Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunth Vaňka Slaníčkového

f 402a

Ten vejš psaný Vaněk má grunth svůj zaplacenej, za kderejž žádnému nic dlužen nejni.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Vaněk Slaníček prodal požár svůj Matějovi Louckýmu za summu 14 R. Závdanku jemu dal 1 R a platiti má od letha 1609 až do letha 1611 po 1 R a od téhož letha bude povinen platiti po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Zámušel a Mathouš Bzenecký SRSAN.
Téhož letha a za před[ního] konšela ut s[upr]a položil Matěj Loucký za gr[unt] Vaňkovi Slaníčkovi 1 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Matěj Loucský za gr[unt] Vaňkovi Slaníčkovi 1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Matěj Loucský za g[runt] Vaňkovi Slaníčkovi 1 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Matěj Loucký za gr[unt] Vaňkovi Slaníčkovi 1 R.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Matěj Loucký prodal gr[unt] Janovi Solgovi za summu 20 R. Závdanku jemu dal 7 R, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Punčochář a Pavel Pekla SRSN.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Solga za g[runt] Vaňkovi Slaníčkovi 2 R.
Jakož náleželo na tomto gruntě Vaňkovi Slaníčkovi předních peněz 7 R, ty jest prodal obci předměstské za hotových 1 R
22 ½ gr. A tak tu Vaněk Slaníčkovský nic více nemá.
f 402b
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Solga za g[runt] obci předměstské 2 R.

Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jan Solga prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Ondry Bilského za summu
30 R. Závdanku jemu dal 9 R, platiti má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení grunthu, povinnosti panské i obecní Macek Janků a Jakub Kučera SRSN.
Letha ut s[upr]a za téhož konšela Martin Ondry Bilského položil za gunth obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Ondry Bilského položil obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Ondry Bilského položil za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Ondry Bilského položil za gr[unt] obci předměstské 2 R.

Jakož náleželo na tom gruntě Janovi Solgovi peněz 12 R, ty jest prodal obci předměstské za hotových 2 R 15 gr. A tak Jan Solga nic více nemá.
Na to jest obec přijala ty 2 R ut su[pra] od Martina ut s[upr]a za rok 1618, ostatek se darujú.

Pusté

Přípis domu Jury Vaščíka

Leta Páně 1763 dne 17. Februarii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstúpila vdova Anna po neb[ožtíku] Janovi Pavlíkovi před počestný ouřad a přednesla, že by ona tenž grunt, který po svém neb[ožtíku] manželovi zdědila a takový ani manžel její připsaný nemněl, poněvadž pustý byl, pak od něho vystavený jest, že Jurovi Vaščíkovi ze svej dobrej vůle za summu 150 zlr popúšťá na ten spůsob, aby kupec hotových peněz
f 403a
jedno sto rýnských položil a ostatních 50 zlr sobě za výminku zanechává. A vymiňuje sobě svobodné bydlení aš do smrti v zadní setnici, k tomu aby mohla prodavačka jednu krávu z hospodářem svobodně chovati mohla. Kdyby ale se spolu srovnati nemohli, takových 50 zlr povinen bude kupec prodavčce vrátit, kdyby ale u něho ve výmince zemřela, tak těch 50 zlr kupec podržeti má, kdyby ale v tomž chlévě z hospodářem tu krávu míti nemohla, tak povinen bude kupec chlév na své outraty postaviti. Pročež nadjmenovaný krunt s tím na něm od starodávna majícím právem Jurovi Vaščíkovi za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak císařských, vrchnostenských i městských pan Petr Gruner a pan Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti obojích stran a Václava Pavlíka dne a roku ut supra.
f 403b
Přípis domu Václava Ratiborského sub Nro 97

Leta Páně 1771 dne 20. Aprilis za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Jura Vaščík a ohlásil, kterak on Václavovi Ratiborskému svůj sobě právně připsaný majícíc dům za summu 100 zlr odprodal. Pročeš se jemu Václavovi Ratiborskému za jeho vlastní [a] volný, však s tou výminkou připisuje a odevzdává, aby kupec prodavači svobodné bydlení na štyri roky pořad zběhlé propučiti zavázán byl.
Svědkové toho za opravu gruntu, pak cís[ařské], vrch[nostenské] a mněstské povinnosti p[an] Petr Gruner a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Přípis Tomáša Tománka

Dnes níže psaného dne a roku stal se dokonalý a nezrušitedlný kup a prodej mezi Václavem Ratiborským jakožto prodavačem stranú jednú, pak Tomášem Tománkem jakožto kupcem stranú druhú v příčině skrze prvního poslednímu prodaného domu, a to takto:
f 404a
Předně prodává Václav Ratiborský od sebe, dědiců a potomků svých jeden na Suchém řádku do Bednářskej ulice se počítající z jednej strany podle Martina Ambruža a Martina Baňaře z druhej strany stojící, ze vším tím, co buď v zemi upevněné neb hřebíkem přiraženo se při něm vynachází, i s tou k tomuž domu patřící zelničkú na Trávníkoch podle Pavla Paravičina a Martina Lipy ležící, Thomášovi Tománkovi za summu kupní dvě sta rýnských.
Za druhé prodavač oznamuje, že on od tohož Tomáše Tománka kupce jedno sto rýnských na hotovosti přijal, ostatních jedno sto rýnských ale za ním Tomášem Tománkem z tej příčiny, jak dlúho on Václav Ratiborský neb manželka jeho Kateřina živa bude, zanechává, aby oni oba až do smrti v tom domě bez všelikého ouplatku, jedině proti interessu z těch 100 zlr vynášejícímu, svobodně bydleti mohli. Dálejc taky zavázal se
za třetí kupec Tomáš Tománek jemu Václavovi Ratiborskému pro dvě krávy chlév neb maštal vystavit, polovičně outraty i prácú napomáhati a to stavení, které Václav Ratiborský užívati bude, v čas neštěstí ohně má skrze Tománka zase vystaveno a skrze Ratiborského toliko okrýváno býti. Konečně a
za čtvrté ve vůli svobodnej pozůstati má Václavovi Ratiborskému, aby on s těma u Tomáša Tománka pozůstávajícíma 100 zlr kšaftovati mohl.
S tím tehdy za páté on Vác[lav] Ratiborský u přítomnosti svědků Jana Šmídy a Tomáše Surého povolení dává, by grunt neb dům tento
f 404b
jemu Tomášovi Tománkovi v těch 200 zlr na předstojící spůsob právně připsán a odevzdán byl. Což tímto zápisem se taky vykonává a řečený grunt u přítomnosti jmenovaných svědkův za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Na zámku Strážnici dne 20ho měsíce listopadu roku 1787.