Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

90 Grunt Barbory Trnový

f 122a

Ta Barbora měla podsedek svuoj podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 36 v summě 40 R položenej.
Na to jest v díle svém porazila 29 R 10 gr a ještě Kateřině, manželce Jana Šulmanového, dopláceti má 10 R 20 gr. Ty sou všecky za ní těch 10 R 20 gr zadrželé.
Jan Šulmanů Martinovi švagru svému pustil a mocně před ouřadem předměstským k vlastnosti, aby je sobě od Matěje zvyupomínal, odvedl.
Jest zaplacenej.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého prodán grunt, zůstalý po n[ebožce] Barboře Trnové, Martinovi synu jejímu za summu 40 R, Závdanku jest položil 10 R, které sobě na dluhu Šulmanově porazil, ostatek platiti má od letha 1600 po 4 R. Více srazil sobě dluhu, což je[mu] n[ebožka] mateř dlužna byla 10 R, zůstává ještě za něj doplatiti 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomášek Tesař, Jan Buchta, Jakub Hotař, Macek Drahotouský S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Martin Trnů za grunt 4 R na sirotky n[ebožky] Barbory Trnové, kteréž sou nápadníci po nich zůstalí přijali.
f 122b
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Martin Trnů za grunt zadrželých za předešlé leto synům n[ebožky] Barbory Trnové 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Martin Trnů za g[runt] synům n[ebožky] Barbory Trnové 4 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin Trnů porazil sobě na tomto podsedku svém nápadu po dítkách zemřelých neb[ožtíka] Jana bratra svého 4 R.
A ostatek puštěno jemu na placení po 2 R.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Trnů za greunt 2 R.
Ty přijali nápadníci neb[ožky] Barbory Trnové.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Trnů za grunt 2 R.
Ty přijala nápadníce neb[ožky] Barbory Trnové.
A tak grunt svůj docela a zouplna zaplatil.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt napřed psaný purgkmistr ut s[upr]a spolu [s] radními prodali jsou Mikulášovi Čuzijovi za 40 R bez závdanku, placení při Vánocích každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Emrichů a Vávra Konečný S.R.S.N.

Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] rad[ních] Mikuláš Čuzija vyhoříc, jemu se podle jinších sousedův vyhořelých polovici upouští, totižto 20 R.

Letha Páně 1683 dne 12. Februarii za purkmistra p[ana] Martina Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž Pavel Čuzika grunt ut supra na největší spoustku a ruinu
f 123a
jest přivedl a všelikou povinnost jak J.Mti panskou i obecní zapravovati zanedbává, aby pak Jeho Cís. Mti, panské i obecní nehynuly, J[eho] Op[atrnost] p[an] purkmistr a páni prodali nadepsaný grunt Janovi Bebítkovi za summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Blažej Ratiborský, Daniel Kovář S.R.S.a Ne.

Letha Páně 1694 dne 3. Februarii za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Václav Bohunský nemohouce na tom gr[untu] ut supra jak povinností cís[ařských], panských a obecních zbejvati aniž jej zvelebovati, nemaje sobě ani připsaného, prodal jej Jakubovi Bahnovi za svrchu psanou summu 40 zlm. Závdanku jemu dal
1 zlm, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a zbejvání povinnosti p[an] Martin Kučera a Jan Stavinoška S.R.S.a N. dne a leta ut supra.
f 123b
Letha Páně 1699 dne 7. Aprilii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického a spoluradních téhož leta Jakub Bahno zvelebíce ten gr[unt], však nemohouce na něm délejíc pro nemožnost svou obstávati a povinnosti zbejvati, prodal jej Václavovi Štěpaníkovi za túž summu, jak jej sám připsaný měl 40 zlm. Závdanku jemu dal 6 zlm, které toliko za vystavení přijímá a více na něm nic praetendirovat nebude, ostatek summy platiti bude ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
[Rukojmě] p[an] Pavel Hrachovský a Jakub Kůrka SRSVN.

Leta Páně 1708 dne 27. April[is] za purg[mistra] pana Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Dorota, pozůstalá vd[ova] po nebo[žtíku] Martinovi Klimkovi, nemohúc g[runt] ut sup[ra] držeti, prodala jej Janovi Horákovi za summu 43 zlm. Závdanku jí dal 3 zlm, ostatních platiti bude povinen po 2 zlm
f 124a
k obci městské a nadepsaná vd[ova] nic víc na tom na tom domě praetendirovat míti nebude. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu g[runtu] a placení p[an] Pavel Hořák a p[an] Jan Hlubocký SRSNR.

Letha Páně 1711 d[ne] 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Horák z gruntu ut supra obci městskej 43 zlm na letha spláceti, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou něšťasnú rebelii vyšel, s tej summy se jemu třetí díl, totiž 14 zlm 10 gr, a majíce zase na gruntu No 64 v Starém městě po otci svém neb[ožtíku] a dědovi Janovi Horákovi nápadu, co on byl tam vyplatil 4 zlm 20 gr, takové na zaplacení reštu obci na gruntě ut supra převedl jest na tento grunt, a tak se jemu tuto za zaplacené vypisuje, totiž 19 zlm, ostatní summu, totiž 24 zlm, povinen bude platiti na spůsob jak nahoře. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 124b
Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Horák pokládá obci městskej z gruntu svého při držaných posudcích 15 gr alb, za kteréž jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se mu 1 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.

Přípis domu Janovi Horákovi

Letha Páně 1751 dne 6. Julii za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času majíce Jan Horák grunt ut supra, jest takový svému synovi Janovi Horákovi z dobrovolnej vůle, nemohouc pro starost roboty vykonávat ani dům opravovat, za živobytí postoupil a právně odevzdal, vyjímajíce sobě v tom domě jak pro sebe, tak pro svoju manželku svobodné bydlení aš do smrti, pak má syn Jann Horák svému bratrovi Václavovi deset rýnsk[ých]
f 125a
a sestrám třem každej po třech rýnsk[ých] (které ještě vydělené jsou) podle svej možnosti z domu vyplatit. Pročež se nadjmenovanému Janovi Horákovi ten grunt z napřed postavenýma clausulama a s těma na tom gruntě podlužnýma 23 zl
mor[avských] verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravování gruntu a splácení cís[ařských], panských a městských povinností p[an] Matěj Paška a p[an] Ferdinand Kocián. Stalo se dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 30 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
Strassnitz den 15ten April[is] [1]796. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 40 p.v. einverleibten Quittung sind diese 30 fr bezahlt, folglich hier gelöschet worden.
De sessione 22te Decembris 1801. Prat.