Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

106 Grunt Pavla Slezáka

f 244a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 57 nadepsaný Pavel Slezák koupil ten grunt svůj od fojta a starších předměstských strážnických za summu 80 R.
Na to jest vyplnil závdanku a peněz purgrechtních do letha [15]93 20 R a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích rok po roku po 6 R – 60 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item sirot[kům] ne[božtíka] Martina Pernikáře 8 R 11 gr, na to jim za rok [15]94 zadržel 6 R.
Item nápadníkům Macha Vojtkova 1 R.
Item [sirotku] Daniele Šimonkového 50 R 19 gr.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Staněk Bednář, Tobiáš Brázda S.R.S.N.
Ten grunth jest zhořel a pustej zůstává.
Rukojmě mají jej opraviti a potom hospodářem osaditi.
f 244b
Ten napřed psaný grunth jest letha [15]95 prodán Filipovi Ostravskému z dovolení pana ouředníka [za] 60 R, kterejž od letha [15]96 platiti má pořadně po 5 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské Petr Drejsler, Petr Skarvině S.R.S.N. a Martin Málek.
Letha [15]96 položil Filip Ostravský za grunth svůj 5 R.
Z toho dáno nápadníkům Macha Vojtkova 1 R a s[irotkům] Martina Pernikáře též dáno 4 R.
Leta [15]97 položil Filip Ostravský za grunt svůj 5 R.
Z toho dáno nápadníkům Macha Pernikáře posledních pen[ěz] 4 R 11 gr.
A sirotku Anně n[ebožtíka] Daniele Šimonkového dáno 19 gr.
Leta 1598 položil Filip Ostravský za grunt svůj s[irotku] n[ebožtíka] Daniele Ostravského 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Filip Ostravský za gr[unt] svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimonkového 5 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Filip Ostravský na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimonkového
5 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Filip Ostravský za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnkového 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Filip Ostravský za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnkového 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Filip Ostravský za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnkového 4 R.

f 245a
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Filip Ostravský za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnkového 5 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka, aby se tento podsedek požár toliko po 3 R doplácel.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Filip Ostravský za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnkovýho 3 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Filip Ostravský za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnkový[ho] 3 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Filip Ostravský za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnkového 3 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Filip Ostravský za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnkovýho 3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Filip Ostravský za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnkovýho 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Filip Ostravský za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnkovýho 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Filip Ostravský na g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Šimůnka 3 R.
A tak týž Filip Ostravský má zaplacený.

Letha 1622 za předního konšela Simeona Vítkového nadepsaný Filip Ostravský umřel a ten grunt po něm zůstalý jest Hans Brušovi zeti jeho (v té summě, jakž v rejstřích sirotčích jest šacován) odveden v summě 150 R. Z kteréžto summy týž Hans Bruš poráží sobě na díl manželky své polovici z těch peněz, totiž 75 R, a ostatek platiti má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Kašuba a Matěj Kohout S.R.S.a N.
Letha Páně 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Hokyňka majíc po Filipovi Ostravském, vlastním otci svém, na gruntě ut s[upr]a nápadu k dobírání področně 75 R, takové všechny peníze Hans Brožovi švagkru svému, držiteli téhož grunthu, jest pustil a dobrovolně daroval. Čehož potvrzuje
f 245b
připsání téhož Jana Hokyňky ouřadu města Strážnice vlastní rukou jeho učiněné, tolikéž Jan Houska a Mikuláš Kneyzl potvrdili jsou toho na rathauze, že tomu jsou přítomni byli.
A tak Hans Brože má ten g[runt] zaplacený.

(Na přiloženém lístku:)
Moudrému a opatrnému panu purgmistru a pánům radním známost činím já Joannes Hokyňka při přítomnosti Jana Húsky a Mikuláše Kneyzla, že jest se jich dožádal Hons Brož, aby byli přítomni, že já Joannes zvrchu psaný jakýžkoliv nápad po rodičích svých, což se koliv v lejstřích vynaleznuti může, švakrovi svému Honsovi to dávám a zmocňuji, nikdy se na to natahovati nechtíce žádným vymyšleným fortelem.
Stalo se první neděli po Devítníku, jenž jest 15. Februarii anno 1632.
V službách povolný Joannes Hokyňka
Strasnicenus
Pusté

Letha 1711 dne 5. Februarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času zůstanúce tenž grunt ut supra po neb[ožtíku] Hans Bružovi mnoho leth pustý, docela zaplacený, takového se zaujal Matúš Mlýnek, kterémužto toho nápadu, totiž 150 zlm, v čemž ten grunt prodán byl, nomine uxorio (poněvadž on nadepsaného Hans Bruže vnučku má) připadá a k tomu druhý díl, který na jeho ženy sestru Marinu Hněvotskú připadnúti měl, od ní ctí a darem darovaný dostal. Pročež se nadepsanému Matúšovi Mlýnkovi týž grunt za volný a svobodný a docela zaplacený připisuje a
f 246a
odevzdává a žádný více na něm co praetendirovati míti nebude.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Pavel Lipenský a Jiřík Hrachovský S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti Mariny Hněvotskej d[ne] a letha ut supra.
Solutum.

Přípis Ignáce Mlýnka

Leta Páně 1779 dne 25. měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož přítomný grunt jsouce již čistý a docela zaplacený, po smrti Matúše Mlýnka prostředkem poslední vůle neb pořízení na syna nejmladšího Ignáce Mlýnka dědičně jest připadl, naproti kterémužto dědictví on všeliké dluhy particulární vyplatiti zavázán byl a vskutku vyplatil, nezůstávajíce tehdy nic jiného, napřed okrom aby on Ignác Mlýnek do pořadného držení gruntu toho dle práva a řádu purgrechtního uveden byl. Podle toho taky se jemu Ignácovi Mlýnkovi týž grunt ze vším od starodávna k němu přináležejícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený tímto připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

f 246b
Přípis Pavla Sasína

Leta Páně 1779 dne 27. měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Ignác Mlýnek po otci svém Matúšovi Mlýnkovi grunt ut supra titulo haereditatis připsaný a pořadně odevzdaný, takový jsouc již v letech on zešlý a podle toho všelikým neduhám těla podrobený, nemohouce prací rukú svých jej opravovati, aniž taky nemajíce odkud na něj náklad vésti, aby časem svým nějak nespustl, odevzdal zeťovi svému, jenž dceru jeho Rozáru za manželku sobě pojal, v summě 200 zlr na tento následující spůsob, aby on zeť Jan Sasín na gruntě tom 100 zlr jménem věna jemu patřící sobě zanechal, ostatních ale 100 zlr, tak jak mu o nich prostředkem poslední vůle mej kšaftovati budu, po smrti
mej vyplatil, mezitím ale pokavadž mně Bůh všemohoucí při živobytí společně s manželkú mou zachovati ráčí, s sebú v příbytku svém bez všelikého ouplatku přebývat nechati aneb kdybychom spolu obstáti nemohli, vystavíce mně nákladem jeho na dvoře světničku, tam i s manželkú mú až do smrti obydlí popříti a je ohřívati povinen byl, jakož taky on Jan Sasín z těch 100 zlr žádné inter[esy] dávati nemá. S tím tehdy grunt ten i s vším od starodávna k němu přináležejícím právem se jemu často jmenovanému Janovi Sasínovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 96 fr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret werden.
Strassnitz den 18ten Januer [1]795.
Ittem haftet ob diesem Hause 170 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder secundo loco vorgemerkt.
De sessione 31. Octobris 1801. Prat.