Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

112 Grunt Davida Labry

f 290a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých purgkrechtních červenejch v listu 7 nadepsaný David Labrů koupil grunth svůj od Adama Oustského za summu 115 R.
Na tu summu do letha [15]90 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 32 R a tak ještě za něj dopláceti zůstává 83 R.
Na to jest od letha [15]91 až do letha [15]94 zadržel 32 R a ostatní summu mimo těch zadrželých 32 R ještě dopláceti zůstává od letha [15]95 při Vánocích po 8 R – 51 R.
Ta summa náleží i s těmi zadrželými Adamovi Oustskému.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jakub Kučera, Tomáš Tesař a Jan Bartošů S.R.S.A.N.
Jakož jest David nahoře psaný Adamovi Oustskýmu peněz purgkrechtních do letha [15]94 zadržel jmenovitě, jakž vejš dotčeno 32 R, takové peníze jest tenž Adam nadepsanému Davidovi k snažné žádosti jeho, aby mu počnouc od letha [15]95 pořadně beze všech výmluv po 8 R vyplňoval a zaplatil.
f 290b
Letha [15]96 grunth napřed psaný j[es]t prodán od Davida Labra Jírovi Petrovskému za summu 115 R. Místo závdanku položil roční peníze Adamovi Oustskýmu 8 R a ostatek platiti má témuž Adamovi od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 8 R až do vyplnění summy.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Drabík, Matouš Pernikář, Tomáš Pěkník, Jan Tomášů S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jíra Petrovský za grunth Adamovi Oustskýmu peněz purgkrecht[ních] 8 R.
Leta [15]97 položil Jíra Petrovský za grunt Adamovi Oustskýmu peněz purgkrechtních 8 R.
Leta 1598 položil Jíra Petrovský za grunt svůj Adamovi Oustskýmu 8 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jíra Petrovský za g[runt] svůj Adamovi Oustskýmu 8 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra Petrovský Adamovi Oustskýmu za grunt svůj 8 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Petrovský Adamovi Oustskýmu za grunt 4 R.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového podle rozdílu statku pozůstalého po n[ebožtíku] Jírovi Petrovským Anna, vdova po něm pozůstalá, podsedek ut s[upr]a ujala v summě 115 R. Z toho sobě srazila dílu svého 52 R a tak zůstává za něj dopláceti 63 R, placením od letha 1603 po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Hrdý, Daniel Růžička S.R.S.A N.

f 291a
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Toman za g[runt] Bratru Adamovi Oustskýmu 8 R.
Ty zůstávají při ouřadu.
Též položil Jíra Tomanů na zasedělý peníze Bratru Adamovi Oustskýmu 6 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka, aby se tento podsedek požár toliko po 4 R doplácel.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Ambruz Bednář, náměstek neb[ožtíka] Jíry Tomanového, prodal podsedek požár svrchu psaný Pavlovi Lipenskýmu za summu 70 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 4 R. Opdevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Doubek a Šebestian Tkadlec S.R.S.A N.
Na tom podsedku náleží těmto:
Bratru Adamovi Oustskýmu předních peněz 17 R.
Anně, manželce Ambruže Bednáře 53 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Pavel Lipenský za gr[unt] B[ratru] Adamovi Oustský[mu] 2 R.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře prodal týž podsedek svůj Pavel Lipenský Danielovi Štefkovi za summu 70 R. Závdanku dal 2 R 15 gr, platiti má počna při Vánocích letha ut sup[ra] po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Ozvald Krejčí a Jan Klikavský S.R.S.a N.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Daniel Štefek i za rok 1610 dvojích peněz 6 R.
Ty přijal B[ratr] Adam Oustský.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Daniel Štefel, ty přijal B[ratr] Adam Oustský 4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Štefel, ty přijal B[ratr] Adam Ougustský 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Štefl, ty přijal B[ratr] Adam Ougustský 4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Daniel Štefl položil, ty přijal B[ratr] Adam Oustecký 4 R. f 291b
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Štefan položil za grunt B[ratru] Adamovi Oustskému 4 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře manželka, zůstalá po n[ebožtíku] Danielovi Štefanovém, položila za g[runt] 4 R.
Ty sou vydány (škrtnuto: B[ratru] Adamovi Oustskému do Vrbky) Ambrozovi Bednářovi, toho času klíčníkovi panskému.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Alžběta, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Danielovi Štefanovém, prodala ten grunt Eliášovi Klempířovi Štablovskému za 80 R. Závdanku dal při odevzdávce 16 R, platiti má ročně po 4 R.
Rukojmě Lazar Šuch a Honz Bruš SRSAN.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Eliáš Klempíř položil za gr[unt] Ambružovi Bednáři, toho času klíčníkovi panskému 4 R.

Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Eliáš Klempíř prodal podsedek svůj Honzovi Renerovi provazníkovi za summu 100 R bez závdanku, platiti má od leta 1620 po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Mazánků a Jíra Provazník z Něm[ecké] ulice SRSN.
Pusté

Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Anna, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Ambrožovi Bednáři, jakožto pravá dědička a nápadnice, prodala ten grunt ut s[upr]a Václavovi Havránkovi za summu 50 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Jíra Bezpalec, Petr Bartků a Thomáš Očko S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Václav Havránek položil za gr[unt] nápadníkům Ambrože Ratibořského 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Havránek položil za gr[unt] nápadníkům Ambrože Ratibořského, zůstávají při právě 1 R.
f 292a
Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] Václav Havránek zemrouc manželku po něm zůstalou Tomáš Hněvovský pojal a ten grunt v té summě ujal, jak prve byl, totižto za 50 zlm bez závdanku, a poněvadž také vyhořel, jemu se polovici, co dopláceti měl mimo ty 2 zlm, co jeho předek zaplatil, sráží, totižto 24 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Tomáš Očko a Jan Hačka S.R.S.a N.

Letha Páně 1722 dne 3. Augusti za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času nemohouce Tomáš Hněvotský na gruntě ut supra pro vzešlost věku svého delej zbejvati, takový popustil dobrovolně Martinovi Rožkovi darmo, toliko aby oni Tomáš Hněvotský za svou manželkú v tej světničce, v kterej nyní je, až do obúch jich smrti volné své a pokojné obydlí měli bez všelikého ouplatku a contrib[uci] za rok 1722 Rožek komínovú celú aby na sebe vzal, jakož taky i roboty zasedělé aby onž Martin Rožek odbyl. Pročež se mu nyní týž grunt připisuje a odevzdává Martinovi Rožkovi si s tím, co na něm zaplaceného jest, za vlastní, placením ostatní verunkovej summy, totiž 24 zlm, ročně při posudcích po 2 zlm.

Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Kayser a p[an] Philip Černý S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran
f 292b
Přípis Matúše Hněvotského

Letha Páně 1723 dne 31. Maii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních jeho ačkoliv Martin Rožek grunt ut supra sobě připsati dal, však jej nic nevystavíce zasej popustil, pročež zaujal se ho zase Matúš Hněvotský, vlastní syn Tomáše Hněvotského, a aby mu připsaný byl, za to šetrně žádal. Pročež se mu připisuje a odevzdává za vlastní v summě verunkovej ještě 24 zlm splacením ročně po posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jakub Hrdlička a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N.

Přípis domu Jana Cunderle, syna Jacuba

Leta Páně 1786 dne 4ho měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Matúš Hněvodský grunt ut supra sobě připsaný a odevzdaný, takový z čistej vůle svej odprodal Jacubovi Cundrlovi, příchozímu z Veselí, za summu třicet rýnských říšských hotových, ihned k ru-
f 293a
kám prodavače připočítaných peněz. On Jacub Cundrla ale nedajíce jej na sebe připsati, zadal jej zase synovi svému Janovi Cundrlovi za vlastní a dědičný, toliko povinen býti má on Jan Cundrla dětom po bratrovi svém Václav[ovi] pozůstalým, jmenovitě Jozefovi 5 zlr a Pavlovi 5 zlr, spolu 10 zlr, splatiti po smrti tohož Jacuba Cundrle. Pročež když přitom taky summu verunkových peněz p[e]r 24 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přejal, připisuje se jemu Janovi Cundrlovi za jeho vlastní, volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Blažek a p[an] Antonín Ferdini S.R.S.V.a N.

Přípis Matúše Cunderle

Dnes níže psaného dne a roku stala se dokonalá a nezrušitedlná smlúva mezi Janem Cundrlú z jednej, pak Matúšem Cundrlú z druhej strany, a to následující:
Za první postupuje a odevzdává Jan Cundrla synovi svému Matúšovi Cundrlovi grunt ut supra svůj vlastně připsaný mající ze vším od starodávna na tomž domě pozůstávajícím právem, jedině
za druhé Jan Cundrla odevzdavatel gruntu tohoto vymiňuje pro sebe, svú manželku a syna Václava, jenž krhavého

f 293b
zraku jest, v tom domě neb gruntu svobodné bydlení do jednoho, druhého a třetího smrti, jakož taky místo pro jejich všeliké útěžky i pro potřebný dobytek. Naprotiv čemuž
za třetí zavazuje se odevzdavatel gruntu nastávajícímu a respective budoucímu držiteli tohož gruntu, dokavadž on zadavatel Jan Cundrla živ bude, na všechny jakékoliv jméno mající povinnosti a poplatky gruntu toho se tejkající polovičně napomáhati, jakož taky v čas neštěstí ohně, od čehož Bůh uchovej, polovicu nákladu k vystavení vésti. Co se ale
za čtvrté peněz verunkovej summy p[e]r 24 zl moravské po
2 zl mor[avských] ročně k splacení dotýče, takové Matúš Cundrla, budoucí gruntu držitel, na sebe přejímá, jakož taky
za páté povinen býti má a se zavazuje Matúš Cundrla bratrancům svým dle předcházejícího zápisu podlužnú summu, jmenovitě Jozefovi Cundrlovi 5 zlr, pak Pavlovi Cundrlovi
5 zlr, spolu tehdy deset rýnských na hotově po smrti Jacuba Cundrle vyplatiti. S tím tehdy
za šesté obojí smúvu činící stránka docela spokojená jsa o strvzení
f 294a
tohoto contractu zavřeného uctivě žádá a Jan Cundrla vzlášť povoluje, by synovi jeho nadjmenovanému Matúšovi týž grunt pořadně připsán a za jeho vlastní, volný a dědičný odevzdán byl. Což zápisem tímto taky se vykonává a on Matúš Cundrla do pravého držení gruntu právně se uvádí.
Actum u přítomnosti svědkův France Mayera a France Juriho na zámku Strážnici dne 3ho měsíce ledna roku 1788ho.

Dle slav[ného] vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 6. Junii [1]788
Přípis Václava Stanislava

Leta Páně 1788 dne 7ho Junii majíce Matouš Cundrla grunt ut supra sobě pořadně odevzdaný, takový z Václavem Stanislavem vedle dobrovolného mezi sebou učiněného dojednání za grunt téhož Václava Stanislava přefrejmarčil a přijmouce grunt tento zase jemu Matoušovi Cundrlovi grunt sub Nro 198 docela za vlastní postupuje. Poněvadž ale on Václav Stanislav na témž zahandlovaném domě dcerám po neb[ožtíku] Cyrilovi Šejdovi, a sice Anně Šejdovej 35 zlr 3 kr a Alžbětě Šejdovej 20 zlr 6 kr, spolu 55 zlr 9 kr spláceti zavázán byl, tehdy touž summu na tento dům přenášá. K čemuž když obě stránky

f 294b
dobrovolně zvolily a on gruntu držitel ty obci městskej přináležející verunkové peníze p[e]r 24 zl mor[avských] po
2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přijal, se jemu ten grunt za jeho vlastní, volný a dědičný tímto připisuje a odevzdává.
Stalo se u přítomnosti svědků Václava Továrka a Františka Mayera dne a roku ut supra.
Karel Svoboda,
gruntovního ouřadu zastavatel

Hypothec. Ob diesem Hause haften 50 fr, id est fünfzig Gulden, Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier 1mo loco versicheret werden.
Strassnitz den 10. März [1]797. Svoboda.