Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

132 Grunt Šimona Suchánka

f 472a

Ten Šimon Suchánek koupil podsedek od Martina Řehořka za
40 R hotových.
Kterejžto podsedek dotčený Martin Řehořek sám vystavěl, tak jakž mu bylo místo od J.M. Pána vyměřeno a ukázáno. A tak Šimon Suchánek má svůj podsedek zouplna a docela zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jakub Nedolevek, Balcar Karvinský S.R.S.N.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Anna Suchánková prodala požár ut s[upr]a Stanislavovi Bitanskýmu tesaři za 15 R a ten Stanislav na tom podsedku nětco ustavějíc zase je[j] prodal Blažškovi Třebeslavskýmu za summu 17 R. Závdanku jemu dal 2 R, platiti má od letha 1614 po 1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu, [povinnosti] J.M. Páně Kryštof Olomúckej, Jíra Ostrovskej S.R.S.N.
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Blažek Třebeslavský položil za grunt Suchánkové 1 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek Třebeslavský položil za grunt Suchánkové 1 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek Třebeslavský položil za grunt peněz ročních Suchánkové 1 R.
Téhož leta za téhož konšela Blažek Třebeslavský prodal sám na sobě a na podsedku svém obci předměstské peněz svých 37 R za hotových 9 R 7 ½ gr, plati[ti] jej má ročně po 2 R a sirotku po 1 R. A když sirotku peníze vyjdou, bude povinen obci pokládati po 3 R až do vyplnění té summy.
Rukojmové při odevzdávce zapsáni.
Leta Páně 1617 svrchu psaného položil Blažek Třebeslavský
3 R.
Z toho zanecháno na s[irotka] n[ebožky] Suchánkové 1 R.
A na obec předměstskou vzato 2 R.
Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Blažek Třebeslavský položil za grunt peněz ročních 3 R.
Zanecháno z nich na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Suchánka
1 R.
A na obec předměstskou dáno 2 R.

Pustý
f 472b
Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth ut s[upr]a Janovi Labšovému za summu 54 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Lačný a Jíra Ostravský
S.R.S.a N.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka Jan Labšů položil za grunth k obci městské peněz ročních 1 R.

Letha Páně 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Kateřina, po neb[ožtíku] Janovi Labšovi zůstalá vdova, prodala ten gr[unt] ut s[upr]a Danielovi Konečnému za 55 R. Závdanku dal jí 2 R a platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Plášek a Mathouš Rachovský S.R.S.a N.

Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Daniel Konečný ušel pryč a takový grunth prodán jest zase Martinovi Zložkovému za summu 55 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní S.R.S.N. Jan Pelikán a Vácslav Zelenka S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Zlošků položil za grunt obci městské 1 R.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Zlošků prodal ten grunt ut s[upr]a Matějovi Jajnochovi za summu 55 R. Závdanku dal jemu 3 R a což na tom gruntě Martin 1 R vyplatil, ten jest Matějovi pustil, placení každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gtruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Bartek Fryštacký a Martin Zlošků S.R.S.N.
f 473a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Macek Jajnoch položil za gr[unt] nápadníkům nebo[žky] Anny Suchánkové, kterýž Jan Trnka na místě Kateřiny manželky své přijal 1 R.
Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Macek Jejnach položil za gr[unt] nápadníkům n[ebožky] Anny Suchánkové, kterýž Jan Trnka na místě Kateřiny manželky své přijal 3 R.
Letha 1645 za p[urkmistra] Pavla Nešporka Macek Jejnach položil ročních peněz [nápadníkům] n[ebožky] Anny Suchovský, kterýž Jan Trnka na místě Kateřiny manželky své přijal 1 R.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Macek Jejnach položil za g[runt] svůj nápadníkům n[ebožky] Anny Suchovský, kteréž přijal Jan Trnka na místě manželky své 1 R.
Na tem gruntě náleží:
Janovi Trnkovi ze Starého města ještě dopláceti 4 R.
Obci městskej 31 R.
Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních Matěj Jajnoch dal roku [1]652 dvě vědra vína za grunt svůj ve 3 R 12 gr 6 den.
To přijal nadepsaný purgkmistr na obec.
Item vše toho dne poněvadž tento grunt vyhořel, vypisuje se a upouští jemu jako jiným vyhořelým polovici, totižto 15 R
8 gr 4 den.

Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra Martina Frantzeka a spoluradních jeho po smrti neboštíka Matěje Jajnocha prodán jest ten grunt ut supra od ouřadu Prokopovi Žďárskýmu za summu 55 zlm bez závdanku, placením nápadníkům po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Martin Kořínek a Michal Jamný SRSpaN.
f 473b
Letha Páně 1692 dne 14. Julii za purgkmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho po smrti neboštíka Prokopa Žďárského manželka pozůstalá jeho púští předepsaný grunt Michalovi Gajdovi, který se jemu připisuje taky v tej summě, totiž v 55 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po
2 zl mor[avských] k obci. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Matěj Moravec a Václav Starý S.R.S.N.
Letha Páně 1699 dne 29. Novembris za purg[mistra] p[ana] Johannesa Dašického Michal Gajda položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci města Stráž[nice] na zaplacení dluhu obecního Balášovi na Vrbovce 1 zlr, za který jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr.
Ty přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého.

Letha Páně 1711 d[ne] 6. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce z gruntu ut supra Michal Gajda ještě
f 474a
obci strážnickej zpláceti 53 zlm 15 gr a zas majíce paetensi na gruntu No 1 v rynku nomine uxorio, jakožto po neb[ožtíku] Piskovském dceře, takovú převedl jest na zaplacení platu na gruntu tomto, však jen toliko dvouch částek, poněvadž třetí částka jako jiným, kteří skrz tou uherskou rebelii vyhořeli, se jemu sráží, totiž 17 zlm 25 gr a tak toliko na srážku tej tam praetensi na gruntu vejš jmenovaném převádí na ten grunt 35 zlm 20 gr. A tak nadepsaný Michal Gajda tenž grunt ut supra bude mět docela zaplacený a obec strážnická těch 35 zlm 20 gr na gruntě v rynku No 1 bude praetendirovat. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Solutum.
f 474b
Letha Páně 1743 dne 12. Februarii za ouřadu purgkmistrovského toho času opatrného pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času majíce Polexina, předního manželstva Gajdová, posléz Kleinerová, grund ut supra, takový že z dobré a líbezné vůle Jakubovi Krajtlovi za padesáte tři rýnský odprodala. Přímouce Polexina Kleinerová těch 53 zlr kupujícího in optima forma juris quituje, před jmenovaná Polexina vymiňuje sobě vyjměnek v tom domě až do svatého Jana Křtitele. Tak Jakubovi Krajtlovi takový dům zaplacený a nezávadný nyní se jemu za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.

Za rukojmě strany zachování toho stavení a placení všelijakých dáněk, jak královské contribuce a vrchnostlivenckého daní, též obecné dožádal pana Jiříka Stanislava a p[ana] Pavla Hornýho radních dožádal. Stalo se anno et die ut supra.

Přípis domu Martina Pidlicha

Leta Páně 1759 dne 3ho Julii za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních téhož času Jakub Krajtl majíce předstojící grunt právně sobě připsaný, takový ze svej dobrej vůle Martinovi Pidlichovi za summu
f 475a
sedumdesáte šest rýnsk[ých] odprodal a sobě v tom domě pro sebe a svou manželku svobodné bydlení na jeden rok vyňal spolu, prodavač do svatého Jana zasezelý všechny povinnosti i na proviantní fůry zaplatit se zavázal, od sv[atého] Jana ale koupec všechny onera snášeti povinen bude. Pročeš se nadepsaný grunt Martinovi Pidlichovi ze všechným od starodávna na něm majícím právem za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení všech povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Ignatz Pfilip a p[an] Johanes Weiner. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Petra Kolesíka

Leta Páně 1760 dne 10ho Martii za purgmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních téhož času Martin Pidlich majíce grunt ut supra ukúpený a právně době připsaný, takový ze svej dobrej vůle Petrovi Kolesíkovi za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodal, kdežto v tom gruntě předešlý hospodář Jakub Krajtl i ze svojú
f 475b
manželkú až do 3ho Julii běžícího 1760 roku svobodné bydlení míti mají. Pročeš se nadjmenovaný grunt Petrovi Kolesíkovi za jeho vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Petr Gruner a p[an] Jan Karásek. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Jozefa Broška

Leta Páně [1]764 dne 12. Decembris za burgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil a ohlásil Jan Še[j]da, že ten s Petrem Kolesíkem prohandlovaný dům Josefovi Broškovi svému švagrovi za summu 100 zlr odprodal, keréšto 100 zlr od kupec za sebou zadržel a u příchodu

prodavače Jana Še[j]dy spolu i á 3 per cento interesse položiti povinen bude. Pročeš se jemu Josepfovi Broškovi za vlastní a dědičný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje
f 476a
a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] král[ovských], vrch[nostenských] i městských p[an] Pavel Svoboda a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti Jacuba Še[j]dy a Jana Še[j]dy i Josepfa Broška die et anno ut supra.
Těch 100 zlr, které Jan Šejda k pohledávání na tom domě měl, jsou jemu Janovi Šejdovi dle quit[ance] dat.
6. Martii [1]780 vyplacené a grunt tento očištěn.

Přípis Pavla Hoštického

Leta Páně 1786 dne 31. měsíce Julii za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času jsouce po neb[ožtíku] Jozefovi Brožkovi pozůstalá manželka Rozálija v držení všechnej jak svej, tak po manželi pozůstalej majetnosti postavena, když na smrtedlné posteli ležela, vzdělala jest poručenství, podle kterého mezi jinú pozůstalostí grunt ut supra dceře svej Kateřině, provdatej za Pavla Hoštického, v ceně dvě sta rýnských tím spůsobem odporučila, aby ona dcera její Kateřina sestře svej Rozálii jedno sto rýnských z tohož domu neb gruntu na hotově vyplatila. Když pak zmíněné poručenství, poněvadž v času v právách vymíněným, žádný odpor proti němu se nevložil, v svou sílu a moc právní zrůstlo, následovně stvrzení podosáhlo, týž grunt u supra jí Kateřině rozenej Brožkovej dědičně připadl a ona povina jest sestře svej Rozálii ty jí odporučené 100 zlr na hotovosti vyplatiti. Přitom pova-
f 476b
žujíce řečená Kateřina rozená Brožková, že týž grunt ustavičnú opravu a náklad potřebuje, kterýžto jí jakožto ženskej vynakládati z příčin všelikých dostatečná není, odtudž požívajíce rošafnosti, aby týž grunt zvelebován byl, z čistej a dobrej vůle svej zadala týž grunt manželovi svému Pavlovi Hoštickému v těch dvúch stách rýnských, v kterých ona jej zdědila, tak aby on manžel její Pavel Hoštický ty sestře její a švagrovej jeho podlužných 100 zlr vyplatil a ona manželka Kateřina ostatních jedno sto rýnských na tom domě k pohledávání měla a s něma kšaftovati mohla. Podle toho připisuje se jemu Pavlovi Hoštickému grunt tento za jeho vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna požívajícím právem.

Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností pan Jozef Blažek a p[an] Jozef Weiner S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 180 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 8te April[is] 1801. Prat.