Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 Grunt Víta Prušáka

f 25a

Letha Páně 1595 nadepsaný Víth Prušák koupil ten grunt svůj pozůstalý po nebožt[íku] Janovi Mydláři předku svém od fojta a starších předměstskejch za 30 R.
Srazil na to dílu Lidy manželky svej 4 R 20 gr, zůstává dopláceti 25 R 10 gr.
Tu summu platiti má od letha 1595 po 2 R při Vánocích rok po roku až do vyplnění tej summy osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Mikuláše Hrubce 16 R.
Item si[rotkům] ne[božtíka] Jana Mydláře, totiž Martinovi a Anně 9 R 10 gr.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Martin Vítků, Vaněk Slaníčků a Václav Ostroský S.R.S.N.

Letha [15]95 položil Vít Prušák za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]96 položil Vít Prušák za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Leta [15]97 položil Vít Prušák za grunt peněz purgkrechtních 2 R.
Leta 1598 položil Vít Prušák za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 2 R.
f 25b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Vít Prušák za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 2 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Vít Prušák na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 2 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila Lida Mydlářka na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 1 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil David Mydlář na místě Lidy manželky své za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil David Mydlář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil David Mydlář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce
2 R.
Z toho dáno nma s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubce 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mydláře 1 R.

Téhož letha a za předního konšela David Mydlář prodal podsedek svůj Štěpánovi Svobodovi za summu 34 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostaatek platiti má od letha 1604 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Alexandr Smolinský, Mikuláš Blanař S.R.S.N.

Na tom podsedku náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Mydláře předních peněz 8 R
10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Víta Prušáka 8 R 25 gr.
Davidovi Mydláři 13 R 25 gr.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali požár ut sup[ra] Mathoušovi Kamekovi za summu 34 R bez závdanku, platiti má počna při Vánocích letha ut supra po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Filip Urbánků z Pavlovic a Vojtek Kašubka
S.R.S.a N.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Mathouš Kamek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mydláře 2 R.
Dány do truhlice sirotčí.
f 26a
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mathouš Kamek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mydláře 2 R.
Dány do truhlice sirotčí.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Kamek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mydláře 2 R.
Zůstávají při právě, dány do truhlice sirotčí.
Jakož náleželo na gruntu ut s[upr]a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Mydláře mimo prvnější placení 8 R 10 gr a s[irotkům] n[ebožtíka] Víta Prušáka 8 R 25 gr, ti sirotci zemřeli. A poněvadž se žádných přátel krevních po mateři nenašlo, ta spravedlnost připadla na Lidu, mateř jejich vlastní, manželku Davida Mydláře, kteréž jemu již přináležely a on ji sobě z toho podsedka vyzdvihovati má. Však to se znamenitě vyměňuje, jestliže by se kdy s přátel těch ut s[upr]a sirotků kdo na takovou spravedlnost natahovali a právo lepší k ní míti se hlásili, bude povinen David Mydlář těm nápadníkům statku svého přede všemi věřiteli svými položiti a na gruntě to místo rukojemství statek svůj všecken podstavuje.
Stalo se za předního konšela Jana Pernikáře letha 1613.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Kamek za g[runt] Davidovi Mydláři 2 R.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Matouš Kamek prodal podsedek svůj Jírovi Morkovskému za summu 36 R. Závdanku dal 10 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po
2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za něj tito: Jíra Příhoda a Jíra Ambruzových slíbili RSN.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jíra Morkovský položil Davidovi Mydlářovému za g[runt] 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Morkovský položil Davidovi Mydlářovému za gr[unt] 2 R.

Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Morkovský položil Davidovi Mydlářovému za gr[unt] 2 R.
f 26b
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Morkovský položil za gr[unt] Davidovi Mydlářovi 2 R.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt ut s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Jírovi Lipnickému za s[umm]u 40 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Rybnikář a Jan Straka S.R.S.N.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Lipnický jsouce v držení toho gr[untu] ut s[upr]a učinil jest frejmark s Jakubem Kvintou za grunt jeho na tento jistý spůsob, nepřidajíc jeden druhému nic, toliko aby každý svůj grunt sobě zplacoval. A tak odevzdán Jakubovi Kvintovi za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jíra Skočdopole a Pavel Havlů S.R.S.a N.

Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka a spoluradních jeho Jakub Kvinta prodal gr[unt] ut s[upr]a Pavlovi Konečnému za summu 42 R. Závdanku mu dal 2 R, ostatek summy po 2 R splacovati má. Odev[zdán].
Rukojmí Jakub Kvintů a Václav Šimonů SRSaN.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Mikuláš Kryštůfek přiženíc se k Anně, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Pavlovi Konečném, koupil jest grunth svrchu psaný za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má počna roku 1653 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Jakub Zhýbal a Matouš Pavlíčků S.R.S.a N.R.
f 27a
Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho pan purgkmistr a páni po smrti Mikuláše Kryštůfka prodali jsou tento podsedek Janovi Polákovému za summu 40 zl mor[avských]. Závdanku položil ihned 1 zlm, ten přijal nadepsaný purgkmistr do počtu svého, poněvadž ta summa všeckna odúmrtím k obci přichází, ostatek summy platiti má při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti Pavel Pekař a Daniel Velický S.R.S.a N.

[Pustý]

Přípis Jana Stojana

Leta Páně 1759 dne 9ho Aprilis za purgmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních téhož času nemajíce Jan Stojan grunt ut supra sobě připsaný, který pustý zaujal a scela vystavěl, ty na něm pozůstalé verunky 39 zl mor[avských] k obci přicházející při posudcích po 2 zl mor[avských] spláceti na sebe přijal. Pročeš pro pořádek postoupnosti se tento grundt pozůstalej vdově po nebošt[íku] Janovi Stojanovi za její vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku ut supra.
f 27b
Přípis Jury Jamného

Leta Páně 1759 dne 9ho Aprilis za purkmista p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních tohož času vd[ova] Stojánková jsouce těšce nemocná jest počestnému ouřadu skrz Jana Martinka přednésti dala, kterak ona vd[ova] Stojanka grunt ut upra ze svej dobrovolnej vůle Jurovi Jamnému za summu devadesáte pět rýnsk[ých] odprodala. Pročeš nadjmenovaný grunt se Jurovi Jamnému z těma na něm podlužnýma 39 zl mor[avských] verunkových peněz obci patřícíma a při posudcích po 2 zl mor[avských] k placení pozůstalýma za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Ignatz Philip a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti svědka Jana Martinka na místě vd[ovy] Stojánkovej, pak kupce Jury Jamného manželky dne a roku ut supra.
f 28a
Přípis Jana Jamného

Leta Páně 1779 dne 15ho měsíce března za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil na dům radní pozůstalý vlastní syn po neb[ožtíku] Jurovi Jamném s uctivou žádostí, aby jemu ten po neb[ožtíku jeho otci pozůstalý dle inventáře na podíl otcovský sobě vyvolený dům pořadně připsaný byl. I vzhlídnúce v týž inventář Jich Opatrnost páni a vynaleznúce, že v všem žádost jeho slušná jest, a že jemu grunt ut supra za summu jedno sto rýnských prošacovaný na podíl jeho Jana Jamného skutečně přináleží, toliko povinen býti má on Jan Jamný sestře svej Magdaleně
42 zlr 59 gr 2 2/3 den, pak matce Marině provdatej Vrbicovej 10 zlr 3 kr 2 2/3 den časem svým vyplatiti a quitancí se

zaopatřiti. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi obci městskej patřícíma p[e]r 39 zl moravských po 2 zlm ročně k splacení se jemu Janovi Jamnému za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností pan Karel Večeřa a pan Frantz Gatty S.R.S.V.a N.
f 28b
Přípis Martina Fiale

Leta Páně 1779 dne 15. měsíce března za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jan Jamný grunt ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, takový z čistej vůle svej odprodal zase Martinovi Fialovi za summu jedno sto sedumdesáte rýnských s tou vejminkú, aby on prodavač pět roků pořad zběhlých na gruntě tom bez ouplatku svobodně přebývati vůlu měl. Závdanku přijal devatenást rýnských, id est 19 zlr, pro Magdalenu rozenú Jamnú, sestru prodavače, zanechávají se na gruntě tom, které kupec na sebe přijal, id est 42 zlr 59 kr 2 2/3 den, ostatních jedno sto osum rýnských, id est 108 zlr 1 1/3 den, kupec Martin Fiala prodavači Janovi Jamnému nanejdýl po vyjití třech neděl k rukám připočítati povinen býti má. Podle čehož grunt ten i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi obci městskej patřícíma p[e]r
39 zlatých mor[avských] k splacení po 2 zlm ročně se jemu Martinovi Fialovi za vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N.