Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunth Martina Wolffa

f 64a

Letha Páně 1585 podle zápisu kněh starých sirotčích červených v listu 24 Martin vejš psaný po smrti otce svého ujal jest grunth s roli a koňmi v summě ve 300 R.
Na kderýž jest vyplnil peněz purgkrechtních i z poraženým dílem svým 199 R 2 gr 1 ½ den. Z kderéž pokládati má a dopláceti zůstává Janovi bratru svému, totiž od letha 1595 při Vánocích po 10 R summy 100 R 22 gr 5 ½ den.
Na to zadržel do letha [15]94 40 R.
Rukojmě Jíra Praščák S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních zadrželejch 30 R.
Letha 1595 položil Martin nahoře psaný za grunth Janovi bratru svému 10 R.
Téhož letha [15]95 koupil Martin Wolffů od Václava Žamberského kus humna, na kterémž přístodůlku má a ustavil za volný a svobodný za 1 R 15 gr.
Letha [15]96 položil Martin Wolffů Janovi bratru svému
10 R.
Letha [15]97 položil Martin Wolffů Janovi bratru svému
10 R.
f 64b
Leta 1598 položil Martin Bolffů jakož zuostával za grunt svůj peněz zadržalejch Janovi bratru svýmu položiti 40 R 22 gr 5 ½ den, i nemohúc pro nemožnost svou kde vzíti a bratra svýho spokojiti, pustil jest tenž grunt Janovi bratru svýmu i s tím se vším, což na něm zaplatceného jměl. Proti čemuž zase Jan Martinovi bratru svýmu pustil podsedek svůj Křenkovskej i s tím, což na něm zaplatceného jměl.
A tak Jan má podsedek svůj zaplatc[ený].
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan Bolffů prodal jest pro potřebu svou na tomto podsedku obci předměstské summy 150 R za hotových 70 R, takové peníze platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R.
Rukojmě Tomáš Tesař, David Labr, Václav Žamberský
S.R.S.A N.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Bolffů za g[runt] obci předměstské 10 R.

Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového prodali ouřad předměstský grunt zuostalý po n[ebožtíku] Janovi Bolffovým urozené paní Kateřině Hřivínce z Oujezda, z dovolením Jich Mi[l]ostí pánů poručníků za summu 270 R. Závdanku položila
50 R, ten přijali ouřad na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bolffa, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě peníze penězom. Act[um] ut s[upr]a.

Z toho závdanku svrchu psanýho přijato na místě n[ebožtíka] Jana Bolffového za g[runt] k obci předměstké 10 R a na s[irotky] tohož Jana Bolffového 40 R.
Jakož jest paní Kateřina Hřivínka za podsedek ut s[upr]a závdanku položila 50 R, takové peníze pan Jaroslav syn její před prodejem požáru toho Jírovi Náhlýmu, Thobiášovi Náhlýmu otci jeho za hotových 8 R prodal. A tak tu nic nemá.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali grunt požár ut s[upr]a, zůstalej po neb[ožce] paní Kateřině Hřivínce, Jírovi Náhlýmu za summu 80 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Ambruz Bednář, Martin Kašhuba, Thobiáš Náhlý S.R.S.A N.
f 65a
Letha 1609 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík Náhlý za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík Náhlý za g[runt] obci předměstské 4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Náhlý za grunt obci předměstské 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Náhlý za grunt svůj obci předměstské 4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jiřík Náhlý položil za grunth obci předměstské 4 R.

Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře a spolukonšelů jeho Jiřík Náhlý prodal grunt ten se vším příslušenstvím, což jest v něm hřebíkem přibito a hlinou zamazáno, za summu 130 R Lidě, zůstalé vdově po n[ebožtíku] Bratru Janovi Orionovi, správci zboru strážnického. Závdanku dala Jiříkovi 30 R, platiti má počna při nejprvnějším posudku za rokh 1616 po 4 R. Odevzdán jí za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jiřík Cibulka, Martin Peců a Václav Mochol SRSN. Act[um] 5. dne Novembris ut s[upr]a.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Lida svrchu psaná položila za ten grunt na obec předměstskou peněz ročních 4 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mathouš Žamberský, manžel Lidy Orionky, položil obci předměstské 4 R.

Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového na poručení pana ouředníka strážnicského Mathouš Žamberský, držitel toho grunthu ut s[upr]a, poněvadž rukojmové napřed psaní zemřeli, postavil rukojmě za stavení a opravování téhož gr[untu], placení a odbývání povinností panských i obecních zejména tyto: Janka Tesaře, Martina Otrubku, Ondřeje Štajna a Jíru

Střelovského, kteříž slíbili ku na právu na rathauze města Stráž[nice] R.S.N.
Pusté
f 65b
Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních toho roku prodán jest tento podsedek Václavovi Teichmanovi za 60 zlm bez závdanku, placením po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a placení Tomáš Hněvovský a Jan Hlubocký S.R.S.a N.

Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož Gregor ten grunt pustý a holé místo byl ujal a něco vystavil, ačkoliv sobě připsaného neměl, takový prodal Pavlovi Smilovskému za prodajnú summu 60 zlm, při odevzdávce dal mu za vystavení
17 gr 2 den. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení a placení, jako i c[ísařské], p[anské] i obecní povinnosti S.R.S.N. Jan Očko a Jiřík Ratiborský dne a leta ut s[upra].
Letha 1699 dne 29. Novembris za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Pavel Smilovský položil za gr[unt] svůj ut supra k obci m[ěsta] Stráž[nice] na zaplacení dluhu obecního Balášovi na Vrbovcích 32 kr, za kterýžto jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.
f 66a
Letha Páně 1700 dne 1. Apri[lis] za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovaského a spoluradních jeho Pavel Smilovský prodal gr[unt] ut sup[ra] pro nemožnost svú Jakubovi Němcovi za túž summu, jak jej sám připsaný měl, v 60 zlm. Závdanku jemu dal těch 6 zlm 17 gr 2 den, co na domu vyplaceného měl, ostatek platiti bude povinen po 2 zlm k obci městské. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení g[runtu] a povinnosti všeliké Matěj Mikulka a Pavel Hořák SRSVN.

Letha Páně 1711 d[ne] 3. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] po Jakubovi Němcovi grunt supra jen holý požár, na takovém nemohouce dálejíc zůstávati a povinnosti všeliké z něho spláceti, popustila jest Matějovi Damkovi, kterýšto se jemu připisuje za volný a svobodný v summě jak nahoře 60 zlm. Nicméněj že ten jen holý požár byl a nadepsaný Matěj Damek jej velebiti chce, aby
f 66b
jej tím lípe zvelebiti mohl, upúští se jemu třetí částka, totiž 20 zlm, ostatní summu bude povinen platiti každoročně při posudcích po 2 zlm obci městské. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu a všelijakých povinností Martin Ospalík a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. d[ne] a letha ut supra.
Item hnedt ten den při držaných posudcích pokládá peněz posudkových obci městské 1 zlm.

Letha Páně 1715 dne 8. Janu[arii] za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních téhož leta po smrti Matěje Damka pozůstalá vdova po něm nemohouc na tom gr[untu] ut s[upra] zůstávati a povinnosti zbývati, prodala jej Janovi Vavříkovi za summu prodajnú 60 zlm.
f 67a
Závdanku jí dal 6 zlr a to, co na tom domě vyplaceného měla, totiž 1 zlm, též mu pustila a 20 zlm za vypálení rebelantské mu popustila, a tak bude míti již vyplaceného mimo těch 6 zlr, které za zvelebení gruntu dává, 24 zlm, ostatní platiti bude při posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za zbývání povinností, opravy gruntu p[an] Carel Kayser a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.N.
NB. Strany contributi takto se domluvili, že tyto dvě leta 1713 a 1714, co ještě šacována není, taky on polovic a ona vdova polovic k placení na sebe přijali, z humna ten užitek za 1715 ještě ona užíti má.
f 67b
Letha Páně 1743 dne 16. Martii za ouřadu purgkmistrovského ten čas opatrného pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času Anna Vavříková nyní Heradlová před pány radní v domě radním jest přednesla, kterak ze své dobré vůle svůj dům ut supra Jurovi Vavříkovi zeti svému za hotový peníze 60 zlr jest odprodala. Přijavše takových 60 zlr Juru Vavříka in optima forma juris quituje, vymiňuje sobě vdova v tom domě sekničku, kterou držitel gruntu jí vystaviti povinen bude, až do smrti, kdy pak srovnávati by se nemohli, tehdy on Jura povinen bude jí jinde hoferství vypláceti. Pročež Jurovi Vavříkovi za vlastní a dědičný se jemu připisuje a odevzdává.
Za rukojmě zachování gruntu a vyplácení všelijakých dáněk vyžádal sobě pana Ignatiusa Philipa a pana Johannesa Wainera. Stalo se u přítomnosti obojí strany anno et die ut supra.
Na tom gruntě jsou verunkové peníze k placení k obci při držaných posudkách po 2 zlm – 39 zlm.
f 68a
Přípis Jury Brožoviča

Leta Páně 1782 dne 28. měsíce listopadu za purgmistra pana Joh[anesa] Ježík a spoluradních toho času předstoupila Kateřina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jurovi Vavříkovi, kterýžto d[ne] 16. Augusti tohoto [1]782 roku bez pořízení jest zemřel, a tu proukázala jedno mezi společnýma po tomž

Jurovi Vavříkovi se vynacházejícíma dítkama dospělýma spolu i s sebou vyhotovené dobrovolné a nezastupitedlné přátelské porovnání de d[ato] 25ho Novembris [1]782 na všechnu po tomž Jurovi Vavříkovi pozůstalú majetnost. Podle kterého porovnání grunt tento proti výplatě dvouch sto rýnských spolu s výminkú matky Dorotě dceře, provdatej za Juru Brožoviča, přinechán jest, kdežto ona Dorota proti tejž výplatě týž grunt manželovi svému Jur[ovi] Brožovičovi postoupila s tím doložením, aby on matku, jak v porovnání opsáno se vynachází, až do smrti bez ouplatku přebývat nechal a přitom ty na gruntě se vynacházející verunkové peníze p[e]r 39 zlm po 2 zlm obci k splacení na sebe přijal. Což když Jura Brožovič bez všelikého odporu vykonati se zavázal, přítomný grunt se jemu připisuje za vlastní, volný a dědičný.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan Karel Večeřa a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.

Vermög im Urkundenbuche de a[nn]o [1]815 folio 156 einverleibten Quittung sind die Wehrungsgulder p[e]r 39 fr mähr. bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sess[ione] 18te April[is] [1]818. Pratr.