Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

118 Grunt Jana Žamberskýho

f 346a

Letha 1589 podle zápisu knih starých purgkrechtních červenejch v listu 61 nadepsaný Jan Žamberský ujal podsedek svuoj s Kateřinou manželkou svou a všeliký statek po nebožt[íkovi] Šimkovi Bednáři Příborským pozůstalý, jakž toho týž zápis ut s[upr]a v sobě šířeji obsahuje a zavírá, v summě 222 R 15 gr.
Na to jest do letha [15]94 za týž statek vyplnil, totiž
27 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává 198 R 15 gr, a to takto:
Počnouc letha [15]95 při Vánocích 9 R 15 gr a potomně letha [15]96 při témž časi rok po roku až do vyplnění tej summy po 20 R.
Rukojmě za placení a opravu grutnu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Martin Kovář, Toman Mazánek, Staněk Bednář, Ondra Slanina, Lukáš Bašták, Ozvald Krejčí a Matěj Kučera S.R.S.A.N.
f 346b
Letha [15]95 položil Jan Žamberský za statek svůj peněz purgkrecht[ních] 20 R.
Letha [15]96 položil Jan Žamberský za statek svůj peněz purgkrechtních 20 R.
Leta [15]97 položil Jan Žamberský za statek svůj peněz purgkrechtních 20 R.
Leta 1598 položil Jan Žamberský za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Bednáře 20 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Žamberský za grunth svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Bendáře 20 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Žamberský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Bednáře 20 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Žamberský na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Bednáře 20 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Jan Žamberský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Bednáře 11 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Žamberský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Bednáře 20 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Žamberský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Bednáře
20 R.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a starší prodali požár po n[ebožtíku] Janovi Žamberským i z zahrádkú zelnú při Hatích Tomášovi Tesaři za summu 60 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 5 R. Odevzdán za volné a svobodné.

Rukojmě Jan Uhlíř a Šimon, Tomáše Tesaře syn S.R.S.A.N.
Vácslav n[ebožtíka] Jana Žamberskýho předstoupiv před fojta a starší předměstský oznámil, že Tomášovi Tesaři to pohodlí činí, aby za ten podsedek do 3 leth jemu za tou příčinou, že jej stavěti má, neplatil.
f 347a
Jakož Tomáše Tesař dopláceti povinen byl s[irotku] n[ebožtíka] Jana Žamberskýho summy 60 R, takové peníze Tomášek Tesař tomu sirotku na podsedku Larara Šucha odvedl, na čemž sirotek přestal. Stalo se u přítomnosti Pavla Macháčkového letha 1609.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře jakož Tomášek Tesař byl povinen Davidovi Holomkovi Židu dluhu 25 R, takový peníze týž Žid obci předměstské prodal za hotových 12 R. A Tomášek Tesař bude povinen každého roku od letha 1612 po 5 R pokládati. Pod rukojemstvím svrchu psaným.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Tomášek Tesař 5 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Tomáš Tesař za gr[unt] obci předměstské 5 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Tomášek Tesař za g[runt] obci předmě[stské] 5 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Tomáš Tesař položil za g[runt] obci předměstské 5 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš Tesař položil posledních peněz obci předměstské za grunt 5 R.

Pusté

Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového týž p[an] Šimon Tesařů majíc grunth po neb[ožtíku] otci svém zouplna zaplacený, prodal jej Jírovi Střeleckému za summu 85 R bez závdanku, platiti jej má, když se jiní požárové platiti počnou každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Bartek Fryštacký a Matěj Hospodářík S.R.S.a N.
Letha 1633 za purg[mistra] šimona Tesařového Jíra Střelecký položil za gr[unt] peněz ročních 2 R.
Kteréž týž p[urkmistr] Šimon Tesařů přijal.
f 347b
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového položil Jíra Střelecký za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Ty přijal týž Šimon Tesařů.

Pusté

Letha Páně 1688 dne 30. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho ujmouce ut s[upr]a pusté a holé místo Pavel Slabý a takové z gruntu vystavěl, i nemajíc však sobě ten grunt odevzdaný rejstrami těmito, pro zešlost věku nemohl jej více velebiti, než prodal týž grunt Jiříkovi Klučkovi za prodajnú summu 75 zl mor[avských]. Závdanku mu dal při odevzdávce za vystavení i s těmi darovanými 5 zlr chovance téhož Slabého a manželky psaného Bilnický hotových 12 zl mor[avských] 26 gr, placením ročně nápadníkům Šimona Tesařového po 3 zl mor[avských] ročně. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení gruntu a c[ísařských], p[anských] i obecních povinností S.R.S.N. Jiřík Bohunský a Václav Mlýnek dne a leta ut s[upra].
NB. Na tom gruntě žádný potomek Slabého se víc natahovati nemá.
Letha Páně 702 dne 31. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Dašického Anna Klučková položila za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské 2 zlm, za ty se jí vypisují 3 zlm.
f 348a
Letha Páně 1711 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času držíce grunt ut supra pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Jiříkovi Klučkovi, na takový se natahoval Jozef Hůlka jakožto nápadník neb[ožtíka] Šimona Tesařového, pročež nadepsaná vd[ova] z jmenovaným Jozefem Hůlkú na grunt, který on měl mezi po[d]sedky novými na Újezdě No 3 jest frejmarčila i ze vším tím, kdo co na svém gruntu vyplaceného měl. A tak často psaný Jozef Hůlka na ten grunt dosedl, kterémužto tenž grunt se připisuje v summě tejž, jak jej Jiřík Klučka měl, totiž 75 zlm. Však že již držitel přední toho gruntu Jiřík Klučka a pozůstalá po něm vd[ova] 15 zlm
26 gr byl vyplatil, to také se Jozefovi Hůlkovi za zaplacení vypisuje a z ostatní summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskou rebelii na ruinu vyšel a Jozef Hůlka jej zase vystavil, se jemu jako jiným vyhořelým třetí díl upúští, totiž z 59 zlm 4 gr upúští se 19 zlm 20 gr. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a všeli-
f 349a
jakých povinností p[an] Carel Kayser a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut supra.
Tou ale summu ostatní, totiž 39 zlm 15 gr, bude povinen platiti nápadníkom neb[ožtíka] Šimona Tesařového po 2 zlm ročně.

Letha Páně 1718 d[ne] 12. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času Jozef Hůlka, držitel gruntu ut supra, předstoupíc před právo purgmistrovské na rathauzi dobrovolně jest vyznal, kterak týž grunt ut supra pro

nemožnost svú pro zaplacení dluhu z svej dobrovolnej vůle prodal Joannesovi Landtschařitschovi za summu hotovú osmdesáte osm rýnských, a sice toliko za vystavení a tu summu verunkovú, kterú Hůlka za zaplacenú měl. Pročež poněvadž týž prodal a kup dobrovolně se stal, kterémužto taky manželka Jozefa Hůlky (ač sice ponejprv protestirovala) však potomně dobrovolně svolila, pročež týž grunt se připisuje nadepsanému Joannesovi Landtschařitschovi za volný, placením
f 349a
ostatní verunkovej summy nápadníkom Šimona Tesařového 39 zlm 14 gr alb ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl Korotin a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne]a letha ut supra.

Letha Páně 1719 d[ne] 15. April[is] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut supra Joannes Lančařitsch od Jozefa Hůlky, takový pod datum
26. Augusti roku 1718 spolu s jinými vyhořel, potom pak on Joannes Lančařitsch prostředkem smrti z toho světa zešel, pročež nechtíce po něm pozůstalá vdova jej stavěti, splnomocnila jest švagra svého Carla Kayzera (jak on to veřejně před opatr[nými] pány vyznal), aby týž grunt prodal. Dle čehož splnomocněný jsouc prodal jest jej na místě tej svej švagrovej Jiříkovi Jakubovskému za hotových 48 zlr, okrom summy hlavní verunkovej 39 zlm 14 gr alb, které kupec platiti povinen bude ročně při posudcích ročně nápadníkom Šimona Tesařového po 2 zlm. Pročež připisuje [se] týž grunt jmenovanému Jiříkovi Jakubovskému za vlastní a volný beze všech reštů, poněvadž všeliké onera teprv od datum zápise na kupce připadnúti mají.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a Carel Kayzer S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 349b
Přípis Jacuba Dvořáka

Leta Páně [1]766 dne 28. Maii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Jacub Dvořák za svou manželkou Annou a uctivě žádali, aby se ten od Jana Černého koupený dům právně připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu Jacubovi Dvořákovi s těma na něm podlužnýma a obci mněst[ské] patřícíma verunkovýma penězi
39 zlm 14 gr alb ročně při posucích po 2 zlm spláceti povinen bude, s tím na něm od starodávna majícím právem za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Světkové za opravení gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] a mněstské p[an] Joseph Zasadil a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra.

f 350a
Přípis domu vdovy po neboštíkovi Johannesovi Pieger Agnes Piegrovej

Leta Páně 1772 dne 14. Maii za purgmistra pana Carla Večeře a spolupánů radních toho času předstúpil na dům radní Jakub Dvořák a přednesl, kterak on s povolením manželky svej Anny tenž ut supra právně a purgrechtně sobě odevzdaný grunt nadřečenej vdově Agnes Piegrovej za summu čtyri sta rýnských jest odprodal. Poněvadž ale řečená kupitelkyně vdova Agnes Piegrová s penězi (které na capitálích uložené má) ihned zaopatřit se nemohla, pročež prodavač sobě právo zanechává tak dlúho v tomž domě bydlení míti, pokudž by všechných 400 zlr k rukám svým jak náleží nepřijal. Kdyby ale se přihodilo, že by ona vdova Piegrová nanejdýl do Nového roku 1773 peněz všech zaopatřiti nemohla, tehdy kup ten eo ipso změněn a jemu Jakubovi Dvořákovi zase za vlastní připadnúti má, závdanku dala 15 zlr, contribuci ale a jiné povinnosti ona vdova Piegrová sama platiti se uvoluje. Podle toho tehdy se nadřečený grund i s těma na něm vězícíma verunkový[ma] penězi p[e]r 39 zlm 14 gr alb obci městskej patřícíma při posucích po 2 zlm k placení se jí vdově Piegrovej za její vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení jak císař[sko] král[ovských], tak vrchnost[enských] a obecních povinností p[an] Johann Weiner a p[an] Franc Gatty S..S.V.a N.
Nota. Poněvadž paní Agnes Piegrová kupní summy v termíně zvrchu daném neodvedla, grunt tento držiteli předešlému naspátky připadá.
f 350b
Přípis domu p[ana] Johanesa Ježík

Leta Páně 1774 dne 27. Septembris za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce Jakub Dvořák od manželky svej Anny grunt ut supra sobě právně připsaný a tím spůsobem odevzdaný, aby on dnes neb zejtra, kdyby se odprodal, polovic kupní ceny dětom s ní splozeným, totiž Janovi a Babuši, vyplatil, takový panu Johanesovi Ježík za summu tři sta rejnských jest dobrovolně odprodal, podle čehož zmíněným dítkám svým z takového kupu a respective prodaju jedno sto padesát rýnských připadá a oni u kupce k pohledávání budú míti, ostatních ale 150 zlr jemu Jakubovi Dvořák zaplatí. S tím tehdy grunt tento, na kterém verunkovej summy 39 zlm 14 gr alb k placení po 2 zlm ročně připadá, se jemu panu Johanesovi Ježík za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Franc Králík a p[an] Johann Tyml S.R.S.V.a N.

Přípis domu Janovi Cigánkovi

Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času dle testamentu písebného de d[at]o 6ho et publicato 11ho Julii [1]785 předešlý držitel gruntu p[an] Jan Ježík odporučil dům tento svému právně přijaté-
f 351a
mu vinšovanému synovi Janovi Cigánkovi jakožto universalnímu dědicovi statku svého s tím doložením, aby Rozáliu pozůstalú vdovu, kterážto až do svej smrti v tom domě spoluhospodyňú zřízena jest, ze vší povinnú vážností předcházel a ji jak dlúho živa bude společně ze sebú přebývat nechal. Podle toho se jemu Janovi Cigánkovi grunt tento spolu pod placení verunkovej summy p[e]r 39 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně za vlastní, volný a dědičný podle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] Jan Němčický S.R.S.V.a N.

Ob diesem Hause haftet 135 fr Mattonischen Waisengeldern, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 10te Maii [1]793. Joseph Horný.
Eben ob diesem Haus haftet Joseph Sonnemarkische Geldern 764 fr 15 kr, welche hier secundo loco vogemerket worden.
Strassnitz den 1te Febr[uarii] [1]795. Joseph Horný.
Gleichfals haftet ob diesem Hause ein Johann Weinerischen Schuld p[e]r 72 fr 24 kr, welches hier tertio loco vorgemerket worden.
Strassnitz den 23ten Junii [1]795. Joseph Horný.
Hier werden den Herrschaft Strassnitzer Waisenamte schuldige 130 zlr 46 kr 4to loco vorgemerket.
Strassnitz den 25te Junii [1]795.
f 351b
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 200 fr der Frau Elisabeth Posingrin gehörig, welche hier 5to loco vorgemerket worden.
strassnitz den 11ten Decembris [1]795.
Ebens sind die 58 fr 30 kr Masenlischen Kapital hierorts auf den 6ten Satz vorgemerket.
Strassnitz am 24ten Decembris [1]799. Prat.
Imgleichen Aron Kleinische Schuldpr[ief] 148 fr ist hier 7o loco vorgemerkt.
Se sessione 30. Januarii 1801. Prat.

Imgleichen sind dem W[aisen] Amte den Herrschaft Strassnitz die schuldigen 130 fr 46 fr baar bezahlt, folglich hier geloschet werden.
De sessione 11e Aug[usti] 1802. Prat.
Ut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 52 sind die dem Joseph Sonnemark schuldige 764 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sessione 6te Decembris 1802. Prat.