Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

114 Grunt Jana Drabíka

f 308a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých červených purgkrechtních v listu 22 koupil grunth svuoj od Jiříka Slováčka a jiných nápadníkuo Jíry Krajinového za summu 120 R.
Kderoužto summu letha [15]95 při spravování těchto nových rejster purgkrechtních doplatil.
A tak za něj nic více dlužen nejni.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Drabík prodal podsedek Jírovi Hodinářkovi za summu 250 R. Závdanku jemu dal 50 R a platiti má od letha 1600 po 12 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Slováčků, Pavel Zezhulů, Jíra Petrovský, Tomášek Tesař S.R.S.N.
Letha a za konšela ut s[upr]a položil Jiřík Hodinářek Janovi Drabíkovi za grunt svůj 12 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jiřík Hodinářek na grunt Janovi Drabíkovi 6 R.
Jan Drabík odkazuje s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ďuličkového na tomto podsedku předních peněz na zaplacení vinohradu v Kněhnici summy 124 R, kteréž těm s[irotkům] z tohoto podsedku placeny býti mají rok po roku od letha 1602 po 12 R. A na posledních penězích ještě bude náležeti Janovi Drabíkovi 58 R.
f 308b
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jiřík Hodinářek prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Bartošovému za summu 250 R. V závdanku dal jemu podsedek svůj zaplacenej
v 67 R, ostatek dopláceti má každého roku při Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Ožvald Krejčí, Jiřík Provazník, Jan Doubek, Jan Faber S.R.S.A N.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Bartošů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ďuličkového 3 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Bartošů za grunt na s[irotky n[ebožtíka] Martina Ďuličkové[ho] 4 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Bartošův za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ďuličkovýho 3 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jan Bartošův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ďuličkového 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Bartošů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ďuličkovýho 3 R.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Bartošův za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ďuličkového 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Bartošův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ďuličky
4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Barthošů položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ďuličky 5 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bartošů položil za grunt s[irotkům] Martina Ďuličky 3 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bartošů položil za grunt Pavlovi Ďuličkovému 6 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bartošů položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ďuličky 6 R.

Pusté

Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením J.M. vysoce urozeného p[ána] p[ana] Františka z Magni, hraběte na Strážnici, ten grunt ut sup[ra] požár prodán jest Absolonovi Jektavýmu za summu 100 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Martin Hošků a Jan Konečný S.R.S.N.
f 309a
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového ten grunt ut s[upr]a požár Absolon Jektavý prodal zase Janovi Hačkovi za summu 105 R. Závdanku dal Absolonovi za opravu gruntu 5 R, ostatek platiti má počnouc a[nno] 1636 každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jiřík Ratibořský, Jíra Skočdopole a Václav Navrátil S.R.S.N.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hačka položil za gr[unt] svůj, kteréž při právě zůstávají 2 R.
Leta 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] Janovi Hačkovi jako jiným vyhořelým sousedům vypisuje se a upouští se polovici, co dopláceti měl 49 zlm.

[Pustý]

Letha Páně 1683 dne 6. Aprilis za purgkmistra Martina Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt do konce na spoustku a ruinu jest přišel, J[ejich] Op[atrnosti] pan purgkmistr a páni, aby týž grunt zase k svému zvelebení přijíti mohl, prodali sou Jiříkovi Fijalčíkovi za summu 50 zlm bez závdanku, placení po vyjití třech leth polhocení po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské i obecní Václav Ospalík, Jakub Kveysar SRSpaN.

Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho Jiřík Fijalčík nemohouc pro nemožnost povinností všelikých zbývati, prodal jest ten grunt Ondřejovi Brožovi za summu 50 zl mor[avských]. Závdanku dal ihned při odevzdávce 12 zlm 26 gr, platiti ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za dobré hospodářství a placení gruntu S.R.S.N. Jan Vacko a Tomáš Očko dne a letha ut s[upra].
Platiti jest Janovi Hačkovi, nebudú-li ti (nedopsáno).
f 309b
Letha Páně 1719 d[ne] 4. Martii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Martin Machálek, takový po tom nešťasném vyhoření prodal Martinovi Profotovi za hotových 12 zlr, kterýžto se jemu nyní připisuje v summě hlavní (poněvadž ty 12 zlr toliko za vystavení počítá) aneb verunkovej po sražení již vyplacených 18 zlm 20 gr ještě 31 zlm 10 gr ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Martin Svoboda, p[an] Václ[av] Kratochvíla S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
Contrib[uci] za rok 1717 a 1718 Martin Machálek platiti má.

Přípis domu Matúša Matějky

Leta Páně 1756 dne 2ho Octobris za purkmistra p[ana] Christopfa Mihatscha a spoluradních téhož času zendouce věku svého Jann Profota i manželka jeho Marina, tak ten zanechaný dům ut supra vedle Křivej uličky z jednej a Antonína Svobody druhej strany ležící prodal se právně per licitationem Matúšovi Matějku qua plus offerenti za summu pět a sedmdesáte
f 311a
rýnsk[ých] a ty na tom domě podlužné verunkové peníze 31 zl mor[avských] 10 gr ročně při posudcích po 2 zl mor[avských] spláceti se koupec zavázal i taky povinen bude. Pročeš se nadepsaný grunt Matúšovi Matějku za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností jak císařsk[ých], tak vrchnostenských i mněstských p[an] Johannes Weiner a p[an] Joseph Haisig. Stalo se dne a leta ut supra.

Přípis domu Martina Sochora

Leta Páně 1763 dne 3tího Decembris za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času odprodal Matúš Matějka dům ut supra Martinovi Sochorovi za summu jedno sto

čtyricet čtyri rýnský, id est 144 zlr, a sice tím spůsobem, že poněvadž Martin Sochor jemu Matějkovi polovic kupních peněz položil, totiž 72 zlr, on Sochor taky polovic domu, a sice přední svednicu, obvzláštní maštal a polovic dvoru, Matějek ale zadní svednicu, maštal a polovic dvoru užívati mají, jakož taky všechny povinnosti spolu rovným dílem [s]nášeti povinni bejti mají, i taky sobě jeden každý svůj díl vystavěti. Kdyby ale se spolu znášeti nemohli a dostatečnú příčinu měli, tak Martin Sochor Matúšovi Matějkovi druhú polovic kupních peněz p[e]r 72 zlr
f 311b
vyplatiti povinen bejti má, kdyby ale Matúš Matějek do smrti v tom domě zůstal, tak sobě reserviruje s těma ostatníma
72 zlr neb inter vivos než mortis causa svobodně disponirovati. Pročež se nadjmenovaný dům Martinovi Sochorovi spolu s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 31 zlm 10 gr, který při podsucích po 2 zlm spolu zaplatiti povinni bejti mají, za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císar[sko] král[ovské], vrchn[ostenské] i městský p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Karel Večeřa. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Matúša Matějky

Leta Páně 1765 dne 23. Augusti za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstúpil před počestnú radu Martin Sochor a ohlásil, že poněvač on tento grunt, který odkúpil od Matúša Matějky, a sice půl domu za summu 72 zlr, kteréšto peníze aš posavat jemu prodavačovi nezaplatil a včil v ty těšké čase o takové peníze se nigde obejíti nemože, takže zas tu svú polovicu ze svej dobrej vůle Matúšovi Matějkovi popúštčá. Pročeš se na ohlášení jeho Martina Sochora Matúšovi Matějkovi za jeho vlastní,
f 312a
volný a dědičný s tím na něm od starodávna majícím práve[m] a s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 31 zlm 10 gr alb ročně při podsucích obci mněstskej patřící po 2 zlm spláceti připisuje a odevzdává.
Svjedkové za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a mněstských p[an] Jozef Stanislav a p[an] Johan Karásek. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Michalovi Novotnému

Leta Páně 1766 dne 5. Aprilis za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstúpil Matúš Matějek ze svú pastorkyňú Ančú na radní dům a uctivě žádali, aby tento dům dle testamentu po její neboště matce Johaně, provdanej za

Matúša Matějka, odporučený právně jejímu mužovi Michalovi Novotnému připsaný byl. Pročež na žádost jejich tento dům Michalovi Novotnému v summě 70 zlr, které patřijú velebnému p[anu] farářovi fundační peníze povinen platiti bude za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává, však ale Matúš Matějek jakošto otčím dle testamentu jeho neb[ožky] ženy Johany sobě vymiňuje v tom domě svobodné bydlení aš do svej smrti s něma v hrubej setnici. Kdyby ale se spolu srovnat nemohli, tak on Matúš Matějek v tej zadní setnici
f 312b
přebývati má a zavazuje se polovic všech povinností jak cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských platiti. Pročeš se jemu tento dům Michalovi Novotnému z těma na něm od starodávna podlužnýma verunkovýma penězi 31 zlm a
10 gr alb obci mněstskej patřící ročně při podsudcích po 2 zlm platiti se připisuje a odevzdává.
Svjedkové toho za opravu kruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovských] vrch[nostenských] i mněstských pan Jozef Stanislav a p[an] Johan Karásek. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.
NB. Kdyby ale v tej zadní setnici přebýval a hrom, Pán Bůh ochraň, zhořel, tak on Matúš Matějek na své outraty sobě všecko kúpiti a postaviti se zavazuje.

Přípis domu Martinovi Stanislavovi

Leta Páně [1]767 dne 9. Octobris za purgmistra pana Christopfa Mihatše a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Michal Novotný a ohlásil, kterak on svůj vlasní a právně připsaný dům Martinovi Stanislavovi za summu jedno sto štyricet rýnských odprodal, s kteréšto summy těch 140 zlr
f 313a
sedumdesát rýnských velebnému panu faráři na fundaci odevedené býti mají. Přitom taky dle právního přípisu on kupec Matoušovi Matějkovi vejmněnku na dvoře až do jeho smrti k užívání zanechati povinen bude, však ale on Matúš Matějek všech jak císař[sko] král[ovských], vrchnostenských i mněstských povinností polovicu platiti a kdyby, co Bůh uchoval, vyhořeti mněl, takovou vejmněnku na své peníze postaviti povinen bude. Pročeš s tou a takovou povinností spolu i s těma na tom domě podlužnýma a obci mněstské patřícíma verunky 31 zlm 10 gr bílých ročně při posudcích po 2 zlm se tento dům jemu Martinovi Stanislavovi připisuje a odevzdává.
Svjedkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] královských, vrch[nostenských] i mněst[ských] povinností p[an] Johan Bartelsmann a p[an] Pfiliph Dvořák. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.

f 313b
Přípis domu Jana Rybeckého sub Nro 208

Leta Páně 1772 dne 28. Januarii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Jan Rybecký a ohlásil, kterak on od Martina Stanislava v Bednářskej ulici ležící dům vedle uličky za summu jedno sto patnáct rýnských odkúpil, přitom uctivě žádal, aby jemu ten dům spolu i s tím na něm od starodávna majícím právem připsán byl. Pročež se jemu Janovi Rybeckému spolu i s těma obci mněstskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 31 zlm
10 [gr] alb ročně při podsedcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování kruntu a placení císař[sko] král[ovských], vrchno[stenských] a mněstských povinností p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.

Hypothec. Od diesem Hause haftet 50 zlr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret werden.
Strassnitz den 10ten Jänuer [1]795.
f 314a
Weiter haften hier auch 100 zlr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier 2do loco wersicheret werden.
Strassnitz den 17. Feb[ruarii] [1]797. Svoboda.
Laut im Urkundenbuche de a[nn]o [1]815 folio 39 einverleibten Quittung sind diese 100 fr bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sess[ione] 20te Januarii [1]815. Prat.