Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunth Jana Kotlíka

f 134a

Ten vejš psaný Jan měl grunth podle zápisu kněh starých bílých sirotčích v listu 288 za summu 280 R koupenej.
A již jest jej zouplna a docela zaplatil.

Pustý

Letha Páně 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového Štěpán Kutějků majíc ten grunth požár ut s[upr]a nápadem po manželce své, dceři neb[ožtíka] Jana Kotlíka, přišlý a zouplna zaplacený, prodal jej Pavlovi Černému za s[umm]u 60 R bez závdanku, platiti jej má, když se jiní požárové platiti počnou, po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Marek a Václav Bystřický S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Pavel Černý položil za gr[unt] Štěpánovi ut s[upr]a 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Pavel Černý položil za gr[unt] Štěpánovi Kutějkovi 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Pavel Černý položil za gr[unt] Štěpánovi Kutějkovi 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Černý položil za gr[unt] Štěpánovi Kutějkovi 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Pavel Černý položil za gr[unt] Štěpánovi Kutějkovi, kteréž přijal 2 R.
f 134b
Jakož Štěpán Kutějků na tom gr[untu] toliko sám 50 R področně dobírati jměl, takové peníze prodal p[anu] Martinovi Mrázovi, senijorovi tehdejšímu, ku kůru literáckému města Strážnice za s[ummu] hotovou 6 R 25 gr 5 den. A tak Štěpán Kutějků nic více na tomž gr[untu] nemá.
Letha Páně 1662 dne 10. Janua[rii] za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho položil Pavel Černý za gr[unt] svůj kůru literátskýmu, které pan Martin Janko přijal 1 zlm.

Letha Páně 1666 dne 22. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních toho letha koupil jest ten grunt Jan Očko po Pavlovi Černým ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 60 zlm. Závdanku má položiti při odevzdávce 2 zlm, které když odvede, níže v zápise se jemu uvedou, s placením při držaných posudcích každoročně po 2 zlm. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu grunthu a placení všelijaké povinnosti JVHMti i obecní Jan Svrčina a Jan Poledníček S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1711 d[ne] 3. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Očkovi grunt ut supra,

135a
v takovém nemohouce již délejíc zůstávati a císařských, panských i obecních povinností zbývati, takový pustila zeťovi svému Jakubovi Šejdovi v summě, jak jej její neb[ožtík] manžel Jan Očko měl, totiž 60 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinýma na ruinu vyšel, upúští se jemu z tej summy třetí částka, totiž 20 zlm, ostatní platiti má, totiž 40 zlm, kažoročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jan Stavinoška S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Dito pokládá peněz posudkových 15 gr, za kteréžto jsouc toho důležitá potřeba, vypisuje se mu 1 zlm.
f 135b
Leta Páně 1736 dne 9. Julii za purgmistra p[ana] Václava Košvitza a spoluradních toho času nechtíce držitel gruntu ut supra Jakub Šejda jeho pro vzešlost věku delej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Matějovi Vavříkovi za hotových padesáte rýnských, kteréžto za vystavení se počítají. Pročež se mu grunt ten nyní připisuje a odevzdává za vlastní, placením ostatní verunkovej summy, totiž 39 zlm, ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Dedel a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obouch stran.
Contrubutzi za rok 1736 kupec třetí díl k placení na sebe vzal.
f 136a
N.63
Přípis Martina Solaříka jináč Blažka

Leta Páně 1773 dne 12. Junii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstúpil na rathúz města Strážnice držitel gruntu ut supra Matěj Vavřík a tu přednesl, kterak on z dobrej vůle svej jsúce již věkem zešlý zeťovi svému tento grunt v summě 120 zlr popúští. Z kterýžto zachovajíce pro sebe ze strany manželky svej Rozárii vypadající díl p[e]r 24 zlr, Kateřině 24 zlr, Anně provdalej za Cyrila Ostravského 24 R, Apoloně provdalej za Franca Báborského 24 zlr a Magdaleně provdalej za Juru Bánovského
24 zlr po smti jeho Matěje Vavříka vyplatiti povinen bude. Poněvadž ale grunt ten za mnoho více stojí, než zde jemu se v ceně zanechává, tehdy vymiňuje sobě on Matěj Vavřík jakožto otec manželky jeho své svobodné bydlení až do samrti míti a polovic humna užívati. Ostatně ale contribuci a jiné jak král[ovské], tak vrchnostenské i městské onera má on Martin Solařík, budúcí držitel gruntu, ex proprio vybývati. S tím tehdy se jemu Martinovi Solaříkovi tento grunt za jeho vlastní i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi, totiž 39 zl mor[avských], při posudcích po 2 zl mor[vaských] k placení tímto připisuje a odevzdává.

Svědkové strany placení císařsko král[ovských], vrchnost[enských] i měst[ských] povinností pan Karel Večeřa a p[an] Johann Karásek S.R.S.V.a N.

An diesen Haus hat die Stadt Strassnitzer Comuncassa 60 fr laut oblig. d[e] d[ato] Strassnitz den 1. Januarii [1]796 primo loco vorgemerkte zu fordern.
Strassnitz den 10ten Januer [1]795. Kasp. Bartelmann, Grunter.