Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunth Daniele Slováčkového

f 11a

Daniel vejš psaný ten má grunth svůj, kterýž se je[mu] po Tomášovi Slovákovi otci jeho na díl dostal zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej.

Letha 1596 stal se jest frejmark mezi Danielem Slováčkovým
strany jedné a Matěje[m] Bobálem strany druhé, a to takové: Majíce tenž Daniel Slováčků grunt svůj zaplacenej a v ničemž nezávadnej, ten jest frejmarkem Matějovi Bobálovi zaplacený a v ničemž nezávadný za volný a svobodný dal. Však z téhož gruntu Matěj Bobál dopláceti má od letha 97 sirotkům
Fitoulovým při Vánocích po 10 R – 50 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Daniel Slováčků, Petr Drexler, Mikoláš Hrdý S.R.S.N.

Letha 1596 grunth nahoře psaný prodán od Matěje Bobála Janovi Macháčkovýmu za summu 200 R. Závdanku Jan Macháčků položil Matějovi Bobálovi při odevzdávce 50 R a ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně po 10 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Žamberský, Martin Ďuličků, Jíra Ďuličků, Daniel Boček S.R.S.N.
f 11b
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Fitoula, jakž např o tom položeno j[es]t, 50 R.
A Matějovi Bobálovi, když nejprve s[irotci] svou spravedlnost vyzdvihnou po 10 R,100 R.
Jakož jest Matějovi Bobálovi, jakž nahoře dotčeno, 100 R náleželo, takové peníze j[es]t Janovi Macháčkovi, držiteli téhož gruntu, za volný a svobodný prodal za summu peněz hotovejch 40 R, kteréž se tomuž Janovi na zapla[ce]ní vypisují. A Matěj Bobál nebude moci na těch 100 R více žádným vymyšleným spůsobem potahovati na časy budoucí, ani potomci jeho. Stalo se v sobotu před nedělí Judica letha 1597.
A tak Jan často psaný nebude povinen toliko s[irotkům] n[ebožtíka] Fitoule po letech 50 R vyplniti.
Leta [15]97 položil Jan Macháčků s[irotkům] n[ebožtíka] Fitoule za grunt svůj 10 R.
Ty náleží na rathouz do Strážnice, jsou již vzaty na rathouz.
Leta 1598 položil Jan Macháčků za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Fitoule 10 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Macháčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Fitoule
10 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Macháčků položil na s[irotky] n[ebožtíka] Fitoule 10 R.

Leta 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Macháčků za grunt n as[irotky] n[ebožtíka] Fitoule ostatních, kteréž zůstávají při ouřadě 10 R.
Vydali je ouřadu městskýmu na ty sirotky.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má.
f 12a
Martin Petrovský i s Alžbětú, manželkou svou, z svej dobré svobodné vuole z dobrým rozmyslem odprodali od gruntu svého kus humna od ulice Vinohradský, sami od sebe i ode všech potomkův svých i budoucích držitelův toho gruntu na dýl sedm sahů a loket lesní a na šíř devěth sahů 1 loket lesní Bartholomějovi Šlechtovi, aby sobě na tom místě stodolu podle své vuole vystavěti a jí volně užívati nyní i na budoucí potomkové jeho bez překážky kohokoli z lidí mohl. Však z toho ustúpiti a zanechati má průjezdu volného, co by mohlo se s vozem nakutým volně sem i tam projížděti z tej strany od súmezí požáru Blažka pekaře, tak aby Martin s potomky svými i budoucími dědici toho gruntu sem i tam z potřebami svými projížděti svobodu měli, jak on sám Bartoloměj Šlechta, za hotových totiž 11 R. A Bartholoměj Šlechta se Martinovi uvolil na tej mlatevni dopúštěti zemláceti všeckno jeho obilí, což by ho na svej půl čtvrti míval, však dyby jemu samýmu mlácení pilnýho potřeby nebylo. Jestliže by pak kdy ta stodola a nebo kus humna Bartholomějovi Šlechtovi na prodaji byla, tedy Martin Petrovský aneb kdo by ten grunt držel, aby ji přední právo koupiti měl, nežli kdokoli jiný z lidí.
Odevzdán takový kus humna Bartolomějovi Šlechtovi za volný, svobodný, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se u přítomnosti z obou stran za fojta Martina Kašuby v den sva[téh]o Jana Křtitele Božího letha Páně 1609.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Petrovský prodal týž svrchu psaný podsedek s roubanicí podle Jana Pernikáře za zámkem Janovi Tichému z Kojetína za summu 200 R. Závdanku jemu dal 33 R 15 gr, platiti má každoročně od leta ut sup[ra] počnouc po 8 R. Odevzdán Janovi za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Faber a Jiřík Tesařů kovář S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Macháčkovýho předních peněz odvedených těm sirot[kům] od Martina Petrovského, což za roli a vinohrady dopláceti zůstával 65 R 15 gr.
Martinovi Petrovskýmu 101 R.
Letha 1610 za předního konšela ut sup[ra] položil Jan Tichý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčkovýho 4 R.

f 12b
Letha Páně 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Jan Tichý z Kojetína prodal týž podsedek svůj Janovi Stehlíkovi za summu 200 R. Závdanku dal 21 R, k němuž jest roubanice podle Jana Pernikáře za zámkem ležící, platiti má od letha ut sup[ra] po 8 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Jan Barveník, Thomáš Tesař S.R.S.a N.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Stehlík za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčka 8 R.
Více přijato od Jana Stehlíka za rok 1610 8 R.

Téhož letha a za předního konšela ut supra prodal podsedek svůj Jan Stehlík Pražský Samuelovi Praštkovýmu za sumu 200 R. Závdanku jemu dal 29 R, platiti má od letha 1613 po 8 R.
Rukojmě Jan Frydl a Blažek Kunčický.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Samuel Praštků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčkového 8 R.
Jakož náleželo Martinovi Petrovskému na tomto gruntě peněz vyplacených summy 101 R, ty jest prodal z dovolením Samuele Praščkového, držitele gruntu toho, poněvadž pro nedostatek svůj s to býti nemohl, obci předměstské za hotových 27 R. A tak tu již Martin Petrovský na tom gruntě nic nemá.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Samuel Praštčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčkového peněz ročních, totižto 8 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Samuel Praštků položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčkového 8 R.

Téhož letha u přítomnosti p[ana] Tobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka na Strážnici, oznámily osoby z ouřadu, totiž Jan Tomášů a Daniel Nedolevek, že jest Jan Stehlík Pražský při prodaji a odevzdávce grunthu toho Samuelovi Praštkovému všecko to, což na něm mimo závdanek přijatý zaplatil, témuž Samuelovi Praštkovému dobrovolně pustil a na témž gruntě týž Jan Stehlík žádné spravedlnosti že nemá.
f 13a
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Samuel Praštků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčkového 8 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Samuel Praštků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčkového 8 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Samuel Praštků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Macháčkového 8 R.
Pusté

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka Samuel Praštěk prodal ten grunth požár Mikulášovi Kovářovému jinak Rivolovi bez závdanku za summu 200 R, platiti jej má ročně po 8 R a z tej summy, což Samuel Praštěk zaplaceného měl, upustil jemu 60 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Jan Trubač a Martin Křenovský S.R.S.a N.
Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařovýho Mikuláš Kovářů položil za grunth obci městské 4 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Mikuláš Kovářů položil za gr[unt] onci městské 7 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Mikuláš Kovářů položil za gr[unt] obci městské 4 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Kovářů položil za gr[unt] obci městské peněz zadržalých 4 R.
Letha 1639 za purmistra Jiříka Praštka Mikuláš Kovářů jinak Rivola položil za gr[unt] obci městské peněz 4 R.

Letha 1645 za purkmistra Jana Slováčka a spoluradních jeho prodán jest grunt nadepsaný Martinovi Jakubovskému za sumu
200 zlm, placení ročně po 4 zlm. Odev[zdán] za v[olný] a svobo[dný].
Rukojmě za opravu gr[untu], placení i jiné povinnosti všeliké Václav Kolář a Jiřík Prostějovský S.R.S.a N.R. A[nno] ut s[upra].
f 13b
Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Martin Jakubovský položil na starý rešty aneb contributii, když se pro pro anticipando skládalo, 1 R 21 gr 2 den, jichž nezaseděl. Pročež se jemu na gruntě vypisuje, totiž 1 R 21 gr 2 den.
Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních poněvadž Martin Jakubovský vyhořel, jemu se na poručení vrchnosti také jako jiným vyhořelým polovici co dopláceti měl upouští, totižto 99 R 4 gr
2 den.

Leta Páně 1687 dne 21. Maii tou středu po svatém Duše za poručeného purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška a p[ánů] radních pana Jana Havlíčka a p[ana] Samuele Nejezchleby dostanouce se Anna, pozůstala vdova po neb[ožtíku] Tesařovi, na pustý grundt někdy Martinovi Jakubovskému patřící, takový poopravila, budouce pak lety zešlá, takového gruntu víc držeti nemohla, než takový s tím poopravením zase Jiříkovi Kaštanovi popustila za summu 3 zl mor[avské] 13 gr, kdež ihned jí na to položil 1 zl mor[avský] 20 gr 3 den, ostatní pak při příštím vinobraní položiti má. Na tomž gruntě táž vdova víc pohledávati nemá, toliko vymínila sobě místo v něm až do smrti, na čež ten Jiřík přestal.

Rukojmové za spravování J.C.Mti, panských i obecních povinností, za stavení gruntu S.R.S.N. p[an] Jan Gatty a pan Jan Havlíček dne a leta ut supra.

Letha Páně 1711d[ne] 3. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a
f 14a
spoluradních toho času majíce Jiřík Kaštan z gruntu ut supra ještě obci městské strážnickej předních peněz na letha spláceti 96 zlm 21 gr 3 den a Martinovi Jakubovskému naposledy 100 zlm 25 gr 4 den, z takovej summy, že ten spolu z jinými skrz tou nešťasnú rebelii uherskú na ruinu vyšel, s těch obúch pratensi (poněvadž dle snešení J[ejich] Op[atrností] p[ánů] každý nápadník nětco tratiti má) třetí částka, totiž z obecních peněz prvních 32 zlm 7 gr 1 den a Martina Jakubovského posledy 33 zlm 10 gr 6 den. A na tu summu obecní hnedt ten den pokládá při posudcích 1 zlm, a tak se jemu vypisuje za zaplacené na summu obecní 33 zlm 7 gr 1 den, ostatní povinen bude platiti na letha jak nahoře. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].
Obci městské předních peněz 63 zlm 14 gr 2 den.
Nápadníkom Martina Jakubovského 67 zlm 14 gr 5 den.
f 14b
Letha Páně 1711 d[ne] 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jiřík Jakubovský, jakožto vlastní syn neb[ožtíka] Martina Jakubovského, na gruntě ut supra praetensi 67 zlm 14 gr 5 den alb, z takovej praetensi přetáhl jest 53 zlm 20 gr na zaplacení gruntu svého No 121, co spláceti měl 53 zlm 20 gr. A tak ty 53 zlm 20 gr na tomto gruntě obci strážnickej přináležeti budú a držitel gruntu ut supra platiti povinen bude na spůsob jak nahoře obci strážnickej před[ních] peněz 117 zlm 4 gr 2 den, Jiříkovi Jakubovskému toliko 13 zlm 24 gr 5 den. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jiřík Kaštan pokládá peněz posudkových, totiž 1 zlm, za kterýž se jemu vypisuje 2 zlm. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 15a
Přípis domu Mikuláša Klaudy

Letha Páně 1754 dne 12ho Januarii za purkmistra p[ana] Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních tohož času držitel téhož gruntu Pavel Klauda jest před počesným ouřadem přednesl, kterak svůj grunt ut supra svému synovi Mikulášovi Klaudovi ze vším od starodávna na něm majícím právem v jedno sto rýnsk[ých] popustil a právně odevzdává, vyjímajíce sobě do svej smrti v tom domě svobodné bydlení, kde jednu sedničku na dvoře jemu Mikuláš Klauda vystavit se zavázal. A na tou summu

těch 100 zlr padesáte štyri rýns[ké] 45 kr svému otci Pavlovi Klaudovi složil, tak ještě štyriceti pět rýns[ké] 15 kr zaplatiti povinen zůstává. Pročeš se nadjmenovaný grunt s těma na něm podlužnýma verunkama, a sice obci strážnickej 115 zl mor[avských] 4 gr 2 den a Jakubovským nápadníkom 13 zl mor[avských] 24 gr 5 den za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu p[an] Jozef Haisig, p[an] Jozef Foigt. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.