Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

110 Grunt Tobiáše Brázdy

f 274a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých červenejch purgkrechtních v listu 13 nadepsaný Tobiáš koupil grunt svuoj od Michala Bavora za summu 140 R.
Na to jest závdanku a peněz ročních vyplnil 75 R 15 gr a tak ještě dopláceti zůstává 64 R 15 gr.
Na to zadržel Janečkovi od letha 1590 až do letha [15]94 po 10 R – 36 R 15 gr a ostatek summy mimo ty zadržalé, totiž
28 R, náleží Janovi Janečkovi do Koválovce všecka podle přípovědi učiněné za dluoh Michala Bavora dopláceti od letha 1595 při Vánocích po 10 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Daniel Zezhula, Matyáš Strejčků, Martin Wolffů S.R.S.N.

Letha [15]94 Dobiáš vejš psaný položil za grunth svůj Janovi Janečkovi do Koválovce peněz hotovejch, což jemu na tom gruntě náleželo 64 R 15 gr.
A tak ten Tobiáš Brázda má grunth svůj zaplacenej a v ničem nezávadnej žádnému.
f 274b
Leta [15]97 v pátek po s[vaté]m Matěji prodán jest podsedek v ulici Bednářské po n[ebožtíku] Tobiášovi Brázdovi Pavlovi Kutějkovi za summu 130 R. Závdanku položil Pavel Kutějků 10 R, jest obrácen na s[irotky] n[ebožtíka] Brázdy ten závdanek a ostatek platiti má počnouc od leta [15]97 pořadně po 7 R až do vyplacení summy ut s[upr]a.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Václav Choryňan, Šimon Suchánek, Pavel Blatnicský S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Pavel Kutějků za grunt 7 R.
Leta 1598 položil Pavel Kutějků za grunt svůj 7 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Pavel Kutějků za grunt svůj na s[irotky] nebožtíka] Tobiáše Brázdy 7 R .
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Pavel Kutějků na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Brázdy za grunt 7 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Pavel Kutějků na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Brázdy za grunt 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Pavel Kutějků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Thobiáše Brázdy 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Pavel Kutějků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Thobiáše Brázdy 7 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel Kutějků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Brázdy
7 R.

f 275a
Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Martin, syn n[ebožtíka] Tobiáše Brázdy, majíc spravedlnost po otci svým ujal požár ut s[upr]a, kterýž od vpádu nepřátelského pustý zůstával a jeho žádný ujíti nechtěl, což na něm na něm ještě dopláceti zůstávalo, totiž 73 R, ty jest na díle svém porazil. A tak má grunt svůj zaplacený, nápadníci pak n[ebožtíka] Pavla Kutějky, což otec jejich koli zaplatil, to všecko škodují. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a povinnosti Tomáš Prostějovský a Jan Ambrů SRSaNR.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Dobiáš Brázda prodal podsedek svůj Jírovi Sklenovskému za 40 R. Závdanku mu dal 4 R a ostatek platiti má od letha 1616 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Ostravský a Martin Bolecký SRS.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Sklenovský položil za grunt Tobiášovi Brázdovi 3 R.
Ty přijal Martin, syn n[ebožtíka] Bázdy.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Sklenovský položil za grunt Tobiášovi Brázdovi 3 R.
Ty přijal Martin, syn n[ebožtíka] Brázdy.

Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Sklenovský prodal ten grunt Janovi Pišťákovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 20 R, platiti má ročně po
3 R.
Rukojmě Lukáš Příborský a Tomáš Blučinský SRSAN.
A jakož jest Jírovi Sklenovskému na tom gruntě zaplaceného náleželo, totiž 10 R, ty jest pustil Janovi Pišťákovi.
Téhož letha Jan Pišťák položil položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Brázdy 3 R.
Ty sou vydané Martinovi na díl jeho.
Pusté

Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten gr[unt] požár Ondrovi Glivicskému bez závdanku za summu
60 R a platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení požáru, placení a povinnosti panské i obecní Jan Hlubocský a Jíra Studenský S.R.S.a N.
f 275b
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho po odjití Ondry Glivickýho z gruntův JHM zaprodali zvrchu psaný gr[unt] Pavlovi Havlovému za summu 70 R bez závdanku, platiti každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně a obecní Václav Svoboda a Matěj Vic S.R.S.a N.

Pusté

Letha Páně 1696 dne 23. Januarii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních téhož letha zůstávajíce ten g[runt] ut supra od mnoha leth pustý a toliko holé místo, pročež aby se tudy obec m[ěsta] St[rážnice] nestenčovala a užitky jak J[eho] Mil[osti] cís[ařské], tak panské a obecní nehynuly, než radějíc růstly, puštěn jest ten g[runt] Martinovi Svobodovi bez závdanku za summu 60 zlm, toliko poněvadž pustý grunt jest, 20 zlm jemu upúští, platiti jej má ročně k obci po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za zbývání povinnosti a stavení g[runtu] p[an] Mik[uláš] Hrdlička a p[an] Joh[anes] Karásek SRSVaN letha ut sup[ra].
f 276a
Letha Páně 1711 d[ne] 6. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Martin Svoboda z gruntu ut supra ještě obci městskej 40 zlm na letha spláceti, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou nešťasnú rebelii na ruinu vyšel, z takovej summy se jemu upúští třetí díl, totiž 13 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, a tak za zaplacené se jemu vypisují 14 zlm 10 gr, ostatní summu, totiž 25 zlm 20 gr, bude povinen platiti jak nahoře.
Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Martin Svoboda pokládá obci městskej peněz ročních při posudcích 15 gr alb, za kteréžto se jemu vypisují 1 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.
f 276b
Letha Páně 1750 dne 27. Februa[rii] za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času grunt ut supra jest Matúš Svoboda a Martin Svoboda po svým otci zerbovali. Který se jim s těma na tom gruntě podlužnýma 24 zl mor[avských]
20 gr verunkovýma penězi za jeji[ch] vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Jenž se stalo dne a roku ut supra.

Letha Páně 1750 dne 27. Februa[rii] za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času majíce Matúš a Martin Svoboda grunt ut supra po svým otci zerbovaný, jsou takový Václavovi Adamcovi,
f 277a
vlasnímu synovi Martina Adamca ze Starého města, za summu jedno sto osumnáste rýnsk[ých] hotových peněz s tím onerem, co na tom gruntě 24 zl mor[avských] 20 gr verunkových peněz obci městskej k zaplacení pozůstává, odprodali. Pročeš se jmenovaný grunt Václavovi Adamcovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.

Rukojmí za opravu gruntu a splacení jak cís[ařské], tak městskej povinnosti p[an] Ignatz Pfilip a p[an] Heinrich Bartelsmann. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis vdovy po Janovi Hakulovi

Leta Páně 1765 dne 20. Aprilis za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupila před počestnú radu městskú vdova po Janovi Hakulovi a oznámila, že tento grunt po svém manželovi zdědila, však ale on neb[ožtík] takový grunt právně připsaný neměl, tak nyní žádá, aby se jí tenž grunt právně připsal. Pročeš se jí za její vlastní, volný a dědičný s tím na něm od
f 277b
starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi obci městskej patřící 24 zl mor[avských]
20 gr alb ročně při posudcích po 2 zl mor[avských] skládati povinen bude, připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a městských pan Karel Večeřa a p[an] Anton Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Václava Cundrle

Leta Páně 1765 dne 20. Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupila na dům radní vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Hakulovi a oznámila, že skrz svoju nemožnost tenž grunt deleji držeti nemůže, takže ho ze svej dobrej vůle Václavovi Cundrlovi za summu 137 zlr odprodala, však ale sobje v tomž domě v přední svjednici svobodné bydlení aš do svej smrti sobje vymínila, pakli by se spolu srovnat nemohli, povinen bude kupec prodava[č]ce jednu setničku a kychyňku na své outraty postavit. Pročež se jemu Václavovi Cundrlovi za jeho vlastní, volný a dědičný s tím na něm od starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 24 zl mor[avských] a 20 gr bílých obci městskej patřící ročně při posudcích po 2 zl mor[avských] skládati povinen bude připisuje a odevzdává.
Svjedkové toho za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských pan Karel Večeřa a pan Antonín Svoboda. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.
NB. Vymiňuje sobje taky prodavačka jednu krávu v hospodářovej maštali chovat.