Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunth Jíry Martinového

f 161a

Ten Jíra má grunth koupenej podle zápisu kněh starých purgkrechtních červených v listu 8 za 78 R.
I nachází se, že jest za něj do letha [15]88 vyplnil 73 R a ještě dopláceti za něj zůstává obci předměstskej strážnickej
5 R. Ty jest za sebou zadržel.
Letha [15]94 za purgkmistra Dobiáše Náhlého těch 5 R napřed psaný Jíra jest položil.
A tak ten grunth svůj zouplna zaplacený jmá.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Dluhošů, kterémuž podsedek požár svrchu psaný po manželce jeho Zuzanně, dceři neb[ožtíka] Jíry Martinového, nápadem připadl, prodal jej Vaškovi Rybnikáři za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Zoubek a Jakub Chytroška S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Vašek Rybnikář za grunt Janovi Dluhošovýmu 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Vašek Rybnikář za grunt Janovi Dluhošovi 2 R.
f 161b
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Vašek Rybnikář prodal podsedek svrchu psaný Janovi Lukovskýmu za summu 30 R. Závdanku mu dal 3 R a platiti jej má po 2 R od letha 1610. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Zoubek a Mathouš Přítržský S.R.S.a N.
Letha ut sup[ra] položil Jan Lukovský za gr[unt] Janovi Dluhošovi 1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jan Lukovský za grunt Janovi Dluhošovi 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Lukovský za grunt Janovi Dluhošovi 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Lukovský za gr[unt] Janovi Dluhošovi 2 R.
Letha 1614 jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Dluhošovému peněz 17 R, takové peníze jest poručil na zbor strážnický.
Téhož letha a předního konšela ut s[upr]a položila Dorotha Pilátková za g[runt] předních peněz 2 R.
Ty přijal hospodář na zbor strážnický.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Urban Jejkovský na místě Jana Lukovského položil za grunt 2 R.
Ty sou dány na zbor strážnicský hospodářům.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Urban Jejkovský položil na zbor strážnicský za grunt 1 R.
Ten přijali hospodářové Jan Vnuček a Václav Mochol.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Urban Jejkovský položil za grunt 2 R.
Ty sou vydané na zbor strážnický, kteréž přijali hospodářé.

Pustý

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth ut s[upr]a Martinovi Otrubkovi za 30 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Ořechovský, Jakub Svobodníček S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Otrubka položil za gr[unt] na zbor strážnicský 1 R.
f 162a
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Otrubka položil za gr[unt] na zbor strážnicský 1 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Otrubka položil za gr[unt] na zbor strážnicský 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Otrubka položil za gr[unt] na klášter strážnicský 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Otrubka položil za gr[unt] na klášter strážnicský 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Martin Otrubka položil za gr[unt] na klášter strážnicský peněz zadržalých
2 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Otrubka položil za gr[unt] na klášter strážnicský peněz ročních 1 R.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Martin Otrubka položil za gr[unt] na klášter strážnicský 1 R.

Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka a spoluradních jeho po zemřití Martina Otrubky pojavši sobě potom Jakub Šafařík Kateřinu, pozůstalú vdovu za manželku, tehdy jemu tenž grunt a to všecko, co manželce na něm spravedlivě na díl její náleží, připadl, ostatek summy podle vejš psaný odevzdávky komuž náležeti bude každoročně po 2 R zplacovati má. Odev[zdán].
Rukoj[mě] Matěj Dubanský a Blažej Šafařík SRSaN.
Item odvedl peněz ročních 1 R.
Ten přijal pur[kmistr] ut s[upr]a.

Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho po smrti Jakuba Šafaříka Jan Jiříčků pojmouce pozůstalou vdovu po něm za manželku, tehdy jemu nadepsaný grunth a to vše, což manželce jeho na něm spravedlivě na díl její náleží, připadl, ostatek summy

f 162b
podle vejš psané odevzdávky komuž náležeti bude každoročně po 2 R splacovati má. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Mikuláš Moštěnský a Jan Svrček SRSaNR.

Letha Páně 1682 dne 14. Aprilis za purgkmistra pana Václava Kneyzla a spoluradních Jan Jiříčků nemohouce povinností panských i obecních zapravovati, týž nadepsaný grunt na největší ruinu jest přivedl, aby pak na další spoustku nepřišel, prodán jest týž grunt od ouřadu Janovi Jetelovi Oujezdskýmu za summu 30 zlm bez závdanku, placením ročně po
2 zlm bez závdanku. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Frantz Vrtík a Fridrich Brodský S.R.Sp.a N.

Letha Páně 1694 dne 18. Martii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho vdova, pozůstalá po neboštíkovi Janovi Dětelovi, nemohouce předepsaného gruntu delej držeti, takový pustila Matysovi Larisovi. Který se jemu v tej summě připisuje, jak jej vdovy manžel měl, totiž 30 zlm, bez závdanku, placením ročně po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a zbývání všelikých povinností p[an] Tomáš Svoboda, Andris Kuchař S.R.S.P.a N.

Pusté
f 163a
Leta Páně 1709 dne 6. Octobris za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Ferentz Rusňák prodajíc dům svůj N.102 tohoto gruntu, jsouc místo pusté, se zaujal, které se jemu v summě 30 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm k obci městské [připisuje]. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a placení povinnosti p[an] Pavel Hořák a p[an] Philip Černý SRSN.

Letha Páně 1711 dne 2. April[is] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho odemrouce gruntu ut supra Ferentz Rusňák, pozůstalá po něm vdova takového délejíc stavěti nemohla, nýbrž poprodajíc z něho dříví, tak pustý grunt jest zanechala. Pročež aby povinnosti panské a obecní nehynuly a obec strážnická se rozmnožovala, puštěn jest týž grunt Tomášovi Nejmonovi v summě tej jak prve, totiž 30 zlm. Však aby jej tím lépeji opravovati mohl, z tej summy
f 163b
se jemu upúští a za zaplacené se jemu vypisuje 6 zlm, ostatní bude povinen platiti, totižto 24 zlm, při posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel Rychlík a p[an] Jozeph Moravec S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1713 dne 17. Novembris za purgkmistra pana Pfilipha Černého a spoluradních toho času majíce Ondřej Vašíček grunt ut supra sobě nepřipsaný a nechtíce jej délejíc držeti, takový prodal Vavřínovi Širokému za hotových 7 zlr, které toliko za vystavení se počítají, grunt ale ten za summu prodajnú 30 zlm. V kterejžto summě se jemu Vavřínovi Širokému po sražení těch za vystavení 6 zlm, které mu podobně připadají, za volný a svobodný [připisuje].
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Martin Svoboda a p[an] Philiph Černý S.R.S.V.a N. Polhocení užije ještě na 2 letha.
f 164a
Letha Páně 1726 dne 11. April[is] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce a nemohouce pro vzešlost věku Vavřín Široký gruntu ut supra delej držeti, takový z svej i manželky jeho dobrovolnej vůle prodal Martinovi Zátopovi za hotových 11 zlr, kteréž toliko za vystavení se počítají, v summě ale gruntovní 24 zlm, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích obci městskej po
2 zlm. Dle čehož se mu odevzdává a připisuje grunt ten za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Kayser a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a N.
Na contrib[uci] zasezelú za rok 1725 a [17]26 do datum zápise zanechal kupec za sebú 4 zlr a podle toho vzal na sebe takovú contrib[uci], byť by i větší byla. Plat na služeb[níky] městské ale teprv od 1ho Aprile běžícího. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra.

Přípis Antonína Klečanského

Leta Páně 1771 dne 6ho April[is] za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních jeho toho času držitel gruntu ut supra Martin Zátopa nechtíce grunt tento pro všeliké své nedostatky delej držeti, z čistej vůle svej odprodal jej Martinovi Solaříkovi, kterýžto Martin Solařík, když z toho světa zešel a na věč-
f 164b
nost se odebral, po něm pozůstalá vdova Dorota nemajíce jej sobě připsaný odprodala týž grunt Antonínovi Klečanskému za summu 105 zlr, kteréžto peníze k svým rukám ona vdova dokonale přijala. A podle toho grunt tento ze vším od starodávna majícím právem, jakož taky i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi 24 zlm k placení obci městskej po 2 zlm ročně se jemu Antonínovi Klečanskému za vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení král[ovských], vrchnost[enských] i městsk[ých] povinností p[an] Frantz Králík a p[an] Jozef Horný S.R.S:V.a N.

Přípis Jana Drchala

Leta Páně 1783 dne 19ho Decembris za purgmistra pana Jana Ježíka a spoluradních toho času když po smrti Antonína Klečanského grunt ut supra pro nedospělost sirotkův a pro pohodlnější jich podělení prodán býti musel, učiněna byla licitaci veřejná na domě radním dne 13ho Decem[bris] 1783, při kterejžto licitaci Jan Drchal jakožto nejvíc dávající týž grunt za summu dvě sta a třicet rýnských kupem obdržel a přitom summu verunkových peněz p[e]r 24 zl mor[avských] po
2 zl mor[avských] ročně k splacení obci městskej na sebe přejal. Ostatně poněvadž pozůstalé dítky po řečeném Ant[onínovi] Klečanským ještě nedospělé jsou, kupec gruntu Jan
f 165a
Drchal na celú kupní cenu těch dvě sta a třicet rýnských reverš od sebe dokonalý dal a k rukám ustanoveného poručníka Jozefa Klečanského odvedl. S tím tehdy grunt tento ze vším od starodávna majícím právem se jemu Janovi Drchalovi za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan Anton Ferdini S.R.S.V.a N.

Přípis Jozefa Oborníka

Leta Páně 1784 dne 18ho Augusti za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jan Drchal grunt ut supra ukúpený a pořadně připsaný, takový chtíce sobě jiný grunt ukoupiti, odprodal z čistej dobrej vůle svej Jozefovi Oborníkovi za summu dvě sta devadesáte pět rýnských. Na kteroužto kupní summu ihned po zápisi tímto jemu prodavačovi Janovi Drchal a respective právně ustanovenému poručníkovi Martinovi Kučovi, jakožto dluh sirotkům po Antonínovi Klečanském patřící na domě tom, ujištěný dílem p[e]r 80 zlr na 230 zlr dluhu a Janovi Drchalovi prodavačovi 65 zlr immediate k rukám odpočítal a podle toho sirotkům po Ant[onínovi] Klečanském ještě 150 zlr dlužen pozůstal a reverš neb obligatzi od sebe vyhotovil. Odkudž když kupec taky verunkových peněz summu p[e]r 24 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení na sebe přijal, týž grunt se jemu Jozefovi Oborník za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává ze vším od starodávna majícím právem.
Rukojmě strany opravy a placení gruntu pan Karel Večeřa a p[an] František Králík S.R.S.V.a N.

f 165b
Přípis Jiřího Jan

Dnes níže psaného dne a roku stal se dokonalý a nesměnitedlný kup a prodej domu mezi Jozefem Oborníkem jakožto prodavačem stranú jednú, pak Jiřím Janem jakožto kupcem stranú druhú na tento následující spůsob:
Za první prodává Jozef Oborník od sebe a potomků svých grunt neb dům svůj pořadně připsaný mající podle Jozefa Masaříka a Jana Kukala v Bednářskej ulici stojící Jiřímu Jan za summu kupní tři sta rýnských říšských. Však
za druhé on Jozef Oborník vymiňuje jak pro sebe, tak pro manželku svú v tomž domě vejminku k obydlí, i taky místo pro dobytek a schránu pro všeliký hospodářské outěžky. Naprotiv čemuž
za třetí kupec Jiří Jan tak dlouho za sebú na vejš psanú kupní summu těch 300 zlr jedno sto a padesát rýnských bez všeho interessu zadrží, pokud jednej neb druhej stránce příležito bude se vespolek na gruntě tom pokojně znášeti. Kdyby ale
za čtvrté jednej neb druhej stránce obtížno se vidělo vespolek na gruntě tom přebývat, tak z jednej neb druhej strany čtvrtroční výpověď k tomu cíli a konci dáti se má, aby z jednej strany jiné obydlí a z druhej strany peníze zaopatřiti se mohlo. Mezitím
za páté pokládá Jiří Jan jemu Jozefovi
f 166a
Oborníkovi ostatních jedno sto padesát rýnských, kterýma dluh sirotkům po Antonínovi Klečanském upokojil, co se tejká ale opravy gruntu nad vejminkú Jozefa Oborníka, takovú on Jozef Oborník docela na sebe potahuje, jakož taky se zavazuje Jiřímu Jan, dokud v domě nyní jemu odprodaném, pozůstávat bude, polovicu všech jakékoliv jméno mít mohoucích povinností a poplatků napomáhati, jenž na ten dům uložené jsou a budú. Ostatně
za šesté kupec Jiří Jan na sebe dobrovolně přejímá ty na tom gruntě vězící vehrunské peníze 24 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení. Posledně pak
za sedmé od Jozef Oborník povoluje a žádá, by týž grunt jemu Jiřímu Jan za jeho vlastní, volný a dědičný odevzdán byl.
Což tímto zápisem se vykonává a grunt tento vedle opáčenej slušnej smlúvy se jemu Jiřímu Jan za jeho vlastní, volný a svobodný právně připisuje a odevzdává u přítomnosti svědkův Jozefa Masaříka a Františka Mohelnického na zámku Strážnici dne 11ho mněsíce ledna roku 1788.