Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunth Jiříka Smetany

f 50a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch červenejch purgkrechtních v listu 58 nadepsaný Jiřík Smetana koupil ten grunth svůj od Jana Duličky z jednou čtvrtí roli za summu
349 R.
Na to vyplnil závdanku Janovi Duličkovi a peněz purgkrechtních až do letha [15]92 155 R 20 gr, za rok [15]93 a [15]94 zadržel 20 R. A tak za týž grunth svůj i s těmi zadrželými dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Jana Zezhule 194 R.
Ta spravedlnost těmž sirotkům od letha [15]95 rok po roku po 10 R až do vyplnění tej summy svrchu psanej při Vánocích jíti má.
Rukojmě Tobiáš Náhlý, Jan Dulička, Jan Tomášů a Martin Wolffů S.R.S.A.N.

Letha 1594 položil Jiřík Smetana zadržalých peněz dvojích peněz 20 R.
Letha 1595 položil Jiřík Smetana za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Letha [15]96 položil Jiřík Smetana za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
f 50b
Letha 1596 Jiřík Smetana prodal grunth svůj nadepsaný se čtvrtí roli Davidovi Kopytkovi za summu jmenovitě 350 R. Závdanku ihned při odevzdávce položil David Kopytka Jiříkovi Smetanovi 160 R a ostatek platiti má od letha [15]97 při Vánocích pořadně po 10 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: Jirgl Helebrant, David Viktorinů syn, Martin Bolffů, Jiřík Smetana S.R.S.N.

Leta [15]97 ten grunt napřed psaný koupil Jan Michna pernikář za summu 350 R. Závdanku položil 160 R a od Jiříka Smetany koupil peněz posledních 36 R a na díl manželky své sobě srazil 154 R.
A tak má grunt svůj zaplatcený.

Pustý

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, hraběte na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Martinovi Sukdolskému za summu 100 R bez závdanku, placení po vyjití
2 leth každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Ondra Potáč, Jan Rybnikář, Pavel Černý a Jakob Chovánek S.R.S.a N.

(Na volně přiloženém listu:)
Gr[unt] 5 v druhém dílu kněh purgkrechtních obsažený

Poněvadž jest [jistá] vůle v tom Jeho Milosti Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), vrchnosti naší milostivé, aby mezi tímž gr[untem] a gr[untem] 6 (pro případnější průchod z města z Německé a Bednářské ulice k Vinohradskej bráně) ulička udělána a ustanovena byla, kdežto z držitelem gruntu 5 Martinem Sukdolským o to s ním jest jednáno, aby nětco do humna svého venkoncem poustoupil a aby tudy ulička ustanovena býti mohla, k čemuž týž Martin Sukdolský dobrovolně přistoupil a od takového kusu humna upustil, za kteréž jemu dáno jest podle smlouvy 4 zl moravské. Kterážto ulička aneb průchod k bráně Vinohradské nemá od nynějších i budoucích držitelův gr[untu] 5 žádným vymyšleným spůsobem hájena býti, nýbrž nyní i na časy budoucí a věčné má trvati. Naprotiv tomu sousedé okoliční budou povinni ten plot soumezní od téhož gr[untu] každoročně hraditi, tak aby se držiteli gr[untu] žádná škoda od dobytka nedála.
Stala se tato smlouva na rathauze města Stráž[nice] za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho a[nno] 1634.

Pusté

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho ten grunth nadepsaný po shoření všechen zruinirovaný pan purgkmistr a páni prodali Havlovi Smolkovi za summu 100 R.
f 51a
Však poněvadž taky jako i jinší gruntové shořel, z poručení a z milostivé vůle vrchnosti upouští a vypisuje se jemu jako i jiným sousedům polovice tej summy, totiž 50 R, ostatek pak summy platiti má komukoliv náležeti bude při každých posudcích počna letha 1659 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Blažej Ratibořský
S.R.S. a N.R.

Letha Páně 1673 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Václav Ospalík ohlásíce se na rathauze města Strážnice při držaných posudcích, kterak on grunt po neboštíkovi Havlovi Smolkovi, provdajíce se zase manželka po něm pozůstalá za Jiříka Millera, od sestry Jiříka Millera frejmarkem koupil za summu 100 zlm bez závdanku, platíc ročně po 4 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Jan Očka a Tobiáš Slavík S.R.Sp.a N.
NB. Tak jakož Havlovi Smolkovi na gruntě ut supra za vyhoření 50 zlm odpuštěno bylo, takových 50 zlm Jiřík Miller, který sobě manželku po neboštíkovi Havlovi Smolkovi pojal,

Václavovi Ospalíkovi frejmarkem na grunty za zaplacených odevzdal.
Letha Páně 1680 dne 10. Junii za purgkmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho tak jakož neboštík Havel Smolka porozdílně Pavlovi Purgkrábkovi 4 zlm zaplatil, takové Jiřík Miller Václavovi Ospalíkovi jest daroval. Item Václav Ospalík dal Pavlovi Purgkrábkovi 1 zlm.
f 51b
Letha Páně 1699 dne 1. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického vd[ova] Ospalíčka položila za grunt ut supra 2 zlr 20 kr, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jí 3 zlm.
Kteréžto peníze svrchu psaný purgmistr přijal do počtu svého obecního za příjem.
Letha Páně 1702 dne 26. Januarii za purgmistra pana Jana Dašického vd[ova] Ospalíčka položila za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské stráž[nické] na rešt vinný 4 zlm, za které jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se jí 6 zlm.
Item zas za 2 zlm vypisuje se 3 zlm.
Stal se omyl, není nic tady, neb nahoře již zapsané jsou.

Letha Páně 1711 dne 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho tak jakož Martin Ospalík grunt ut supra po otci svém zdědil, připisuje se jemu taky v tej summě prodajnej, jak jej on měl, totiž 100 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel, z tej summy se jemu za vystavení třetí díl upúští, totiž 33 zlm 10 gr
f 52a
a k tomu také těch 9 zlm, které on za svej neb[ožky] matky byl vyplatil, jemu se vypisují. A tak má Martin Ospalík na tomý gruntě vyplaceného i s tím, což se mu za vystavení sráží, tolikéž i z jeho dílem, co jeho nebo[žtík] otec Václav Ospalík byl vyplatil, má 54 zlm 16 gr 4 2/3 den, ostatní summu bude povinen platiti při posudcích každoročně po 2 zlm, totiž obci městskej strážnickej 21 zlm, sestrám svým posledních peněz
24 zlm 13 gr 2 1/3 den. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Pavel Očko, Václav Sklenovský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Item hnedt ten den pokládá peněz posudkových obci městské
1 zlm.
f 52b
Leta Páně 1731 dne 25. Augusti za purgmistra pana Antonína Duraye a spoluradních toho času tak jakož po smrti neboštíka Martina Ospalíka gruntu ut supra syn po něm pozůstalý nejstarší Jiřík se zaujal i všechnej jinej pozůstalosti, tolikéž i tři malejmi sirotky k sobě přijal, však potom netoliko na domě tom nic nehospodařil, nýbrž i užitky od roku 1728 jak vinohradní, tak rolní k sobě přijmouce větším dílem

marně zmařil a na sirotky žádnú starost a opatření nevedl, aniž povinnosti z něho zbejval. Pročež vidouce p[an] purgmistr a rada, že na ten spůsob netoliko dům k zboření, ale i jiné sirotčí grunty k zmaření by přijíti musely a sirotci nenapravitedlnú škodu by trpěli, z tej nevyhnutedlnej potřeby grunt ten aby dílem k zboření a dílem v daních contribučních k zasedění nepřišel, k prodeji veřejně právně prohlásili. A poněvadž žádný kupec větší se nevynacházel, toliko Jan Myška, syn Václava Myšky, který 40 zlr za něj podal, podle toho jemu jej za těch čtyricet
f 63a
rýnských jsou prodali a k tomu ještě kupec Jan Myška contributzi z komína za rok 1731 přicházející celú k zaplacení na sebe dobrovolně přijal a daně obecní půlroční. Dle kterejžto summy na hotově položenej nyní tenž grunt připisuje a odevzdává nahoře jmenovanému Janovi Myškovi za vlastní a dědičný, s placením ostatní verunkovej summy 21 zlm (poněvadž ty na sestry Ospalíkovské přijíti mající 24 zlm 13 gr
2 1/3 den sestra Dorota ovdovělá Sklenovská datovala sirotkům a odpustila) obci městskej při posudcích po 2 zlm ročně, ostatně od všelikých reštů prázný a svobodný. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Matys Červenka a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N.
Notandum. Ty 40 zlr se obrátily takto:
Jsou čtyři dědici, totiž Jura, Martin, Václav a Kateřina, přišlo tehdy na každého po 10 zlr. Poněvadž ale contribučního reštu zasedělého se našlo až do roku 1730 onclusive bez sražení granatirského quartýru 2 zlr, za rok 1730 ještě
20 zlr 48 kr a Jura užitky za ty leta k sobě bral a contributzi nevyplatil, pročež zůstává na ten rešt 15 zlr
48 kr zaplatiti povinen
f 63b
bejti uznán jest, a proto jeho díl 10 zlr na touž contributzi obrácen jest a 5 zlr 48 kr ještě složiti má a z ostatních
30 zlr, těm ostaním sirotkům náležejících, 5 zlr na contribuci ještě od jejich otca zasezenú se vzalo. A tak ještě těm třem na rovno zůstává 25 zlr, které panu hejtmanovi se odvedly pod počet sirotčí, poněvadž ti sirotci na zámek náleží.

Přípis Jana Spjeváka

Leta Páně [1]766 dne 20. Februarii za burgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil na dům radní hned psaný Jann Spěvák a uctivě žádal, aby jemu ten sub Nro.5to ze svou manželkou zděděný dům v Bednářskej hulici právně připsán byl. Na kteroužšto uctivou žádost s povolení a u přítomnosti jeho manželky a zetě Tomáše Vavříka se jemu s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 21 zlr mněstské obci patřící ročně při posudcích po 2 zlm, i s tím na

něm od starodávna majícím právem, jakoš taky při gruntě sub No.6 památka učiněna jest, že držitel gruntu Nro.5ho ulička vzata z gruntu téhož No.5
f 64a
vždy zůstávati má a lidé z ulic obce města Strážnice takovou hraditi povinni býti mají, tak také nyní i na časy budoucí taková ulička od gruntu ut supra Nro.5to udělaná trvati má a ten grundt Nro.5to takovou služebnost trpěti povinen bude, připisuje a odevzdává za jeho vlastní, volný a dědičný.
Svjetkové toho za opravování gruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovské], vrchnostenské a mněstské p[an] Christof Mihač a p[an] Filip Dvořák. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jury Spěváka

Leta Páně 1781 dne 16ho Novembris za purgmistra pana Johannesa Ježíka a spoluradních jeho toho času jakož držitel gruntu Jan Spěvák po smrti svej poručenství jest zanechal, podle kterého grunt ut supra synovi svému jedinému Jurovi Spěvákovi jakožto zřízenému a ustanovenému dědicovi odporučil,
aby ale od dědic Jura Spěvák do právního držení uveden byl, za to předstoupíce na dům radní uctivě jest žádal, by jemu vejš psaný grunt dle řádu purgrechtního připsán byl. I vidouce Jich Opatrnost páni slušnú žádost jeho, týž grunt ze vším od starodávna majícícm právem a tak, jak předkové jej užívali neb užívati mohli, se jemu Ju-
f 54b
rovi Spěvákovi za vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává, verunkové peníze, jichžto jest 21 zl mor[avských] on Jura Spěvák po 2 zl mor[avských] ročně spláceti zavázán jest. Ostatně co se tej při tom gruntě vynacházející od tohoto gruntu odkúpeného místa na uličku, ano i uličky tak učiněnej dotýče, to při tej v roce 1637 mezi Martinem Sukdolským a obcú strážnickú učiněnej smlúvě zcela pozůstati má. Konečně bude povinen on Jura Spěvák matku svú Annu v domě tom až do smrti její při sobě míti a jí svobodné bydlení popříti.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností pan Filip Dvořák a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 60 fr dem Martin Čermák Granadier Löw. Naol. Esterhasi gehörung, welche hier primo loco versicheret werden.
Strassnitz den 2. Dezemb[ris] [1]796. Svoboda.
Laut eingelangten und im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 18 intabulirten Quittung sind diese 60 fr bezahlt, folglich hier gelöschet worden.
De sessione 10te Dezembris [1]799. Prat.

Hypothec. Ob diesem Hause hafftet 50 fr Stast Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 13e Juniii 1800. Prat.
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Kapitali dem Strassnitzer Piaristen Colleg. gehörig p[e]r 100 fr, welche secundo loco versicheret sind.
De sessione 6ten Junii 1801.
f 55a
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn[o [1]795 folio 49 einverleibten Quittung sind die der Stadt Strassnitzer Gemeindkasse schuldige 50 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sessione 19te Julii 1802. Prat.
Imgleichen haftet auf diesem Hause 40 fr Stadt Strassnitzer Comungelder, welche hier secundo loco versicheret worden.
De sessione 31e Dezembris 1802. Prat.
Auf gleiche Art haftet an diesem Hause 120 fr Stadt Strassnitzer Comungelder, welche hier 3tio loco vorgemerkt worden.
De sessione 24. März [1]804. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 78 einverleibten Quittung sind die obigen 40 fr und 120 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet worden.
De sess[ione] 5te Septembris [1]805. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 78 einverleibten Quittung sind die schuldigen 160 fr bezahlt und geleschet werden.
De sess[ione] 1e Septembris [1]807. Prat.