Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunt Martina Juříkovýho

f 1a

Letha 1593 koupil Martin Juříkových grunth s říkou, ze dvěma štěpnicemi od Jíry Fiškovýho za 52 zl. Na to položiti má při Vánocích závdanku letha svrchu psaného 4 zl a ostatek dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl – 48 zl.
Z toho náleží osobám níže psaným toto:
Ance Karnářce 8 zl. Ty se jí pokládati mají od letha [15]93 po 4 zl.
Václavovi Bzeneckému 14 zl. Ty se jemu pokládati mají, když Anka svou spravedlnost vyzdvihne.
Martinovi Mrtovi 30 zl. Ty jemu jíti mají na posledních penězích.
Letha vejš psaného položil Martin Juříků závdanku 4 zl. Ty sou vydány Ance Karnářce.
f 1b
Letha 1594 Martin napřed psaný pustil ten grunth svůj zase Martinovi Mrtovi v té summě, jakž napřed položeno, i s tím závdankem, což na týž grunth byl zavdal, v 4 zl.
Na gruntě tom jest týž Martin Mrtů spravedlnosti své měl
30 zl a Martin Juříků jemu 54 zl své zaplacení pustil, kteréžto 34 zl jest sobě na tom gruntě srazil. A tak ještě za něj dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl – 18 zl.
Ta summa se vyplniti má osobám těmto:
Item Ance Karnářce 4 zl.
Václavovi Bzeneckému 14 zl.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské zejména tito: Lukáš Šunkových, Pavel Kbaur R.S.N.
Stalo se za fojta Kašpara Haléřka a starších k němu přidaných.

Letha [15]94 Martin Mrtů položil peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Ance Karnářce. A tak tu více žádné spravedlnosti nemá.
f 2a
Letha [15]95 Martin Mrtů prodal zase grunth svůj z říkou, se dvěma štěpnicemi Martinovi Juříkovému za summu 52 zl. Na kteréž jest položil závdanku 4 zl, ty přijala Anna Karnářka. A tak tu více nic nemá. A jakož jest na tom gruntě a říce Martinovi Mrtovi náleželo všeho 34 zl, takové peníze všecky pustil dobrovolně bez přinucení před pane[m] Jane[m] Šponarem, z Blinzdorfu, toho času ouředníka na Strážnici, a při tom budouc fojt a starší. Stalo se letha [15]95 o posudku. Za to jemu dal 1 zl 7 ½ gr. A tak ještě dopláceti zůstává za týž grunt a říku 14 zl.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské i placení Pavel Baur, Martin Kvasnička, Mach Vávrů S.R.S.N.

Letha [15]96 Martin Jiříků prodal zase grunth z říkou a se dvěma štěpnicemi Janovi Šustovi za 50 zl. Zádanku týž Jan Šusta položil Martinovi Juříkovému 3 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně po 2 zl. Rukojmě za opravu gruntu i povinnosti panské Mikuláš Kendíků, Mikuláš Martinkových, Martin Pickových S.R.S.N.
Letha vejš psaného [15]96 položil Jan Šusta 2 zl. Ty přijal Václav Bzenecký a když týž Bzenecký 14 zl vyzdvihne, tehdy potom Martinovi Mrtovi peníze, což na tom gruntě a říce má, pokládati se budou.
Letha [15]97 položil Jan Šusta za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Václav Bzenecký.
f 2b
Leta 1598 Jan Šustů prodal grunt s řekou a ze dvěma štěpnicemi Martinovi Jury Hulíkových za 60 zl. Závdanku dal Martin Hulíků Janovi Šustovi 3 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Martina Matějkových, Filip Kopáč S.R.S.N.
Letha 1598 položil ročních peněz Martin Hulíků za grunt svůj Václavovi Bzeneckýmu 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Martin Uhlíků(!) za grunt svůj Václavovi Bzenecký[mu] 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Martin Uhlíků za grunt svůj Václavovi Bzeneckýmu 2 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Martin Uhlíků za grunt Václavovi Bzeneckýmu 2 zl.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody prodán podsedek z řekou a se dvěma štěpničkami v Rakovnici, pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Jíry Uhlíkových, Václavovi Martina Matějkového za summu 56 zl. Závdanku dal 2 zl, ty přijal Václav Bzenecký ostatních peněz. A tak na tom gruntě nic nemá.
A jakož náleželo Janovi Šustovi také na tomto gruntě 4 zl, ty jest Václavovi Martina Matějkových, bratru svému pustil. A tak tu nic výš míti nebude. Ostatek platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdáno to za volné a svobodné.
Rukojmě Valenta Syslů, Vítek Janotů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Martinovi Juříkovýmu předních peněz 40 zl, placením od letha 1604 po 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Václav Martina Matějkového za g[runt] Martinovi Jiříkovému 2 zl. Ty přijala Anka, žena téhož Martina ut s[upr]a.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Václav Martina Matějkového za grunt, kteréž zůstávají v truhlici sirotčí, 2 zl.

f 3a
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Václav Martina Matějkovýho za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Juříkové[ho] 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Vácslav Martina Matějkovýho za g[runt] nápad[níkům] neb[ožtíka] Martina Jiříkova 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Martina Matějkového za g[runt] 2 zl.
Dáno Vítkovi Janotovi na díl Anky ženy jeho, co jí poručil Martin Juříků bratr její, 3 zl.
Jakož se vyhledalo při s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Neřáda, že Anna, Martina Juříkového manželka, přebrala spravedlnosti Šimka bratra svého summy 7 zl 5 gr, takové peníze Šimek na místě jejím z tohoto gruntu vyzdvihovati má.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Václav Martina Matějkového za grunt svůj 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Václav Martina Matějkového za grunt nápad[níkům] ut s[upr]a 2 zl.
Ty 4 zl lonský i letoší přijal Šimek Neřádů na odvod ut s[upr]a.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského Václav Martina Matějkového položil za grunt nápadníkům svrchu psaným 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Václav Martina Matějkového položil za grunt nápadníkům svrchu psaným 2 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby Vácslav Martina Matějkového položil za grunt nápadníkům svrchu psaným 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského Václav Martina Matějkového položil za grunt nápadníkům 2 zl.
NB. Takové peníze bere Šimek Neřádů do Radějova po sestře své Anně, kteráž manželka byla Martina Juříkového, po níž jemu ten nápad přišel.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Lonskýho po smrti n[ebožtíka] Václava Martina Matějkovýho Dorota, vdova po něm pozůstalá, ujala jest tento grunt s říkou a jiným vším příslušenstvím za summu, jakž prve ten grunt prodaný byl, totiž za 56 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Ondra Zela a Pavel Vazač S.R.S.a N.
Na tom gruntě [a] říce n[ebožtík] Václav Martina Matějkového vyplatil totiž 38 zl. Z těch náleží Ondrovi, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Martina Matějkového, polovici, totiž 19 zl a Dorotě matce 19 zl.
f 3b
Letha 1628 za fopjta Jana Haléřka Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Vácslavovi Matějkových, ujmouc ten grunth i z říkou a se vším k tomu přináležejícím příslušenstvím ut s[upr]a, prodala jej zase Martinovi Svobodovi synu svému za summu 56 zl. A což jí na něm vyplaceného po manželu jejím náleželo, té všecké summy Martinovi dobrovolně pustila,

ostatek summy platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Šabla a Jan Gajda S.R.S.a N.
Letha 1630 za fojta Jíry Košíka Martin Svoboda položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jiříkového 1 zl. Zůstávají za ouřadem.
Letha 1631 za fojta Jana Šarovce Martin Svoboda položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jiříkového 1 zl. Zůstávají za ouřadem.

Letha Páně 1633 za fojta Jana Šarovce Martin Svoboda z toho gr[untu] a říky ušel pryč a ten grunth s říkou prodán jest zase Ondrovi Vaňkovému za 56 zl bez závdanku. A z tej summy týž Ondra Vaňků nápadu svého totiž 19 zl sobě sráží a ostatek summy platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Bureš a Jan Snovicský S.R.S.a N.
Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského Ondra Vaňků položil za grunt a řeku, ty přijala Dorota 1 zl.
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Ondra Vaňků položil za grunt a řeku, ty přijala Dorota 1 zl.
Letha 1638 za fojta Mathouše Lonského Ondra Vaňků položil za grunta řeku 1 zl. Ty přijala Dorota.
f 40a
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably položil Ondra Vaňků za gr[unt] svůj 1 zl. Ten přijala matka jeho Dorota.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably položil Ondra Vaňků za grunt svůj a ten přijala matka Dorota jeho 1 zl.
Jakož Dorota, matka Ondry Vaňkového, na tomž gr[untě] ještě mimo vyplacení dobírati jměla 32 zl, zatím zemřela a takové peníze jemu jako synu vlastnímu dědičně připadly. A takž ten grunt docela zaplaceného má.

Pustý

Letha Páně 1660 za fojta Jana Machového prodán jest ten grunt i s řekou Vácslavovi Tarkovi za summu 56 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 3 zl komu náleží. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání [povinností] panských i obecních Jíra Jantoš, Vácslav Rybecský S.R.S.A.N.
K tomu gruntu náleží štěpnice v Rakovnici pod činží.