Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunth Mikuláše Vrchníčkového

f 275a

Letha Páně 1592 podle zápisu rejster kupů obecních v listu 38 Mikuláš svrchu psaný maje ten grunth svůj zaplacený, z nutnej a důležitej potřeby svej prodal jest zase obci předměstskej strážnickej sám na tomž gruntě svým summy 30 R.
Na to jest vyplnil od letha [15]93 až do letha [15]94 6 R, ostatek, totiž 24 R, tejž obci předměstskej strážnickej sám na tomž gruntě svým summu svrchu dotčenou placením po 3 R počna letha [15]95 při Vánocích doplniti zůstává.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, též povinnosti panské Jíra Jarošů a Marek Drahotoušskej S.R.S.A.N.

Letha 1595 položil Mikoláš Vrchníčků za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 3 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Vrchníčků za grunth peněz na obec 3 R.
Leta [15]97 položil Mikoláš Vrhníčků za grunt 3 R.

Ten grunt jest prodán Anně, pozůstalé manželce po n[ebožtíku] Mikolášovi Vrchníčkovi, za 40 R, platiti jej má od leta [15]98 po 3 R až do vy[plnění] su[mmy] ut s[upra].
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jura Noha.
f 275b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Hřivnáků, muž Vrchníčkové, dvojích peněz i za rok [15]98 za grunt svůj 6 R.
Ty jsou přijaty na obec předměstskou.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Hřivnáků položil obci předměstské 3 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Hřivnáků za grunt obci předměstské dvojích peněz
6 R.
A tak podsedek svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest grunt svrchu psaný Vítkovi Janulovi za summu 80 R. Závdanku dal n[ebožtík] Martin Kamenář předek jeho, totiž 4 R, a tak zůstává dopláceti každoročně po 3 R summy 76 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Vítek Biskupský a Jan Bobek S.R.S.a N.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Vítek Janule položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hřivnáka 2 R.

Letha Páně 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Vítek Janule prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Janovi Hlubocskému za 80 R. Závdanku dal jemu 5 R a platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Pavel Černý a Thomáš Staňků SRSN.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Hlubocský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hřivnáka 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Hlubocský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hřivnáka 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Hlubocký položil za gr[unt] do st[atku] nebo[žtíka] Jana Hřivnáka 1 R.
f 276a
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy majíce Vítek Janule na tom gruntě k področnímu dobírání na posledních penězích summy 6 R, takový peníze pustil jest Janovi Hlubocskému za dva tovarychy, kteréž jemu má dílem svým oddělati. A tak Vítek Janule na tom gruntě nic víceji nemá.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Hlubocský položil peněz ročních do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hřivnáka a zůstávají při právě 3 R.
Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních Janovi Hlubockému také jak i jiným vyhořelým lidem se polovici upouští, totiž 32 ½ R.

Letha Páně 1673 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Václav Hlubocký prodal grunt ut supra Václavovi Vrbeckýmu za summu 80 zlm bez závdanku, placením ročně při každých posudcích po 3 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Martin Sklenovský, Bartoň Žiška SRSpaN.

Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neb[ožtíka] Václava Vrbeckýho takového grunt Jan, vlastní syn neboštíka Václava Hlubockého, za summu 80 zlm se zaujal, placením ročně po 3 zlm a co tak neboštík otec na tom gruntě vyplaceného měl 47 zlm
15 gr, takové všechny peníze s povolením obouch sester, které jemu svou částku dobrovolně darovaly. Odezdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Václav Plidlich, Frantz Kuča S.R.S.V.a N.
f 276b
Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra pana Václava Žarůška a spoluradních jeho Jan Hlubocký prodal grunt svůj ut s[upra] Václavovi Bohunskému za summu 80 zlm bez závdanku, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za dobré hospodářství a placení všelikých povinností S.R.S.N. Pavel Vykročil, Jiřík Ratiborský.
Platiti obci městské 32 zlm 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hlubockého 47 zlm 15 gr.

Letha Páně 1711 dne 6. Februarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut supra Jan Mihač od Václava Bohunského za 6 zlr, které toliko za vystavení se počítaly, toho pro všelijaké jeho neduhy a nemožnost sobě připsaného neměl, až nyní pro pořádek města Dorotha, pozůstalá vdova po naddotčeném Janovi Mihačovi, o to soluitirovala, aby jí připsaný byl. Pročež se jí nyní připisuje v summě nahoře psanej, totiž 80 zlm,
f 277a
však že tenž grunt velmi spuštěný byl a jak jej nadepsaný neb[ožtík] Jan Mihač nětco zvelebil, zas skrz tou nešťasnú uherskou rebelii na ruinu v lethu 1704 spolu z jinými vyšel, o to opat[rných] pánů šetrně žádala, aby jí nětco z nadepsanej summy upuštěno bylo. Pročež z ohledu velikej ruiny, aby jej tím lépeji opravovati mohla, upúští se jí polovic, totiž
40 zlm, ostatní summu bude povinna platiti na letha při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Carel Kayser a p[an] Pavel Hořák S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Nápadníci jsou tito:
Obec městská 16 zlm 7 gr 3 ½ den.
S[irotci] n[ebožtíka] Jana Hlubockého 23 zlm 22 gr 3 ½ den.

Letha a dne ut supra za purgmistra tohož majíce Jan Hlubocký na gruntě ut supra nápadu po otci svém napřed sice
f 277b
47 zlm 15 gr, však že jeden každý nápadník od svej praetensi po tom vyhoření nětco upustil, on taky téhož svej praetensi polovici z položeného J[ejich] Opat[rností] pánů snešení a svej dobrej vůle upustil a toliko 23 zlm 22 gr 3 ½ den zůstalo. Kterúžto svou praetensi převedl na grunt svůj No 12 na zaplacení dluhu obecního, kterýšto dluh obecní namísto jeho praetensi na tento grunt upadá, totiž zase 23 zlm 22 gr
3 ½ den. A on Jan Hlubocký nic více na tomto gruntě co praetendirovati míti nebude, nýbrž držitel toho gruntu bude povinen na spůsob, jak v předním zápisi vysvětleno jest, platiti, totiž obci strážnickej 40 zlm.

Letha Páně 1714 dne 12. Martii za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času majíce grunt ut supra pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Mihatschovi svůj vlastní a nemo-
f 278a
houce jej jak pro svou nemožnost, tak vzešlost věku delej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodala za hotových čtvrnácte rýnských Martinovi Machálkovi. Kteréžto peníze poněvadž jmenovaný Martin Machálek náležitě složil, týž grunt se jemu připisuje a odezdává za volný a svobodný, placením hlavní summy ročně při posudcích po 2 zlm.

Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a p[an] Václav Najman S.R.S.V.a N. Stalo se v ouplnej sessi d[ne] a letha ut supra.
Contib[uci] za rok 1713 Martin Machálek k placení na sebe vzal.

Letha Páně 1715 dne 19. Martii za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních toho času ukúpíce grunt ut supra ihned po učiněném Machálkovém zápisi (poněvadž Martin Machálek se byl spáčil) od vd[ovy] Mihačky vdova Urfuská ze Slavkova, takový nedadúc sobě připsati prodala jej Martinovi Mřenkovi za hotových 10 zlr, kteréžto toliko za vystavení se počítají, týž grunt ale se jemu připisuje v hlavní summě 40 zlm, kterúžto bude povinen platiti na spůsob jak nahoře. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za
f 278b
opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef Hůlka a Václ[av] Fijala S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].
NB. Contrib[uci] za rok 1713 a 1714 Martin Mřenka na sebe k placení bere.

Leta Páně 1740 dne 29. Martii za purgmistra p[ana] Joannesa Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Martin Mrenka zemřel ab intestato a tak ten grund na syna po něm zůstalého Tomáša Mrenku dle právních rozdílů napadl, z kteréhožto on nadvyšek svého podílu, totiž 31 zlr 36 kr
2 den, vynášející bratrovi Francovi a Anči sestře s posledního manželstva splatiti měl. Pročež nyní nahoře opsaný grund se jemu za vlastní a dědičný připisuje, s placením summy verunkovej při posudcích ročně po 2 zlm. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] Elias Gröger a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N.
f 279a
N.181
Přípis Jury Mrenky

Leta Páně 1773 dne 19. měsíce února za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Tomáš Mrenka ab intestato zemřel a ten grunt pozůstalý syn po něm Jura Mrenka na sebe, domluvíce se ze sestrama svýma, potahl, a tak Rozině 10 zlr, Anči 10 zlr, Kači 10 zlr a Bětě 10 zlr, spolu 40 zlr k vyplacení na sebe vzal. Podle toho se nadřečenému Jurovi Mrenkovi tenž grunt i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm při posudcích ročně po 2 zlm za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.

Svědkové strany placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností, pak opravy gruntu p[an] Karel Večeřa a p[an] Frantz Gatty S.R.S.V.a N.

Přípis Jana Zahnaš

Leta Páně 1778 dne 25ho Augusti za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti držitele gruntu Jury Mrenky pozůstalá vdova Rozália s dítkama Jozefem, Václavem a Annú z bázně všelikého neštěstí, tak aby táž pozůstalost újmy netrpěla, týž grunt prostředkem ouřadu purgmistrovského k prodeju prohlásila, kdežto vejš jmenovaný Jan Zahnaš za kupce se prohlásil, následovně za takový grunt jedno sto a třicet rýnských podal. I vidouce ouřad
f 279b
purgmistrovský, že týž prodej ovšem k lepšímu sirotkům se vstahuje, jakož taky že summa kupní dost slušná jest, takže žádný vícejc dáti se nenachází, kup a prodej tímto za dokonalý potvrdil. Odkudž poněvadž dle předcházejícího zápisu sestry nebošt[íka] Jury Mrenky taky s podílama svýma upokojeny jsou, takže na gruntě tom okrom summy verunkovej p[e]r 40 zl mor[avských], které kupec po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení na sebe přejal, nic závadného se nevynachází, grunt ut supra se jemu Janovi Zahnašovi za vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Frantz Gatty a pan Karel Večeřa S.R.S.V.a neomylnú.

Přípis Mikuláše Sklenovského

Leta Páně 1778 dne 23. měsíce září za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času kúpil jest Jan Zahnaš grunt ut supra po neb[ožtíku] Jurovi Mrenkovi pozůstalý s vědomím a povolením ouřadu purgmistrovského za summu
130 zlr. Poněvadž ale v krátkém časi tenž kup z příčin douležitých renuncirovati přinucen byl a jiný kupec, totiž Mikuláš Sklenovský před rukama se vyskytl, který grunt ten zase v ceně tej za jedno sto
f 280a
třiceti rýnských přijato dobrovolně se uvolil, kteréžto peníze dílem na dluhy, ostatek ale pozůstalým sirotkům k dobrému obrácené býti mají, jakž to vyhotovený inventář zřetedlnějc proukazuje. Výminku ale pozůstalá vdova Rozára Mrenková
v 10 zlr od držitele gruntu až do smrti svej k svobodnému bydlení sobě vyžádala a obdržela. S tím tehdy grunt ut supra i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 40 zl mor[avských] po 2 zlm ročně k splacení se jemu Mikulášovi

Sklenovskému za vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Antonín Ferdini a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N.

Přípis Karla Floriana

Leta Páně 1784 dne 10ho měsíce ledna za purgmistra pana Johanesa Ježík a spoluradních toho času majíce Mikuláš Sklenovský grunt ut supra pořadně ukúpený a připsaný, takový z čistej a svobodnej vůle svej odprodal zase Karlovi Florianovi za summu jedno sto padesát rýnských, na kterúžto kupní summu prodavačovi Mikulášovi Sklenovskému ihned devadesát rýnských na hotově odpočítal, ostatních ale šedesát rýnských jakožto sirotkům po Jurovi Mrenkovi pozůstalým patřící capital časem svým k vyplacení pod obyčejný 4 per cento inter[ess] na sebe přejal, přitom taky verunkové peníze 40 zl mor[avských] po 2 zlm ročně obci městskej spláceti se zavázal. Co se ale výminky, kterou vdova Rozára Mrenková na tom gruntě v 10 zlr opsanú měla, za takovú ona Mrenková těch opsaných 10 zlr přijala a jinam se odstěhovala.
f 280b
Naprotiv tomu tomu ale Mikuláš Sklenovský i s manželkú a dítkama svýma výminku v zadní světnice k svobodnému obydlí na 10 roků pořad zběhlých sobě zanechává, kterúžto výminku držitel gruntu na své outraty opravovati povinen bude, jedině poněvadž ta zadní světnička ještě postavená není, tehdy Mikuláš Sklenovský se uvolil hospodářovi při nabíjaní stěn nápomocen býti. S tím tehdy grunt ut supr ze vším od starodávna majícím právem se jemu Karlovi Florianovi za vlastní, volný a dědičný tímto purgkrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] Jozef Horný S.R.S.V.a N.

Přípis Jozefa Profoty

Dnes níže psaného dne a roku stal se dokonalý a nezrušitedlný kup a prodej mezi Karlem Florianem jakožto prodavačem stranú jednú, pak Jozefem Profotú jakožto kupcem stranú druhú v příčině skrze prvního poslednímu odprodaného domu, a to na tento spůsob:
Za první prodává Karel Florian od sebe, potomků a dědiců svých dům svůj na Suchém řádku podle Martina Zahnaša z jednej a Martina Lipy z druhej strany stojící, pořadně sobě připsaný Jozefovi Profotovi za summu kupní za tři sta padesát osum rýnských říšských.
Za druhé přiznává on Karel Florian,

f 281a
že na tu summu kupní 358 zlr ihned při smlúvě tejto jedno sto sedumdesát devět rýnských k rukám svým připočítané přijal. Pak
za čtvrté na ostatních 179 zlr sobě vymínil, aby v tom domě namísto interessův z těch 179 zlr vypadajících obydlí své i pro familiu svú bez překážky míti i půl humna užívati, ano i maštal pro potřebný dobytek a schránu pro všeliké hospodářské náčení i pro outižek zemský potřebovati mohl. Naprotiv čemuž
za čtvrté prodavač Karel Florian sebe zavazuje, že vždy kdykoliv zapotřebí by se vidělo, grunt ten opravovati neb při něm něco neb všechen znovu stavěti, polovičně všech outrat vésti, jakož taky všech poplatkův a povinností jakýchkoliv toho domu se tejkajících též polovičně napomáhati a platiti podlužen bude, a to tak dlúho, pokud on Karel Florian v domě tom bydleti a za kupcem Jozefem Profotú těch 179 zlr na dluhu zanechati chtíti sobě oblíbí. Kdyby ale
za páté on Karel Florian z domu toho vytáhnuti, následovně oné podlužné peníze vyzdvihnouti mínil, tehdy povinen býti má jemu gruntu držiteli Jozefovi Profotovi čtvrtroční výpověď učiniti. Ostatně a
za šesté když kupec Jozef Profota nadto všechno taky ty na domě neb gruntě tom pozůstávající verunské peníze p[e]r 40 zl mor[avských]
f 281b
po 2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přijímá, prodavač Karel Florian z čistej a dobrej vůle svej u přítomnosti svědkův Martina Lipy a Jana Zajíčka povoluje, aby dle předcházející smlúvy jemu Jozefovi Profotovi týž grunt za vlastní a dědičný připsán byl.
Což tímto se vykonává a grunt tento jemu Jozefovi Profotovi za vlastní, volný a dědičný od ouřadu gruntovního připisuje a v pravé držení odvádí.
Na zámku Strážnici dne 25. měsíce Janu[arii] [1]788.