Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

105 Grunt Pavla Převrátila

f 236a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 26 ten nadepsaný Pavel má grunt svuoj od Jakuba Nedolefka za summu 80 R koupenej.
Na to jest vyplnil i s těmi penězi od Jakuba Nedolefka, což jemu na tom gruntě náleželo, puštěnejmi 17 R a tak ještě za tenž grunth dopláceti zuostává od letha [15]92 při Vánocích po 3 R až do tří leth, totiž [15]93, [15]94 a od letha [15]95 při témž časi pořadně po 8 R dopláceti má summy 63 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Martina Křížového 43 R 15 gr, ta spravedlnost jim jíti má, tak jakž napřed dotčeno. Na to jest těm si[rotkům] zadrželých do letha [15]94 14 R.
Item Martinovi Lačnovu, otčímu těch sirot[ků], též náleží po vybrání vejš psanej summy 19 R 15 gr.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých David Labrů, Erazim Bednář a Janek Pekař S.R.S.A.N.
f 236b
Jakož jest Martinovi Lačnovému na tom gruntě, jakž napřed dotčeno, náleželo 19 R 15 gr, takové peníze jsou odvedeny k vyzdvižení Pinkusce Židovce za dluh, což týž Martin povinen byl. Ty jak se jí pokládati mají, napřed o tom položeno najdeš.

Letha [15]94 přijato od Pavla napřed psaného za grunth 9 R. A tak na tom gruntě ještě zaplatiti má od letha [15]95 po 8 R summy 61 R.
Letha [15]95 položil Pavel Převrátil za grunth svůj purgkrechtních peněz 6 R 15 gr.
A při svatém Janě příštím má doložiti za ten [15]95 rok
1 ½ R. Proto se je[mu] čeká, že mu krov potrhali, když hořelo.
Letha [15]96 položil Převrátil za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Leta [15]97 položil Pavel Převrátil za grunt svůj 8 R.
[Leta] 1598 též položil zadrželých peněz 4 R.
Ty všecky ut s[upr]a peníze od Pavla Převrátila pokládaný sou přijaty do truhlice na s[irotky] n[ebožtíka] Martina, syna Jana Křížového.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Pavel Převrátil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina, syna Jana Křížového 6 R.

NB. Pavel Převrátil prodal podsedek svůj Pavlovi Štěpánovému bednáři za summu 90 R. Závdanku jemu položil 7 R, ostatek platiti má od leta 1600 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Tomášků, Jan Pernikář, Václav Žamberský, Pavel Sova kovář S.R.S.N.
f 237a
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Pavel Převrátil prodal na tomto gruntě obci předměstské 59 R 15 gr za hotových 14 R, platiti má, když se sirotkom ut s[upr]a zaplatí, po 6 R.
Rukojmě napřed psaní.
Letha 1600 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Štěpánů bednář za grunt 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křížového 3 R 15 gr.
A Pinkusce Židovce na dluh její 2 R 15 gr.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Pavel Štěpánů za grunt Pinkusce Židovce 3 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Pavel Štěpánů za grunt Pinkusce Židovce lonských i letojších 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel Štěpánů za g[runt] Pinkusce Židovce 6 R.
Zuostává se jí ještě dodati na dluh její 4 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a starší spustili z summy své, kteráž jim k obci náležela na posledních penězích 9 R 15 gr a na placení, aby každého roku při Vánocích od letha 1610 platil, pustili po 2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mikuláš Charvát na místě Pavla Štěpánova za grunt Lazarovi Pinkusčinýmu synu 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Mikuláš Charvát na místě Pavla Štěpánova za grunt Lazarovi Pinkusčinýmu synu ostatních 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mikuláš Charvát peněz prvních skoupenejch od Pavla Převrátila obci předměstskej 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Charvát peněz skoupených od Pavla Převrátila obci předměstské 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Charvát peněz obci předměstské 2 R. f 237b
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Lukáš Charvát položil za g[runt] obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Charvát položil za grunt na obec městskou 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Charvát položil za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Charvát položil na obec předměstskou 2 R.

Pusté

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti Mikuláše Charváta Alžběta, vdova po něm zůstalá, prodala ten grunth ut s[upr]a Valentovi Dybalovi za summu 90 R. Závdanku dal jí 2 R a což na něm neb[ožtík] Mikuláš Charvát zaplaceného měl, to jemu pustila a tak dopláceti má má ještě 72 R počnouc letha 1630 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Martin Mořkovský a Matěj Velk S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového pojmouc sobě Dorotu, zůstalou vdovu po neb[ožtíku] Valentovi Dybalovi, za manželku Ondřej Štejn, položil za grunt obci městské 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Ondřej Štejn položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Ondřej Štejn položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Ondřej Štajn položil za gr[unt]obci mstské 1 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Ondřej Štajn položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Ondra Štajn položil za gr[unt] obci městské 1 R.
f 238a
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Ondra Štajn položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské.
Letha 1643 za purgkmistra Pavla Nešporka Ondra Štejn položil k obci městské 1 R.
Letha 1646 za purgkmistra p[ana] Jana Slováčka Ondra Stein odvedl do panského sklepu vedle uložení 1 vědro vína mimo porážku zasezelej contrubuti. Předal 1 R 4 gr 2 den, poněvadž k obci splácí, porazí se jemu, totiž 1 R 4 gr 2 den.

[Pustý]

Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho tak jak ten grunt mnoho času nevystavený zůstával, aby povinnosti panské i obecní nehynuly, puštěn jest ten grunt od J[ejich] O[atrností] upouštějíce na vystavení 10 zlm za Martinovi Gajdovi 80 zl mor[avských] bez závdanku, placením k obci m[ěsta] Stráž[nice] po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení gruntu, placení panských i obecní povinností S.R.S.N. Pavel Vykročil a Michal Kovárek dne a leta ut s[upra].

Letha 1709 dne 5. Novembris za purgmistra pana Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Martin Gajda leže na smrtedlnej posteli poručil tento grunt manželce svej Zuzaně ze synem Martinem, ona pak nemohúc na něm obývati a jej opravovati sobě

netrúfaje, prodala jej Ondřejovi Janoškovi za summu jak nahoře 80 zlm. Místo závdanku dal jí 21 zlr podle domluvení, však jednom za stavení se kladú, poněvadž na gr[untě] nic nevyplatil,
f 238b
ostatní summu, totiž 80 zlm, bude povinen platiti každoročně k obci městské po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Pavel Hořák a p[an] Jan Bíteský.

Letha Páně 1711 dne 5. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Ondřej Janošek z gruntu ut supra ještě obci městskej 50 zlm zpláceti, z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou uherskú rebelii přišel, se jemu upúští třetí díl, totiž
26 zlm 20 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá obci městskej 1 zlm, a tak se jemu za zaplacené vypisují 27 zlm 20 gr, ostatní summu, totiž 52 zlm 10 gr, povinen bude platiti na spůsob jak nahoře. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 239a
Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Ondřej Janošek pokládá z gruntu svého peněz ročních při posudcích 18 gr. Za kteréž jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se mu 1 zlm.
Ty přijal zvrchu psaný purgmistr za příjem.

Přípis Tomáše Bánovskýho

Leta Páně [1]765 dne 12. Januarii za burgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních teho času předstoupil Tomáš Bánovský na radní dům a ohlásil, že tento grunt od Ondřeje Janoška za 30 zlr odkoupil a takový posavad právně připsaný nemněl, pročeš žádal, aby takový jemu připsaný byl. Na kteroušto žádost se jemu za jeho vlasní, volný a dědičný s těma na něm podlužmýma verunkovýma penězi obci mněstské patřící p[e]r 51 zlm ročně při posutcích po 1 zlm připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opravu gruntu a placení povinností císař[ských], vrch[nostenských] a mněst[ských] p[an] Joseph Vychodil, p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jury Bánovskýho

Leta Páně [1]765 dne 12. Januarii za burgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních teho času předstoupil Tomáš Bánovský do domu radního a oznámil, že skrze svou starost tento krundt držeti nemože, pročeš takový svému synovi Jurovi Bánovskýmu dobrovolně odevzdává a sobě v tom gruntě i ze svou manželkou svobodné bydlení až do smrti vymiňuje. Pročeš se

jemu Jurovi Bánovskýmu ua jeho vlasní, volný a dědičný s těma na tom gruntě obci mněstské podlužnýma verunkovýma penězi
51 zlm při posutcích po 1 zlm připisuje a odevzdává, kontribuci a jiný platy spolem platiti mají.
Svjetkové toho za opravení gruntu a placení povinností cís[ařských], vrch[nostenských] a mněst[ských] p[an] Josef Vychodil a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a roku ut supra.

Haftet ob diesem Hause 150 fr Stadt Strassnitzer Comungeldern, welche hier primo loco versicheret werden.
De sess[ione] 2. Maii [1]807. Prat.