Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

119 Grunt Ozvalda Krejčího

f 356a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých purgkrechtních sirotčích červených v listu 41 nadepsaný Ozvald Krejčí ujal ten grunth v dílu Doroty ženy své, dcery ne[božtíka] Ambrože Nedolevka.
A tak žádnému nic dlužen nejni.

Pusté

Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením pana ouředníka strážnického prodán jest od ouřadu města Strážnice ten grunth požár svrchu psaný Petrovi Bartkovému za summu 45 R bez závdanku, platiti jej má, když se jiní požárové platiti budou, po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Bartek Fryštacký a Jíra Střelický S.R.S.a N.
Letha 1633 za purg[mistra] šimona Tesařového Petr Bartků položil za gr[unt] nápad[níkům] neb[ožtíka] Ozvalda Krejčího
1 R 15 gr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Petr Bartků položil za gr[unt] mápadníkům neb[ožtíka] Ozvalda Krejčího
1 R.
f 356b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Petr Bartek prodal ten grunt napřed psaný Jírovi Boletskému za summu 45 R. Závdanku dal jemu 6 R a což Petr Bartků na tom gruntě vyplatil, totiž 2 R 15 gr, to jest Jírovi Boletskému pustil, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Václav Slavík a Pavel Drahotoušský S.R.S.N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Boletský položil za gr[unt] na nápadníky Ožvolda Krejčího peněz zadržalých 2 R.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta po zemřetí Jíry Boletskýho prodán jest týž grunt Pavlovi Lipenskému za summu 45 R bez závdanku, roční placení po 2 R. Od[evzdán] za v[olný] a svo[bodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti všelijaké panské i obecní Pavel Hanúsek a Jan Horák
S.R.S.a N.R.
[Pustý]

Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického prodán jest ten podsedek budouc pustý Ondrovi Skácelovi za summu třiceti pět R bez závdanku, roční placení po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za gruntu opravu a povinnosti Jan Horák a Jakub Litopecký S.R.S.N.
Náleží na tom gruntě:
Obci městské předních peněz odoumrtí po Osvaldovi 30 R
15 gr.
A Jurovi Boleckýmu 4 R 15 gr.
f 357a
Letha Páně 1683 dne 8.Martii za purgkmistra Martina Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž na nadepsaném gruntě mnoho hospodářů zůstávalo, takového gruntu z nich žádný sobě registry ujistiti nedal, aby pak panské grunty nehynuly, prodán jest od ouřadu Jiříkovi Millerovi za summu 35 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti pan Tomáš Svoboda, Jakub Žáků S.R.Sp.a N.

Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož Jiřík Miller na tomto gruntě seděl, tehdy pustil jej frejmarkem Tomášovi mladšímu Očkovi z vším tím příslušenstvím, jak jej on Miller v užívání měl, kterýžto jemu Tomášovi Očkovi za 35 zlm se připisuje, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti všeliké panské i obecní S.R.S.N. Jan Vacko a Ondřej Čech dne a leta ut s[upra].
Platiti jest k obci.
f 357b
Letha Páně 1700 dne 3. Maii za purgmistra Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož leta zůstávajíce Tomáš Očko na gruntě ut s[upra], který všechen na rujinu přišel a téměř do gruntu na spuštění, i nemohouc nadepsaný Očka na něm delej zůstávati, jej stavěti a povinnosti zbejvati, které všechny zasedělý jsou, jakož i contributi samej 12 zlr 39 kr zaseděl, pročež ten grunt pustil Janovi Dvořáčkovi v summě
40 zlm, ty pak 12 zlr 39 kr zasedělej contri[buce] složil, které se jemu na summě za zaplacené vypisují, ostatních pak
29 zlm 11 gr platiti bude k obci mětské po 2 zlm. A poněvadž jej z gruntu stavěti musí, tehdy opat[rní] páni pro zvelebení jeho lhoty obyčejné od komínovej toliko povinnosti zpřívají.
Rukojmí za dobré zvelebení gr[untu] p[an] Jakub Hrdlička a Martin Zábřezký SRSVaN.

f 358a
Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Dvořák majíce z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 29 zlm 11 gr alb, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tu uherskú rebelii na ruinu vyšel, třetí díl se jemu za vystavení upúští, totiž 9 zlm 23 2/3 gr alb. A nadto více pokládá při držaných posudcích 49 ½ kr, za kteréžto se jemu vypisují jsouc toho důležitá potřeba 1 zlm 15 gr.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.

Přípis p[ana] Filipa Dvořáka

Leta Páně [1]765 dne 4. Martii za burgmistra p[ana] Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil hned psaný Filip Dvořák v domě radním a ohlásil, kterak on po svým oci dům zdědil a takový aby připsán byl uctivě žádal. Pročeš se jemu s tím na něm od starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 18 zlm 3 1/3 grošů alb obci měské ročně při posucích po 1 zlm patřící připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opravu gruntu a placení provinnosti kr[álovské], vrch[nostenské] a mněský p[an] Joseph Vychodil a p[an] Peter Gruner. Stalo se dne a roku ut supra.
f 358b
Přípis domu Jiřího Dvořáka

Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Philip Dvořák grunt ut supra po otci svém zděděný a pořadně připsaný, takový grunt ab intestato odemřel. Majíce však syn jeho Jiří týž grunt za živobytí tohož otce svého jménem věna zadaný dle písebných smluv svadebních, takový jemu Jiříkovi dle dálejc vyhotoveného právního inventáře mezi jinú majetností prošacován, následovně v ceně 450 zlr vysazen, pak jemu Jiříkovi Dvořákovi in partem haereditatis mimo jiných gruntů polních proti výplatě ostatních spoludědiců zanechán byl, jakž obšírnějc z inventáře, od kterého výtah jemu v ruky odveden, se viděti může. Proč[ež] dílem dle inventáře a dílem podle znění smluv svadebních týž grunt se jemu Jiříkovi Dvořákovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává, verunkovú summu p[e]r 18 zlm 3 1/3 gr alb povinen jest po 1 zl moravským ročně spláceti.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] Johann Němčický S.R.S.V.a N.