Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunt Mikuláše Rohana

f 1a
Druhá strana na Závodí

Letha Páně 1571 podle zápisu kněh starejch sirotčích v listu 88 Mikuláš vejš psaný koupil grunth svuoj s půl lánem roli a s vinohradem v hoře Klučovej i jiným hospodářstvím k témuž gruntu náležitým, tak jakž týž zápis to v sobě obsahuje a zavírá, po nebožt[íku] Janovi Mráčkovi zůstalý za summu 250 zl.
Na kderýž jest od výš psaného leta až do letha [15]82 závdanku a peněz purgkrechtních i z poraženým dílem Kateřiny manželky své, též i s tím, což od Jana a Kuny, syna a dcery nebožt[íka] Vicena Holcara, skoupil a což po ne[božtíku] Janovi Mráčkovi dluhu splatil, vyplnil 144 zl 5 gr 5 ½ den. A tak od letha [15]83 dopláceti zůstává při Vánocích po 10 zl – 105 zl 24 gr 1 ½ den. Ty peníze jsou všecky vyšlé a za tímž Mikulášem Rohanem zůstávají.
Ta spravedlnost vejš psaná náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item nápadníkům ne[božtíka] Vicena Holcara Anně dílu jejího nedobraného i s tím, což na ni po Barboře nateři její přišlo 30 zl 28 gr 2 ½ den.
f 1b
Item Janovi 9 zl 10 gr 6 den.
Item Kuně 9 zl 10 gr 6 den.
Item Mikulášovi, synu ne[božtíka] Jana Mráčka, i s tím, což mu po Barboře mateři jeho přišlo 56 zl 4 gr 1 den.
Rukojmě Filip Klanice, Jan Krejsa, Jíra Lukšů, Martin Pele, Jíra Klaniců, Matouš Kolacia, Vávra Janoulků, Jan Jakubců, Vaněk Linhartů, Matěj Mašků R.S.N.
Letha [15]94 Mikuláš Rohan vyplnil na svou summu zadrželou Anně neboštíka Vicena Holcara 30 zl 28 gr 2 ½ den.
Item Janovi též vyplnil 9 zl 10 gr 6 den.
Item Kuně též vyplnil 9 zl 10 gr 6 den.
Letha [15]95 položil Mikoláš Rohan peněz purgkrechtních
8 zl. Ty sou vydány Mikulášovi, synu n[ebožtíka] Jana Mráčka.
Letha [15]96 položil Mikoláš Rohan za grunth peněz purgkrechtních Mráčkovi 10 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš Rohan za grunth Mikolášovi Mráčkovi 8 zl.
Leta 1598 položil Mikuoláš Rohan za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mráčka, kderé přijal Mikuláš Mráček 8 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Mikuláš Rohan za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mráčka 8 zl. Ty přijal Mikuláš Mráčků na díl svůj.

f 2a
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položila Kateřina, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Rohanovi, 8 zl. Ty přijal Mikuláš Jana Mráčka.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položila Kateřina, vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Rohanovi zůstalá, za grunt Mikulášovi Jana Mráčkového 4 zl. Zůstává ještě 2 zl 4 gr 1 den.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Kateřiny Rohanky Jana Mráčkového Mikulášovi 1 zl.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného prodán grunt s půl lánem roli, s sedmerými hony osetí ozimého, se 3 koňmi, s vozem, se 3 ovcemi, se 3 sviněmi, s 1 volčetem a s jedním achtelem vinohradu v hoře Radostné, zůstalý po n[ebožtíku] Mikulášovi Rohanovi, Janovi a Martinovi synům jeho za summu 320 zl. Z toho sobě porazili každý dílu svého po 31 zl 7 gr
1 víd summy 62 zl 14 gr 1 ½ den a tak zůstávají dopláceti mimo poražení dílu svého 257 zl 15 gr 5 ½ den, placením od letha 1603 po 10 zl. Odevzdáno to za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Krejsa, Mikuláš Mráčků, Matěj Nováků, Matěj Vnučků, Jíra Vnučků, Matěj Moškorů, Jan Klanice a Václav Tuček SRSAN.
Na tom gruntě náleží předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Rohana 229 zl 15 gr 5 ½ den, jíti jim mají po 7 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Jankového z vinohradu v Radostnej hoře 28 zl, placení podle ourody od letha 1603 po 3 zl.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan a Martin synové Rohanovi za grunt a vinohrad 10 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Rohana 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jankového 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan a Martin synové Rohanovi za g[runt] a vinohrad 10 zl.
Letha 1606 za purgmistra Michala Michny puštěno od pana ouředníka, aby z tohoto gruntu požáru toliko po 5 zl se platilo.
f 3b
Letha 1607 za purgkmistra Jana Kolacie Jan umřel a Martin spolu s jinými nápadníky n[ebožtíka] Mikuláš Rohana prodali požár z půl lánem roli, se dvěma konimi a z achtelem vinohradu v Radostné hoře Pavlovi Rohanovýmu za summu 130 zl bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 5 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Lopúnek, Pavel Mlčků, Štěpán Ondřejů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Jankového 22 zl, jíti jim mají po 2 zl.
Na termíny do peněz sirotčích 96 zl 1 gr 5 den, jíti mají po 3 zl.

Nápadníkům Dobruše Žida do Strážnice 5 zl 22 ½ gr.
Jírovi Janošovému za obilí 6 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Rohana posledních peněz
5 gr 5 ½ den.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Pavel Rohanů za grunt 3 zl. Ty jsou dány na termíny.
Letha 1611 za purgkmistra Vaňka Spěváka položil Pavel Rohanů za grunt a vinohrad peněz zadržalejch 14 zl 15 gr. Z toho dáno na termíny 8 zl, na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jankového 6 zl 15 gr.

Letha 1612 za purgkmistra Jana Kolacie Pavel Rohanů prodal grunt z půl lánem roli bez vinohradu, ze dvěma koňmi, z vozem, pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím za summu Janovi Jmelovi 130 zl bez závdanku a což Pavel Rohanů na tom gruntě zaplaceného měl, totiž 17 zl 15 gr, ty jest Janovi Jmelovi pustil, ostatek platiti má od letha 1612 po 3 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu gruntu i povinnosti J.M. Páně Martin Rohanů, Martin Hambálek, Pavel Rohanů S.R.S.N.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Jmelů za grunt 3 zl. Ty sou dány na termíny.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jan Jmelů za grunt 3 zl. Ty sou dány na termíny.
f 3a
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie Jan Jmelů prodal grunt svůj s půl lánem roli, ze 3 konimi, vozem, pluhem, bránú a jiným hospodářstvím Janovi Buráňovi a Jírovi Jmelovi za summu 130 zl. Závdanku jemu dali 6 zl a což na něm Jan Jmelů zaplaceného, totiž 17 zl 15 gr, ty jest jim pustil a ostatek platiti mají od letha 1614 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za Jana Buráňa tito sou: Mikuláš Nevěra, Macek Halíčka a za Jíru Jmelového Václav Moštěnský, Martin Slaný SRSN.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položili za grunt Jan Buráňů a Jíra Jmelů společně 3 zl.
Z toho gruntu svou Jíra Jmela Janovi Buráňovi pustil, tak aby týž Jan Buráň povinen byl sám za něj dopláceti do vyplnění summy vejš psané. A což mezi nimi o přídavky činiti bylo, o to sou se společně porovnali. A tak Jíra Jmela na tom gruntě nic míti nebude.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Buráň položil za grunt na místě Jíry Jmele 3 zl. Z toho dáno jest Ance, matce sirotkův n[ebožtíka] Jíry Jankového, jakožto bídné a nemocné ženě, kterážto dítky své všecky přečkala, i od jiných nápadníkův svých, aby na vyživení své sobě z tohoto g[runtu] dosahovala, puštěné měla, dáno 1 zl 15 gr a na termíny, jakž napřed rozepsáno, jest odvedeno 1 zl 15 gr.

Leta Páně 1616 za purgkmista Jana Vaškova Jan Buráň položil za grunt na místě Jíry Jmele 3 zl. Ty sou odvedené na termíny, nebo ta Anka umřela.
Leta svrchu psaného za téhož purgkmistra poněvadž se našlo, že Pavel Rohanů prodav grunt svůj vymínil aneb odňal achtel vinohradu od gruntu v Radostné ve 23 zl, protož se Janovi Buráňovi dostane méně za grunt platiti o těch 23 zl. Pavel pak za ten vinohrad povinen ty peníze vyplniti na s[irotky] Jíry Jankových.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Buráň položil za grunt peněz ročních na termíny 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Buráň položil za grunt peněz ročních na termíny 3 zl.

Pusté
f 3b
Letha 1631 za purg[mistra] Pavla Kopíka prodán grunt ten požár s půl lánem roli Janovi Hřešoňovi za 40 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní Jíra Janoulek a Martin Mithaj S.R.S.a N.

Letha 1633 za purgkmistra Pavla Kopíka Jan Hřešoň ušel z toho gr[untu] pryč a z téhož grunthu jest jedna polovice s jednou čtvrtí roli Jakubovi Dolnímu za 20 zl bez závdanku a platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Čermák a Jíra Košík S.R.S.N.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a prodána jest druhá polovice gr[untu] s jednou čtvrtí roli Jakubovi Trčkovi za
20 zl bez závdanku a platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Klimek Mikéska a Petr Tuřanský S.R.S.N.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčka Jakub Dolní a Jakub Trčka položili společně ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa Jakub Dolní a Jakub Tuřanský položili společně ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jakub Trčka ušel, tenž purgkmistr z ouřadem prodali tenž grunt zase ze čt[vrtí] roli Pavlovi Janíkovi za summu 20 zl, placení po vyjití jednoho roku po 1 zl. Odev[zdán]. Rukojmě Matěj Struhař a Jan Koláček SRSAN.
f 4a
Letha 1646 za purgkmistra Matěje Kubíčka Jakub Dolní položil peněz ročních 15 gr.
Item Pavel Janíků položil za grunt svůj 15 zl. Ty oboje peníze zůstávají za ouřadem.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Jakub Dolní položil a ten přijal purg[mistr] ut s[upr]a 15 gr.
Item Pavel Janíků položil a takové také purg[mistr] ut s[upr]a přijal 15 gr.
Letha 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka Jakub Dolní položil za rok 1647 a ty přijal purgk[mistr] ut supra 15 gr.
Item Pavel Janíků položil za týž rok a takové peníze přijal purgk[mistr] ut supra 15 gr.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt s půl lánem roli dvěma osobám, totiž Lukášovi Štičkovi a Vácslavovi Janíkovi, každému po jednej štvrti, za summu 20 zl, platiti mají každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Osoba a Martin Sedlář SRSN.