Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

125 Grunt Jana Holše

f 405a

Letha Páně 1573 podle zápisu knih starých purgkrechtních černejch v listu 148 nadepsaný Jan Holeš koupil ten grunth svuoj od Jana Zicha za summu 190 R.
Kderoužto summu jemu docela a zouplna vyplnil a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Eliška, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Holšovi, koupila podsedek s achtelem vinohradu v Dolní hoře podle čtvrti panské, s roubanicí Sokolovskou, s zahradou zelnou, s bečkou vína a jinými svršky, kteréž jsou při statku Jana Holše zejména zapsány, za summu 533 R 5 gr. Z toho sobě srazila dílu svého i což jest hotových peněz do letha ut s[upr]a vyplnila 432 R 4 gr 4 ½ den, zůstává ještě mimo to dopláceti od letha ut s[upr]a 100 R 29 gr 2 ½ den, placením po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Bartoš Písař, Bartholoměj Šlechta, Kašpar Bednář S.R.S.A N.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Pavel Novoveský na místě Elišky manželky své za statek ut s [upr]a 10 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel Novoveský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Holše 10 R.

Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalej po neb[ožtíku] Pavlovi Novoveským, Janovi Pizlovi za summu 100 R. Závdanku dal na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského 6 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Honz Šmalcíř, Jan Faber, Jiřík Zaměstknal
S.R.S.A N.
f 405b
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Pizl za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského 3 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Pizl za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského
3 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Pizl za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského
3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Pizl za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského
4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pizl za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pizl za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského 3 R.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší prodali ten požár po smrti n[ebožtíka] Jana Pizle Martinovi Tichému za 100 R. Závdanku dal při odevzdávce 6 R, platiti má od leta 1618 po 6 R. Ten závdanek zůstává za ouřadem předměstským. Odevzdán za volný a svobodný s dovolením pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka na Strážnici.
Rukojmě za stavení, placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Adam Hruška krejčí a Jiřík Svoboda SRSN.
Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Tichý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveského 6 R.
Pusté

Letha 1634 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho ten grunt nadepsaný požár z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), prodán jest Ondrovi Lačickému za summu 80 R bez závdanku, placení počnouc letha 1639 každoročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Jíra Bahnů a Jan Rousek S.R.S.a N.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Ondra Lačický položil za grunt 2 R.
Ty přijal Václav Purgkrábek na místě s[irotků] n[ebožtíka] Pavla Novoveského.
f 406a
Leta Páně 1655 dne 17. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] č[asu] Tomáš Svoboda před ohněm ujmouce tento grunt v té summě, jak svrchu stojí, totiž za 80 R bez závdanku, ten poněvadž shořel, jemu jako jiným vyhořelým polovici se upouští, totiž 40 R, ostatek summy platiti má, když jinší vyhořelí pokládati budou, po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Tomáš Malina a Martin Ochrasta S.R.S.a N.

Letha Páně 1688 dne 12. Martii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho svrchu psaný Tomáš Svoboda náležitě proukazuje, že jemu obec města Strážnice (co tak za jeho poručeného purgkmistrovství 4 zlr hotových peněz vlastních svých vydal do contribuci) dlužna jest, jakož i od hoferovství za varhaníka spravedlivé 2 zlr, činí spolu 6 zlr, a poněvadž to v hotově vydáno jest a obec jemu odkud rekommpendirovati nemá, co tak on k obci dopláceti má 40 zl mor[avských], z tej summy vypisuje se jemu za zaplacené 15 zl mor[avských].

Letha Páně 1693 dne 27. Octobris za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jiřík Chudík majíce před psaný grunt od p[ana] Tomáše Svobody koupený, na který položil závdanku 52 zl mor[avských], však že Jiřík Chudík poněvadž v Kněždubě osedlý byl, tamodtud bez vůle milostivej vrchnosti odejít a v městě osadit se nesměl, pročež zase ten grunt odprodal a pustil Jakubovi Ondrúškovi Frydeckému za
120 zl mor[avských],
f 406b
a to s tej příčiny v tej summě jemu se připisuje a Jiřík Chudík pouští, poněvadž taky on od pana Tomáše tak jej přijatý a odvedený měl s tej příčiny, že pan Tomáš jej zvelebil. Závdanku pak Jakub Ondrúšek Jiříkovi Chudíkovi hotových položil 20 zl mor[avských] a co on zaplaceného 52 zl mor[avských] měl, od něho skoupil, ostatek z doplacením podle domluvení jejich na dva termíny v reverši poznamenaném, který Jakub Ondrúšek od sebe dal. A tak odevzdává se Jakubovi Ondrúškovi za volný a svobodný.
Rukojmě za zbývání povinností a zvelebení gruntu pan Václav Škoda, Tomáš Šinava S.R.S.P.a N.
Nápadníci na ostatek:
P[an] Tomáš Svoboda 43 zl mor[avských].
Obec strážnická 25 zl mor[avských].
Letha Páně 1699 dne 26. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Jakub Ondrúšek položil za grunt ut supra k obci městské 1 zlr 10 kr, za který jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na vejplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého.
f 407a
Letha Páně 1702 dne 12. Janu[arii] za purg[mistra] pana Jana Dašického Jakub Ondrúšek maje ještě k obci 23 zlm 15 gr na termíny dopláceti, takové peníze v nuzné potřebě na placení reštu vinného skoupil za hotových 8 zlr. A tak se mu za zaplacené vypisuje 23 zlm 15 gr a k obci nebu[de] povinen nic.
Dne a leta u s[upra] Jakub Ondrúšek proukázal náležité quitanci, že dědicom neboštíka Tomáše Svobody na jejich paetensi vyplatil, totiž:
Ulijaně Krškovej 6 zlm,
a Marině Čechovej 6 zlm.
Item dne a letha ut s[upra] Jakub Ondrúšek proukázal, že ty dva termíny Jiříkovi Chudíkovi, jak zvrchu zápis ukazuje, podle reverše každý termín po 7 zlm znějící, náležitě zaplatil. A tak se mu ty oba termíny za zaplacené vypisují a co zaplacené se z skoupených peněz vypisuje, totiž 52 zlm.

f 407b
Letha Páně 1706 dne 17. Julii za purgmistra pana Jana Bíteského a spoluradních jeho mezi Jakubem Ondrúškem, držitelem gruntu ut s[upra] strany jednej, a Janem Paškú sousedem jeho strany druhej vznikla jest právní rozepře o tou komůrku zadní při tomž gr[untu] ut s[upra] z domem Jana Pašky se spojující, a to taková:
Ujmúce sobě Jan Paška pusté místo vedle Jakuba Ondrúška N.126 na nadepsaného Jakuba Ondrúška právně nastoupil, že by ta komůrka, kterú on od Tomáše Svobody spolu z celým domem náležitě koupil a zaplatil, v jeho gr[untu] zastavena býti měla, což tak z větší částky spatřovat se dalo. Poněvadž pak on to od neb[ožtíka] Tomáše Svobody jedenkráte koupil a ten gr[unt] z tú komorkú sobě odevzdaný měl, pročež aby z ustupováním ze stavením škody a confusi neměl a dalšího zaměstknání se uspořil, z nadepsaným Janem Paškú přátelsky o to conveniroval a jemu podle domluvení před právem 3 zlr 30 kr za to místo, kde ta komůrka stojí a jak od rohu stěny soumezí vyměřené místo mimo studně ukazuje, jest složil.
f 408a
A protož se nadepsanému Jakubovi Ondrúškovi to místo a od rohu stěny mimo studně na časi budoucí a věčné k dědičnému vládnutí a užívání připisuje a odevzdává jemu i budoucím dědicům jeho a gr[untu] držitelům a on Jan Paška na něm nic více co pohledávati míti nebude, ani dědici jeho, ani budúcí gr[untu] toho držitelé. Ty pak 3 zlr 30 kr, které jemu za to místo dal, jako také 35 kr, které od sessi položil a 1 zlr 30 kr, který svému řečníku Janovi Pavlíčkovi dal, nadefalcati nápadníku n[ebožtíka] Tomáše Svobody se vypisují, poněvadž on n[ebožtík] Tomáš Svoboda závod v tom učinil. A tak se spolu za zaplacené vypisuje 5 zlr 35 kr.
Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut s[upra].
NB. Na tomto gruntě s[irotkům] po n[ebožtíku] Tomášovi Svobodovi náleží 26 zlm 6 gr 3 den.

Letha Páně 1711 d[ne] 9. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Šebestian Svoboda a Rosina sestra jeho, sirotci neb[ožtíka] Tomáše Svobody, na gruntě ut supra po svém neb[ožtíku] otci nápadu
26 zlm 6 gr 3 den, místo na takových po srážce, jak se jiným vyhořelým skrz tou uherskú rebelii srazilo, převedl
f 408b
summu svou, kterú k obci strážnicek na gruntě svém na předměstí No 36 na letha spláceti měl, totiž 16 zlm 19 gr
5 den, na grunt tento. A tak tou summu, kterú držitel gruntu tohoto s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Svobody spláceti měl, totiž 16 zlm 19 gr 5 den (po sražení totižto za vystavení) obci městskej spláceti povinen bude a sirotci na gruntě tomto neb[ožtíka] Tomáše Svobody nic více co praetendirovati míti nebudou.
Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha a dne ut supra převedouce sirotci neb[ožtíka] Tomáše Svobody praetensi svou z gruntu svého No 36 na tento grunt, totiž 16 zlm 19 gr 5 den, takovú držitel gruntu ut supra Jakub Ondrúšek maje obci na letha spláceti, takovú summu od J[ejich] Op[atrností] pánů skoupil za hotových 4 zlr 30 kr. A tak obec předměstská aniž žádný jiný na tomto gruntě nic více praetendirovati míti nebude, nýbrž ten grunt jest docela a zouplna zaplacený.
Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Solutum.
f 409a
Letha Páně 1719 dne] 13. Martii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času zůstanúce Magdalena, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jakubovi Ondrúškovi, plnomocná a dokonalá držitelkyně gruntu ut supra, takový z svej dobrovolnej vůle zadala druhému manželi svému p[anu] Andrisovi Wainerovi, aby jej spolu s ní jakožto ouplný pán volně, svobodně a dědičně užíval. Dle čehož se jemu nyní týž grunt připisuje a odevzdává v summě tej, jak prv byl 120 zlm, za zaplacený a v ničem nezávadný, v mezech a okolku svém, jak nyní jest, poněvadž z obúma stranami sousedův svých, jak z domem nyní Frantze Aydy, tak s Pavlem Najmanem již předtím porovnání učinil, ano taky tak již více nepohnutedlný, nýbrž jak nyní v okolku svém obstavený jest, neporušitedlně nyní i na časy budoucí pozůstal, od náměstka mil[ostivé] vrchnosti výpovědní ceduli, která se tedt in originali přikládá, jest dostal. Odevzdán jest jemu za vlastní a dědičný dne a letha ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl Korotin a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N.
f 409b
Leta Páně 1734 dne 17. Augusti za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času ukoupíce p[an] Ondřej Weiner sobě grunt a dům jiný v okršlku města Strážnice, tento grunt z svej dobrovolnej vůle prodal Jozefovi Sýkorovi pekaři za hotových sedemdesáti sedm rýnských třicet krejc[arů], kteréžto peníze p[an] Ondřej Weiner náležitě k rukám svým přijal. Pročež nyní se připisuje grunt ten Jozefovi Sýkorovi za vlastní a docela zaplacený v tom okršlku a territorio, jak nyní v sobě obsahuje a jak předešlé zápise obšírnějíc o tom ukazují. Odevzdán jest jemu podle práva a řádu purgrechtního za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef Hůlka a p[an] Matúš Červinka S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

f 410a
Přípis Kašpara Duray

Leta Páně 1774 dne 28ho Octobris za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho pozůstanúce po smrti neb[ožtíka] ab intestato zemřelého Jozefa Sýkory grunt ut supra mezi společných nápadníků k rozvržení, takový s povolením všech vespolek na nejmladší dceru Ludmilu s přídavkem 5 zlr 34 kr, které Eleonora splatiti má, dědičně jest připadl. Poněvadž ale jmenovaná Ludmila jej sama o sobě držeti a opravovati nechtěla, pročež zadala jej manželi svému Kašparovi Duray, aby jej spolu s ní jakožto ouplný pán volně, svobodně a dědičně užíval. Podle toho grunt ten se jemu zvrchu psanému Kašparovi Duray za vlastní, zouplna zaplacený v těch mezách, jak nyní v sobě obsahuje a jak předcházející zápise obšírněj o tom vysvětlujú, dle řádu a práva purgrechtního odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, placení všelijakých císařsko král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností p[an] Vencl Lánský a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti obojí strany S.R.S.V.a N.