Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 Grunt Adama z Střelic

f 479a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 63 nadepsaný Adam koupil podsedek svůj od ouřadu předměstského za summu 40 R.
Na to vyplnil závdanku 6 R, nedal než 5 R.
Zůstává toho závdanku dodati 1 R, ostatek summy, totiž 35 R náležeti bude osobám těmto:
Item Davidovi Židu zeti Danielovému za dluh povinný 19 R.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Tůmy Nováka 6 R.
Na to jest zadržel do letha [15]94 12 R.
Tu summu platiti má rok po roku až do vyplnění tej summy při Vánocích po 3 R.
Rukojmě Jíra Knobloch a Dobiáš Vrbecký S.R.S.A.N.

Letha [15]94 Adam vejš psaný doložil závdanku 1 R.
Téhož letha [15]94 položil Davidovi Židu na summu vejš psanou 8 R.
Letha [15]95 položil Adam Střílec za grunth peněz purgkrechtních Davidovi Židu 2 R.
Letha [15]96 položil Adam Střílec za grunth peněz purgkrechtních Davidovi Židu 2 R.
f 479b
Leta [15]97 položil Adam Střelec za grunt Davidovi Židovi peněz peněz purgkrechtních 2 R.
Leta Páně 1598 položil Adam Střelec za grunt svůj 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Adam Střelec za grunt svůj Davidovi Židu zeti Danielovýmu 2 R ost[atních] peněz. A tak Žid svou summu zúplna vyzdvihl.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Adam Střelec za grunt položil na s[irotky] n[ebožtíka] Tůmy Nováka 1 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Adam Střelec prodal podsedek svůj Vávrovi Šumickýmu za summu 18 R. Závdanku jemu dal 2 R a pustil mu na posledních penězích 1 R. A tak tu Adam nic nemá. Ostatek platiti má od letha ut s[uopr]a po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti panské Janek Sečkař, Thobiáš Jurků S.R.S.A N.
Letha a za předního konela ut s[upr]a položil Vávra Šumický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tůmy Nováka 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Vávra Šumický za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tůmy Nováka 1 R.

Pusté

Přípis Václav Lipy předepsaného domu zděděného podle testamentu nebošt[íka] Jana Lipy, svého strejce

Leta Páně 1747 dne 31o měsíce řína za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních připsán jest Václavu Lipovi předepsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem,
f 480a
zděděný ex testamento [od] neboštíka Jana Lipy, svého strejce, který za vlastní a dědičný jemu též tuto odevzdán jest.
Za rukovníky dobrého opravování domu a bedlivého poslušenství právu jsou pan Eliáš Greger a pan Pavel Cikánek. Stalo se dne a roku, jak vejš stojí.

Přípis Václava Zahnaše předepsaného domu od Václava Lipy koupeného

Leta Páně 1747 dne 31. měsíce řína za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Václav Zahnaš od Václava Lipy před opsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za summu hotových peněz sedumdesáte tři rejnské. Pročež se jemu kupujícímu tenž dům spolu ze summú verunkovú 13 zl mor[avských], sirotkovi nebošt[íka] Tůmy Nováka patřících, za vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobré opravování gruntu jsou pan Eliáš Greger a pan Pavel Cikánek. Stalo se dne a roku, jak vejš stojí.
f 480b
Nro 103 conscriptěný
Přípis domu Antoša Sasína

Leta Páně 1772 dne 31ho Octobris za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času majíce po neb[ožtíku] Václavovi Zahnašovi syn jeho Jozef Zahnaš dům ut supra prostředkem inventáře a dalšího tomu připojeného právního rozvržení v držení svém, nedajíce takový sobě pořadně do purgrechtu vepsati a odevzdati, prodal jej výš jmenovanému Antošovi Sasínovi za summu jedno sto rýnských a dva. Podle toho řečený dům ze vším k němu od starodávna patřícím právem i s těma na gruntě tom pozůstávajícíma verunkovýma penězi sirotkovi neb[ožtíka] Tůmy Nováka patříc[ími] se jemu Antošovi Sasín za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opra[vo]vání gruntu, placení cís[ařsko] král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Johann Weiner a p[an] Frantz Králík S.R.S.V.a N. Stalo se v domě radním dne a roku ut supra u přítomnosti kupca a manželky prodavače.

Přípis domu Tomášovi Mlýnkovi

Leta Páně 1775 dne 1ho Octobris za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních toho času majíce Antonín Sasín grunt ut supra od Jozefa Zahnaše ukúpený a pořadně připsaný, takový pro nemožnost svou nemohouce jej opravovati z dobrej a čistej
f 481a
vůle odprodal zase Tomášovi Mlýnkovi za summu jedno sto čtyricet rýnskej, na kterúžto summu ihned osumdesáte rýnských jest prodavačovi odpočítal, ostatních šedesát rýnských dle vzláštní mezi sebú konanej domluvy a vsnešení on prodavač Antoš Sasín kupcovi Tomášovi Mlýnkovi do času zečkati se uvolil. S tím tehdy grunt tento, na němžto verunkových peněz 13 zl mor[avských] po 2 zlm při posudcích k splacení sirot[kům] neb[ožtíka] Tůmy Nováka, nyní ale obci městskej připadající, se vynachází, jemu Tomášovi Mlýnkovi ze vším od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností p[an] Johann Tyml a p[an] Johann Ježík S.R.S.V. a nemomylnú u přítomnosti obojí strany.

______________________________________________________________

Purkrechtní kniha Předměstí 2. díl, část první, Státní okresní archiv Hodonín, fond AM-ST, inv. č. 55.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, prosinec 2009