Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunth Jana Tomášového

f 84a

Letha Páně 1587 Jan Tomášů podle zápisu knih starejch červených sirotčích v listu 51 po smrti nebožtíka otce svého ten grunth spolu s Margetou matkou svou ujali v summě 120 R.
Na kderémž jednomu každému z nich peněz zaplacených náleží summy 60 R.
A tak ten vejš psaný Jan spolu s mateří do živobytí jejich na tomž gruntě zůstávati a se spolu živiti mají. A jestliže by pak jeden druhého přečkal a Pán Buoh s tohoto světa kterého z nich pojal, tehdy takový grunt na živého v celosti a s těmi oužitky k témuž gruntu náležejícími připadnouti a odprodán býti má.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického koupeno k obci předměstské od Jana Tomášového na podsedku jeho ut s[upr]a summy 100 R, dáno jemu za ně peněz hotových 50 R, ty má pokládati od leta 1600 po 10 R.
Rukojmě za to Staněk Bednář, Jan Uvalovský, Pavel Zezhulů, Jan Bartošů S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Tomášových obci předměstské za grunt 10 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Tomášových obci předměstské 10 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Tomášů obci předměstské za lonský rok 10 R.
f 84b
Letha 1603 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Tomášů obci předměstské za g[runt] 10 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka Janovi Tomášový[mu], aby tento podsedek toliko po 6 R doplácel.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Tomášů za grunt obci předměstské 6 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Tomášů za grunt obci předměstské 6 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Tomášů za gr[unt] obci předměstské 6 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Tomášů za gr[unt] obci předměstské 6 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Tomášů za grunt obci předměstské 6 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Tomášů za g[runt] obci předměstské 6 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Thomášů položil za g[runt] obci předměstské 6 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Tomášů položil za grunt obci předměstské 6 R.
Letha 1617 ze předního konšela Jana Pernikáře Jan Tomášů položil za grunt obci předměstské 6 R.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Tomášů položil za gr[unt] obci předměstské 6 R.
A tak má ten grunt zouplna zaplacený.

Pustý

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka prodán jest ten grunt požár Martinovi Filipových za s[umm]u 80 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Hans Brože, Ondra Potáč a Jíra Beran S.R.S.a N.

Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Filipů z toho gr[untu] ušel pryč a ten gr[unt] prodán jest Martinovi Suldovskému bez závdanku za summu 80 R, platiti jej má ročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Beran a Jan Suldovský S.R.S.N.

Pusté
f 85a
Letha 1666 dne 17. Februarii za purgmistra pana Daniele Ludvíka Dašického [a] spoluradních jeho prodán jest grunt v Bednářskej ulici od purgkmistra a spoluradních jeho Janovi Brožovi za summu 80 R. Závdanku má dáti ihned při odevzdávce
2 R, kteréž také na summu prodajnou položil, placením ročně po 2 zlm k obci města Strážnice. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Michal Reguli, Václav Honster S.R.S.a N. Anno [et] die ut s[upra].
Letha 1670 za purgkmistra Lorence Zajíčka Jan Brožů platí za grunt svůj jedním kusem dobytka černého k obci městské
15 gr.
Které peníze týž purgkmistr do počtu svého sobě jest za příjem položil.
Letha Páně 1671 a 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jan Brožů položil za grunt svůj k obci městské
2 zlm.
Kteréžto peníze týž purgkmistr do počtu svého jest přijal a za příjem položil.
Letha Páně 1673 dne 24. Februarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jan Brožů položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu za příjem.

Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra Martina Frantzka a spoluradních jeho pan Jan Brožů prodal grunt svůj ut supra v summě, jak jest jej sám ujal, Kristianovi Pekárkovi 80 zlm.

f 85b
A co tak Jan Brožů na tomž gruntě vyplaceného měl, totižto
5 zlm 15 gr, takové jest Kristianovi Pekárkovi i s tím, co tak na tom gruntě poopravil, sprodal [za] summu 6 zlm, placením ročně po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Tomáš Paška, Jan Vacko SRSaN.

Letha Páně 1693 dne 18. Aprilis za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Kristian Pekárek z příčin jistých učiníce handl z Michalem Kovárkem na grunty, napřed psaný grunt Michalovi Kovárkovi i s tím, co na něm měl zaplaceného, pustil, pročež taky v tej summě jemu se připisuje za 80 zl mor[avských]. Na kterej summě se jemu vypisuje, co Kristian Pekárek cediroval 5 zlm 4 gr 3 den, ostatek placením ročně obci města Strážnice po 2 zl mor[avských].
Rukojmě za opravu gruntu a zbývání povinností cís[ařských], panských i obecních p[an] Tomáš Svoboda a p[an[ Václav Jurášek S.R.S.N.
Leta 1699 dne 22. Maii za purgmistra p[ana] Jana Dašického Michal Kovárek položil za grunt ut sup[ra] k obci městskej
1 zlm, za který jsouc toho velmi pilná potřeba za dluh p[anu] faráři, co on na vyplacení roli obecní vypůjčil, vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého.
f 86a
Leta Páně 1702 dne 23. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Dašického Michal Kovárek položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské 2 zlm, za které se jemu vypisují pro důležitú potřebu 3 zlm.
Letha Páně 1711 d[ne] 3. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Michal Kovárek z gruntu ut sup[ra] obci městské strážnické ještě 70 zlm 10 gr 4 den spláceti, s takovej summy se jemu upúští třetí díl, že spolu z jinými skrz tou rebelantskou vojnu na ruinu vyšel, totiž 23 zlm 23 gr 3 2/3 den. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm a tak se mu za zaplacené vypisují 24 zlm 23 gr 3 2/3 den, ostatní summu, totiž 45 zlm 17 gr 1/3 den bude povinen platiti po 2 zlm ročně. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 86b
Leta Páně 1729 dne 4. Maii za purgmistra pana Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času nemohouce držitel gruntu ut supra Michal Kovárek na gruntě tom pro nemožnost a vzešlost věku svého delej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal zeťovi svému Janovi Volnému ze vším tím, co na něm zaplaceného měl, za hotových čtyriceti čtyri rýnské 15 kr 2 den. Z kterýchžto 24 zlr 15 kr 2 den na contributzi až do roku 1728 inclusive zasezelú zaplatiti a ostatních 20 zlr jemu Michalovi Kovárkovi k rukám odvésti má, item vymínil sobě Michal

Kovárek, aby v domě tom až do smrti svej u jmenovaného zetě svého obydlí volné míti mohl. Pročež když obě strany na tom dobrovolně se smluvily, podle toho připisuje se grunt ten jmenovanému Janovi Volnému za vlastní s placením ostatní verunkovej summy 45 zlm 17 gr 1/3 den ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Kayser a p[an] Eliáš Grögr S.R.S.V.a N.
f 87a
Přípis Georgii Krutý

Leta Páně [1]764 dne 13. Septembris za burgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních předstoupila vdova po Janovi Volníčkovi před počestný ouřad a přednesla, kterak ona její vlasní dům v Bednářskej ulici podli Matěje Svobody z jedné a Jiříka Tománka z druhé strany stojící z svým dobrým povážení Jiříkovi Krutýmu v summě za 260 zlr jest odprodala. Pročeš se takový dům jemu Jiříkovi Krutýmu za jeho vlasní právně připisuje a odevzdává.
Světkové za opravu gruntu a placení povinností jak královských, tak vrchnostenských a městských pan Frantz Gatty [a] p[an] Joseph Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra.
NB. Verunku se na tom domě vynachází 45 zlm 17 gr 1/3 den ročně při podsudcích obci městské po dvúch moravských.

Grundt bücherliche ein Prothocollirung den Georg Grutti und instituiten
f 87b
(málo čitelný německý text smlouvy)
f 88a
Přípis Jozefa Horného

Leta Páně 1776 dne 21ho měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času jakož podle inventáře nebošt[íka] Jiříka Krutého, držitele gruntu ut supra, de dato 1ho března 1775 vzdělaného mezi jinú majetností grunt tento za 200 zlr vyšacován a tak po něm pozůstalej vdově Rosalii spolu s jinú pozůstalosťú pro uvarování příhody všelikého neštěstí neb spustnutí, však naproti tomu že ona vdova
f 88b
též sirotky a respective dítky své živiti a šatiti i k všemu dobrému a spasitedlnému vésti, napotom ale při dospělosti jejich ty na ně po otci jejich vypadající podíly na penězích vyplatiti povina bude, v tej inventární summě přinechán byl. Tím spůsobem, když opáčená vdova Rozalia za Philipa Bartelsmanna, který svůj vlastní dům v ulici Zákostelní má, se

provdala a k němu se odstěhovala, grunt tento zeťovi svému Jozefovi Hornému v summě 200 zlr dobrovolně odprodala s tou výminkú, aby ona dokavadž živa bude sklep pod tím domem se vynacházející svobodně užívati a jako ze svým vládnouti i opravovati mohla. Naprotiv tomu ale on Jozef Horný z tej summy kupní po zaplacení 100 zlr ostatní jedno sto rýnských za sebú bez interessu podrží, pak až po smrti její kam náležet budú vyplatí. Ostaně poněvadž dům tento vysoce slav[nému] consistorium v Holomúci strany jistého z nějakého za cridu Magnovskú vězícího nevyplaceného capitalu a interessův kdyby k vyplacení přišel, odpadající Erbschaft Steuer pro hypotheca podstaven jest, jakž instrumentum zde inprothocolirované proukazuje, tak tedy kupec Jozef Horný neb budúcí držitelé gruntu tak dlúho, pokudž by od toho nezešlo a k podosáhnutí takového capitalu naděje nebyla, zavázáni býti mají. Kdyby často psaný capital se vyplatil, který dědicům Krutého připadnút má, ten z něho padající Erbschaft Steuer dokonale upokojiti. Podle toho tehdy grunt tento i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 45 zlm 17 gr 2/3 den obci městskej patřícíma k placení po 2 zlm ročně se jemu Jozefovi Hornému za vlastní, volný a dědičný podle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení vrchnostenských i městských povinností pan Franc Gatty a p[an] Ignác Koschvitz S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.