Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

103 Grunt Michala Skřinaře

f 220a

Letha Páně 1578 podle zápisu knih starých purkgrechtních černejch v listu 154 nadepsaný Michal Skřinařů koupil grunth svuoj od Pavla Tomášového za summu 62 R.
Kteroužto summu docela a zouplna zaplatil. A tak zaplacenej a žádné[mu] v ničemž nezávadnej jmá.

Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Michal Skřinař maje tento podsedek zaplacený odevzdal jej Janovi Puncovskému od Těšína, zeti svému a Anně dceři své, manželce jeho, v summě 50 R. A tak jej má za volný, svobodný a zaplacený.
Rukojmě Václav Lapšů a Václav Řehořů S.R.S.A N.

Pusté

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten požár ut s[upr]a Tomášovi Šimkovému za 40 R bez závdanku, platiti jej má při vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Ondra Frydecký a Pavel Čech S.R.S.a N.
Ta summa všechna náleží obci strážnicské.
f 220b
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Thomáš Šimků položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Thomáš Šimků položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Thomáš Šimků za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Thomáš Šimků položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky položil za gr[unt] Thomáš Šimků 1 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Thomáš Šimků položil za gr[unt] obci městské 2 R.

Letha 1646 za purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních jeho prodán jest ten grunt po neb[ožtíku] Jakubovi Šimkovi Havlovi Smolkovi za summu 60 R. Závdanku dal na místě Jakuba Pašky, který vdovu po témž Jakubovi Šimkovi pozůstalou za manželku pojal, dle vykázání od něho učiněného Jozefovi do Bubalova 3 R a co tak neb[ožtík] vyplatil, to Jakub Paška na místě manželky své jemu pouští. Při tej summě náleží k obci městské vypláceti 40 R každoročně po 3 R, ostatek pak komuž by se vyhledalo. Od[evzdán] za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné všelijaké povinnosti panské i obecní Jakub Paška a Matěj Dubanský SRSaN.

Letha 1652 za purkmistra Jiříka Kopřivnického Havel Smolka položil za svůj grunt peněz k obci 10 R.
Item vína dal do důchodův 2 vědra. Jsouc obec quitovaná, srazí se mu na podsedku za ně 3 R 12 gr 6 den.
f 221a
Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Havel Smolka prodal ten grunt ut supra Havlovi Pupenkovi za summu 60 R. Závdanku jemu dáti má při konci masopusta 6 R, ostatek summy platiti má každoročně při posudcích počna roku 1658 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Havel Smolka a Blažej Ratibořský SRSaNR.

Letha 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Havel Pupenka z gruntův J.H.Mti zběhl a závdanku nevyplně, kteréhožto gruntu Havel Smolka zase se ujal a prodal jej Martinovi Gajdovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek summy platiti má při každých posudcích po
3 R.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Thomáš Očko a Mathouš Pavlíčků SRSaNR.

[Pustý]

Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času chtíce Jiřík Lipa spoluobyvatelem města Strážnice bejti, gruntu Nro.99 se zaujal a jej stavěti chtěl, však že příkopy, které v ten pokřik rebelantský pro nějaké defenduntum právě na tom místě, kde tenž grunt státi má, zdělané byly, jemu zaházeti velmi těško by přišlo, aniž tolik země k zaházení takových před rukama jest, pročež takový zas opustil a gruntu ut supra se zaujal, který podobně od mnoha leth toliko holé místo zůstával, načež J[ejich] Opatr[nosti] páni zvolili
f 221b
a jemu takový stavěti dopustili v tej summě, jak prve byl, totiž 60 zlm. Z kterejžto summy podobně [jako] jiným, aby jej tím lépejíc zvelebovati mohl, třetí díl za vystavení se sráží, totiž 20 zlm, ostatní summu bude povinen platiti obci městskej při každých posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Martin Ospalík a Martin Ježek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
NB. Pamět se činí, že se polhocení dává od datum zápisu do 3 leth.

Přípis Václava Lipy před opsaného gruntu od svého otce koupeného

Leta Páně 1747 dne 31. měsíce října za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Václav Lipa od svého otce Jiřího Lipy před opsaný dům se všemi k němu příslušející právem k němu od starodávna za summu hotových peněz devadesáte rejnsk[ých]. Pročež se jemu kupujícímu tenž dům za vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává, vej-
f 222a
runky (když by k splacení přišly) se dle vejš v předcházejícím přípisu vyměřeného času vypláceti budou.
Za rukovníky dobrého opravování gruntu a bedlivého poslušenství právu sou pan Eliáš Greger a pan Pavel Cigánek. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jana Kolestíka

Leta Páně [1]765 dne 2. Decembris za burgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil na dům radní nahoře psaný Jann Kolestík a uctivě přednesl, kterak on od poručníkův nad sirodkami po neb[ožtíku] Václavovi Lipovi, a to sice od Iříka Surýho a Tomáše Mejslíka, jim sirodkům patřící patřící dům za summu 140 zlr odkoupil, s kteréhožto domu sirodkovi Frantzovi Lipa 50 zlr, Antošovi Lipa 50 zlr, Marině Lipové 20 zlr, Kristině provdané za Jana Kolestíka
20 zlr spláceti povinen bude. Kdyby ale oni sirodkové z jeho chleba zešli a jinak se obrátili, tak on kupec Jan sirodkům s těch peněz intererssu platiti povinen bude. Pročeš se jemu s těma na něm pozůstávající verunky p[e]r 40 zlm obci mněstské patřící při posucích po dvouch zlatých morav[ských] připisuje
f 222b
a odevzdává.
Svjetkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a mněstské povinnosti p[an] Christof Mihač a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 120 fr dem Michal Matzak gehörig, welche hier 1mo loco versicheret worden.
Strassnitz d[en] 8. Julii [1]796. Svoboda.
Laut vorgezeugten und im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 15 p.v. einverleibten Quittung sind diese 120 fr baar bezahlt und hierorts ordentlich gelöschet.
De sessione 17te Maii [1]799. Prat, G.B. Führer.