Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

109 Grunt Tomáše Baštáka

f 268a
Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 4 nadepsaný Tomáš Bašták koupil ten grunt od Margety Křižačky za summu 200 R.
Ten jest letha 1593 zouplna a docela zaplatil a zaň žádnému nic dlužen nejni.

Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře podle rozdílu statku po neb[ožtíku] Thomášovi Baštákovi Anna, pozůstalá vdova po něm, podsedek požár svrchu psaný s achtelem vinohradu v Dolní hoře, též s druhým vinohradem v Veselé hoře a jinými věcmi, jakž při tomž statku to zejména položeno jest, ujala v summě 457 R. Z toho sobě srazila dílu svého 403 R 17 ½ gr, zůstává za to všecko dopláceti sirotkům 53 R 12 ½ gr, placením od letha ut s[upr]a po 15 R. Odevzdán jest jí za volný a svobodný.
Rukojmě při statku sou zapsáni.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta Krnovský na místě Anny ut s[upr]a manželky své za g[runt] a jiný statek 10 R.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Valenta Krnovský za grunt a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Baštáka 7 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Valenta Krnovský za gr[unt] a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Baštáka 4 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Valenta Krnovský za g[runt] a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Baštáka 4 R.
f 268b
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Valenta Krnovský za gr[unt] a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Baštáka 4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta Krnovský za g[runt] a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Baštáka 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta Krnovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Baštáka
4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Valenta Krnovský položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Baštáka 4 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Krnovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Baštá[ka] 4 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Krnovský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Baštových 4 R.
Pusté

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho ten grunt ut supra prodán jest Adamovi Reifferovi za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Adam Bohunský a Martin Třasohlávek SRSaNR.

[Pustý]

Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jsouc ten grunt ut s[upra] holé místo a požár, tu aby povinnosti c[ísařské], p[anské] i obecní nehynuly, puštěn jest týž grunt Šebestianovi Hornému za summu 80 zlm bez závdanku, placením ročně při posudcích po
2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení gruntu a placení panských i obecních povinností S.R.S.N. Ondřej Čech a Ondřej Brož. K obci platiti.
f 269a
Letha Páně 1699 dne 2. Decembris za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Šebesta Horný položil za gr[unt] svůj ut supra k obci města Stráž[nice] na zaplacení dluhu obecního Balášovi na Vrbovce 45 kr, za které jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.

Přípis domu Matěja Nánecha

Leta Páně 1756 dne 7ho Apri[lis] za purkmistra pana Christopha Mihatscha a spoluradních téhož času jsouce pozůstalý dům ut supra vedle Václava Adamca z jednej a Matěja Sklenovského druhej strany v Bednářskej ulici ležící po neboš[tíku] Jozefovi Chlebným zanechaný jeho manželce a třem cerám na rovný díly, který dům on Jozef Chlebný za summu štyriceti rýnsk[ých] byl koupil, tak takový skrz neštěstí ohně na skázu přídouce Jan Hluštík veznúce vdovu Chlebnýho vystavil, pak napotom skrz dva následující ohně zase stavěti musel, takže ten dům Hluštíka velmi velký náklad koštoval, s tím nadjmenovaný Jan Hluštík z vůle a vědomí svej manželky i
f 269b
povolení sirodkův Matějovi Nánechovi za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodal. Z kterých peněz tři sirodci každý po
10 zlr, spolu třiceti rýnsk[ých] a Jan Klauda za vystavení zadní sedničky dvacet rýnsk[ých] dostali a taky se jim ihned při tomto zápisu na hotově odvedly, ostatních 50 zlr Janovi Hluštíkovi a 10 rýnsk[ých] jeho manželce patřící kupec téhož domu podlužen zůstal, které se zavázal, že kdykoliv Jan Hluštík by takové peníze požádal, jemu beze vší výmluvy a odtahu složiti, jakož taky Jan Hluštík sobě v tomž domě v přední sednici ze svojú manželkú svobodné bydlení na tři

leta vymínil. Kdyby pak v těch třech letách se s hospodářem srovnati nemohli, tak kupec Matěj Nánech za takovú výminku Janovi Hluštíkovi štrnáste rýnsk[ých] položit povinen bude, jestli ale se vždy srovnají skrz ty tři leta, tak kupec po vyjití tej tříletní výminky, kde Hluštík z přední sednice se vystěhovati bude muset, tou zadní sedničku proti ročnímu platu pět rýnsk[ých] Hluštíkovi popříti chce. Kdyby ale v těch třech letách nejaký neštěstí ohně (co Bůh zavaruj) se vyskytnúti mnělo a ten dům vyhořel, tak Jan Hluštík na
f 270a
přední sednicu ze slámú nápomocen býti má, jakož taky ty tři leta když einquartirování vojákův bude, téhož vojáka Jan Hluštík v přední sednici míti má, však hospodář s ním zniklý outraty snášeti i postel šafovati chce, naprotiv hospodáři schloff. kr[álovské] připadnú. Mimo toho tenž kupec Matěj Nánech povoluje, že Jan Hluštík ten pohořený krmík na svoje outraty opravit a pro sebe pár s.v. prasat v tom krmíku chovat může (však beze škody hospodáře) a kdyby se Hluštík z téhož domu jinam vystěhovati mněl, ten krmík sobě vzíti může. Pročeš nadjmenovaný grunt s těma opsanýma clausulama a na něm podlužnýma verunkovýma 79 zl mor[avských] (které při podsucích po 2 zl mor[avských] kupec skládati povinen bude) se Matějovi Nánechovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], panských a městských povinností p[an] Henrich Bartelsmann a p[an] Jozeph Duray. Stalo se u přítomnosti svědkův a kupce.
f 270b
N.203 Přípis toho gruntu Jozefovi Svobodovi

Leta Páně 1773 dne 20. měsíce dubna za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních jeho toho času předstoupila po neboštíkovi Matějovi Nánechovi pozůstalá vdova Alžběta na dům radní a tu přednesla, kterak ona strany skrze jejího neb[ožtíka] manžele učiněného dluhu p[e]r 100 zlr od věřitele p[ana] Johannesa Bartelsmanna často upomínána jest, kterýžto jiným spůsobem upokojiti jí možné není, leč by dům, který i tak zafantyrovaný na ten dluh se vynachází a i tak jej opravovati dostatečná není, odprodala a tak teho dluhu se zbavila. Pročež takový grunt ut supra z příčiny tej Jozefovi Svobodovi za summu jedno sto sedum rýnských odprodala a jemu p[anu] věřiteli Johannesovi Bartelsmannovi dluh i s interessem zaplatila. Podle toho se zmíněný dům bez všelikej výminky i s těma na něm od starodávna pozůstávajícíma verunkovýma penězi, kterýchžto 79 zl mor[avských] jest, při posucích ročně po 2 zl mor[avských] k placení jemu Jozefovi Svobodovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Johann Karásek a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.