Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunth Adama Hronka

f 171a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 95 ten Adam vejš psaný má svuoj podsedek za 150 R koupenej.
Kderoužto summu na díl Marty manželky svej sobě všecku sráží a tak ten grunth zaplacený má.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Kašuba, kterémuž podsedek požár ut s[upr]a po Zuzanně manželce jeho nápadem připadl, prodal jej Martinovi Kovářovi z Bohunína za summu 110 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Beran a Thomášek Tesař S.R.S.A N.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin Gvozd jinak Kovář prodal podsedek Janovi Pospíšilovi z Místka za summu 119 R. Závdanku jemu dal 19 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikukláš Hlucký a Daniel Nedolevek S.R.S.A N.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Pospíšil z Místka za grunt Martinovi Kašubovi 4 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jan Pospíšil za grunt Martinovi Kašubovi 5 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Pospíšil Martinovi Kašubovi 5 R.
f 171b
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pospíšil za gr[unt] Martinovi Kašubovi 5 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pospíšil za gr[unt] Martinovi Kašubovi 5 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Pospíšil položil za gr[unt] Martinovi Kašubovi 5 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Psospíšil položil za grunt Martinovi Kašubovi 5 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pospíšil položil za grunt Martinovi Kašubovi 5 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pospíšil položil za gr[unt] Martinovi Kašubovi 5 R.

Pustý

Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a Janovi Chovánkovi tesaři bez závdanku za summu 110 R a platiti jej má počnouc letha 1633 při Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Martin Frankh a Pavel Čech S.R.S.a N.

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Janek Chovánek položil za grunt 2 R.
Z toho přijal Simeon Vítků 1 R a Václav Vinošický na místě Zuzany manželky svej 1 R.
NB. Toto placení má jíti na tři díly.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Janek Chovánek položil za gr[unt] 2 R.
Ty přijal Václav Široký na místě Zuzany manželky své.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Janek Chovánek položil za gr[unt] 2 R.
Ty přijal Václav Vinošický na místě Zuzany manželky své.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Janek Chovánek položil za gr[unt] 2 R.
Ty přijal Simeon Vítků na místě Johanky manželky své.
f 172a
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka položil Jan Chovánek za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Ty přijal Václ[av] Široký na místě svej manželky.

Pusté

Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spouradních jeho prodán jest grunth ut supra všechen spuštěný Jírovi Slavíkovi za summu 80 zlm bez závdanku, platiti jej má počnouc letha 1661 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Tesařů a Jíra Perger SRSaNR.

Letha Páně 1693 dne 11. Februarii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předepsaný grunt jsouce pustý a holé místo toliko, aby obec k zvelebení lepšímu přicházela, od J[ejich] O[patrností] pánů tenž grunt předepsaný prodaný jest Pavlovi Komoňovi za summu jak nahoře 80 zl mor[avských], placení po vyjití třech leth ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za zbývání povinností všelikých a zvelebení gruntu p[an] Tomáš Svoboda a Jan Hlubocký S.R.S.a N.

Letha Páně 1694 dne 31. Martii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho vdova pozůstalá po neboštíkovi Pavlovi Komoňovi pro nemožnost svou nemohouc
f 172b
předepsaného gruntu k dokonalému vystavení přivésti, takový pustila zase Martinovi Solaříkovi, který se jemu zapisuje v summě 80 zlm, placením ročně po vyjití polhocení po 2 zlm. A odevzdává se taky za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení a vystavení gruntu a zbývání povinností císařských, panských i obecních p[an] Jan Hlubocký, Martin Kořenek S.R.S.V.a N. dne a letha ut supra.

Že pak neboštík Pavel Komoň něco byl vystavil nad grunfešty a vdově po něm pozůstalej to vystavení Martin Solařík podle domluvení zaplatil, tak na žádost jeho na hlavní summě vypisuje se jemu místo závdanku 6 zlm a [za] zaplacené pokládají, dne a letha ut supra.
Leta Páně 1699 dne 1. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Martin Solařík položil za grunt svůj k obci městské 1 zlr 10 kr, za které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on tak na výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jemu 1 zlm
15 gr.
Takové peníze přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem.
f 173a
Letha Páně 1702 dne 31. Janua[rii] za purgmistra p[ana] Jana Dašického Martin Solařík položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské 2 zlm, za které se jemu vypisují 3 zlm.
Letha Páně 1711 d[ne] 3. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Martin Solařík ještě z gruntu ut supra 69 zlm 15 gr na letha po 2 zlm spláceti, že ten spolu z jinými skrz tou rebelii na ruinu vyšel, z tej summy se jemu upúští třetí díl, totiž 23 zlm
5 gr. A k tomu při držaných posudcích hnedt ten den pokládá
1 zlm, a tak se jemu za zaplacené vypisují 24 zlm 5 gr, ostatní summu, totiž 45 zlm 10 gr, bude platit ut supra. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Martin Solařík pokládá obci městskej při držaných posudcích peněz ročních 1 zlm.
Ty přijal pan purgmistr za příjem.
f 173b
Přípis Tomáše Mařice

Leta Páně 1759 dne 7ho Martii za purkmistra p[ana]
Gottfrida Mayera a spoluradních tohož času majíce Běta ovdověná Mařica po svých rodičech Martinovi Solaříkovi grunt ut supra zděděný, takový svému synovi Tomášovi Mařicovi z vůlí a vědomí druhých dětí dobrovolně postúpila, svoje svobodné bydlení až do smrti vyňala, k tomu Tomáše Mařicu jeho bratrovi Václavovi Mařicovi třicet rýnsk[ých] z toho gruntu zplatit zavázala, kterému placení a matky svej u sebe chování Tomáš Mařica se uvolil. Pročeš nadepsaný gunt se Tomášovi Mařicovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení všech povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Johannes Bartelsmann a p[an] Ignatz Pfilip. Stalo se u přítomnosti vd[ovy] Mařice a jejích dvouch synův Tomáša a Václava Mařica, pak svědka Tomáše Bánovského dne a roku ut sup[ra].

f 174a
Z kterýho gruntu podlužných 45 zl mor[avských] 10 gr při posudcích po 2 zl mor[avských] spláceti povinen bude.

Přípis domu Jana Koukala

Leta Páně [1]761 dne 5. Septemb[ris] za purgmistra pana Johannesa Bartelsmanna a spoluradních toho času majíce Tomáš Mařica grunt tento N.18 sobě připsaný, takový ze svej dobrej vůle prohandloval za dům N.94 Janovi Koukalovi a k tomu Koukal Mařicovi přidal 30 zlr. Pročež nadjemnovaný grunt N.18 Janovi Koukalovi za jeho vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává s tím na něm od starodávna majícím právem a placení podlužných verunkových peněz 45 zl mor[avských] 10 gr při posudcích po
2 zl morav[ských] spláceti povinen bude.
Svědkové toho za opravu gruntu a zplacení povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských pan Jozef Svoboda a pan Jan Karásek. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti oboje strany.