Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 Grunt Mikuláše Višanky

f 63a

Ten Mikuláš vejš psaný má podsedek svůj od rukojmuov nebožtíka Jíry Syrového za summu 32 R koupenej.
Na to jest do letha [15]94 při Vánocích položil závdanku a peněz purgkrechtních 18 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 14 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item cechmistrům strážnickým řemesla krejčířskýho 7 R.
Na to jest do letha vejš psaného zadržel těmž cechmistruom 5 R a ostatek, totiž 2 R, jim doplniti má letha [15]95 při Vánocích.
Item týž náleží nebožt[íku] Jírovi Syrovému 7 R. Ty jíti mají takto: letha 1595 2 R, letha 1596 4 R a [15]97 1 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Michal Oravský, Martin Vítků, Jan Slováček z Starého města S.R.S.A.N.
f 63b
Letha [15]94 položil Mikoláš napřed psaný za grunth svůj peněz zadržalejch cechmistrům krejčířskejm 5 R.
Letha [15]95 položil Mikoláš za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno krejčím do cechu 2 R
A dva zlaté zanechány s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Syrového. Sou vydány Zuzanně do Skalice, neb jí to po těch sirotcích zemřelejch připadlo.
Letha [15]96 položil Mikoláš Višenka za grunth 3 R.
Ty peníze sou při právě obstaveny.
Ty jsou rukojemníci přijali, neb oni za n[ebožtíka] Jíru Syrového ty 3 R položiti museli.
Leta [15]97 položil Mikoláš za podsedek 2 R.
Ty sou vydány Zuzanně do Skalice.

Leta 1598 Kateřina, pozuostalá po n[ebožtíku] Mikulášovi Višenkovi, ujala podsedek vejš psaný v dílu svém z vinohradem v Dolní hoře, z krávou, z roubanicí v summě 92 R. Z toho sobě dílu své[ho] srazila 45 R 2 gr a tak zuostává ještě sirot[kům] doplátceti 46 R 28 gr, platcením od leta [15]98 po 5 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě při statkuo Mikoláše Višenky zapsáni sou.
Téhož leta ut s[upr]a položil Jakuob Hotař na místě Kateřiny manželky své za statek s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuoláše Višenky 5 R. Act[um] za předního konšela Jana Drabíka.
f 64a
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jakub Hotař na místě Kateřiny manželky své za statek s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Višenky 5 R.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového fojt a starší prodali podsedek po n[ebožce] Kateřině Višenkové Petrovi Štemberskýmu za tu summu, což za něj dopláceti jest, totiž 22 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Stanislav Šidlovský a Jan Nováků S.R.S.A.N.
Ta summa náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Višenky.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Petr Štemberský za g[runt] 1 R.
Ten jest dán dluhu k obci, co náležely na pohřeb Kateřiny Višenkové.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Petr Štemberskej za gr[unt] 2 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Petr Štemberský za grunt 2 R.
Zůstávají při právě.
Letha Páně 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Petr Štemberský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Višenky 1 R.
Zůstávají při ouřadu.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Petr Štemberský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Višenky položil 2 R.

Petr Štemberský odešel pryč, nechal grunthu i ženy, kteráž grunth prodala Janovi Svobodovi tkadleci za 22 R. Závdanku jí dal Jan 10 R, dopláceti jej má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, placení a opravu grunthu, povinnosti panské i obecní Jan Augusta a Jan Peprný. Actum ut s[upr]a.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Svoboda položil za gr[unt] na sirotky n[ebožtíka] Višinky 1 R.
Ty zůstávají při právě.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Svoboda položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Višenky 2 R.
f 64b
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Svoboda prodal ten grunt Matějovi Urbánkovému za summu 26 R. Závdanku dal při odevzdávce 8 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Sládků a Šimek Lesnický SRSAN.
Letha ut s[upr]a Matěj Urbánků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Višenky 2 R.
Ty zůstávají za ouřadem předměst[ským].
A jakož jest Jan Svoboda na tom gruntě měl zaplaceného a vydělaného 9 R, ty jest prodal Matějovi Urbánkovému za hotových 2 R 7 ½ gr. A tak Jan Svoboda tu nic více nemá.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka ten gr[unt] ut s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Janovi Hradeckému za 40 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Čuzija a Vávra Konečný S.R.S.N.

Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho Jan Hradecký prodal grunt ut s[upr]a Mikulášovi Sáčkovi za summu 40 R. Za opravu gruntu jemu dal 4 R 15 gr a summu nadepsanú má každoročně při posudcích po 2 R zplacovati. Odevzdán.
Rukojmě Jan Smolka a Jíra Mračnů SRSaN.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest grunth ut sup[ra] Janovi Emríškovi za summu 40 R
f 65a
bez závdanku, platiti jej má počna roku 1653 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntzu, placení i povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Jan Malenovský a Blažej, syn Jana Blažejového SRSaNR.

Letha 1656 dne 13. Martii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních Jan Emríšek prodal jest tento grunt svůj Matoušovi Smutnému za tu summu jakž nahoře, totiž 40 zl mor[avských] bez závdanku, placení při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení všelijaké povinnosti Jiřík Přerovský a Jan Glogovský S.R.S.a N.

Letha 1659 dne 13. Julii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho Mathouš Smutný prodal grunth tento Janovi Smetanovi za summu 40 R. Za zlepšení grunthu dal jemu 2 R
17 gr 1 den, těch pak 40 R platiti má každoročně při posudcích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Mathes Weintscher a Vávra Kaštický SRSaNR.

Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra Martina Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž na nadepsaném gruntě od roku nadepsaného mnoho hospodářův zůstávalo, však žádný z nich takového gruntu sobě registry zaopatřiti nedal, p[an] purgkmistr a páni prodali takový grunt Petrovi Janíčkovýmu za summu 40 R bez závdanku, placením ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Martin Ratiborský, Jan Volný SRSpaN.

[Pustý]
f 65b
Přípis Antonína Fojla

Leta Páně [1]769 dne 8. Julii za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Antonín Fojel a slušně ohlásil, že po svým neb[ožtíku] otci ženiném Jannu Jelavém dům na Suchém řádku podle Pavla Ratiborského a France Baňaře ležící zdědil, pročeš uctivě žádal, aby jemu takový dům zděděný právně připsán byl. Na kteroušto žádost stalo se a připisuje se jemu za volný a dědičný.
Svjedkové toho za opravování gruntu p[an] Ignatz Košvitz a pan Franc Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Filipa Možnera

Leta Páně [1]769 dne 8. Julii za purgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní před psaný Filip Možner a přednášel, kterak on od Antonína Fojla dům za 89 zlm domluvil a koupil na ten a takový spůsob, aby on kupec jemu prodavačovi 40 zlr hotových peněz odevedl, druhé ale za místo v tom domě užívání až do smrti, které místo prodavač na svůj náklad vystavět, povinnosti ale za sebou kupec zadržel, kdyby ale prodavač s toho domu jinam jíti chtěl dobrovolně,
f 66a
tehdy kupec při odchodu jeho ostatních 47 zlr složiti povinen jest. Pročeš se jemu za jeho volný a vlastní s tím na něm od starodávna majícím právem zapisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení císařské, královské, vrchnostenské povinnosti p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.

Leta Páně 1795 dne 21ho Februarii předstoupila Anna, pozůstalá vdova po neboštíkovi Antonínovi Fojlovi, a tu přednesla, kterak ona od Philipa Možnara tech na domě na vejminku majících 47 zlr, pravím čtyriceti sedum rejnských, k rukám svojím dobře odpočítané přijala. Proto tehdy dle téhož vejž domovního gruntovního zápisu, v kterým zřetedlně se praví, že když on tech 47 zlr k rukám odpočítané přijme, že od tej vejminky přestane. Taková se tímto vyhazuje a grunt tento čistý pozůstává.
Sig[num] v Strážnici ut supra.
Kaspar Bartelsmann, gruntovní

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 85 fr Stadt Strassnitzer Comungelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 13te Maii 1802. Prat.
Imgleichen haftet 100 fr Stadt Strassnitzer Comungelder, welche hier secundo loco vorgemerket werden.
De sess[ione] 10. Decembris [1]803. Prat.