Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

124 Grunt Pavla Hrbka

f 397a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých červenejch sirotčích v listu 11 ujal ten grunth s loučkou a jednou čtvrtí achtele vinohradu v hoře Fryzáku v summě 234 R.
Na to vyplnil s poraženým dílem ženy svej do letha [15]94 147 R a zadržel tétož letha 10 R. A tak zůstává mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 R platiti summy 77 R.
Ta summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Koželuha.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Daniel Zezhulů, Daniel Mazánků, Kašpar Bednář a Pavel Tichý S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Pavel vejš psaných zadrželejch peněz 10 R.
Více položil za rok [15]95, což od spravování novejch rejster dáno 1 R 2 gr 1 den.
Letha 1595 položil Pavel Hrbků za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Letha [15]96 položil Pavel Hrbků za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Leta [15]97 položil Pavel Hrbků za grunt svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Leta 1598 položil Pavel Hrbků za grunt svůj peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Koželuha 10 R.
Jakož náleželo z gruntu tohoto s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Koželuha vyplniti od letha [15]99 summy 36 R, takové peníze Pavel ut s[upr]a od Pavla a Davida, strejců sirotka nadepsaného, skoupil, jakž zápis při statku n[ebožtíka] Jana Koželuha ukazuje. Stalo se za předního konšela Petra Kostického [15]99.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Pavel Hrbků prodal podsedek svůj u starej brány Mikulášovi Hrbkovi bratru svýmu za summu 100 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má při každých Vánocích od leta [15]99 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Pavel Hajný, Jiřík Zelenka S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Hrbků za grunt svůj Pavlovi Hrbkový[mu] 10 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Pavel Hrbků prodal na tomto gruntě obci předměstské 70 R za hotových 40 R, placením od letha 1600 po 10 R.
Pod týmž rukojemstvím ut s[upr]a.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Mikuláš Hrbků obci předměstské 5 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Mikuláš Hrbků prodal podsedek svůj Dorotě Slanince za summu 100 R. Závdanku jemu dala 35 R a zase týž podsedek prodala Lorencovi Zámečníkovi za touž summu 100 R. Závdanku jí dal
22 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Vnuček, Jakub Kolář, Řehoř Všetečka S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Lorenc Zámečník za grunt obci předměstské 10 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Lorenc Zámečník za g[runt] obci předměstské 5 R.
f 398a
A jakož náleželo na tomto podsedku Dorotě Slanince 12 R, takové peníze Valenta Kovář muž její prodal Lorencovi Zámečníkovi za hotových peněz 3 R. A tak Dorotha Slaninka na tom podsedku nic nemá.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Wünderlich, náměstek Lorence Zámečníka, prodal podsedek požár Janovi Janákovi za summu 60 R. Závdanku dal Danielovi Wünderlichovi 4 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po
5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Měchura a Michal Modřenský S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Janák za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Janáků za grunt obci předměstské 5 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Janáků za gr[unt] obci předměstské 5 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jan Janáků za grunt obci předměstské 5 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Janáků barveník prodal podsedek ut s[upr]a Samuelovi Praštkovému za summu 70 R. Závdanku jemu dal 20 R, platiti má od letha 1612 po 5 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Martin Kašuba a Jan Doubek S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Samuel Praštků za gr[unt] obci předměstské 5 R.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Samuel Praštků prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Stehlíkovi Pražskýmu za summu 70 R. Závdanku [dal] jemu 25 R, platiti má od letha 1613 po 5 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Matěj Večeřa, Vaněk Slanička S.R.S.N.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Jan Stehlík prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Jidáškovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 20 R a což Jan Stehlík zaplatil posledních peněz 5 R, ty jest Pavlovi Jidáškovi pustil, ostatek platiti má od letha 1613 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Chládek a Pavel Mareš S.R.S.N.
f 398b
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Jidášek za gr[unt] obci předměstské 5 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Jidášek za g[runt] obci předměstské 5 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Pavel Jidášek položil za gru[nt] obci předměstské 5 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Jidášek položil za grunt obci předměstské za rok 1616 4 R.

Pusté

Letha Páně 1717 dne 6. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Matyse Anderle a spoluradních jeho zůstávajíce ten gr[unt] ut supra již na sto leth pustý a jen toliko holé místo, takové puštěno jest od ouřadu purgmistrovského a prodáno Pavlovi Neumonovi za summu prodajnú 70 zlm bez závdanku, placením ročně po vyjití polhocení k obci městské po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení gruntu a placení p[an] Vencl Korotin a p[an] Jo[an]es Bíteský S.R.S.a N.
Pamět. Tak jakož soused tohoto místa pustého a předek p[ana] Andrise Weinera, držitele gruntu Nro 125, n[ebožtík] Jakub Ondrúšek díl chlévu do gruntu nynějšího držitele Pavla Neumona ex supposito, že by to místo až po ten járek, kady voda do tej uličky teče, patřiti mělo, jest zastavil. Zaujmouce pak nyní
f 399a
to místo pusté nadepsaný Pavel Neumon, tehdy to místo, tak také kde ty chlévy zastavené byly, sobě codirované míti žádal. Že pak ale ta věc nadepsanému p[anu] Weinerovi velmi obtížná by byla, pročež raději z nadepsaným Pavlem Neumonem přátelsky se porovnal o to místo a jej od něho za hotových 13 zlr skoupil a zaplatil. A tak se tento zápis na budúcí památku činí a netoliko mezi nimi, ale na budúcí čase to stálé býti má. Stalo se dne a leta ut s[upra].

Letha Páně 1719 d[ne] 12. Oktobris za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času vystavíce Pavel Najman grunt ut supra, takový pro důležité své potřeby prodal Jakubovi Opálkovi, tak jak on jej sám v okršku jeho v užívání měl, s tím právem za hotových třiceti tři rýnské, kteréžto

peníze toliko za vystavení se počítají, grunt ale ten jak jej sám měl v 70 zlm. Pročež se nyní odevzdává týž grunt Jakubovi Opálkovi s placením tej verunkovej summy každoročně při posudcích obci městskej po 2 zlm za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris Weiner a p[an] Václav Netolička S.R.S.V.a N. u přítomnosti obúch stran.

Letha Páně 1745 dne 2. Decembr[is] za purgmistra p[ana] Eliáše Gregra a spoluradních toho času po smrti Václava Kratochvíle
f 399b
kterýžto dům ten od Jakuba Opálky za 50 zlr ukoupený byl měl a připsati sobě jej nedal, a ten po smrti jeho dědicům aneb dítkám jeho připadl. Po učiněné však mezi těmiž erbami domluvy tenž dům Jozef Kratochvíla za 30 zlr (mezi kterými též jeho díl jest) ujal, kteréžto peníze toliko za vystavení se počítají, jemu ale tenž grunt v 70 zlm, jak prve byl, se počítá. Pročež taky nyní se jemu Jozefovi Kratochvílovi s placením tej verunkovej summy každoročně při posudcích obci městské po 2 zlm za vlastní připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a právní povinnosti splacení p[an] Jozef Heisik a p[an] Jozef Fojt S.R.S.V.a N. u přítomnosti spoluerbův.

Přípis domu Jana Březiny

Letha Páně 1752 dne 6. Decembr[is] za purkmistra pana Henricha Vil[éma] Bartlesmana a spoluradních toho času zdědíce Matúš Kratochvíla grunt ut supra po svým otci Václavovi Kratochvílovi, jest takový z dobrej svej vůli Janovi Březinovi za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt z vším na něm od starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma 40 zlr verunkových peněz, kteréžto při podsudcích po 2 zlm skládati se mají, Janovi Březinovi za jeho vlastní, volný a dědičný
f 400a
zde připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení povinností p[an] Jozef Vychodil a p[an] Matěj Paška. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Jozefa Továrka

Leta Páně 1788 dne 17ho měsíce ledna pozůstanúce po neb[ožtíku] Janovi Březinovi grunt ut supra mezi společné po něm pozůstalé nápadníky k podělení, kdežto ještě Rozália, dcera tohož Jana Březiny, v letech nedospělá jest, aby grunt ten, který dosavade Dorota, pozůstalá vdova po tomž ab intestato zemřelým Janovi Březinovi, užívala a potřebně sice

opravovala, pro nemožnost její, když ovšem v letech zešlá jest, časem dalším nespustl a skrze to nápadníkům nějaká škoda a skrácení nedošlo, od vrchnostenského directoriálního ouřadu na gruntovní ouřad poručení se dodalo, grunt ten licitando plus offerenti et melius solventi veřejně odprodati. Když tehdy při takovej dne vejš psaného na kanceláři vrchnostenském držanej licitaci Jozef Továrek nejvyšší summu, totiž 381 zlr, za takový grunt podal a žádný ze spolulicitantů vícej dáti nechtěl, od ouřadu directoriálního zavřeno, aby jemu Jozefovi Továrkovi, obzláštně poněvadž
f 400b
přitom taky vehrunské peníze na tom gruntě pozůstávající p[e]r 40 zl mor[avských] k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přejal, týž grunt v tej licitando podanej nejvyšší summě za tři sta osumdesáte jeden rýnský přinechán a titulo empt i venditi za jeho vlastní připsán byl. Podle toho tehdy připisuje se jemu Jozefovi Továrkovi grunt tento za jeho vlastní, volný a dědičný u přítomnosti svědkův vdovy Doroty Březinky, Pavla Svobody a Karla Svobody dne a roku ut supra.

[Poznámka tužkou:]
1795 koupil J. Továrek dům No 233 v Zákostelní ulici po + Jan Hofbauer vedle Václ[ava] Juřického a Křivé uličky