Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunth Jakuba Rouska

f 382a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých purgkrechtních červených v listu 53 Jakub vejš psaný koupil ten podsedek za summu 70 R.
Na to vyplnil i s závdankem do letha 1593 literátům strážnickým 24 R, ostatek zůstává od letha [15]94 při Vánocích pánuom literátům dopláceti 46 R. Ty pokládati má po 5 R.
Rukojmě Jíra Stojapilů, Vaněk Ostroský, Vaněk Staníčků S.R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jakub Rousek za grunth svůj peněz peněz purgkrechtních literátům strážnickým 4 R.

Letha 1595 ten nahoře psaný Jakub umřel, spravedlnost jeho a grunth nahoře psaný prodán Kateřině, manželce jeho po něm zůstalé, za summu 70 R.
Na to sobě díl svůj, což jí náleželo, porazila 24 R a letha [15]95 položila závdanku literátům 5 R.
A tak ještě dopláceti zůstává od letha 1596 pořadně po 5 R.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti panské nahoře psaní rukojmě slíbili.
f 382b
Z tej napřed psané summy náleží literátům peněz 37 R.
A sirotku Jakuba Rouska na posledních penězích 4 R.
Letha [15]96 položil Jan Cihlář za grunth svůj peněz purgkrechtních literátům 5 R.

Téhož letha [15]96 prodán ten podsedek napřed psaný od Jana Cihláře Štěpánovi Pekaři za summu, jakž prvotnej koupen byl
70 R. Závdanku položil Janovi Cihláři hned při odevzdávce 5 R a ostatek platiti má od letha [15]97 při Vánocích pořadně po
5 R až do vyplnění summy svrchu psané.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Tomáš Tesař, Vítek Mydlář S.R.S.N.
Ta summa náleží osobám těmto:
Literátům náleží ještě 32 R.
A s[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Rouska 33 R.
A Jan Cihlář bude míti na posledních penězích též 1 R, ten j[es]t vyzdvihl.
Leta [15]97 položil Štěpán Pekař p[ánům] literátům za podsedek 5 R.
Leta 1598 položil Štěpán Pekař literátům za podsedek svůj, které při[jal] Jan Krs 5 R.

Téhož leta Štěpán Pekař prodal vejš psaný podsedek Mikuolášovi Špačkovi hrnčíři Žatecskýmu za 70 R. Závdankuo jemu dal hned při odevzdávce 6 R, ostatek dopláceti má při Vánocích od leta [15]99 po 5 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Hrnčíř, Tobiáš Zedníků S.R.S.N.

f 383a
Tohož leta ]15]98 Mikuoláš Špaček hrnčíř skoupil od Štěpána Pekaře což jemu na tom gruntě náleželo, totiž 9 R, za hotovejch 2 R 7 ½ gr. A tak on na tom podsedku nic nemá. Stalo se u přítomnosti obou stran.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Mikuláš Špaček hrnčíř za grunt svůj literátům strážnickým 5 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Mikuláš Špaček hrnčíř za grunt svůj literátům strážnickým 4 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Mikuláš Špaček hrnčíř za grunt svůj literátům strážnickým 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Mikuláš Špaček hrnčíř za grunt literátům strážnickým 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Mikuláš Špaček za grunt literátům strážnickým, které přijal Jan Ranový 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Mikuláš Špaček literátom za grunt 5 R.

Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Mikuláš Špaček prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Vejvodovi za summu 70 R. Závdanku o posudku položiti má 5 R, ostatek platiti od letha 1605 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Emanuel Nedolevek a Blažek Pekař S.R.S.N.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalej po neb[ožtíku] Martinovi Vejvodovi, Matějovi Prušanskýmu za summu 25 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Filip Koláček a Stanislav Šidlovský S.R.S.A N.
f 383b
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali týž podsedek, z kteréhož Macek Prušanský ušel, Janovi Kunovskýmu za summu 25 R. Závdanku dal 3 R, platiti ho má počna letha ut sup[ra] po 2 R. Odezdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Noha a Jan Žabka S.R.S.a N.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Jan Kunovský za g[runt] literátů[m] stráž[nickým] 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Kunovský za gr[unt] literátům stráž[nickým] 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Kunovský za gr[unt] literátům 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Kunovský za g[runt] literátům 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jan Kunovský položil za g[runt] literátům 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Kunovský položil za grunt p[ánům] literátům 2 R.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Kunovský položil za grunt p[ánům] literátům 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Kunovský položil za gr[unt] p[ánům] literátům 2 R.

Pustý

Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy prodán jest ten požár Mikulášovi Adamovýmu za 20 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní Mikuláš Zářecký a Pavel Čech S.R.S.N.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Adamů zemřel a po sobě zanechal Margety manželky, ku kterejž se Jan Tkadlců přiženil. A tak jemu ten gr[unt] jest odevzdán za volný a svobodný. Act[um] ut s[upr]a.
f 384a
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Tkadlců prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Petrovi Bartkovému za summu 40 R, Závdanku dal Janovi Tkadlcovi 7 R, placení ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jíra Všenovský a Martin Vystavil S.R.S.a N.
Letha 1641 za purgkmistra Martina Mráze Petr Bartků položil za gr[unt] svůj ročních peněz za 3 letha 6 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.

Letha 1643 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních Petr Bartků prodal svůj grundt Matějovi Neřádovi za s[umm]u 40 zlm. Závdanku 6 zlm, placení ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti JHM i obecní Jakub Čepela a Bartoň Jalubský S.R.S.a N.

Pusté

Letha Páně 1720 d[ne] 21. April[is] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času vystavíce grunt ut supra jistý příchozí Slezák bez opovědi ouřadu na nětco málo, takový prodal prodal Cašparovi Jure za 4 zlr 30 kr a Cašpar Jure nedadúc jej sobě připsati, prodal zase Janovi Múčkovi za
11 zlr 12 kr. Kterýžto se jemu připisuje a odevzdává za vlastní, placením hlavní summy 40 zlm ročně při posudcích po
2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N.

f 384b
Letha Páně 1722 dne 9. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Antonína Duraya předstoupil před právo Jan Múčka vyznávajíce, že jest [ze] svej dobrovolnej vůle prodal grunt ut supra Jiříkovi Moravcovi za hotových 9 ½ zlr v verunkovej summě, jak jej sám měl 40 zlm, pročež aby mu do rejster purgkrechtních odevzdán byl, za to žádal. Kterýžto se jemu připisuje a odevzdává za vlastní, placení verunkovej summy ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon Svoboda a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran
Polhocení na tom domě stojí ještě až do roku 1720 inclusive.

Přípis Sarcandra Moravce

Leta Páně [1]771 dne 19. Januarii za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního napřed psaný Sarcander Moravec a uctivě žádal, aby jemu ten po
f 385a
svým neboščíku otci Jiříkovi Moravcovi na něj erbovně napadajcí dům na Suchém řádku vedle vdovy Mlýnkové ležící právně připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu Sarcandrovi Moravcovi i s těma na něm od starodávna obci mněstské podlužnýma verunky p[e]r 40 zlm při posudcích po 2 zlm obci mněstské patřícími se za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svjedkové toho pan Fratz Gatty a p[an] Ignatz Košvitz za opravování grntu a placení cís[ařsko] král[ovské] vrch[nostenské] a mněstské povinnosti. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Martina Fialy

Leta Páně [1]771 dne 19. Januarii za purgmistra pana Karl Večeřa a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Sarcander Moravec a ohlásil, kterak on to při svém sobě právně připsaném domě se vynacházející pusté místo Martinovi Fialovi za summu 24 zlr 30 kr odprodal. Pročeš se jemu Martinovi Fialovi
f 385b
to prázné neb pusté místo k vystavení na své outraty za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává, však jak on Sarcander Moravec, tak taky Martina Fiala polovicu sousedské i hoferské povinnosti platiti a vojáka chovati povinen bude.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] králov[ské], vrchnostenské a mněstské povinnosti p[an] Frantz Gatty a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Jana Stanislava

Leta Páně 1775 dne 18ho měsíce dubna za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních toho času majíce Sarcander Moravec grunt ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, takový z čistej vůle svej odprodal jest výš jmenovanému Janovi Stanislav za summu čtyricet rýnských, a sice na dva termíny k složení, polovicu p[e]r 20 zlr hned a polovicu druhú p[e]r 20 zlr při Všech svatých tohoto 1775 roku. S tím obmezením poněvadž Martin Fiala od toho gruntu jeden kus pustého místa odkúpil a zastavil, aby vždy právo míti mohl a měl jeho Martina Fialu buď kdyby on Fiala jemu to své obydlí prodat chtěl s tím, co by jiný dával, splatiti anebo podle uznání práva vedle prošacování složíc jemu Martinovi Fialovi takovou naznanú summu na sebe potáhnuti, tím více sice jim slušněji jest, aby purgrechtní gruntové z všelikých vzláštních příčin a vzlášzně k přetržení těch častokráte při takových společnostech povstávajících rozepří, zlostí, svád a uražení
f 386a
Boha nedvojené, ale v svej bytnosti a starodávních mezách v jednotě pozůstávaly. S tím tehdy opáčený grunt i s těma na něm vjezícíma verunkovýma penězi k splacení ročně po 2 zlm
40 zlm obci městskej patřícíma se jemu Janovi Stanislavovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. Ostatně pokud Martin Fiala v tej k tomuto gruntu patřící světnice bydleti bude, držiteli gruntu v povinnostech dle svého vlastního podzvolení nápomocen býti má.
Svědkové strany opravy gruntu a vybývání všelikých povinností pan Ignác Košvic a p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N.

Přípis Martina Stanislava

Leta Páně 1779 dne 19ho měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jan Stanislav chromý grunt ut supra pořadně ukúpený a sobě za vlastní odevzdaný, od kteréhožto gruntu jeden kus místa pustého Martin Fiala k obydlí svému v roce [1]771 dle mezi tehdejším držitelem gruntu Sarkandrem Moravcem učiněnej smlúvy zakúpil, takový grunt společně i s tím Fialovým obydlím vejš jmenovaný Martin Stanislav nyní s obojí stránkú, a sice s Janem Stanislavem na summu 120 zlr a s Martinem Failú na
90 zlr, spolu tehdy na 210 zlr dokonale a tím spůsobem domluvil a pořadně za vlastní ukúpil, že on Martin Stanislav jemu Janovi Stanislavovi ihned osum-
f 386b
desát rýnských na hotově odpočítati a ostatních pak čtyriceti rýnských jemu v světnice na dvoře svobodné bydlení až do jeho i manželky smrti popříti povinen býti má. Kdyby ale on Jan
Stanislav dřívej nežli manželka jeho se pominul a ona znovu se provdala, tehdy táž výminka přestati, následovně ona jinam

vytáhnuti by musela, aniž on Martin Stanislav z těch 40 zlr jí nic to nejmenšího vyplatiti přidržán nebude. Co se pak tej Martinovi Fialovi vyplatiti se mající kupní summy p[e]r devadesát rýnských dotýče, tu summu on kupec Martin Stanislav podle příležitosti jemu Martinovi Fialovi vydati vůlu si zanechává, dotudt ale mezitím v svém místečku přebývati mocti bude. Podle toho tehdy tento celý grunt se jemu Martinovi Stanislavovi i s těma na gruntě tom ještě vězícíma 40 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k placení přítomným zápisem purgrechtně za jeho vlastní, volný a dědičný odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, vrchnostenských i městských povinností pan Pavel Parabičini a pan Joseph Horný S.R.S.V.a N.