Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunth Matouše Pernikáře

f 114a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých červených sirotčích v listu 128 a 129 Matouš vejš psaný koupil grunth po smrti nebožt[íka] Martina Pernikáře otce svého za summu 250 R.
Na to jest vyplnil závdanku i ročních peněz do letha [15]94 65 R, zůstává dopláceti po 15 R počna letha 1595 při Vánocích summy 185 R.
Kterážto summa náleží Jiříkovi a Anně, sirotkům nebožt[íka] Martina Pernikáře.
Rukojmě Jan Holeš, Daniel Kostický, Jan Šrámek, Jan Drabík, Daniel Mazánek, Jan Bílek kožišník, Mikuláš Tkadlců a Pavel Macháčků S.R.S.A.N.

Letha 1595 položil Matouš Pernikář za grunt svůj peněz purgkrechtních 15 R.
Letha [15]96 položil Matouš Pernikář za grunt peněz purgkrechtních 15 R.
Leta [15]97 položil Matouš Pernikář za grunt peněz purgkrechtních 15 R.
f 114b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Pavel Hrbků ujal podsedek na místě Anny manželky své na díl její v summě 110 R, a tak jí zůstává dopláceti 140 R, placením od leta [15]99 po 15 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravení gruntu a povinnosti J.M. Páně Pavel Hulínský, Mikuláš Hrbků S.R.S.N.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Hrbků za podsedek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pernikáře 15 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Pavel Hrbků na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pernikáře za grunt svůj 15 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Pavel Hrbků na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pernikáře 15 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Pavel Hrbků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pernikáře 4 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Pavel Hrbků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pernikáře 15 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Pavel Hrbků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pernikáře
15 R.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře prodal on podsedek ut sup[ra], kterýž se Anně manželce jeho v dílu, kterýž se jí po n[ebožtíku] Pavlovi Hrbkovým, prvnějším manželu jejím dostal, Pavlovi Slavkovskýmu za summu 130 R.

Závdanku dal 20 R, platiti má od letha 1610 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Duchoněk a Jan Vnuček S.R.S.a N.
Na tom podsedku náleží:
Na kostel strážnickej poručených od ní Anny Strejčkové, manželky Jíry Pernikáře 61 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Gergelového nápadu po s[irotcích] n[ebožtíka] Pavla Hrbka 49 R.
f 115a
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Slavkovský za g[runt] na kostel strážnický 10 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Pavle Slavkovský za gr[unt] na kostel strážnický 10 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Slavkovský za gr[unt] na kostel strážnický 10 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Slavkovský za gr[unt] na kostel strážnický 10 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Slavkovský za g[runt] na kostel strážnický 10 R.
Ty přijal Jan Bílkovský, hospodář toho času.
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Pavel Slavkovský položil na kostel str[ážnický] 10 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Slavkovský položil na kostel strážnický 10 R.
Letha Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Slavkovský položil za grunt 10 R.
Odvedeny sou na rathauz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Gergele.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Slavkovský položil za grunt peněz ročních 10 R.
Ty sou odvedené na rathauz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Gergele.
Pustý

Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Praštka prodán jest ten grunth požár Ondrovi Potáčovi za summu 120 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Hans Brože a Jíra Beran S.R.S.N.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Ondřej Potáč prodal ten grunt ut s[upr]a Janovi Školníčkovi za summu 200 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 24 R 15 gr a platiti jej má každoročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Malenovský a Martin Stavinožka S.R.S.a N.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Školník položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých 5 R.

Ty přijal Václav Purgkrábek na místě Martina, s[irotka] n[ebožtíka] Jana Pernikáře, na vzdělání vinohradu jeho za rok 1637, 1638.
f 115b
Letha 1648 za purgkmistra Lorence Peypoldta a spoluradních jeho purgkmistr a spoluradní ut supra prodali grunth ut supra, aby k dalšímu spuštění nepřišel, Mikulášovi Moštěnskýmu za summu 200 R. Závdanku má dáti 5 R, platiti ročně má po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.M. Pánu i obecní Václav Kostelecký, Jan Vítků S.R.S.a N.

Letha Páně 1672 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho po smrti neboštíka Mikuláše Moštěnskýho manželka po něm pozůstalá nemohouce všelikých povinností panských i obecních zapravovati, tak aby týž grunt do konce na ruinu nepřišel, jest odprodán Ondrovi Žaroužkovi za summu 200 zlm bez závdanku, placením nápadníkům po 5 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Tomáš starý Očko, Václav Záchvěja SRSaN.

Letha Páně 1682 dne 18. Novembris za purgkmistra Václava Kneyzle a spoluradních jeho Ondřej Žaroužek nemohouce pro zešlost věku svého jak contributi, tak také povinnosti panské zapravovati, takový grunt pustil jest synu svému Václavovi Žaroužkovi za summu, jak jest jej sám ujal, bez závdanku, placením ročně po 5 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti Matouš Glogar, Václav Ospalík SRSpaN.
f 116a
Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho Václav Žarůšek dosednúce na jinší grunt, odprodal jest grunt ut supra v rej summě, tak jak jej sám měl, Janovi Hlubockému za 200 zlm. Závdanku dal při odevzdávce 3 zlm 12 gr, placením ročně po 5 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení gruntu a povinnosti všeliké S.R.S.N. Jan Očko a Jiřík Ratiborský dne a leta ut s[upra].
Nápadníci:
Na kostel strážnický 61 zlm.
S[irotkům] n[ebožtíka] Gergele 49 zlm.
Mikuláši Moštěnskýmu 5 zlm.
Ostatek k obci 85 zlm.

Letha Páně 1711 dne 6. Februarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Hlubocký na gruntě No 31 praetensi 23 zlm 22 gr 3 ½ den, takové převedl jest na grunt ut supra na zaplacení dluhu obecního, kterého se

vynachází 139 zlm. S kteréžto summy že ten grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou nešťasnú rebelii vyšel, a z příčiny, aby nápad kostelní v celosti zůstal,
f 116b
jakož taky z ohledu všelijakých prací, které pro obecní dobré jest konal a koná, upúští se jemu 85 zlm 10 gr. A tak zaplaceného míti bude a za zaplacené se jemu spolu i s tím, co nahoře jmenovanou praetensi, totiž 23 zlm 22 gr 3 ½ den sem převedenú, vypisuje 109 zlm 2 gr 3 ½ den, ostatní summu bude povinen platiti na letha na spůsob jak nahoře nápadníkom těmto:
Na kostel strážnický 61 zlm.
Obci strážnickej 29 zlm 27 gr 3 ½ den.
Letha Páně 1712 d[ne] 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Hlubocký pokládá na kostel farní 1 zlr.
Ty odvedl pan purgmistr kostelnímu hospodáři.

Letha Páně 1724 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času předstoupil na rathaus města Strážnice Jan Hlubocký s přednešením, že jest z svej i manželky jeho dobrovolnej
f 117a
vůle prodal týž grunt ut supra Janovi Brožovičovi spolu i s tím všechným, co na něm vyplaceného měl, za hotovú summu devadesáte pět rýnských, což taky jsouc přítomný Jan Brožovič vyznal, a pokudž by mu podle řádu purgrechtního připsaný a odevzdaný byl, za to šetrně žádal. Pročež poněvadž obúch stran dobrovolná smlúva se stala, ten nadjmenovaný grunt dle oboje strany domluvení zavřeného se připisuje a odevzdává za vlastní bez všelikých reštů povinností běžících až do posledního Decembris roku 1723 jmenovanému Janovi Brožovičovi, toliko praetensi peněz gruntovních verunkových, totiž na kostel strážnický 60 zlm a obci strážnickej 29 zlm 27 ½ gr alb, platiti týž kupec povinen bude ročně při posudcích po 5ti zlm, tolikéž všechny běžící povinnosti od 1ho Janu[arii] 1724 platiti má. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Kayser a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a letha ut supra.
f 117b
Přípis domu Jiříka Brožoviča

Letha Páně 1754 dne 11ho Maii za purkmistra p[ana] Jozefa Duraye a spoluradních toho času zanechajíce neboš[tík] Jann Brožovič grunt ut supra svým dvúm synom Pavlovi a Tomášovi Brožovičovi z vyplacením druhým dědicom po 20 rýnsk[ých] dle kšaftu učiněného, i nemohouce ti dva synové druhé spoludědice moct vyplatit, tak se ze svým bratrem Jiříkem Brožovičem

přátelsky domluvili, že ten nadjmenovaný grunt proti jeho mající na Suchým řádku vedle Martina Valúcha z jednej a Běty Polešáčky druhej strany ležící popúštějí, aby druhým dědicom Brožovičovým z domu k vyplacení pozůstávajících 60 zlr, a sice vdově Brožovičce 20 zlr, sestře Bětě 20 zlr a bratrovi Janovi 20 zlr Jiřík Brožovič na sebe vzal a skutečně vyplatil. Pročeš se nadjmenovaný grunt Jiříkovi Brožovičovi i s těma
f 118a
nadepsanýma 89 zl mor[avských] 27 ½ gr verunkovýma penězi podlužnýma za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu tohož gruntu a splacení cís[ařské] contribuci, pak vrchnostensk[ých] a městských povinností p[an] Jozef Haisig a p[an] Martin Smaženka. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Tomáša Brožovitča sub Nro 61

Leta Páně 1772 dne 23. Februarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Tomáš Brožovitč a uctivě žádal, aby jemu tenž dům ležící v Bednářskej ulici vedle Matúša Fijaly, který po svém neb[ožtíku] otcovi Jiříkovi Brožovičovi jure haereditens zdědil. Pročež se jemu takový dům spolu i s těma na něm od starodávna obci městskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 89 zlm 27 ½ gr připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení
f 118b
jak císařských, král[ovských], vrch[nostenských] i měst[ských] [povinností] p[an] Frantz Gatty a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut supra.