Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

91 Grunt Jana Hanáka

f 130a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých purgkrechtních červenejch v listu 30 nadepsaný Jan Hanák koupil grunt svuoj od Jíry Šešera za summu 46 R.
Kderoužto summu jemu zouplna a docela vyplnil. A tak grunth zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha [15]96 Jan Hanák prodal grunth svůj nahoře psaný Jakubovi Kuchaři za summu 50 R. Závdanku Jakub Kuchař položil Janovi Hanákovi při odevzdávce 7 ½ R a platiti má od letha [15]97 témuž Hanákovi při Vánocích pořadně po 4 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Konečný, Jíra Noha, Jan Vracovský S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Jakub Kuchař za grunt svůj 4 R.
Ty přijala Kateřina, vdova zůstalá po ne[božtíku] Janovi Hanákovi, na místě jeho.
Leta 1598 položil Jakub Kuchař za grunt svůj 4 R.
Sou v truhlici sirotčí, kdo jich obdrží, mají se mu vydati. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jakub Kuchař za grunt svůj 4 R.
f 130b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jakub Kuchař za g[runt] 4 R.
Ty přijal Jan Zelenka po n[ebožce] Kateřině Hanačce sestře své.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Jakub Kuchař za grunt Janovi Zelenkovi 2 R.
A zkoupil od téhož Jana Zelenky posledních peněz 7 R za hotových 1 R 22 ½ gr.
Jakož ještě témuž Janovi Zelinkovi na tomto podsedku náleželo 17 R 15 gr, ty peníze jest odvedl Thobiášovi Strejčkovýmu za dluh svůj, což jemu peněz půjčených za vinohrad v Supinku dlužen byl.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jakub Kuchař za grunt Thobiášovi Strejčkovýmu 4 R.
Jakož nahoře doloženo, že Jan Zelenka odvedl za dluh svůj Thobiášovi Strejčkovýmu 17 R 15 gr, i poněvadž se Jírovi n[ebožtíka] Martina Pernikáře dluhu za zákupenství našlo 12 R 15 gr, ty peníze Thobiáš Strejčků Jírovi pouští, aby je sobě po letech vyzdvihoval. A Thobiášovi Strejčkovýmu ještě tu náležeti bude 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub Kuchař za g[runt] Jírovi Pernikářovýmu 4 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Kuchař prodal požár ut s[upr]a Mikulášovi Slovákovýmu za summu 15 R 15 gr. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek platiti má od letha 1615 po 1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.

Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Martin Kamenář, Václav Běhařů S.R.S.N.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Mikuláš Slováků položil za g[runt], zůstávají při právě 1 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Slováků položil za grunt peněz ročních 1 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Slováků položil za grunt peněz ročních 1 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Slováků položil za gr[unt] 1 R.
Zůstávají při právě.
Pusté
f 131a
Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina Frantzeka a spoluradních jeho z poručení milostivé vrchnosti J.Mti paní hraběnky Magnové zůstávaje nadepsaný grunt mnohá letha pustý, na takový Martin Vašíčků dosednouti v roku 1677 musil, jest jemu od ouřadu prošacován za summu 20 zlm bez závdanku, placením ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Adam Němec, Martin Pavlíků SRSpaN.

Letha Páně 1689 dne 23. Maii za purgmistra p[ana] Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho tak jakž Martin Vašíčků s poručení J.V.H.Mti na grunt ut supra dosednouti musil, přiženíce se do dědiny Petrova a tam jest na grunt se osadil, nechtíce J[ejich] O[patrnosti] p[an] p[urkmistr] [a] páni, aby grunty panské nehynuly, nýbrž aby k zvelebení přišly, takový grunt ut supra Martin Vašíčků jest postúpil Jannovi Tesaříkovi za summu tou, jakž od ouřadu prošacován byl, totiž za 20 zlm, placením ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný, v ničem nezávadný.
Rukojmně za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské i obecní Prokop Žďárský, Kristian Pohanka S.R.S.N. Závdanku položil 3 zlr 15 krej[carů].
f 131b
Letha 1690 [dne] 11. Februarii za purkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce Jan Tesaříkův vejš jmenovaný grunt od Martina Vašíčka v summě 20 zl mor[avských] ujatý, takový nemohúce pro všeliké nedostatky své opravovati, pustil jest jej zase Martinovi Klocmanovi za túž summu, v kterýž jej sám měl. Na to závdanku přijal 5 zl mor[avských] 3 gr, placením bude povinen obci po 1 zl mor[avském] ročně.
Rukojmě za opravu gruntu a zbývání všelikých povinností jak J[eho] C[ísařské] Mti, tak J.V.Hr.Mti, ano [i] obecní p[an] Tomáš Svoboda a p[an] Lorentz Sadkovský S.R.S.a N.

Letha Páně 1717 dne 25. Septembris za purgmistra p[ana] Matyse Anderl a spoluradních toho času držíce grunt ut supra několik leth Carel Bartoňovský a nedajíc jej sobě připsati, pro nemožnost svou pustil jej Jakubovi Adamcovi za 8 zlr a jednu měřicu pšenice, kteréžto 8 zlr na zasezelú contrib[uci] za rok 1713 a 1714 se obrátily, jenž takovú jmenovaný Adamec zaplatil. Poněvadž ale týž Adamec jej sobě až posavad připsaného neměl, nyní
f 132a
se jemu připisuje a odevzdává za volný a svobodný. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha a dne ut supra za purgmistra tohož nechtíce Jakub Adamec gruntu ut supra delejíc držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Janovi Vrbeckému za hotových sedm rýnských a contrib[uci] 3 zlr za rok 1717 zasezelú k zaplacení na sebe přijal, jakož taky contrib[uci] za rok 1715 a 1716, která až posavad repartirovaná není, když by taková repartirovaná byla, Jan Vrbecký platiti se obligiroval. Kteréžto všechno placení a závdanek toliko za vystavení se počítají, grunt pak ten se jemu připisuje v summě verunkovej jako předtím 20 zlm, kteréžto bude povinen platiti obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Vencl Korotin a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
f 132b
Letha Páně 1725, id e[st] 1725, dne 2. Januarii za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času zůstanúce grunt ut supra po tom nešťastném ohni v roku 1718 v popel obrácený a nemohouce jej pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Vrbeckém pro nemožnost svou zase stavěti, takový s jejím k tomu svolením puštěn jest od op[atrných] pánů k stavení Jiříkovi Hakačovi v summě tej jak prve 20 zlm, placením ročně při posudcích o 1 zlm, místo závdanku přejal contributzi komínovú za rok 1718 zasezelú 4 zlr. Kterýžto se jemu nyní připisuje a odevzdává s polhocením od dávání contributzi až do roku 1723 inclusive za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Kayser a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 133a
Přípis gruntu Antonína Hakače

Leta Páně [1]770 dne 13. Februarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Anton Hakač a slušně žádal, aby jemu ten po svým neb[ožtíku] otci na něj erbovně připadlý dům vedle ulici a Jana Horáka ležící právně připsán byl. Pročeš se jemu

z tyma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 20 zl mor[avských] po 1 zlm ročně k splacení, tolikéž ze vším majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svjedkové toho za opravování gruntu a placení císařsko královské, vrchnostenské a mněstské povinnosti p[an] Johann Weiner a p[an] Carel Haberman. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Doroty, vdovy po Anton[ínu] Hakačovi

Leta Páně 1785 dne 9ho Decembris za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času vzdělajíce neb[ožtík] Antonín Hakač na smrtelnej posteli poslední pořízení, dům svůj ut supra na Suchém řádku stojící odporučil manželce svej Dorotě proti splacení 50 zlr a co ona v dova ještě vzlášť
32 zlr dle přátelského porovnání Anně splatiti má, následovně s tím břemenem, aby ona vdova Dorota Anně dceře za Juru Baňařa provdatej 57 zlr, pak Rozálii 25 zlr, spolu 82 zlr
f 133b
hotových peněz jednej i druhej dceře k rukám připočítala. Když tehdy dílem oné poslední pořízení neb[ožtíka] Ant[onína] Hakače, ano i tím více skrze následovné přátelské porovnání utvrzené v svou sílu a právní moc zrůstlo a ona vdova mimo zmíněnej výplaty těch 82 zlr taky summu verunkových peněz p[e]r 20 zl moravských po 1 zl mor[avském] k obci městskej k splacení ročnímu na sebe přijala, jmenovaný grunt v mezách svých ze vším od starodávna majícím právem se jí vdově Dorotě za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnost[enských] i městských povinností p[an] Ignác Souček a p[an] Ant[onín] Ferdini S.R.S.V.a N.

Přípis Martina Svobody

Leta Páně 1785 dne 14ho Decembris za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Antonínovi Hakačovi, grunt ut supra dle testamentu sobě odporučený, z něhožto Anně dceře
57 zlr a Rozáře dceře 25 zlr splatiti povina jest, takový grunt z čistej a dobrej vůle svej přefrejmačila z Martinem Svobodú za jeho pod No purgrechtu 28 se připsáno vynacházejícím gruntem s tím doložením, že on Martin Svoboda jí vdově Dorotě osumdesát rýnských náddavku připočítati povinen býti má. Podle kteréhožto domluvení a poně-
f 134a
vadž Martin Svoboda ty dceře Anně provdatej za Juru Baňařa, jak předtím obmezeno se vyplatit má, cizí peníze k zaplacení na sebe přejal 57 zlr, dálejc taky jí vdově jakožto závdanek 23 zlr k rukám připočítal, následovně těch za náddavek

ustanovených 80 zlr vybavil, přitom summu verunkových peněz p[e]r 20 zl mor[avských] po 1 zlm ročně obci městskej k splacení na sebe potáhl, ostatně ale vdova tych dceře Rozáře povinných dvaceti pět rýnských k splacení na přefrejmačený grunt No purgrechtu 28 přenesla a s tím ujištění dala, týž grunt se jemu Martinovi Svobodovi za vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnost[enských] a městských povinností p[an] Joseph Stanislav a p[an] Joseph Blažek S.R.S.V.a N.