Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Grunth Macha Vítkového

f 414a

Byl koupen podle zápisu knih starých červených purgkrechtních v listu 36 za 40 R.
Kderejž již zouplna zaplatil a žádnému za něj nic dlužen nezůstává.

Letha 1597 za předního konšela Jana Drabíka Mach Vítků prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Nohovi za summu 37 R, ty peníze Jíra Noha odvedl Martinovi Vítkovému na gruntě 36 Daniele Matuškového. Komu ty peníze náleží, zápisem při tom gruntě se spravíš. Odevzdán za volný a svobodný.
A tak Jíra Noha má ten grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra Noha prodal podsedek svůj Staňkovi Frydeckýmu za summu 30 R. Závdanku dal 2 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po
3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Ujčík, Jan Hřivnák S.R.S.A N.
Jakož Jírovi Nohovi na tomto podsedku náleželo ještě 28 R, ty peníze za dluh svuoj odvedl panu Janovi Skřičkovské[mu].
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Stanislav Frydecký za gr[unt] dvoje peníze po 3 R – 6 R.
Ty přijal pan Jan Skřičkovský na dluh svůj.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Stanislav Frydecký na dluh p[anu] Skřičkov[skému] za gr[unt]
2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Stanislav Frydecký na dluh p[anu] Janovi Skřičkovskýmu za g[runt] 3 R.
f 414b
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Stanislav Frydecký na dluh p[ana] Jana Skřičkovskýho 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Stanislav Frydecký na dluh p[ana] Jana Skřičkovskýho 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Stanislav Frydecký na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského za g[runt] svůj peněz 3 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Stanislav Frydecký položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského 3 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Stanislav Frydecký položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského 3 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Stanislav Frydecký položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičko[vského] 2 R.
A tak ten grunt zouplna zaplatil.

Letha svrchu psaného Stanislav Frydecký prodal ten grunt svůj, kterýž měl zaplacený, Matoušovi Ostarkovi za 40 R. Závdanku dal jemu při odevzávce 8 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Staněk Frydecký a Mikuláš Maneků SRSN.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš Ostarek položil za gr[unt] Stanislavovi Frydecký[mu] 2 R.

Pusté

Letha 1641 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních prodán týž grunt Jírovi Juráškovi za s[umm]u 40 R bez závdanku placení ročně začna od 1644 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu gruntu a jiné všelijaké povinnosti jak J.H.M., tak i obci Martin Pšovský a Melichar Pavlíků S.R.S.a N.
Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Jíra Jurášek položil k obci městské 15 gr.

Pusté

Hlavní summa se budúcímu držiteli upúští.
f 415a
Přípis Jozefa Fijaly jednýho pustého gruntu

Letha Páně 1755 dne 17. Martii za purkmistra pana Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času jest počestná rada města Strážnice jeden pustý grunt vedle Pavla Šebesty z jednej a brány Skalickej druhej strany ležící osum a půl sahy zpředu šíři a šest sahů až po vale zdýlky Jozefovi Fijalovi k vystavení popříla a vyměřiti dala s tím doložením, aby hned při vystavení sednice jednu dobrú maštal pro vojenskýho vojáka vystavil, kdežto einquartirování vojákův od prvního Janua[rii] 1757 roku snášeti, pak contribuci od 1ho Novem[bris] 1757 platiti, jinší ale městský a panský povinnosti od 1ho Janua[rii] 1758 roku splácet povinen a zavázán bude. Pročeš se Jozefovi Fijalovi nadjmenovaný grunt za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Stalo se na rathauzi města Strážnice dne a roku ut supra.

Přípis domu Jozefa Stojana

Leta Páně 1762 d[ne] 7. Augusti za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času stala se dobrovolná domluva a handl mezi Jozefem Stojanem a Jozefem Fijalú, Jozef Fijala popustil grunt tento Jozefovi Stojanovi za jeho folio 814 ležící v Starém městě a přídavku jemu dal na hotově 45 zlr beze všeckého přinucení.

f 415b
Pročež nadjmenovaný grunt Jozefovi Stojanovi s tím na něm od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný [se] připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak císařských, vrchnostenských a městských pan Anton Karásek a p[an] Christof Mihatsch. Stalo se u přítomnosti obojích stran d[ne] a roku ut supra.

Přípis domu Jury Solaříka

Leta Páně 1763 dne 3. Martii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času majíce Jozef Stojan grunt ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle Jurovi Solaříkovi za summu sto šest rýnských odprodal, vymiňuje ale sobě v tom domě svobodné bydlení do s[vatého] Jana tohoto 1763 roku. Pročež se nadjmenovaný grunt Jurovi Solaříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Christopf Mihatsch a p[an] Jan Weiner. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.
f 416a
Přípis Martinovi Pidlichovi koupeného domu od Jury Solaříka sub Nro 99

Dnes nížej psaného dne a roku za purgmistra pana Carla Večeřa a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Martin Pidlich a ohlásil, kterak on dům na Suchém řádku vedle Josepha Polešáka ležící za summu 71 zlr odkoupil, přitom uctivě žádal, aby jemu ten dům právně připsán byl. Na kterúšto žádost se jemu Martinovi Pidlichovi za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává, však prodavačovi Jurovi Solaříkovi vejměnku na jeden rok popřáti povinen bude.
Svjedkové toho p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra.