Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunth Žovky Nedělky

f 438a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých sirotčích červenejch v listu 140 nadepsaná Žofka ujala grunth svuoj po Janovi Nedělovi manželu svém i z jinejmi svršky za summu 25 R 20 gr.
Na to jest peněz pugkrechtních i z poraženým dílem svým na témž gruntě vyplnila i z dluhy zaplacenými 11 R 16 gr. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 14 R
4 gr.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Matěj Pánků z Bobalova a Blaža S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položila Žovka peněz purgkrechtních za grunth svůj 2 R.
Letha [15]95 položila Žovka za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]96 položila Žovka za grunth peněz purgkrechtních
2 R.
Leta [15]97 položil a Žovka za grunt peněz purgkrechtních
2 R.

Leta 1598 Žovka Nedělka prodala podsedek svůj Janovi Petrovýmu za summu 34 R. Závdanku jí dal při odevzdávce 3 R,
f 438b
ostatek summy doplátceti má při Vánocích od leta 1598 po 3 R až do vyplnění summy ut s[upr]a. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za plat[cení] Šimek Bartoňů, Matěj Tesař S.R.S.N.
Téhož leta 1598 položil Jan Martina Petrového za grunt svůj s[irotkům] n[ebožky] Žofky Nedělky 3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Martina Petrového za grunt svůj na s[irotky] n[ebožky] Žofky Nedělky 3 R.
Z toho vzala Žovka Nedělka lonský 1 R a letoší 1 R, neb na placení o 1 R povýšila.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Martina Petrového za grunt 3 R.
Ty přijala Kača, dcera n[ebožky] Žofky Nedělky.
Náleží na tomto podsedku Kateřině, dceři n[ebožky] Žofky Nedělky, mateři její mimo prvnější vyzdvižení od letha 1601 summy 19 R 16 gr, jdou po 1 R. A když se s[irotkům] Jana Neděle zaplatí, mají jíti po 3 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Jan Petrův prodal podsedek svůj Thomášovi Bukovskýmu za summu
35 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu, placení gruntu i povinnosti panské Jan Hlásný, Beneš syn jeho S.R.S:A N.
Letha 1603 za předního konšela ut s[upr]a položil Tomáš Bukovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Neděle 3 R.
Jakož náleželo Žofce Nedělce na tomto podsedku peněz vyplacených 19 R 16 gr, ta spravedlnost po smrti její připadla na Annu, ženu Jana Vlkového, a Annu Slezinku tetky.
Anna, Jana Vlkového žena, prodala díl svůj, totiž 9 R
23 gr, Tomášovi Bukovskýmu za hotových 1 R 20 gr.

[Pustý]

Leta Páně 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Řehoř Jonáček prodal požár ten Martinovi Štěrbovi za 21 R. Závdanku dal 5 R, platiti má po 1 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě Martin Smolka a Macek Libunský SRSN.
A jakož Štefan Lech tento grunt maje jej prodával, prodal na tom podsedku peníze, což sobě spravedlivě pravil míti, 16 R za 1 R 18 gr Martinovi Štěrbovi.
Škodováno na tom gruntě, protože požár pustý byl, a Martin má grunt zaplacený.
f 439
Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Štěrba jinak Kocián prodal podsedek Michalovi Kopečkovému z Vojnovic za summu 33 R. Závdanku dal jemu 9 R, platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Radějovský a Jan Peštrnák SRSN.
Leta svrchu psaného Michal Kopečků položil za ten grunt
2 R.
Ty přijal Martin Štěrba.

Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Michal Kopečků prodal podsedek svůj Prokopovi Kýrovi za summu 23 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 2 R, platiti má jej od leta 1619 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Blažek Strejčků a Mikuláš Hlucký SRSN.
A což Michal na tom gruntě měl zaplaceného, to jest Prokopovi všecko dobrovolně pustil.

Pusté