Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunth Jíry Nohy

f 321a

Letha Páně 1581 podle zápisu knih starejch purgkrechtních černých v listu 228 ten Jíra koupil grunth svuoj za 30 R.
Má jej zaplacenej a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Leta 1597 Jíra Noha nahoře psaný prodal podsedek svůj Janovi Bašovi v summě 42 R. Závdanku hned při odevzdávce položil Jan Baše Jírovi Nohovi 5 R, téhož leta položil Jan Baše ročních peněz Martinovi Vítkovému 4 R. A tak ostatek doplátceti má při Vánocích od leta [15]98 po 4 R až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Janek Lipovský, Matouš Krušinka, Daniel Hyžů, Jan Vrčovský S.R.S.N.
Ta summa všechna náležela Jírovi Nohovi a tenž Jíra Noha jest ji odvedl k vyzdvižení Martinovi Vítkovému. A on je obci předměstské za hotových 7 ½ R prodal.

Letha 1598 ouřad předměstský prodali grunt výš psaný, zuostalý po n[ebožtíku] Janovi Bašovi, Danielovi Matuškovýmu za summu 42 R. Závdanku položil na si[rotky] Jana Baše 8 R, ostatek dopláceti má od letha ut s[upr]a po 4 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské Jan Emrichů, Jan Zborovský S.R.S.N.
Letha 1598 položil Daniel Matušků za grunt obci předměstské 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
f 321b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Daniel Matoušků za grunt svůj obci předměstské 4 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Daniel Matoušků položil za grunt obci předměstské 4 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Daniel Matoušků za g[runt] obci předměstské za rok 1601 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Daniel Matoušků za g[runt] obci předměstské 4 R.

Pustý

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstský prodali požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej byl, Janovi Solkovi za summu 20 R. Týž Jan Solga na tom požáru nětco ustavějíc, prodal je[j] zase Jakubovi Kopřivnickýmu za summu 27 R 15 gr. Závdanku jemu dal 7 R 15 gr, ostatek platiti má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za placení i opravu i povinnosti J.M. Páně Blažek Kopřivnický, Jíra Ujček S.R.S.N.

Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jakub Kopřivnicský prodal ten podsedek zase Janovi Soulkovi za summu 30 R. Závdanku dal jemu 11 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu i placení grunthu, povinnosti panské i obecní Jan Pohanka a Jan Kunovský S.R.S.N.
Téhož letha za téhož konšela Jan Soulka položil grunthovní peníze obci předměstské 2 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Solga prodal podsedek svůj na Suchém řádku Pavlovi Hodinářovému kožišníkovi za summu 30 R. Závdanku dal jemu Pavel při odevzdávce 12 R, platiti má počna při posudku za rok 1616 po
2 R.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Tichý a Jan Pohanka S.R.S.N. Stalo se za fojta Valenty Krnovského dne s[vatéh]o Víta.
f 322a
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Hodinářů položil za grunt obci přesměstské 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Hodinářů položil za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Hodinářů položil za grunt obci předměstské 2 R.

Pustý

Letha 1636 za purgkmista Jiříka Prašťka a spoluradních jeho s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka na Strážnici, ten grunt nadepsaný požár prodán jest Vítkovi Chmelařovi za summu 50 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Zářecký a Jíra Všenovský S.R.S.a N.
Na tomž gruntě náleží peněz předních obci městské 32 R.
Jurovi Koštúrovi na místě manželky své Markyty 18 R.
Však společně každoročně bráti mají.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po zemřití Vítka Chmelaře pan purgkmistr a páni prodali jsou ten grunth nadepsaný Blažejovi, synu Jana Blažejového jinak Ratibořského, za summu 50 R bez závdanku, placení počna letha 1653 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Jiřík Přerovský mydlář a Matěj Jurášek S.R.S.a N.R.

f 322b
Letha Páně 1662 dne 11. Janu[arii] za purgkmistra Jiříka Ratiborského a s[polu] r[adních] jeho prodal jest ten gr[unt] Blažeje Ratiborského Martinovi Ratiborskému za summu 50 R bez závdanku, ročně placení po 2 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a jiné povinnosti panské i obecní Jan Tesařů a Petr Khoník S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Martin Ratiborský položil za grunt svůj 1 zlm.
Které peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem sobě položil.

Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho po zemřetí Martina Ratiborského zůstanouce grunt ut s[upra] pustý, aby tudy povinnosti c[ísařské], panské i obecní nehynuly, prodán jest Janovi Bahnovi za 50 zlm. Závdanku dal při odevzdávce 1 zlm, placením ročně po 2 zlm. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za dobré hospodářství a jiné povinnosti panské i obecní S.R.S.N. Martin Sklenovský a Jura Souček.
Platiti jest k obci.

Letha Páně 1710 dne 18. Decembris za purgmistra pana Karla Kaysera
f 323a
a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Jiřík Sochor koupený od Jana Bahny za 5 zlr 30 kr, které jen za vystavení se počítají, takový až posavad připsaného neměl. Pročež aby v městě dobrý pořádek zachován byl, tenž grunt se jemu připisuje v summě, jak jej Jan Bahno měl, totiž 50 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu přišel, aby jej tím lépeji opravovati mohl, s tej summy se jemu třetí díl, totiž 16 zlm 20 gr alb, za zaplacené vypisují, ostatní summu obci městské strážnickej, jestli by žádných jiných nápadníků se nevynacházelo, při každých posudcích ročně po 2 zlm klásti má. Připisuje se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností císařsk[ých], panských a obec[ních] p[an] Jiřík Myška a Martin Ostravský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 323b
Letha Páně 1711 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho Jiřík Sochor pokládá z gruntu svého 1 zlm.
Ten přijal zvrchu psaný purgmistr za příjem.
Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Jiřík Sochor pokládá z gruntu svého při posudcích 1 zlm, za kterýžto se jemu vypisuje 2 zlm.
Ty přijal pan purgmistr za příjem. Stalo se d[ne] a letha ut supra, zůstává 30 zlm a 10 gr alb.

Přípis domu Jana Stanislava

Leta Páně 1757 d[ne] 27ho Junii za purkmistra p[ana] Christopha Aloisi Mihatsche a spoluradních téhož času prodán je pozůstalý grunt ut supra po nebošt[íku] Jiříkovi Sochorovi vedle Tomáša Brožoviča z jednej a Jana Svobody druhej strany ležící z vůle a vědomím dědicův Janovi Stanislavovi za summu jedno sto padesáte rýnsk[ých], kde vd[ova]
f 324a
Sochorka dokavat se z kupcem zrovnávat bude, v tej sednici na dvoře proti ročnímu platu 5 zlr přebývati může, kdyby ale se srovnati nemohli, tak vd[ova] Sochorka bez všeho ouplatku ven se vystěhovati povinna bude. Pročeš se nadjmenovaný grunt Janovi Stanislavovi za jeho vlastní, volný a dědičný i s těma na tom gruntě podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 30 zlm 10 gr alb po 2 zlm k splacení připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení cís[ařských[, pansk[ých] i obec[ních] povinností p[an] Joseph Haisig a p[an] Joseph Svoboda. Jenž se stalo dne a roku ut supra.
Nahoře opsaná koupní summa těch 150 zlr ihned při tomto zápisu mezi Sochorovýma dědici rozdělena a vydána jest, a sice:
vd[ově] Sochorce dáno 30 zlr,
Janovi Sochorovi 30 zlr,
Josephovi Sochorovi 30 zlr,
Anně provdanej Nánechovej 30 zlr,
Martinovi Sochorovi 30 zlr, la[tus] 150 zlr.