Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunth Kryštofa Flikle

f 30a

Letha Páně 1595 nadepsaný Kryštof Fligl podsedek svuoj z jedním achtelem vinohradu v Kněhnici, jednou roubanicí, též štěpnicí a dvěma loučkami a jinejmi věcmi, kteréhožto statku po Dorotě manželce své, někdy pozůstalej vdově po nebožt[íku] Jiříkovi Albrechtovi, v summě 557 R přiženíce se k též Dorotě dostal.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.
A jakož pak na ten statek nahoře psanej nadjmenovaného Kryštofa Flikle bratři svídnicští podle kšaftu Jiříka Albrechta, prvního manžela Doroty, ženy téhož Kryštofa, sou se vztahovali a polovici jeho míti chtěli, kterémužto kšaftu týž Kryštof místa dáti nechtěl a jemu odpíral, smlúvami svadebními, kteréž táž Dorota žena jeho v Slesku z Jiříkem Albrechtem v dědině Malcu jest měla, z kterýchžto smluv svadebních vejtah pod pečetí práva též dědiny jest přinesl a týmž bratřím svídnickým dokonale jest odepřel a se obránil, takže podle toho jim ani potomkům jejich on sám ani žádný z potomkuov jeho z statku toho ničímž nyní i na časy budoucí odpovídati povinen nejni a nebude.
Stalo se za ouřadu Martina Kováře a Tobiáše Náhlého a spolu tovaryšů jeho.
To jest omylně psáno a nic neváží.
f 30b
Letha 1594 předložen jest kšaft nebožt[íka] Jiříka Albrechta, kterejž jest učinil leže v nemoci, avšak při dobré paměti a rozumu dobrého letha minulého 1592 ve čtvrtek po svatým Mikoláši učiněného před pana Jana Šponara z Blinzdorfu, toho času ouředníka na Strážnici, kterejžto kšaft v sobě to obsahujíc a zavírá slovy těmito, a to takto:
Majíc statek zaplacenej a nezávadnej za 557 R o něm poroučil, aby po smrti jeho bratřím a sestrám jeho krev[ním] z toho statku jmenovaného 10 R vydáno bylo a tím jich odporučil a obci předměstské strážnické aby též s toho statku dáno bylo 3 R a ostatek, což by kolivěk zůstalo, to aby manželka jeho všeho bez překážky užívala, dokudž by se nevdala. A pakli by se vdala, tehdy aby ten statek na dva díly rozdělen byl, jeden díl aby manželce jeho téhož Jiříka Albrechta dán byl a druhý díl bratřím svídnickým na chudé vydáno. I uznaje pan Jan Šponar kšaft pořádnej bejti, jest jej ve své váze zanechal a stvrdil. I poněvadž se pak manželka často psaného n[ebožtíka] Jiříka Albrechta vdala a stav svůj změ[ni]la, za tou příčinou jest týž statek na dvý rozdělen. A tak aby manželka n[ebožtíka] Jiříka na svůj díl měla 267 R, kteréž se jí z toho statku sraziti má, a bratřím svídnickým podle kšaftu náležeti bude z toho statku vyplniti též 267 R. Avšak se z té oboje summy s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Člunka vyplniti má 1 R 15 gr.

Z kteréhožto statku vypláceti povinen bude od letha [15]95 při Vánocích po 5 R až do vyplnění summy v tomto zápisu položené.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, též i povinnosti panské Tomáš Zejda, Jíra Smetana, Jan Špaček, Tomáš Tesař a David Labra S.R.S.N.
f 31a
A jakož jest do napřed psaného statku vinohrad v Kněhnicích, kterejž Kryštof Flikl koupil, k tomu statku přiložen a v summě 70 R počten, taková summa se, totiž těch
70 R, z napřed psané summy z pěti seth padesáte sedm zlatých snímá. A tak těm bratřím svídnickým na chudé dotčený Kryštof Flikl z statku svého vyplniti povinen bude toliko 236 R
7 ½ gr.
Letha [15]94 položil Kryštof napřed psaný s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Člunka, jakž napřed položeno 1 ½ R.
A tak tenž Kryštof nebude povine letha [15]95 položiti toliko 15 gr, a to z příčiny té, že jest podle poručenství obci 3 R vyplnil.

Letha Páně 1595 ten napřed psaný grunt jest prodán od Kryštofa Fligle Ondrovi Nyčovi z jednou loukou a štěpnicí podle smlouvy mezi sebou učiněné za summu 306 R 7 ½ gr. Závdanku tenž Ondra Nyč hned při odevzdávce Kryštofovi Fliglovi položil 60 R, kteréž jest k sobě přijal, a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích položiti má 15 gr a potom každého roku pořadně až do vyplnění summy po 5 R. Komu ty peníze náleží, o tom vejš položeno najdeš.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské a obecní zejména tito: Jan Člunek, Martin Hypner, Joachym Šuber S.R.S.N.
Téhož letha [15]95 položeno od Ondry Nyče za grunth 15 gr.
Ty náleží nápadníkům do Slezska na těch 10 R, které jim n[ebožtík] Jiřík Albrechtů odkázal.
f 31b
Letha [15]96 položil Ondra Nyšt za grunth svůj 5 R.
Jiříka Albrechta nápadníkům jsou dány.
Leta [15]97 položil Ondra Nyšt za grunt svůj 5 R.
Zůstávají v truhlici v předměstskej.
Leta 1598 položil Ondra Nyšt za grunt svůj 5 R.
Ty přijal Martin Hepnar na místě bratří svídnicských.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického jakož náleželo na tomto gruntě bratřím svídnickým summy 230 R 15 gr, takové peníze prodali Ondrovi Nytčovi za hotových 60 R, kteréž od něho zouplna a docela přijali. Na kteroužto summu bratří svídnicští nynější i budoucí potomci jejich žádným vymyšleným právem natahovati se nemají nyní i na časy budoucí.
A tak Ondra Nytč grunt svůj zouplna a docela zaplatil a žádnému za něj nic dlužen není.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového při rozdílu statku po n[ebožtíku] Ondrovi Nyštovi pozůstalého prodán grunt ut s[upr]a z půl achtelem vinohradu, z půl búdou a půl presem, z loukou, z štěpnicí, ze včelami a dobytkem Oršile, pozůstalé vdově po témž n[ebožtíku] Ondrovi Nyštovi, za summu 315 R. Z toho sobě porazila dílu svého 90 R 15 gr a tak ještě dopláceti zuostává sirotkom svým od letha 1601 při každých Vánocích po 20 R platu summy 224 R 15 gr. Odevzdáno jí to za volné a svobodné.
Rukojmě za opravu gruntu, za placení a jiné povinnosti panské Václav Kalabů, Jíra Šermíř, Martin Hepner, Pavel Zezhulů S.R.S.A N.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila Oršila za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolandta 6 R.
f 32a
A jakož jí náleželo na gruntě jejím po n[ebožce] Oršile Rolandce mateři její 14 R 10 gr, ty sobě na tomto gruntě srazí.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položila Oršila Nyštová za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolandta 3 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Šermíř za statek ut s[upr]a na místě Oršily ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolandta 20 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Šermíř na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulandta 20 R.
Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře s dovolením pana Jana Urbana Domanského, toho času ouředníka, jest Jiříkovi Šerméřovi na placení uleveno, aby po 10 R za týž statek splácel.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Šermíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulandta 6 R.
A letha předešlého 1607 týž Jíra Šermíř položil za statek ut s[upr]a 5 R na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulandta.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Šermíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulandta 6 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Šermíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolandta
5 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jíra Šermíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulandta 10 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Šermíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolandta
10 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upra] položil Jíra Šermíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolandta
10 R.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Šermíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolanta
10 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového položil Jíra Šermíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rolantha
10 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Šerméř Jíra položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulanta 7 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Šerméř položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulanta 8 R.
f 32b
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Šerméř položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Rulanta
8 R.
Pustý

Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Jankhy prodán jest ten grunt požár Klimentovi Radunskému za sumu 80 R bez závdanku, placení když se jiní požárové platiti počnou každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Melichar Bohuslavský a Jan Gregorů S.R.S.a N.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Kliment Radunský prodal ten grunt ut s[upra] Jírovi Branickému za sumu 92 R. Závdanku dal jemu 12 R, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Kliment Radunský a Václav Gořický S.R.S.N.
Letha 1635 a 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Branický položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých dvojích, kteréž při právu zůstávají 4 R 15 gr.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jiřík Branický položil za gr[unt] svůj peněz ročních k obci městské 1 R.
Platí se k obci.
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jiřík Branický položil za grunth svůj a dal rži k obci 4 měřice, jednu každou po 45 kr, učiní za ni 3 zlr. Item hotových peněz položil 1 zlr 40 kr, což na moravský počet učiní 4 zlm.
Ty přijal Jiřík Kopřivnický purgkmistr.

Pusté
f 33a
Letha Páně 1683 dne 6. Aprilis za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž grunt neb[ožtíka] Jiříka Branickýho dokonce na spoustku jest přišel a tudy po mnohá letha povinnosti panské i obecní hynuly, aby pak zase k svému zvelebení přijíti mohl, purgkmistr a ouřad prodali sou takový

pustý grunt Martinovi Moresíkovi za summu 80 zl mor[avských] bez závdanku, placením po vyjití třech leth polhocení k obci městské po 3 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za zvelebení vinohradu, všeliké povinnosti panské i obecní (neuvedeno).

Letha Páně 1690 dne 27. Februarii za purkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce Martin Moresík vejš grunt jmenovaný za summu 80 zl mor[avských] koupený, takový jest po smrti jeho manželka jeho jest ten krunt za túš summu Martinovi Karáskovi prodala s tou vejminkú, aby táž Moresíčka v tom kruntě své místečko do smrti měla, za kteréž vystavení téhož kruntu přijala 7 zl mor[avských] a 9 groší. Odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a všeliké povinnosti Jan Ščepaník, Václ[av] Slavík S.R.S.Ne.
K placení obci každoročně po 3 zl mor[avských].
f 33b
Letha Páně 1691 dne 14. Martii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce Martin Karásek ujatý krunt od vdovy Moresíčky před Jich Opatrností přednesl, že by takového kruntu delej pro nemožnost svou držeti nemohl, pročež jej Janovi Pavlíkovi pouští a v těch penězích se jemu připisuje. Za který Martinovi Karáskovi zase peněz klade, co tak on vdově Moresíčce položil, totiž 7 zl mor[avských]
9 gr alb, a to při odevzdání polovic, za tím taky druhú polovic, až na jakou částku sena prodá. Item položil mu více
1 zlr za opravu plotův okolo kruntu a tak bude Martin Karásek přijatých peněz mět 9 zlr. Odevzdává se za svobodný Janovi Pavlíkovi.
Rukojmě za zbývání císařských a panských i obecních povinností p[an] Jiřík Bohunský, Jiřík Kaštan.
Ostatní peníze k obci platit povinen bude ročně po 3 zl mor[avských].
Letha Páně 1699 dne 1. Julii za purgmistra pana Johannesa Dašického Jan Pavlík položil za grunt svůj k obci městské
1 zlr 10 kr, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu panu faráři stráž[nickému], co on tak na výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jemu 1 zlm
15 gr.
Takové peníze přijal svrchu psaný purgmistr za příjem.
f 34a
Letha Páně 1702 dne 29. Januarii za purgmist[ra] pana Jana Dašického Jan Pavlík položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci města Stráž[nice] 1 zlr 10 kr, za které se jemu vypisuje pro důležitú potřebu 1 zlm 15 gr.

Letha Páně 1711 d[ne] 3. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Pavlík z gruntu ut sup[ra] ještě 69 zlm obci městskej spláceti, že ten spolu z jinými na ruinu skrz tu nešťasnú rebelii vyšel, upúští se jemu za vystavení třetí díl, totiž 23 zlm, a tak zůstává jemu k splacení ještě 46 zlm. Na kterúžto summu d[ne] ut supra pokládá při držaných posudcích 15 gr alb, za kteréšto se jemu vypisuje 1 zlm, ostatní summu, totiž 45 zlm, platiti bude po 2 zlm ročně. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Pavlík pokládá obci městské 1 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.
f 34b
Přípis Frantze Pavlíka

Leta Páně [1]767 za purgmistra p[ana] Krištofora Mihače a spoluradních předstoupil hned psaný Frantz Pavlík a uctivě žádal, aby jemu ten od svého oce napadající erbovní dům právně připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu Frantzovi Pavlíkovi s tím na něm majícím právem, však s tou vejminkou připisuje a odevzdává, aby on bejvalý Jura Pavlík v tom domě až do své smrti místo míti měl, kdyby ale se porovnat nemohli povinen bude Frantz Pavlík jemu na své outraty svjetnicu vystavjat. Pročeš se jemu za jeho vlastní s těma na něm podlužnýma obci mněstské verunkami 45 zlm při posudcích po 1 zlm a zaplacení Josefovi (nečitelné) 22 zlr a Maříkovi (nečitelné) 10 zlr za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku ut supra.
Svjetkové toho pan Ignatz Košvitz a p[an] Peter Gruner.