 1752 dne 21. Octo[bris] za purkmistra pana Henricha Vil[éma] Bartelsmana majíce Marina provdaná Kúkolka rozená Glogovská po svým otci Matějovi Glogovském grundt ut supra zděděný, jest takový ze svej dobrej vůle Václavovi Sasínovi za summu padesáte rýnsk[ých] odprodala, přitom pro sebe a svého manžela svobodné bydlení aš do smrti vyňala. Pročeš se nadjmenovaný grundt i s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 60 zl mor[avských], které při podsudcích po 2 zl mor[avských] k placení by přišly Václavovi Sasínovi, za jeho vlastní a dědičný zde právně připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císařských, panských i městských povinností p[an] Jozef Duray a p[an] Johannes Weiner. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut supra.

f 177a
Přípis Jury Vaštíka

Leta Páně 1775 dne 18ho měsíce dubna za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předstoupil na dům radní držitel gruntu Václav Sasín a přednesl, kterak ze svej dobrej vůle grunt ten svůj jest odprodal Jurovi Vaštíkovi za summu sedumdesát rýnských hotových peněz. Kteréžto peníze když prodavač Václav Sasín k rukám svým odpočítané podosáhnuté přiznal, týž grunt i s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 60 zl mor[avských], jenž po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej spláceti se mají, jemu Jurovi Vaštíkovi za vlastní, volný a dědičný tímto se připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvitz a p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N.

Přípis Jozefa Landiburka

Leta Páně 1786 dne 31ho měsíce Julii za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jura Vaščík grunt ut supra sobě připsaný a za vlastní odevzdaný, takový jsouce on Jura Vaštík již v letech zešlý a k opravování gruntu i k vyplacení a vybývání všlikých povinností nevládný a nemožný, po bedlivém rozvážení sobě umínil zeťovi svému Jozefovi Landiburkovi, jenž na vojně při sl[avném] cís[ařsko] kr[álovském] Würtenbergském dragounském regimentě jakožto sprostý
f 177b
voják na živě se vynachází a jeho Jury Vaštíka jedinú vlastní dceru Apoloniu sobě za manželku pojal, nemajíce žádného jiného dědice krom ji, za živobytí svého odevzdati, jakž nyní taky týž ouminek v skutek vyplňuje a jemu týž grunt zápisem tímto za dědičný odvádí. Však tím spůsobem, aby on odevzdavatel a respective tchán tohož Jozefa Landiburka v tom domě bez všelikého ouplatku až do smrti svej spolu s manželkú Alžbětú v tej nazad vystavenej světnice obydlí míti mohl a měl, nad kterúžto světničkú však on Jura Vaštík neb manželka jeho střechu opravovati, ano i v potřebě znova vystaviti se zavazuje. Podle toho grunt tento ze vším od starodávna majícím právem se jemu Jozefovi Landiburkovi, který přitom taky verunkové peníze p[e]r 60 zl mor[avských] k splacení po 2 zlm ročně obci městskej na sebe přijímá, za vlastní, volný a dědičný títmo purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností p[an] Joseph Blažek a p[an] Joseph Wainer S.R.S. vlastní a N.

(Poznámka tužkou:)
v Bednářské ulici cons. Nr 191
po něm manž[elka] ovdovělá Apolena