Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunth Jíry Hyžovského

f 420a

Letha Páně 1591 ten Jíra vejš psaný má podsedek svůj podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 16 za 22 R koupenej.
Na kderýž jest do letha [15]93 položil 2 R a za letho [15]94 zadržel obci předměstskej strážnickej 2 R.
A ostatek mimo ty zadržalé 18 R ty má platiti obci předměstskej strážnickej od letha 1595 při Vánocích pořadně po 2 R.
Rukojmě Jíra Curák a Mikoláš Duchků S.R.S.A.N.

Letha [15]94 Jíra vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 2 R.
Letha [15]95 položil Jíra Hyžuo za grunth obci předměstské 2 R.
Letha [15]96 položil Jíra Hyžů obci předměstské 1 R.
Leta [15]97 položil Jíra Hyžů za grunt obci předměstské peněz 1 R.
Leta 1598 položil Jíra Hyžů za grunt svůj obci předměstskej 1 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
f 420b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostické[ho] položil Jíra Hyžů za grunt svůj obci předměstské 1 R.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a den památky svatého Petra a Pavla jakož Jíra Hyža dlužen byl Sorl Židovce 7 R, nemajíc jich jí na ten čas odkud zaplatiti, učinil smlouvu z tou Židovkou před Danielem Mazánkem, fojtem předměstským, že jí má dáti za těch 7 R anebo vyplniti 14 R při každých Vánocích po 2 R platiti.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra Hyže prodal na tomto podsedku pro potřebu svou obci předměstské summy 10 R za hotových 2 R, platiti má od letha 1601 po 2 R.
Pod tímž rukojemstvím ut s[upr]a.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Tobiáš Strejčků, fojt předměstský, prodal podsedek ut s[upr]a zůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Hyžovi, nebo pustý byl, Janovi, synu Filipa Ostravského za summu 22 R. Závdanku dal 1 R, ten přijal fojt ut s[upr]a za dluh n[ebožtíka] Jíry Hyže, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a při Vínocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Filip Ostravský, Tobiáš Zedníčků S.R.S.N.
Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil Jan Ostravský za grunt obci předměstské 2 R.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby Jan Ostravský prodal podsedek svůj Mikulášovi Hudskému za summu 21 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má po 2 R od letha ut s[upr]a. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Slezák, Alexandr Smolinský S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil obci předměstské 2 R.
Pustý
f 421a
Přípis Jozefa Polešáka jednýho pustého gruntu

Leta Páně 1755 dne 19ho Martii za purkmistra pana Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času jest počestná rada města Strážnice jeden pustý grunt vedle Jozefa Fijaly z jednej a brány Skalickej druhej strany ležící deset a půl dahy šířú zpředu a šest sahů od Jozefa Fijaly aš po vale zdýlky, pak od brány Skalickej tři sahy zdýlky Jozefovi Polešákovi k vystavení popříla a vyměřiti dala s tím doložením, aby hned při vystavení sednice jednu dobrú maštal pro vojenskýho koňa vystavil, kdežto einquartirování vojákův od prvního Janua[rii] 1757 roku snášeti, pak contribuci od 1ho Novem[bris] 1757 roku platiti, jinší ale městské a panské povinnosti od 1ho Janua[rii] 1758 roku splácet povinen a zavázán bude. Pročeš se Jozefovi Polešákovi nadjmenovaný grunt za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Stalo se na rathazi města Strážnice dne a roku ut supra.
Hlavní summa verunkových peněz se upúští.

Přípis Jury Polešáka

Leta Páně 1788 dne 8ho měsíce února když Jozef Polešák držitel gruntu zemřel, pozůstalost jeho od ouřadu sirotčího se zapsala a přitom taky i podíly vedle šacovní summy vyhodily, kdežto na jeden každý podíl
f 421b
osumdesát jeden rýnský 5 kr 3 2/4 den připadlo, vedle tohož inventáře a právních rozdílů, jehožto datum jest 8ho Febru[arii] přítomného roku, přijal tehdy grunt tento Jura Polešák, pozůstalý vlastní syn po řečeném Jozefovi Polešákovi, v ceně šacovní za jedno sto a třicet rýnských. Z kteréhožto gruntu (poněvadž ještě nějaké jiné polní grunty z toho inventáře podosáhl) 81 zlr 12 kr 2 2/4 den, a sice sirotkům po bratrovi jeho Martinovi, jmenovitě Tomášovi Polešákovi a Kateřině Polešáčce 71 zlr 23 kr 3 2/4 den, Anně Polešáčce sestře svej provdatej za Martina Pížu 5 zlr 3 2/4 den a Rozáře Koštúrovej 4 zlr 47 kr 3 2/4 den splatiti povinen jest. Což když on Jura Polešák vyplnit se dobrovolně zavázal a všechni dědici i matka nadjmenovaných sirotkův s tím rozdělením dokonale spokojeni jsou, nadstojící grunt neb dům se jemu

Jurovi Polešákovi za jeho vlastní, volný a dědičný od ouřadu gruntovního připisuje a odevzdává u přítomnosti Martina Píže.
Na zámku Strážnici dne a roku vejš psaného.

Hypothec. Ob diesem Hause haften 75 fr der Stadt Strassnitzer Waisenkasse gehörig, welche hier 1mo loco versicheret werden.
Strassnitz den 30. Julii [1]796. Svoboda, Kanzelist.
Vermög im Schuldenbuche de a[nn]o [1]804 folio 358 haftet 50 fr Stadt Strassnitzer Commungelder secundo loco vorgemerkt.
Strassnitz am 4ten Maii [1]816. Prat.

f 424a
[Ulice Potměchvaty jinak Petrovská za Skalickou bránou]