Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 Grunt Staňka Lešťanského

f 3a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 67 nadepsaný Staněk koupil podsedek svuoj od Jíry Křikla za 40 R.
Na to vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních 12 R, ostatní summa náleží osobám níže psaným:
Item Šalomounce Židovce 28 R. Ty jí na posledních penězích rok po roku při Vánocích po 3 R jíti mají.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Bartoň Košinář S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Staněk vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Šalomounce Židovce 3 R.
Letha [15]96 položil Staněk za grunth Šalomounce Židovce dvojí peníze po 1 ½ R – 3 R.

Leta [15]97 prodán grunt nahoře psaný Matějovi Drahotoušskýmu za summu 29 R. Závdanku položil 2 R a ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 R až do vyplnění summy ut s[upr]a. Ten závdanek vyzdvihla Šalomounka Židovka.
f 3b
Ta summa, která jse s toho podsedku platiti má, náleží Levovi Židu, Šalomounčinému synu 10 R a sirotkům n[ebožtíka] Staňka Lešťanskýho 17 R.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin na Bašovejch chalupách S.R.S.N.

Leta 1598 ouřad předměstskej prodali podsedek nahoře psaný, zuostalej po n[ebožtíku] Martinovi Drahotoušskýmu, Ondrovi Zelenými za summu 40 R. Závdanku položil Ondra Zelenej 2 R, ty přijal Lev Žid na dluh svůj. A jakož napsáno na druhej straně při odevzdávce Martina Drahotušskýho, že položil závdanku 2 R, nepoložil jich, než Ondra Zelenej na místě jeho. A tak Martin Drahotoušský na tom podsedku nic nemá. Odevzdán Ondrovi Zelenýmu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské [a] obecní Janek Lipovský a Jan Hřivnák S.R.S.N.
Leta 1598 položil Ondra Zelenejch Levovi Židu za podsedek svůj 1 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Ondra Zelenej Levovi Židu za podsedek svůj 1 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Ondra Zelený položil Levovi Židu za podsedek 1 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Ondra Zelený Levovi Židu za podsedek 1 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Ondra Zelený za g[runt] Levovi Židu 1 R.

Letha 1604 za fojta Thobiáše Hájka Ondra Zelený prodal podsedek ut s[upr]a Michalovi Fryštackýmu za summu 40 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Bučovský, Václav Zelenka S.R.S.A N.
f 4a
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Michal Fryštacký za g[runt] Levovi Židu, ten zůstal u ouřadu
1 R.
Ten přijal Lev Žid.
Pusté

Letha Páně 1717 dne 28. Martii za purgmistra pana Matyse Anderl a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut supra od mnoha leth pustý a toliko holé místo, takový na šetrnú žádost puštěn jest k vystavení od opatrných pánů Janovi Lipovi v tej summě, jak od starodávna 40 zlm, kterúžto summu bude povinen platiti obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný, s polhocením od datum zápisu tohoto od císařských povinností na tři letha, od panských a obecních ale dle obyčeje jiných gruntů v tejto ulici na 6 leth.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Pavel Pergl a Jan Šrámek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Přípis Václava Kudlíka jednýho pustýho gruntu

Letha Páně 1755 dne 17. Martii za purkmistra pana Christopha Mihatscha a spoluradních teho času jest počestná rada města Strážnice jeden pustý grunt vedle Václava Zahnaše z jednej a uličky Žabnej druhej strany ležící, z předu šířky osum a půl sahy, ale aš po pastúšku deset sahů zdýlky Václ[avovi] Kudlíkovi k vystavení popříla. Pročeš takový grunt se jemu Václavovi Kudlíkovi s tím doložením, aby při vystavení sednice hnedkom maštal pro vojenského vojáka vystavil,
f 4b
kdešto einquartirování vojákův od prvního Janua[rii] 1757 míti bude, pak contribuci od 1ho Novemb[ris] 1757 roku platit, jinší ale městský a panský povinnosti povinen a zavázán bude, za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Stalo se na rathauzi města Strážnice dne a roku ut supra.