Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

122 Grunt Lukáše Baštáka

f 382a

Letha Páně 1590 nadepsaný Lukáš přijal ten grunth podle kšaftu mateři své na díl svuoj.
Za kderýž žádnému nic dlužen nejni a má jej zouplna a docela zaplacenej.
[Pustý]

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením J.M. vysoce urozeného p[ána] p[ana] Františka z Magni, hraběte na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Václavovi Medlovi za s[umm]u 100 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jíra Skočdopole, Václav Navrátil, Martin Zlošků S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Václ[av] Medla položil za gr[unt] k obci městské 2 R.
Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka Václ[av] Medlů položil za gr[unt] k obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Václav Medlo odvedl za sebe 2 vědra vína a za Boleckého, po kterémž manželku vzal, 5 věder, jakž v knize tej, v níž rešty za téhož purg[mistra] ut s[upra] zepsány a na ně víno takové přijímáno bylo, k spatření jest, mimo porážku obojích reštův předáno 6 zlm
8 gr 4 den. Poněvadž k obci platí z gruntu, takové peníze se vypsaly na gruntě, totiž 6 zlm 8 gr 4 den.
f 382b
Letha Páně 1683 dne 25. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzeka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka Bartoně Černýho, který ku vdově Barboře po neb[ožtíku] Václavovi Medlovi se přiženil, táž nadepsaná vdova nemohouce pro zešlost věku svého všelikých povinností J.C.M., panských i obecních zapravovati, nadepsaný grunt jest pustila Janovi Bobrovskýmu v s[umm]ě 100 zlm. Závdanku dal při odevzdávce p[er] 4 zlm, ostatek summy platiti má nápadníkům ročně při posudcích po 4 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Jan Sasín, Matouš Surý SRSpaN.
Na tom gruntě náleží:
Předních peněz k obci městské 90 zlm 6 gr 3 den.
Vdově Medlovej 5 zlm 23 gr 4 den.
Janovi Bobrovskýmu 4 zlm.

Letha Páně 1711 dne 11. Septemb[ris] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho držíce grunt ut supra Anna, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Martinovi Ráčkovi, dcera po Bartoňovi Černém jinak Medlovi, a nemohouce jej dálej držeti, aniž s něho povinnosti zbejvati, nýbrž nadělajíce ze svým neb[ožtíkem] manželem na něm contribučních reštů,

f 383a
které okolo 20 zlr se vstahují, takový pustila jest Carlovi Hoffmanovi za summu hotovú i s tím, co na něm vyplaceného erbovala po otci svém Medlovi, totiž 5 zlm 23 gr 4 den, totiž za 14 zlr. Pročež týž grunt se jemu Carlovi Hoffmanovi připisuje a odevzdává za volný a svobodný v summě tej, jakž jej předkové drželi, totiž 100 zlm, kteroužto summu po sražení těch 5 zlm bude povinen platiti při každých posudcích po 4 zlm nápadníkom.
Rukojmě za zbývání všelijakých povinností a opravu gruntu p[an] Antonín Duray a p[an] Jozef Moravec S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obouch stran d[ne] a letha ut supra.
Nápadníci jsou:
Obec městská 90 zlm 6 gr 3 den.
Jana Bobrovského erbové 4 zlm.

Letha Páně 1713 dne 31. Martii za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních toho času zaujmúce se gruntu ut supra Carel Hoffman, na takovém pro všelikú svou
f 383b
nemožnost a nešťasné příhody, které jej v časech těch potkaly, nemohouce zvelebovati a jej delejíc držeti, takový prodal Pavlovi Najmanovi za hotových šestnácte rýnských, které se na dluhy učiněné od Carla Hoffmana obrátily. Přočež se grunt týž připisuje nadepsanému Pavlovi Najmanovi v summě tej, jak prve byl, totiž okrom 5 zlm, které podobně jak předek jeho za zaplacené kupuje, v 94 zlm 6 gr 3 den. A aby jej tím lépejíc vystavěti mohl, s tej summy za vystavení třetí díl se upúští, totiž 31 zlm 12 gr 3 den, ostatní summu bude povinen platiti, totiž 62 zlm 24 gr 2 den, nápadníkom ročně po 4 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pfilip Černý a p[an] Pavel Hořák S.R.S.V.a N.
Nápadníci jsou:
Oběc městská 60 zlm 4 gr 2 den.
Jana Bobrovského erbové 2 zlm 20 gr.
f 384a
Letha Páně 1717 dne 3. Febr[aurii] za purgmistra pana Matyse Anderl a spoluradních jeho držitel gruntu ut supra Pavel Najman nechtíce jej delejíc držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Janovi Hlubockému mladému i s tím, co na něm za zaplaceného měl, za hotových šedesáte sedm rýnských. Kteréžto peníze poněvadž náležitě Pavel Najman k rukám svým přijal, týž grunt se nadjmenovanému Janovi Hlubockému připisuje a odevzdává za volný a svobodný, s placením ostatní summy verunkovej 62 zlm 24 gr 2 den alb nápadníkom ut supra ročně po 4 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a p[an] Ventzl Korotin slíbili R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Pamět se činí, že contrib[uci] za rok 1715 a 1716, která až posavad repartirovaná není, Pavel Najman platiti povinen bude a Jan Hlubocký teprv od 1. Janu[arii] 1717 z něho povinnosti přicházející platiti počne.

Leta Páně 1740 dne 30. Martii za purgmistra p[ana Joannes Richtra a spoluradních toho času držitelkyň gruntu ut supra Cateřina, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Hlubockém z manželstva 1ho, nyní ale pozůst[alá] Sýkorová z manželstva posledního, tenž grund nemajíce sobě připsaný odemřela,
f 384b
a tak týž grund na po ní pozůstalé sirotky Terezu, Rozáru, Annu a Apolenu nápadním právem napadl. Poněvadž pak ale ti přední 3 sirotci grunt ten opravovati ještě dosti schopné nebyli, aby tehdy na ruinu nevyšel, Jozef Továrek, manžel nejstarší dcery Apoleny, se gruntu toho zaujal a druhým sirotkom podíl s něho jim patřící, totiž Anně 27 zlr 30 kr, Rozáře 27 zlr 30 kr (okrom Terezy, kterej dosavate 27 zlr
30 kr dlužen je na díl její) náležitě splatil. Pročež ten grundt se jemu Jozefovi Továrkovi nyní za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává, s placením verunkovej summy, totiž obci městskej 60 zlm 4 gr 2 den, erbom Jana Bobrovského 2 zlm
20 gr, kterú platiti má ročně po 4 zlm zlatých.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] Eliáš Gröger a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se dne a leta ut supra.
Leta Páně 1745 dne 12. Aug[usti] za
f 385a
purgmistra p[ana] Eliáše Grögra proukázal Jozef Továrek quitantzi, že nadepsaný nápad Tereziji Hlubockej, nyní provdalej za France Horného, náležitě a zouplna zaplatil, a sice p[e]r sedm a dvaceti rý[nských] 30 kr. Pročež ani Theresia Horná, ani dědici její na Jozefovi Továrkovi neb dědicoch jeho co více pohledávati práva nemá a nemůže.

Přípis domu Frantze Králíka

Letha Páně [1]767 dne 4. Martii za purgmistra pana Christofora Mihače a spoluradních toho času Apolena rozená Hlubocká, provdaná za neb[ožtíka] Josepha Továrka, po smrti teď řečeného manžela svého zůstala ovdovjelá spolu i z jedním synem Václavem Továrkem a jednou cerou Johanou zdědili dům ut supra po svém menovaném respective manželovi a otci Josephovi Továrkovi. Poněvadž ale prostředkem času táž matka Apolena se provdala
f 385b
za Frantze Králíka, z dobrovolného s nadřečenýma svýma dítkami domluvení a povolení z lásky manželské takový dům jemu manželi svému Frantzovi Králíkovi vjenem zadala, s tím vymíněním, aby on Frantz Králík nadjmenovaným dítkám jejím po neboštíkovi

Jozefovi Továrkovi 76 zlr, id est sedumdesát šest rýns[kých], vyplatiti povinen byl. Na čemš poněvač dědici Ventzl a Johana při tomto zápisi přítomno jsouce dobrovolně zvolili a on Frantz Králík takové 76 zlr, totiš Václavovi 38 zlr a Johaně při 38 zlr čase, jak by mu Pán Bůh co nejspíše pomohel a on k penězům přijíti mohel, zaplatiti se zavázal. Pročeš podle toho se jemu ten dům za vlastní a dědičný s placením však verunkových peněz na tom domě 60 zlm 4 gr 2 den ročně při posudcích p[e]r 4 zlm obci městské strážnické.
f 386a
Svjetkové toho za placení král[ovsko] cís[ařských], vrchnostenských a městských povinností p[an] Johann Duray a pan Joseph Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti všech stran.
Dnes nížej psaného dne a roku za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního p[an] Frantz Králík a ohlásil, kterak on svému pastorkovi p[anu] Václavovi Továrkovi těch na domě k pohledávání majících třiceti osum rýnských náležitě zaplatil. Pročeš on Václav Továrek na svým oci nic víc k pohledávání nemá.
Stalo se v domě radním u přítomnosti obouch stran dne
8. Julii [1]771.

Leta Páně 1787 dne 19ho měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupil před J[ejich] O[patrnosti] pány p[an] František Králík s pastorkyní svou Johannú, pozůstalú dcerú po neb[ožtíku] Jozefovi Továrkovi, provdatú za Matúše Rozmarinka, a tu jí v oči přednesl, kterak on František Králík jí Johanně rozenej Továrkovej podobným spůsobem jako bratru jejímu Václ[avovi] těch splatiti povinných třiceti osum rýnských
f 386b
říšských v ruky odevzdal a připočítal, nsledovně nic více dlužen není. Což když taky Johanna, pastorkyň tohož p[ana] Františka Králík oustně přiznala a dosvědčila, takových 38 zlr za zaplacené tímto se vypisujú a pro pamět znamenají, kdežto následuje, že již z dědiců Továrkovských na něm Františkovi Králíkovi strany tohož domu nic to nejmenšího více k pohledávání nemají, aniž míti nesmějí.
Actum u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

[Poznámka tužkou:]
1789 No 216 vedle Josefa Hrabce a Kašp[ara] Klaudy
Václ[av] Továrek, dědil po Frant[tiškovi] Králík[ovi]
pak Fr[antišek] Továrek