Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 Grunt Mikuláše Nováka

f 98a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 49 nadepsaný Mikuláš Nováků koupil jest podsedek svuoj od Pavla Sedláčkova za summu 72 R.
Na kteroužto summu do letha [15]92 čtouc s tím lítem závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 39 R a ještě od letha 1593 při Vánocích po 6 R dopláceti má Danielovi Zezhulovému
33 R.
Na to jestli letha [15]93 a [15]94 co vyplnil, to se má v tomto zápisu doložiti.
Rukojmě Václav Ostrovský a Martin Sojka S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Mikoláš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Danielovi Zezhulovi dvojích peněz 12 R.
Letha [15]95 položil Mikoláš Novák za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] Danielovi Zezhulovi 6 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Novák za grunth Danielovi Zezhulovi 6 R.
Leta [15]97 položil Mikoláš Novák za grunt Danielovi Zezhulovi 6 R.
Leta 1598 položil Mikuoláš Novák za grunt svůj ostatních peněz nápadníkům nebožtíka Daniele Zezhulovýho 3 R.
A tak grunt svůj zaplatil.
f 98b
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Mikuláš Novák prodal podsedek svůj zaplacený Davidovi Mydlářovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu i povinnosti panské Vaněk Slanička, Vaněk Ostrovský S.R.S.A N.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil David Mydlář za g[runt] Mikulášovi Novákovýmu 8 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka Davidovi Mydlářovi, aby tento podsedek požár toliko po 4 R doplácel.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil David Mydlář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka 2 R.
Ty sou odvedeny panu purgmistru Bartholomějovi Šlechtovi na rathauz, nebo ten statek tam v městských rejstřích zapsán jest.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil David Mydlář za rok 1609 a za rok 1610 dvojích peněz zadržalých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil David Mydlář za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka
2 R.
Náleží lonský i letoší na rathauz, jsou odvedené.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil David Mydlář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka
3 R.
Jsou vydány na rathauz.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil David Mydlář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka
3 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového David Mydlář položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře David Mydlář položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka 2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře David Mydlář položil za grunt na s[irotky n[ebožtíka] Mikuláše Nová[ka]
2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře David Mydlář položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nová[ka] 4 R.
Pusté
f 99a
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením Jeho [mil]osti vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, hraběte na Strážnici, ten grunt napřed psaný požár prodán jest Michalovi Sládkovi tesaři za summu 60 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Spěvák, Janek Spěvák a Ondra Velinský S.R.S.a N.
Při tomto gruntě tato pamět se činí: Poněvadž jest v humně studně, tehdy Michal, držitel gruntu ut s[upr]a v tom se jest dobrovolně prohlásil a své povolení dal, aby jeden každý soused okolní mohl, když by se jemu líbilo a potřeba ukazovala, z tejž studně vodu bráti a užívati. Protiv čemuž on Michal ani budoucí držitelové téhož gruntu býti nechce ani býti nemají a zhajovati nechtějí nyní i na časy budoucí a věčné, však naprotiv tomu budou ti sousedé povinni touž uličku, kudyž se pro vodu choditi bude, hraditi, tak aby se držiteli gruntu žádná škoda nedála.

Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Michal Sládek ušel pryč z gruntu ut s[upr]a, i aby k spuštění zase nepřišel, týž purgkmistr ut s[upr]a s spoluradními svými prodali ten gr[unt] nadepsaný Melicharovi Pavlíkovému za summu 80 R. Závdanku dáti má ve dvou nedělích a platiti každoročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Ondřej Štejn a Jiřík Skočdopole S.R.S.a N.

Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Melichar Pavlíků položil za gr[unt] ut s[upr]a závdanku 2 R.
Ty přijal Martin Mráz, purgkmistr následující.
f 99b
Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Melichar Pavlíků položil peněz ročních k obci městské 2 R.
Letha 1661 za purg[mistra] Jiříka Kopřivnického položil Melichar Pavlíků k obci městské 1 R.
L[eta] 1670 za purgmistra Lorence Zajíčka položil Melichar Pavlík k obci městské ½ zlm 4 gr 2 den.

Letha Páně 1687 dne 4. Martii za purgmistra p[ana] Martina Frantzeka a spoluradních jeho po smrti neboštíka Melichara Pavlíkového toho gruntu zeť jeho jest Michal Linduška v summě 80 zlm se zaujal, placením ročně po 2 R bez závdanku. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Adam Němec, Karel Rosi SRSpaN.

Letha Páně 1693 dne 11. Februarii za purgmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho aby nebyla stenčována obec, nýbrž k zvelebování a rozmnožení přicházela, před opsaný grunt od J[ejich] O[patrností] pánův prodaný jest Říhovi Brumovskému za summu 80 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně při posudcích po 2 zl mor[avských.
Rukojmě za zbývání povinností všelikých a zvelebení gruntu p[an] Tomáš Svoboda a Martin Hrachovský S.R.S.N.

[Pustý]
f 100a
Letha Páně 1711 dne 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času zůstanúc ten grunt ut supra spuštěný, takového se zaujal Martin Mřenka, který až posavad pro všelijaké vojenské a rebelantských Uhrů pokřiky sobě jej připsaného neměl. Pročež aby v tom řád městský zachován byl, nyní se jemu nadepsanému Martinovi Mřenkovi týž grunt připisuje v summě, jak prve byl 80 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou uherskou rebelii vyšel, aby jej tím lépeji zvelebovati mohl, upúští se jemu s tej summy třetí díl, totiž 26 zlm 20 gr, ostatní summu, totiž 43 zlm
10 gr, bude povinen platiti obci městskej při každých posudcích ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a všelikých povinností Jan Horák a Jiřík Hrachovský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

f 100b
Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Martin Mřenka pokládá obci městskej při držaných posudcích peněz ročních 15 gr alb.
Za kteréž jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se mu 1 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.

Leta Páně 1738 dne 6. Februarii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času majíce Václav Vlček grunt ut supra ukoupený od nejakého Martina Lakosila a on od Martina Mřenky a nemajíce ani Lakosil, ani Václav Vlček takový sobě připsaný, nyní z svej i manželky jeho dobrovolnej vůle prodal jej Martinovi Priglákovi za hotových dvacet rýnských, kteréžto peníze za vystavení se počítají, v summě ale verunkových peněz ještě k placení obci městskej 53 zlm 10 gr alb. Pročež se nyní tenž grunt připisuje a odevzdává Martinovi Priglákovi za vlastní, s pla-
f 101a
cením ostatní verunkovej ut supra summy ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti Václava Vlčka a manželky jeho.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Matěj Kořenek a Mikul[áš] Majzlík S.R.S.V.a N.
Contributzi a jiné povinnosti za rok 1738 kupec k placení na sebe vzal.

Přípis Matúša Bartoška

Leta Páně 1761 dne 1ho Martii za purkmistra p[ana] Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho času zdědíce Marina, nyní provdaná Kúkolka, po svým předešlém manželovi Martinovi Priglákovi grunt ut supra, takový ze svej dobrovolnej vůle svej vlastní ceře Kateřině provdanej Perglovej postúpila a právně odevzdala. Která nyní jmenovaná Kateřina Perglová i ze svým manželem Martinem Perglem nadepsaný grunt Matúšovi Bartoškovi proti jeho gruntě z přídankem štyriceti rýnsk[ých] prohandloval a postúpil.
f 101b
Pročeš se nadepsaný grunt Matúšovi Bartoškovi s těma na něm obci podlužnýma 53 zl mor[avských] 10 gr alb verunkovýma penězi (z kterých ročně při posucích po 2 zl mor[avských] skládati povinen bude) za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Chrištopf Mihatsch a p]an] Jozef Křižan. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Josepha Stuchlíka

Leta Páně 1768 dne 25ho Octob[ris] za purgmistrovství p[ana] Christofa Aloi[se] Mihače a spoluradních majíce Matouš Bartošek dům na Suchém řádku mezi Václavem Možnarem z jednej a z druhej strany Josefem Možnarem ležící, takovej z dobrej a svobodnej vůle svej Josephovi Stuchlíkovi za devadesáte rejnských odprodal, od tohož kupce prodavač 40 zlr hotových peněz přijal a ostatních 50 zlr panu patru Phelixovi Nokrovi náležící dluh, jenž se u kupce Matouše Bartoška vynacházel, na sebe vzal, též kupec jestli
f 102a
by jaká bonifikaci za ten čas, za kterej on ten dům possediroval, vyíti měla, prodavač sobě zanechává. Odkudž se jemu zvrchu psanému Josephovi Stuchlíkovi tenž jmenovaný dům s odpravením verunkovskej summy 53 zlm 10 gr alb při posudcích po 2 zlm za vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu téhož domu jsou p[an] Philip Dvořák a p[an] Joseph Stanislav. Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.

Přípis Martina Ostravského

Leta Páně 1779 dne 22ho Febru[arii] za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jozef Stuchlík grunt ut supra od Matúša Bartoška ukúpený a pořadně připsaný, takový z dobrej a čistej vůle svej zase odprodal Martinovi Ostravskému za summu jedno sto rýnských jest odprodal a peníze k rukám svým dokonale přijal. Odkudž jemu Martinovi Ostravskému se grunt tento i s těma na něm vězícíma verunskýma penězi podle řádu purgrechtního tímto připisuje a odevzdává, ostatně povinen býti má ty verunkové peníze, jichžto 53 zl mor[avských] 10 gr bílých jest, po 2 zlm ročně obci městskej spláceti.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských popvinností pan Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 232 fr 30 kr Stadt Strasssnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco wersicheret worden.
Strassnitz den 13te Januer [1]795.
Ut Quittung folio 21 sind diese 232 fr 30 kr bezahlt und hierort gelöschet werden. Prat.