Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunth Jíry Curáka

f 374a

Letha Páně 1572 podle zápisu kněh starých purgkrechtních černých v listu 140 ten Jíra vejš psaný má podsedek svuoj za 20 R koupenej.
Na kderýž jest vyplnil do letha [15]79 14 R a ještě dopláceti zůstává za něj sirot[kům] nebožtíka Jíry Koláře 6 R. Ty za ním zadržalé zůstávají.
Letha [15]94 přijato od Jíry vejš psaného ostatních peněz purgkrechtních za grunth 6 R.
A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstský prodali požár ut s[upr]a, pozůstalej po n[ebožtíku] Mackovi Lesánkovi, Jírovi Malinovýmu za smmu 25 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Blažek Kopřivnicský, Eliáš Klempíř S.R.S.N.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Řehoř Bitomský majíc grunt ut s[upr]a od Davida Mydláře koupený, prodal jej Václavovi Drahokoupilovi za summu 32 R. Závdanku dal jemu
10 R, platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Vodislavský a Martin Smolka S.R.S.N.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Drahokoupil za grunt 2 R.
Ty přijala Zuzanna, dcera Curákova.
f 374b
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Vácslav Drahokoupil položil za g[runt] 2 R.
Ty přijala Zuzana, dcera Curákova.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Vácslav Drahokoupil položl za grunt peněz ročních 2 R.
Ty přijala Zuzanna, dcera Curákova.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Vácslav Drahokoupil položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty přijala Zuzanna, dcera Curákova.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Drahokoupil položil za grunt 2 R.
Ty přijala Zuzanna ut s[upr]a.

Pustý

Letha 1635 za purgkmistra Prašťka a spoluradních jeho z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), ten nadepsaný požár prodán jest Valentovi Tezbírovi za summu 60 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jíra Slavkovský a Petr Bartků S.R.S.a N.

Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho prodal Valek Tezbír podsedek ut s[upr]a Tomášovi Jakubcovému za summu 60 R bez závdanku, platiti ho má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán.
Rukojmě za placení, opravu gruntu Gregor Glivický a Tomáš Hořáček SRSaNR. Volky tolikéž podle jiných sousedů dáti povinen bude.
Pusté

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho pan purgkmistr a spoluradní prodali ten grunt všechen pustý
f 375a
Valentovi Ostrovskýmu za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má počna 1659 při posudcích po 2 R. Oevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravení gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Matěj Vlk a Mikuláš Moštěnský SRSaNR.

[Pustý]

Leta Páně 1741 [dne] 10. Martii za purgmistra p[ana] Carla Dedela a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra od mnoho let pustý, takový počal stavěti Ondra Vlček a nedostavíce takový, odprodal jej Jurovi Přibylovi za šest rýnských, kterýžto takový vystavíce sobě připsaný neměl a zas ho odprodal Janovi Mlýnkovi za summu čtyricet čtyri rýnské. Kterémužto taky, aby řád purgkrechtní zachován byl, nyní za vlastní a volný se jemu připisuje a odevzdává u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] Eliáš Gröger a p[an] Ignatz Pfilip S.R.s.V.a N. Stalo se dne a leta ut supra.
NB. Ta nahoře psaná summa, totižto 44 zlr, toliko za vystavení se počítá, ostatní ale nahoře psaná summa, totiž
40 zlm, obci městskej při posudcích ročně po 2 zlm spláceti se má.
f 375b
No 93
Přípis Jozefovi Stanislavovi

Leta Páně [1]771 dne 27. Aprilis za burgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního Marina, po nebo[žtíku] Janovi Mlýnkovi pozůstalá vdova, a přednesla, kterak ona svému zeťovi Jozefovi Stanislavovi pro svou starost nemohouce takový dům opravovati, jest odevzdala,

však s tou vejmněnkou, aby ona vdova Marina v tom domě až do své smrti svobodné bydlení mněla. Přitom taky on zeť Joseph Stanislav se zavázal, že své matce Marině krom tej vejmněnky svým časem, kdyby spolem porovnat [se] nemohli, 25 zlr, pak svým švagrovej Marině 25 zlr, tím podobně Rosalie 25 zlr při jejich dospjelým zrostu vyplatit. Pročeš se jemu Jozefovi Stanislavovi spolu s těma obci mněstské podlužnýma verunky p[e]r 40 zlm při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a m[ěstské] povinnosti p[an] Joseph Stanislav a p[an] Ventzl Lánský. Stalo se dne a roku ut supra.
f 376a
Přípis Jana Mlýnka

Leta Páně 1785 dne 25ho února za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jozef Stanislav grunt ut supra sobě připsaný a odevzdaný, takový s Janem Mlýnkem za grunt v Starém městě Nro purgkrechtní knihy zápisu 100 folio 1187 ver. pag. přefrejmačil a jemu Janovi Mlýnkovi hotovej summy třicet rejnských přidal. K tomu když on Jan Mlýnek taky summu verunkovú 40 zl mor[avských] k splacení po 2 zl mor[avských] ročně při tom gruntě na sebe přejal, on Jozef Stanislav ale na gruntě tomto zjištěnú splátku a výminku na grunt v Starém městě folio 1187 versa pagina et fol[io] 1188 připsaný přenesl, přítomný grunt se jemu Janovi Mlýnkovi za vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem podle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan Karel Večeřa S.R.S.V.a neomylnú u přítomnosti obojí strany.

Přípis Matěja Příkaského

Leta Páně 1785 dne 10. měsíce Septembra za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Jan Mlýnek, držitel gruntu ut supra, a tu před Jich Opatrnost pány přednesl, že on týž svůj grunt pořadně připsaný mající a vůlí a vědomostí manžel-
f 376b
ky svej Doroty, též při zápisi tomto přítomných Matějovi Příkaskému z čistej dobrej vůle svej za summu tři sta čtyricet rýnských jest odprodal, však s tou výminkú, aby on prodavač Jan Mlýnek v světnice při tom gruntě se vynacházející spolu s manželkú svou nynější do smrti svej a manželky, pozůstanouce ona vdovú, přebývati, v komoře kupce a respective budoucího hospodáře jednu bečku na obilí, ve sklepě stižené své vlastní víno, ve chlévě jednu krávu a jedno ušípané sobě držeti právo

měl. Proto taky Matějovi Příkaskému kupcovi jedno sto rýnských kupní summy bez všeho interessu v dluhu zanechává a on Příkaský takové jemu dřívej klásti povinen býti nemá, až po smrti jednoho neb druhého, totiž Jana Mlýnka a manželky Doroty, však z těch 100 zlr má dítkám od ní Doroty pocházejícím 30 zlr, které jí manželce tanquam bonum paraphernale patří, napřed jíti. Přitom poněvadž kupec summu verunkových peněz 40 zl mor[avských] k splacení po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej povinných na sebe přejal, grunt ut supra se jemu Matějovi Příkaskému ze vším od starodávna majícím právem za vlastní, volný a dědičný dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Dvořák a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.
Vejminku opravovat prodavač povinen býti má, tak jak se sám i s manželkú zavázal.
f 377a
Vermög ausgestellten und im Buche über die einverleibten Quittung de a[nn]o [1]795 dolio 4 p.v. ingrossirten Quittung von 22ten März [1]797 et concluso 24ten März [1]797 sind auf den Kaustenfilling und respective Rest p[e]r 100 fr achtzig Gulden Rch baar bezahlt worden, welche nicht hier intabuliert werden.
Sig[num] Strassnitz 24ten März [1]797.