Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 Grunt Jana Petrovského jinak Pašky

f 19a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purgkrechtních červenejch v listu 76 nadepsaný Jan Petrovský koupil podsedek svuoj od Tomáše bratra svého za summu 110 R.
Na to jest závdanku vyplnil 15 R a tak ještě od letha [156]94 rok po roku při Vánocích dopláceti zůstává po 6 R –
95 R.
Ta summa všecka náleží Tomášovi Petrovskému.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Zachariáš Macháčků, Jan Křižek, Dobiáš Hulínský, Pavel Hrbků a Jiřík Dulička S.R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Jana Petrovského za grunth peněz purgkrechtních 6 R.

Letha 1595 ten nahoře psaný grunth prodán zase Ondřejovi Vápeníkovi od Jana Petrovského za summu 110 R. Závdanku témuž Janovi Petrovské[mu] Ondřej Vápeník položil 17 R 15 gr a mimo to jemu, což na tom měl zaplaceného, tenž pustil dobrovolně
3 R 15 gr a letha [15]95 roční peníze položil Tomášovi Petrovskému 6 R, summa 27 R.
f 19b
A tak ještě za týž grunth svůj peněz purgkrechtních dopláceti má od letha [15]96 pořadně po 6 R – 84 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Uhléř, Matyáš Strejčků, Šebesta Bednář S.R.S.N.

Letha [15]96 podsedek j[es]t Ondra Vápeník prodal Martinovi Jíry Vítkových za summu napřed položenou 110 R. Závdanku Martin Jíry Vítkových položil Ondrovi Vápeníkovi hned při odevzdávce 19 R 15 gr a mimo to tenž Ondra Vápeník Martinovi Vítkových pustil, což na tom gruntě vyplaceného měl 7 ½ R a tolikéž Tomášovi Pěkníkovi roční peníze položil 6 R. A tak tu všeho na tom podsedku zaplaceného má 33 R a ještě za něj dopláceti zůstává od letha [15]97 pořadně po 6 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Matouš Pernikář, Pavel Hachů, Martin Vítků S.R.S.N.
Leta [15]97 Martin položil peněz purgkrecht[ních] Tomášovi Petrovskému 6 R.
Leta 1598 položil Martin Jíry Vítkového za grunt svůj Tomášovi Petrovskému 6 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Martin Jíry Vítkového za grunt svůj Tomášovi Petrovskému 6 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Martin Jíry Vítkového Tomášovi Petrovskému 6 R.

f 20a
Jakož náleželo na tom gruntě Tomášovi Pěkníkovi summy 53 R, ty jest prodal Martinovi Jíry Vítkového za hotových 19 R
15 gr. A tak Tomáš Pěkník na tomto gruntě nic nemá.
A tak grunt zouplna a docela zaplacený má.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Macek Stařický jinak Večeře, kterémuž podsedek požár ut s[upr]a po manželce někdy Martina Jíry Vítkového a již jeho nápadem připadl, prodal jej Stanislavovi Šidlovskýmu za summu 60 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha 1609 po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Konečných a Jan Hřivnák S.R.S.A N.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Stanislav Šidlovský za gr[unt] Mackovi Večeřovi, kterýž manželku po témž n[ebožtíku] Vitášovém má, 2 R.
Ty zuostávají z poručení pana ouředníka při právě za tú příčinou, že od toho podsedku dříví jest pobral.
Přijal je Macek Večeřa, že se o to dříví porovnali.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Stanislav Šidlovský doložil lonský 2 R a letoší ty položil 4 R.
Přijal těch 6 R Macek Večeřa.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Stanislav Šidlovský za g[runt] Mackovi Večeřovi 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Stanislav Šidlovský za grunt Mackovi Večeřovi 4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Stanislav Šidlovský za gr[unt] Mackovi Večeřovi 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Stanislav Šidlovský za g[runt] Mackovi Večeřovi 4 R.
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Stanislav Šidlovský položil za grunt Matějovi Večeřovi 4 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Stanislav Šidlovský položil za gr[unt] Matějovi Večeřovi 4 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Stanislav Šidlovský položil za grunt peněz ročních 4 R.
Ty sou vydány Matějovi Večeřovi.
f 20b
Letha Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Stanislav Šidlovský položil za grunt peněz ročních 4 R.
Ty přijal Matěj Večeře.
Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt ut s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Pavlovi Čejkovskému za summu 50 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Studenský a Jíra Lipnický SRSN.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Večeře k dobírání předních peněz náleží 18 R.
A obci předměstské náležeti bude 32 R.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Pavel Čejkovský prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Jírovi Hradištskému za summu
50 R bez závdanku, placení ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Martin Emríšek a Martin Nevšovský S.R.S.a N.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza položil Jiřík Hradištský področních peněz za grunt svůj, které Václav Večeře přijal 1 R 15 gr.

Letha Páně 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka a spoluradních jeho Jíra Hradištský zemřel a Annu, vdovu po něm pozůstalú, pojal sobě Jura Maců za manželku a přijal ten gr[unt] ut s[upr]a za summu 50 R, placením področně po 3 R.
Rukoj[mě] Václ[av] Večeřa a Jura Všenovský SRSaN.
f 21a
Letha ut s[upr]a a za téhož purg[mistra] položil Jura Maců za gr[unt] svůj ročních peněz, kteréž Václ[av] Večeřa přijal
2 R.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Jíra Macura položil za grunt svůj do statku neb[ožtíka] Matěje Večeře, kteréž přijal Václ[av] Večeře 2 zlm.
Leta 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského Jíra Macura položil za grunt svůj 1 R 15 gr.
Ty přijal Václav Večeřa k rukám svejm.

[Pustý]

Přípis domu Václava Martinka

Leta Páně 1763 dne 25. Febru[arii] za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstúpil Jan Martinek a přednášel, že on dům svůj, kterého protiv verunkovej summě ostatních 44 zlm 15 gr z gruntu vystavil, synovi svému Václavovi Martinkovi ze svej dobrovolnej vůle odstupuje, vymiňuje ale sobě v tom domě svobodné bydlení do smrti. Pročež se nadjmenovaný dům Václavovi Martinkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Weiner a p[an] Joseph Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra. Verunkovú summu p[e]r 44 zlm 15 gr po 2 zlm spláceti má.

NB. Otec Jan Martinek přednáší, aby syn Václ[av] Martinek bratrovi svému Mikulášovi Martinkovi 20 zlr a sestře Kači, provdanej za Mojovského, 20 zlr z toho domu zpláceti povinen byl, k čemu takový Václ[av] Martinek zvolil a zpláceti zlíbil.