Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

120 Grunt Jana Pohanky

f 362a

Podle zápisu knih starejch purgkrechtních černejch v listu 235 ten grunth byl koupil Jíra Nedolevek za sumu 150 R, kderýž docela a zouplna doplatil.
A potom po smrti jeho nadepsaný Jan Pohanka pojal sobě manželku téhož Jíry, po kteréž toho gruntu dostal a žádnému za něj nic dlužen nejni.
Toliko ženě jeho půjčeno peněz hotových z dílu bratra jejího Hanzle Krejčího 7 ½ R, o kderémž se věděti nemůže, kde by byl, jestliže by se pak kdy našel a po spravedlnosti by se ptal, má jemu týž Jan Pohanka takové peníze navrátiti.
Místo rukojemství podstavil podsedek svuoj.

Letha 1604 za předního konšela Pavla Macháčkového Manda, pozůstalá vdova po nebožtíkovi Janovi Pohankovi, prodala podsedek požár ut s[upr]a Jírovi Nohovi za summu 46 R. Závdanku jí dal 3 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmně Jan Faber, Jíra Kovář, Jíra Žiška S.R.S.A N.
f 362b
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Noha za grunt Mandě vejš psané 3 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Noha za gr[unt] Mandě ut s[upr]a 3 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Noha za gr[unt] Mandě ut sup[ra] 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jíra Noha za grunt Mandě ut sup[ra] 3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Noha za grunt Mandě ut s[upr]a 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Noha za gr[unt] Mandě vejš psané 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Noha za g[runt] Mandě Nikodémové 3 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jíra Noha položil za g[runt] Mandě Nikodémové 3 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře po smrti Jíry Nohy Kuna, manželka po něm zůstalá, prodala podsedek ten s zahrádkou zelnou pod rybníkem Petrovským Jiříkovi Pernikářovi za summu 120 R. Závdanku dal Jiřík 30 R, platiti má počna leta 1616 při posudku po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti JM Páně i obecní Jiřík Zaměstknal, Ozvald Krejčí a Šimon Tesařů z města SRSN.
Stalo se den s[vat]é Margety za fojta Valentina Krnovského.
Leta a za konšela svrchu psaného Jiřík Pernikář položil za g[runt] 3 R. Ty přijala Manda Nedolevková.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Pernikář prodal podsedek svůj, kterýž by[l] n[ebožtíka] Jíry Nohy, Danielovi Mazánkovi za summu 120 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 30 R, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Karásek a Jiřík Cimrman.
Leta Páně svrchu psaného Daniel Mazánků položil za gr[unt] 3 R.
Ty sou vydané Mandaléně Nikodémce.
Leta 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Mazánků položil za grunt 3 R.
Ty sou vydané Mandě Nikodémce.
f 363a
Jakož jest Kuně, manželce n[ebožtíka] Jíry Nohy, na tomto gruntě náleželo 70 R, ty jest prodala obci předměstské za hotových 10 R 20 gr. A tak ta Kuna již tu nic více nemá.
Ty jim půjdou, až se Mandě Nikodémce summy 11 R vyplatí, po 3 R.
Pusté

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti Daniele Mazánka prodán jest ten grunth Jírovi Studenskému bez závdanku za summu 117 R, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Pohanka a Pavel Čech S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Studenský položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Studenský položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jíra Studenský položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Studenský položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr.

Pustej

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Jíra Studenský zemřel, pan purgkmistr a páni, aby ten grunth k dalšímu spuštění nepřišel a tudy povinnosti J.H.Mti i obecní nehynuly, prodali jsou vejš psaný grunth Benešovi Služickýmu za summu 70 zlm bez závdanku, platiti jej má počna roku 1653 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti J.H.Mti i obecní Mikuláš Frydecký a Jakub Zhýbal S.R.S.a N.R.

Pusté

f 363b
Letha 1696 dne 27. Martii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho zůstávajíce ten grunth ut supra od moha let pustý a jen toliko holé místo, aby užitky jak J.Mti cís[ařské], tak panské a obecní se nestenčovaly, nýbrž růstly a se rozhojňovaly, takový grunth puštěn jest Jozefovi Pechovi za summu 70 zlm bez závdanku, placením ročně k obci městské, pokudž by žádní nápadníci nebyli, po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení g[runtu] a zbývání povinnosti Frantz Čejka a Ondřej Čech S.R.S.V.N. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1701 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] Jiří[ka] Peldřimovského a spoluradních téhož letha tak jakož Josef Pecha ten gr[unt] ut s[upr]a z holého místa vystavil a zvelebil a mnoho nákladu na něj naložil a provedl, pročež se mu dle předešlého nařízení milo[stivé] vrchnosti polovic summy, totiž 35 zlm, na summě hlavní za vystavení se jemu sráží a za zaplacené vypisuje, ost[atní] 35 zlm.
Actum na rathauzi m[ěsta] S[trážnice] leta a dne [ut supra].
f 364a
Letha Páně 1711 dne 6. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jozef Pecha z gruntu ut supra obci strážnickej na letha spláceti 35 zlm, však že takový sotva jej zvelebil zas skrz tou uherskou rebelii na ruinu vyšel, z tej nadepsanej summy se jemu třetí díl upúští, totiž 11 zlm 20 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, a tak se jemu za zaplacené vypisuje, totiž 12 zlm 20 gr, ostatní summu, totiž 22 zlm 10 gr bude povinen platiti obci městskej jak nahoře.

[Přípis] Pavla Klaudy

Letha Páně 1716 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] Matyse Anderl a spoluradních jeho Jozef Pecha, držitel gruntu ut supra, učinil z svej dobrovolnej vůle frejmark na grunt ut supra s Pavlem Klaudú za jeho grunt v konci Rybářskej ulice za domem p[ana] Dašického ležící, jemužto Pavel Klauda 21 zlr jest přidal, kterýžto frejmark aneb handl z obojí strany dobrovolně
f 364b
se jest stal. Pročež grunt ten ut supra se připisuje a odevzdává Pavlovi Klaudovi i s tím, co na něm vyplaceného jest, totiž 12 zlm 20 gr alb, ostatní summu bude povinen platiti obci městskej při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a p[an] Lukáš Červinka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.

Přípis domu Václavovi Ospalík

Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupil před J[ejich] O[patrnosti] pány vejš jmenovaný Václav Ospalík a tu přednesl, kterak neb[ožtík] Pavle Klauda za živobytí svého grunt ut supra s Janem Kaštanem, držitelem gruntu purgrechtní[ho] tejto knihy No 1, z čistej vůle jest přefrejmačil a jak on Pavel Klauda na dům purgrechtu No 1, tak taky on Jan Kaštan na grunt tento purgrechtu No 120 jest dosedl a až do smrti svej bez přípisu užíval. Když pak on Jan Kaštan smrtí zešel, odporučil týž grunt svůj synovi Mikulášovi Kaštanovi, poněvadž ale Mikuláš Kaštan v nedospělých letech zemřel, tehdy grunt ten, jsa za 75 zlr prošacovaný, od práva purgmistrovského, též s povolením ostatních nápadníků v tej řečenej summě za 75 zlr zanechán byl
f 365a
dceře Kateřině, provdatej za Václava Ospalíka, respective sestře Mikuláše Kaštana s tím doložením, aby ona neb manžel její Václav Ospalík těch 75 zlr po srásce svého podílu p[e]r 15 zlr ostatně druhej svej sestře Polexině za Ignáce Megu provdatej podobně 15 zlr, pak Anně za Juru Vaculíka provdatej 15 zlr, podobně Martinovi Kaštanovi na vojně pozůstávajícímu
15 zlr a konečně Johanně, vdově po Janovi Kaštanovi
pozůstalej, jakožto macoše vejš psaných nápadníků 15 zlr, všeho všudy pak ut supra 75 zlr na hotově vyplatili. Což když on Václav Ospalík jménem manželky svej Kateřiny vyplniti se zavázal a dosavade již skutečně vyplnil, následovně všechny nápadníky po témž Mikulášovi Kaštanovi splatil, týž grunt se jemu jakožto hospodářovi za jeho vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává. Summu verunkových peněz, totiž 22 zl mor[avských] 10 gr alb povinen jest obci městskej po 1 zl mor[avských] ročně spláceti.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských] vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Horný a pan Jozef Blažek S.R.S.V.a N.

Přípis Tomáše Ospalíka

Dnes níže psaného dne a roku stal se dokonalý a nezměnitedlný kup a prodej mezi Václavem Ospalíkem jakožto prodavačem stranú jednú, pak Tomášem Ospalíkem sy-
f 365b
nem jeho jakožto kupcem stranú druhú za příčinú domu svého, a to na tento spůsob:
Za první prodává Václav Ospalík grunt svůj v Bednářskej ulici pod militarním Nrem 214 podle Jozefa Hrabca a Jury Dvořáka stojící synovi svému Tomášovi Ospalíkovi za summu jedno sto a čtyricet rýnských.

Za druhé vymiňuje sobě prodavač v tom gruntě svobodné bydlení až do smrti svej i manželky Kateřiny, jakožto taky místo pro potřebný dobytek a schránu pro všeliké outěžky zemské. Tolikéž taky
za třetí syn tohož Václava Ospalíka Jan Ospalík na gruntě tom strany obydlí a místa pro dobytek a schrány pro outěšky jeho zemské až do jeho i manželky smrti užíti má, však naprotiv tomu zavázán bude on Jan Ospalík všech, jakékoliv jméno majících povinností a poplatků domu toho se tejkajících, polovicu vybavovati a platiti, též na všechny popravy a nové stavjání gruntu toho polovičně náklad vésti. Kdyby ale
za čtvrté buď držitel gruntu Tomáš Ospalík neb bratr jeho Jan na domě tom výminku mající zemřel a pozůstalá vdova jedna neb druhá se zase provdala, tenkráte od výminky Jana Ospalíka zejíti má. Následovně budoucímu hospodářovi neb jestli by
f 366a
Tomáš Ospalík, nynější přijimatel gruntu, na živě byl, tehdy jemu ve vůli pozůstává za takovú výminku Jana Ospalíka splátku učiniti, kterážto splátka v 50 zlr, pravím v padesáti rýnských, se vysazuje a tak bude povinna vdova po Janovi za druhého manžele provdatá se vystěhovati, což podobným spůsobem, kdyby gruntu držitel Tomáš Ospalík zemřel a jiný hospodář na dům se dostal, vyrozuměti se má, že byť by Jan Ospalík živ byl a on nový gruntu držitel jej trpěti nechtěl, takovú výminku Janovi splatiti mocti bude, jak obmezeno
s 50 zlr a tenkráte on Jan vytahnúti jinam by musel. Dálejíc
za páté poněvadž kupec Tomáš Ospalík na vystavení jednej světničky při gruntě tom se vynacházející 40 zlr vynaložil, tehdy se jemu z tej kupní summy p[e]r 170 zlr takových 40 zlr poráží a ostatních 50 zlr povinen bude buď za živobytí jemu prodavačovi Václ[avovi] Ospalíkovi splatiti aneb po smrti jeho nápadníkům vydati, poněvadž mimo tej kupní ceny on Tomáš Ospalík v tom domě za dědictví 50 zlr přijímá, jináče by týž grunt za 190 zlr v kupní summě postaven býti musel. Co se Rozáry dcery prodavače dotýká, poněvadž v tomto gruntě žádného podílu nedostává, takový on prodavač časem svým v jiných živnostech vyna-
f 366b
hraditi jí přislibuje. Ostatně
za šesté kupec Tomáš Ospalík přijímá na sebe ty na gruntě tom pozůstávající verunské peníze p[e]r 22 zl mor[avských]
10 gr alb po 2 zl mor[avských] ročně k splacení.
Vše věrně a bezelstně.

Pro stálost toho kup a prodej tento od obojí smlúvi činící strany podpisem jména stvrzen a od svědkův, však jim bez újmy a škody, společně podepsán [a] do knih gruntovních vtažen býti se povoluje.
Dáno v Strážnici dne 8ho měsíce února 1788.

Jiří Dvořák Václav Ospalík
svědek prodavač

Augustin Tománek Tomáš Ospalík
svědek kupec