Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunth Michala Salaje

f 366a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých purgkrechtních černých v listu 189 ten vejš psaný Michal Salaj má půl podsedku svýho totiž od Václava Trnovského za summu 40 R koupeného.
A závdanku tému Václavovi položil 8 R.
Letha Páně 1584 položil Michal 8 R.
Vzal z nich Holomek Žid 2 R.
A Šalomounčin zeť Žid na místě Jiříka Suráka 2 R.
Letha 1585 Michal Salaj položil 4 R.
Holomek vzal 2 R a Šalomoun Žid 2 R.
Letha 1586 položil Michal 4 T.
Vzal Holomek Žid 2 R a Šalomoun Žid 2 R.
Letha [15]89 při Vánocích položil Michal 4 R.
Ty vzal Holomek Žid.
Letha [15]92 položil Michal Salaj 2 R.
Ty vzal Holomek Žid.
A tak jest již do téhož letha vyplnil Holomkovi Židu 26 R a ještě dopláceti zůstává 14 R. Ty má pokládati od letha [15]93 při Vánocích po 4 R.
f 366b
Letha [15]94 položil Michal Salaj za grunth peněz purgkrechtních Holomkovi Židu 4 R.
Letha [15]95 položil Michal za grunth svůj peněz ročních Holomkovi Židu 2 R.
Letha [15]96 položil Michal Salaj za grunth Holomkovi Židu 2 R.
Letha [15]97 položil Michal Salaj za grunt 2 R.
Ty přijal Holomek Žid na dluh.
Leta 1598 položil Michal Salaj za grunt svůj Holomkovi Židu na dluh jeho 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Michal Salaj za grunt svůj Holomkovi Židu na dluh jeho ostat[ní] 2 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Michal Salaj prodal na tomto podsedku svém pro potřebu svou obci předměstské summy 40 R za hotových 12 R, platiti má od letha 1601 po 3 R a od letha 1605 po 4 R.
Rukojmě za to Jan Pocháb, Mikuláš Hrnčíř S.R.S.A.N.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Michal Salaj za grunt obci předměstské za rok 1601
3 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Michal Salaj za g[runt] obci předměstské 3 R.

Pustý

f 367a
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jakub Vodislavský ujal se toho podsedku pustého, netco na něm postavil a opravil, prodal jej Jírovi Bastlovi za 31 R. Závdanku jemu dal 7 R, platiti má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu a placení grunthu, povinnosti panské i obecní Martin Peca a Melichar Bohuslavský S.R.S.N.
Letha ut s[upr]a a téhož konšela Jíra Bastl položil za g[runt] prvních peněz obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Bastlů položil za grunt obci předměstské 1 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Bastlů položil za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Bastlů položil za gr[unt] obci předměstské 2 R.

Pustý

Letha 1641 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho jest prodán gr[unt] ut s[upr]a Vávrovi Hříbkovi za summu 60 R bez závdanku, placení každoročně po 2 R.
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti JHM i obecní Simeon Veselský a Jíra Drahnů SRSaN.

Pusté

Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž na nadepsaným gruntě mnoho hospodářův zůstávalo a žádný z nich takového gruntu registry sobě zaopatřiti nedal, aby pak k dalšímu spustování nepřišel a tudy povinnosti panské i obecní nehynuly, prodán jest od ouřadu Pavlovi Černýmu za summu 50 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu Martin Ratiborský, Petr Janíčků S.R.S.a N.
[Pustý]
f 367b
Letha Páně 1720 d[ne] 20. Febr[uarii] za purgmistra pana Pavla Hořáka a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra od mnoha leth pustý a toliko holé místo, takového se zaujal Jakub Polešák a vystavíc jej prodal jej Martinovi Hostašovi, Hostaša pak nemajíce jej ani jeden ani druhý připsaného, prodal zase Václavovi Šejdovi za 8 zlr. Pročež aby v tom řád purgkrechtní zachován byl, nyní se připisuje Václavovi Šejdovi za vlastní a volný v summě hlavní 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti obci městskej ročně po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Martin Tománek a p[an] Antonín Havlíček S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1726 dne 16. Martii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce gruntu ut supra Václ[av] Šejda delej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Matúšovi Molatovi za hotových 7 zlr a contri[uci], která ještě šacovaná není za rok 1725, také kupec k placení na sebe přijal. Pročež se mu nyní připisuje a odevzdává ten grunt za vlastní, s pla-
f 368a
cením verunkovej summy 50 zlm ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Horný a p[an] Carel Karásek S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti pbúch stra.

Leta Páně 1740 dne 14. Maii za purgmistra pana Joannesa Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Matúš Molata nechtíce tohož gruntu již delej držeti, takový hnet v roku 1734 odprodal Mikulášovi Vařechovi za hotových čtrnáct rýn[ských]. Kterýžto nemajíce až dosavate připsaný, nyní se jemu dle řádu pugkrechtního za vlastní a volný připisuje a odevzdává. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] Eliáš Gröger a p[an] Matúš Svinka S.R.S.V.a N. Stalo se dne a leta ut supra.
f 368b
Přípis Jozefa Mlýnka

Leta Páně [1]766 dne 19. Augusti za purgmistra p[ana] Christopha Mihače a spoluradních toho času súce grunt ut supra skrz ten pod datum 10. Aug[usti] [1]766 vyšlý oheň spolu z jinýma také vyhořený, držitelkyně jeho Anna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Mikulášovi Vařechovi nemajíce možnosti jeho zase vystaviti, k tomu poněvač dluh od 25 zlr sirodkovi po neb[ožtíku] Janovi Pížovi děvčeti přináležející se vynachází, s příčin těch nadřečená Anna, vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Vařechovi a respective držitelkyně gruntu ut supra, prodala takový z vědomostí a povolení synůch svých Martina, Pavla a Matyáše, též cery Rozálije provdané za Matúša Kolúcha, za hotových 50 zlr Jozefovi Mlýnkovi, však s to vejminkou, aby ona prodavačka v tom domě volné a svobodné obydlí v tej svjetnice na dvoře až do smrti své míti mohla. Kdyby však ona Anna vdova Vařechová buď
f 369a
na kráce neb na dlúze sama dobrovolně s tej vejminky upustiti a pryč se odebrati chtěla, tehdy jest povinen a zavázal se kupec jí ješče za tu výminku ješče 10 zlr zaplatiti, však naproti tomu tenš kupec práva míti nemá podle své libosti ji s tej vejminky vypuditi, lež by ona sama dobrovolně chtěla. A nadto kupec povinen bude tu výminku její dle potřeby popravovati, ano kdyby se (coš Bůh uchovati rač) skrze oheň

neb jinú příhodu [k] skazení přišla, povinen býti má kupec takovú zase na svůj náklad postaviti, coš taky on Jozef Mlýnek zachovati se zavázal. Podle čehoš nyní grundt ten jemu Jozefovi Mlýnkovi se připisuje a odevzdává za vlastní a dědičný, povinnosti však placení verunků, které na tom domě od starodávna sou, totiš 50 zlm, obci mněstské při držání posudkův ročně po 2 zlm.
Svjetkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko[ král[ovské], vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] Ignatz Košvitz a p]an] Johann Duray. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti pánův Martina a Pavla Vařechů.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 39 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 7e Octob[ris] [1]797. Prat.
f 369b
Ebenfalls haftet ob diesem Hause 60 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier secundo loco vorgemerket worden.
Se sessione 24te Decembris [1]799. Ignatz Prat, Grundbuchführer.
Imleichen haftet ob dem Hause 40 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier tertio loco vorgemerket worden.
De sess[ione] 9te Decembris 1800. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 61 einverleibten Quittung sind diese 60 fr bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sessione 28te Januer [1]804. Prat.