Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 Grunt Michala Kozla

f 114a

Ten Michal vejš psanej měl podsedek svuoj za 60 R koupenej.
Na kderejž jest do letha [15]94 57 R 15 gr zaplatil a ještě za něj obci předměstskej dopláceti zuostává 2 R 15 gr.
Ty za ním zadržalé zuostávají.
A již sou položeny.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Kateřina, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Michalovi Kozlovi, podle rozdílu statku ujala podsedek z vinohradem v Horní hoře v summě 100 R. Srazila dílu svého z tejž summy 25 R a tak mimo poražení dílu svého ještě doplatiti 75 R, placení od letha 1601 při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Hyžů, Václav Huspenina S.R.S.A.N.
Taková summa svrchu psaná, totižto 75 R, s[irotkům] n[ebožtíka] Michala Kozla náleží.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Kateřina Kozlová prodala podsedek ut s[upr]a Janovi Kramářovi za summu 55 R. Závdanku jí dal 5 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Hyžů a Václav Křivý S.R.S.A N.
f 114b
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkovéh položil Jan Kramář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Kozla
2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Kramář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Kozla 2 R.
Ty oboje peníze přijala Kateřina Kozlová.
Zůstává se jí z toho podsedku dílu jejího vyzdvihnouti i z vydělanými penězi 21 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Kramář za g[runt] 2 R.
Ty přijala Kateřina Kozlová.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Manda, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Kramářovi, prodala podsedek požár ut s[upr]a Martinovi Kladrubský[mu] za summu
55 R. Závdanku jí dal 4 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Doubek a Jan Stařický S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Kladrubskýž za grunt Kateřině Kozlové 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Kladrubský za gr[unt] Kateřině Kozlové 2 R.

A jakož náleželo Mandě Kramářce na tomto podsedku posledních peněz 7 R, ty jest prodala Martinovi Kladrubskýmu za hotových 2 R. A tak tu již více nic nemá.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Kladrubský za g[runt] 2 R.
Ty přijala Kateřina Kozlová.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Martin Kladrubský za gr[unt] 2 R.
Zůstávají při ouřadu, sou jí vydány.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Kladrubský za gr[unt] Kateřině Kozlové 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Kladrubský za g[runt] Kateřině Kozlové 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Kladrubský za g[runt] Kateřině ut s[upr]a 2 R.
f 115a
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin Kladrubský položil za g[runt] Kateřině ut s[upr]a 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Kladrubský položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty sou vydány Kateřině Kozlové.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Kladrubský položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty sou vydány Kateřině Kozlové.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Kladrubský položil za grunt 2 R.
Ty sou vydané Kateřině Kozlové.

Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth ut s[upr]a Pavlovi Čechovi za summu 55 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Rudecký a Pavel Ocas S.R.S.a nerozdílnou.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Pavel Čech nemohouc pro nemožnost svou na gruntě ut s[upr]a zůstávati, odvedl jej purgkmistru a ouřadu, kterýžto grunt prodán jest Kašparovi Pukačovi za 55 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Vítek Tesař a Kašpar Řehořů SRSN.

Pusté

Leta Páně 1711 dne 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut supra od mnoha leth pustý a jen holé místo, takový aby povinnosti císařské, panské

f 115b
a obecní nehynuly, nýbrž se rozmnožovaly a obec strážnická aby růstla, puštěn jest Pavlovi Lipenskému v summě tej jak prve
55 zlm bez závdanku. Však z ohledu, že město velmi zruinyrované skrz tou uherskú rebelii jest, aby on týž grunt tím lépeji opravovati a stavěti mohl a chuť měl, upúští se jemu z tej summy polovic, totiž 27 zlm 15 gr, a ostatní summu, totiž 27 zlm 15 gr, po vyjití leth lhotních, které hnedt ode dne odevzdávky přez 6 leth, totiž až do letha 1716, užíti m, povinen bude platiti obci městskej strážnickej každoročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Martin Mřenka a p[an] Pavel Rychlík S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 116a
Přípis domu Tomášovi Majzlíkovi

Leta Páně 1751 dne 13. Aug[usti] za purkmistra pana Gottfrida Mayera a spoluradních toho času jest Mikuláš Majzlík před ouřad předstoupil a tou uctivě přednesl, kterak on svůj grunt vedle Jana Horáka z jednej a Václava Sklenovskýho druhej strany ležící na Suchém řádku svému synovi Tomášovi Majzlíkovi z dobrej vůle a otcovskej lásky popúščí a právně odevzdává. Který pak zavázán bude svého otce Mikuláše Majzlíka do jeho smrti u sebe míti beze všeho ouplatku a svému bratrovi Martinovi Majzlíkovi z teho domu otcovský podíl dvaceti pět rýnsk[ých] podle možnosti vyplatit. Pročeš se nadjmenovaný dům Tomášovi Majzlíkovi s těma na něm podlužnýma 27 zl mor[avských] 15 gr za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Honz[g]irk Hoffmann a p[an] Martin Smaženka. Stalo se dne a roku ut sup[ra].
f 116b
Přípis Josepha Svobody

Leta Páně 1769 dne 31ho března za času purgmistrovství p[ana] Karla Večeřa a jeho spoluradních majíce Tomáš Majzlík dům ut supra, takového polovici svému zeťovi Josephovi Svobodovi za summu padesáte rýnských na takový spůsob odprodal, aby on Joseph Svoboda v světničce, kterou obadva spolem vystavijou na dvoře, obydlí své jako hofer měl a všeho daní a jiných onerův polovici splacoval, dálejc humno přehraditi se oba uvolujou. Kdyby ale ta druhá polovice budto na kráce neb na dlouze prodána býti měla, on Joseph Svoboda k takovému kupu předek míti má. A poněvadž matka jeho na domě, kterej on Janovi Hostýnkovi i s tou vejminkou odprodal, vejminku měla, odkudž se zavazuje matku svou k sobě vzíti, kdyby ale se spolu snášeti nemohli, tehdy jí matce svej za takovou výminku 10 zlr splatiti se zavazuje. Odkudž se jemu

Josephovi Svobodovi teho jmenovaného půl gruntu právně připisuje a odevzdává.
Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany a před p[anem] Josephem Svobodou a p[anem] Janem Karáskem jakošto svědkami dne a roku ut supra.
f 117a
Přípis Zuzaně po neboštíkovi Jurovi Šrámkovi sub Nro 129

Leta Páně [1]771 dne 29. Julii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Jozef Svoboda a ohlásil, kterak on teho sobje právně připsaného půl domu na Suchém řádku vedle Jana Horáka ležící Zuzaně, po neb[ožtíku] Jurovi Šrámkovi pozůstalé vdově, za summu 73 zlr odprodal. Pročeš se ta polovic domu jí Zuzaně spolu s těma na tom domě obci městské podlužnýma polovičníma verunkovýma penězi p[e]r 13 zlr 30 kr 7 ½ gr bílých za její vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opatrování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] i měst[ských] povinností p[an] Franc Gatty a p[an] Vencl Lánský. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Pavla Sasína

Leta Páně 1779 dne 27ho měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Zuzana, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jurovi Šrámkovi, půl gruntu
f 117b
ut supra po Tomášovi Majzlíkovi od Jozefa Svobody odkoupený, též k tomu ještě i tou druhú polovicu za summu devadesát rýnských jest trhem podosáhla, nyní celý na sebe potažený grunt před jmenovanému Pavlovi Sasínovi v summě jedno sto šedesáte rýnských dobrovolně poztoupila a jakožto zeťovi svému zanechala s tím doložením, aby on Pavel Sasín z takovej summy těch 160 zlr předně Jozefovi Svobodovi za tou od něho posledně odkoupenú druhú polovici gruntu p[e]r 90 zlr podlužnú trhovú summu, když by ji on Jozef Svoboda požádal aneb kdyby on Pavel Sasín je za sebú delej držeti nechtěl, na hotově vyplatil. Co se pak dotýká těch ostatních 70 zlr, takové ona vdova Susana Šrámková, jak dlúho ona živa bude, naproti tomu, že na gruntě tom své svobodné obydlí sobě vymínila, jemu zeťovi svému Pav[lovi] Sasín do užívání bez interessou zanechává, po smrti její ale on Pavel Sasín je nápadníkům, a sice jestli by ona z těch peněz sama nic nepotřebovala, dcerám na 6 dílů připočítati má. Ostatně i Jozef Svoboda, pokud by vyplacený nebyl, v tom domě své obydlí sobě vyjímá, kdežto on taky tak dluhu hospodářovi neb držiteli gruntu ve všech povinnostech napomáhati se zavazuje. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 27 zl mor[avských] 15 gr alb obci měskej po 2 zl mor[avských] ročně k splacení se jemu

Pav[lovi] Sasín za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan Jozef Svoboda a pan Franc Gatty S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Haus haftet 252 fr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden.
Strassnitz den 10te Junii [1]795.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 38 einver[leibten] Quittung sind diese 252 fr bezahlt.
De sessione 18te Decembris 1801. Prat.