Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 Grunt Ondry Chlupa

f 75a

Ten Ondra vejš psaný má podsedek svůj od Jana Vlka letha [15]75 za summu 12 R podle zápisu knih starých černejch purgkrechtních v listu 166 koupenej.
Na to jest závdanku, též peněz purgkrechtních i s těmi od Jana Vlka koupenejmi do letha [15]77 vyplnil 8 R a tak ještě dopláceti za něj témuž Vlkovi zuostává 4 R.
O těch pak penězích správu dává, že by měl od nebožt[íka] Vlka koupiti 2 R a ostatek obci předměstskej letha [15]94 doplniti a za něj zouplna, tak jakž se v knihách skoupených v pargameně bílej v listu 50 to zápisem nachází.
A tak jej má zaplacený.

Leta 1598 Ondra Chlup prodal podsedek svůj ut s[upr]a Štěpánovi Pekařovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 10 R, ostatek platiti má od leta 1599 při Vánocích po 4 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Vítek Prušák, Jan Kramář S.R.S.a N.
f 75b
Téhož leta [15]98 jakož tu Ondrovi Chlupovi na tom podsedku napřed psaném náleželo summy 50 R, ty j[es]t obci předměstské za hotových peněz 16 R prodal. A tak tu na tom podsedku Ondra Chlup nic nemá.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Štěpán Pekař prodal podsedek svůj Janovi Jaroslavskýmu za summu 60 R. Závdanku jemu dal 7 R a jakož ještě Štěpán Pekař měl 3 R, ty Janovi Jaroslavskému pustil, ostatek platiti má od leta [15]99 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Daniel Hyžů, Jan Ambrožových S.R.S.N.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Jaroslavský za grunt svůj obci předměstské 4 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Jaroslavský položil obci předměstské za grunt 4 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan Jaroslavský prodal podsedek svůj Matějovi Němčickýmu za summu 60 R. Závdanku jemu dal 9 R a jakož jemu tu ještě náleželo
9 R, ty jest jemu pustil, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Peklo, Martin Bučovský S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Matěj Němčický obci předměstské za grunt 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Matěj Němčický za grunt obci předměstské za rok 1602
4 R.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matěj Němčický za g[runt] obci předměstské 4 R.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstský prodali požár pozůstalý po n[ebožtíku] Mackovi Curákovi Jírovi Malenovýmu za summu 25 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Blažek Kopřivnický, Eliáš Klempíř S.R.S.N.
f 76a
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jíra Malenů položil za g[runt] prvních peněz 1 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Malenů položil za grunt obci předměstské R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Malenů položil za grunt obci předměstské 1 R.
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Malenů položil za grunt obci předměstské 1 R.

Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka na Strážnici, ten gr[unt] nadepsaný požár prodán jest Janovi Ostravskému za summu 50 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Všenovský a Jan Hradecký S.R.S.a N.
Pusté

Přípis Jozefa Ostravskýho

Leta Páně 1747 dne 6. Decembris za purgmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jozef Ostravský od Pavla Kudlíka před opsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za summu hotových peněz padesáte rejn[ských]. Pročež se jemu Jozefu Ostravskýmu takový dům za vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává, vejrunky (když k splacení přijdou) se spláceti budou při čase, jakž vejš stojí.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef Heisig. Stalo se dne a roku ut supra.

f 76b
Přípis Cyrilovi Ostravskému

Leta Páně [1]771 dne 9. Aprilis za burgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu
radního nahoře psaný Cyril Vostravský spolu i ze svou matkou Alžbětou, po neb[ožtíku] Jozefovi Vostravským pozůstalou vdovou, a ohlásil, kterak on ten po svým neb[ožtíku] otci zanechaný dům v summě za 60 zlr na sebe potahuje a s takového domu matce své až do její smrti svobodné bydlení propučiti a 15 zlr peněz, pak Martinovi bratrovi 15 zlr a tím spůsobem druhému bratrovi Václavovi 15 zlr vyplatiti se zavazuje. Pročeš se jemu za jeho vlastní a volný spolu s těma napřed poznamenanýma verunkovýma penězi připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] Peter Gruner a p[an] Johann Karásek. Stalo se dne a roku ut supra.

N.174
Přípis domu Václavovi Ostravskému

Leta Páně 1773 dne 19ho Febr[uarii] za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Cyril Ostravský grunt ut supra sobě pořadně odevzdaný tím spůsobem, aby matka jeho v tomž domně svobodné bydlení měla až do smrti, pak Martinovi bratrovi 15 zlr a jí matce 15 zlr
f 77a
splácel, na ten spůsob zase takový bratrovi svému Václavovi popúšťá, aby on Cyrilovi za jeho na tomž domně mající podíl
30 zlr, Martinovi podobně podílu 15 zlr, pak za tu přistavenú světničku 15 zlr, spolu 30 zlr, a matce vdově Ostravskej
15 zlr, spolu tehdy 78 zlr co nejdřív možné bude splatil. To taky uvolíce se Václav Ostravský, se jemu nadepsaný grunt i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 21 zl mor[avských] městskej obci patřícíma (jenž při posudcích ročně po 2 zlm splacení povinen bude) za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Carel Večeřa a p[an] Franc Gatty S.R.S.V.a N.