Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

108 Grunt Zuzanny, vdovy po ne[božtíku] Erazimovi Bednáři zůstalý

f 260a

Letha Páně 1594 podle zápis knih starých sirotčích červenejch v listu 145 puštěn jest tenž podsedek Zuzanně v summě 130 R.
Z tej summy sobě srazí dílu svého 60 R 17 gr 1 den a ještě za něj dopláceti zůstává 69 R 12 gr 6 den.
S tej summy náleží osobám těmto:
Item Danielovi Zezhulovému 50 R. Ty jemu jíti mají pořadně od letha 1594 při Vánocích po 5 R dotud, dokudž sirotci níže psaní své spravedlnosti nevyzdvihnou.
Item též náleží na tom gruntě s[irotkům] n[ebožtíka] Erazima Bednáře mimo sražený díl mateřin 19 R 12 gr 6 den. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 5 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Jan Žamberský, Martin Kašhuba a Urban Bednář S.R.S.N.

Letha 1594 položil Mathouš Kopytlanský za grunth peněz purgkrechtních sirot[kům] nebožt[íka] Erazima 5 R.
f 260b
Letha Páně 1594 ve štvrtek po neděli provodní ten napřed psaný grunth jest z poručení urozeného pana Jana Šponara z Blimsdorfu, toho času ouředníka na Strážnici, prodán Mathoušovi Kopytlanskému z jednou štvrtí roli činžovou, z loukou na Veliké, ze štvrti achtelem vinohradu v hoře Teplé, z půl búdou a štěpničkou za Starým m[ěstem] a náčiním bednářským, to vše za summu 272 R 12 gr 6 den.
Na kteroužto summu letha [15]94 položil, jakž napřed dotčeno 5 R a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]95 až do letha 1605 za týž statek pořadně po 5 R a od letha 1606 platiti povinen bude po 15 R až do vyplnění té všecké summy, však s touto znamenitou výminkou jest jemu ten statek prodán, aby od téhož gruntu podtudž, pokudž by jej nezaplatil, nic uprodati bez vůle vrchnosti nemohl.
Rukojmě za placení toho statku a povinnosti panské jsou tito zejména: Martin Kašuba, Jan Žamberský, Václav Žamberský, Jan Bartošů S.R.S.A.N.
Letha [15]95 položil Kopytanský za statek peněz ročních
10 R.
Z toho dáno Danielovi Zezhulovi 5 R.
A na sirotky zanecháno 5 R.
f 261a
Letha [15]96 položil Kopytlanský za statek svůj peněz 10 R.
Z toho dáno Danielovi Zezhulovi 5 R.
A na s[irotky] zanecháno 5 R.
Leta [15]97 položil Matouš Kopytlanský za statek svůj peněz 10 R.
Z toho přijal Daniel Zezhulů 5 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima zanecháno 5 R.

Leta 1598 položil Matouš Kopytlanský za statek svůj peněz 10 R.
Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zezhulového 5 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima zanecháno 5 R.
Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Matouš Kopytlanský za statek svůj 10 R.
S toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zezhulové[ho]
5 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima do truhlice vloženo 5 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Matouš Kopytlantský za statek 10 R.
Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zehulového 5 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima do truhlice vloženo 5 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Matouš Kopydlanský za statek 6 R.
Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zezhulového 3 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře do truhlice vloženo 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Mathouš Kopydlanský za statek 14 R.
Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zezhulového 7 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře do truhlice dáno 7 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matouš Kopytlanský za g[runt] dvojích peněz 20 R.
Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Daniele Zezhulového
10 R ost[atní].
A na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře do truhlice dáno 10 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Mathouš Kopytlanský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře 15 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mathouš Kopytlanský ta gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře 15 R.
f 261b
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Mathouš Kopytlanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře 15 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mathouš Kopytlanský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře 15 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Kopytlanský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře 15 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Mathouš Kopytlanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře 15 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře ouřad předměstský po smrti n[ebožtíka] Matouše Kopytlanského zaplatili do tohoto statku na sirotky n[ebožtíka] Erazima
32 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Havránek položil za gr[unt] na místě Matouše Kopytlanského na s[irotky] n[ebožtíka] Erazima Bednáře za 2 letha 30 R.

Pusté

Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten gr[unt] požár Pavlovi Nedojelovi za 95 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Spěvák a Jan Chovánek S.R.S.a N.

Pusté

Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho prodán jest ten grunt od p[ana] purgkmistra a pánův Janovi Kalousovi za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Adam Reiffer a Adam Bohunský SRSaNR.

Letha 1699 dne 26. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického a spoluradních téhož letha tak jakož
f 262a
Martin Sklenovský před lethy 20 i výše na grunt ut supra již na větším díle zruinyrovaný se dostal a na něm až dosavad zůstal, nemaje však sobě jej připsaného šetrně požádal, aby jemu podle pořádku městského připsán byl, aby náklad, co tak on zvelebil, dítkám jeho nehynul. Na kterúžto slušnú žádost jeho ten gr[unt] nadepsanému Martinovi Sklenovskému v summě
80 zlm bez závdanku, kterej se platiti měl, ročně po 4 zlm k obci mětské odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinností rozličných Matěj Šimků a Jiřík Jakubovský S.R.S.V.Ne. dne a leta ut sup[ra].
Leta a dne ut supra Martin Sklenovský položil za tenž gr[unt] k obci městské 2 zlr 20 kr, za které jsouce toho velmi douležitá potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on tak na vejplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jemu 3 zlm.
Takové peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého.
Letha 1702 dne 26. Janu[arii] za purgmistra p[ana] Jana Dašického Martin Sklenovský položil za gr[unt] svůj k obci městské 6 zlm, za které se jemu vypisuje 9 zlm.

f 262b
Václava Sklenovského

Letha Páně 1711 d[ne] 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času nemohouce Martin Sklenovský na gruntě ut supra pro vzešlost věku delej zůstávati a povinnosti s něho zbývati, takový pustil jest synovi svému Václavovi Sklenovskému i s tím, co na něm vyplaceného měl, totiž 12 zlm. Pročež se jemu připisuje v summě prodajnej, jak jej jeho otec měl, v 80 zlm, však že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel skrz tou uherskú rebelii, upúští se jemu třetí díl, totižto 22 zlm 20 gr. A k tomu hnedt ten den pokládá peněz posudkových obci městskej
1 zlm, a tak se mu za zaplacené vypisuje spolu i s tím, co otec jeho vyplatil 35 zlm 20 gr. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu pan Carel Kayser, p[an] Pavel Hořák S.R.S.V.a N. d[ne] a letha ut supra.
f 263a
Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Václav Sklenovský pokládá z gruntu svého při držaných posudcích peněz ročních
15 gr alb, za kteréž jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se mu 1 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.

Přípis Matěja Sklenovského

Leta Páně 1785 d[ne] 25. měsíce ledna za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupil na dům radní před Jich Opatrnost pány Matěj Sklenovský, syn po neb[ožtíku] Václavovi Sklenovským, a tu přednesl, kterak on s bratrem svým Janem Sklenovským po otci svém jmenovaným Václavovi mimo jinej gruntovní majetnosti taky dům ut supra ab intestato jure successinos jest zdědil a bratra svého řečeného Jana (když 5ry honce roli Hrádečná, což vše taky odprodal, jemu připadla) v dědictví upokojil, i taky jeho na domě mělú praetensi s ním vyrovnal, což odtud dostatečně dokázáno se vidí, poněvadž ani on, ani po něm pozůstalé dítky na nic více se nepotahujú, uctivě žádajíce, by grunt tento jemu za vlastní připsán byl. Odkudž když přitom summu verunkovú na gruntě dosavate pozůstávající p[e]r 43 zl mor[avských] 10 gr alb k splacení po 1 zlm ročně na sebe přejal, i taky v příběhu, kdyby se z dítek po bratrovi zemřelým Janovi na něco za ním potahovati chtěl, jim práv býti se zavázal, grunt ut supra se jemu Matějovi Sklenovskému za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Johann Ježík a p[an] Joseph Blažek S.R.S.V.a N.

f 263b
Přípis Františka Sklenovského

Leta Páně 1785 dne 27. měsíce ledna za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních jeho majíce Matěj Sklenovský grunt ut supra po předloženým vybavení bratra svého Jana, však s tím doložením, že dítkám po něm bratrovi pozůstalým, kdyby se strany podílu otcovského v domě tom mět se zdomnívající hlásili, vždy práv býti chce, sobě za vlastní připsaný, takový jsouce v letech již zešlý a proto nemohouce jej potřebně opravovati a povinnosti vybývati, z lásky a moci otcovskej týž grunt synovi svému Františkovi Sklenovskému per actum inter vivos za summu jedno sto rýnských jest popustil, však tím spůsobem, aby on syn František odevzdavatele gruntu respective otce svého při sobě bydlení a společné vyživení až do smrti bez všelikého ouplatku popříl, i taky potřebně opírat nechal. Přitom když taky summu verunkovú těch 43 zl mor[avských] a
10 gr bílých na sebe přejal, dotčený grunt s tím užitkem a břemenem, jak jej otec užíval neb užívati mohl, se jemu Františkovi Sklenovskému za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchn[ostenských] i městských povinností pan Jozef Stanislav a pan František Králík S.R.S.V.a N.
Pamět. Kdyby po bratrovi Janovi dítky na neco po Matějovi Sklenovském pohledávati chtěly a on Matěj již zemřelý byl, mají všichni dědici po něm pozůstalé místo něho jim dítkám po Janovi právi býti. Ačkoliv jemu Matějovi Sklenovskému nic povědomo není, že by jim to nejmenšího co dlužen byl, poněvadž bratra svého dokonale podílem svým vybavil.