Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunt Jíry Němcové[ho]

f 430

Letha 1591 podle starejch rejster červených Jíra Němců koupil jest grunth s půl lánem roli po nebo[žtíku] Janovi Záblatském zůstalý za 140 zl. Na tu summu závdanku položiti má 5 zl a platiti má od letha [15]91 při Vánocích po 4 zl. Na to tenž Jíra položil i s manželkou svou 8 zl a ostatek dopláceti má 132 zl osobám níže psaným takto:
Mahdě Košíčce 18 zl. Ty má bráti od letha [15]93 při Vánocích po 4 zl.
Jírovi Charvátovi též náleží 95 zl. Ty má bráti též po
4 zl, když Mahda Košíčka svejch 18 zl, co jí náleží, vyzdvihne.
Sir[otkům] neb[ožtíka] Jana Záblatskýho náleží 27 zl. Ty též po vyzdvižení summy Charvátovy bráti mají po 4 zl.

Letha 1593 a [15]94 Jíra vejš psaný položil za grunth svůj dvojích peněz purgkrechtních 8 zl. Ty sou vydány Mahdě Košíčce na díl svrchu psanej.
f 430b
Letha [15]95 položil Jíra Němců za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno mateři Mahdě Košíčce na díl její 3 zl a jeden zlatý přijali Mikoláš a Jan Skřivánek, nápadníci té nebožtky Košíčky.
A tak ještě Jan Košík, Mikoláš a Jan Skřivánek nápadné spravedlnosti mají po té Mandě Košíčce všeho 6 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Němců za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 zl. Ty přijal Jan Košík, Mikoláš a Jan Skřivánkové, každý po 1 zl – 3 zl a na zběhlýho sirotk[a] vzato Jeho [Mil]osti Pánu 1 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Němců za grunt 4 zl. Z toho dáno Janovi [a] Mikolášovi na díl jejich po 1 zl (škrtnuto: po zběhlém náleží jeho [Mil]osti Pánu 2 zl), též z toho dáno Jírovi Charvátovi 2 zl.
Leta 1598 položil Jíra Němců za grunt svů[j] Jírovi Hřebavýmu 4 zl.

Téhož letha Jíra Němců prodal grunt svrchu psaný Martinovi Záblatskýmu z půl lánem roli, ze dvěma koňmi, z jalovicí jednou, ze 2 sviněmi, z loukou, z polovicí osetím, z vozem, pluhem, bránami i jinejm hospodářstvím za summu 140 zl bez závdanku. A jakož Jíra Němců na tom gruntě zaplatcenej jměl
22 zl, ty jest Martinovi Záblatskýmu pustil. A tak na tom gruntě nic nemá.

f 431a
Zuostává týž Martin za grunt svůj doplatiti 118 zl.
Ty peníze náleží osobám těmto:
Jírovi Hřebavýmu předních peněz 91 zl, jíti mu mají od leta [15]99 po 4 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Záblatskýho na posledních penězích 27 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnnosti panské Jan Lonský, Jura Košíků, Jura Němců S.R.S.N.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy Martin Záblatský ten grunt ut s[upr]a zase Jírovi Němcovýmu, nemohouc ho pro nemožnost svou držeti, pustil. Kdy týž Jíra Němců na místě jeho položil peněz ročních Jírovi Hřebavému 4 zl.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového Jíra Němec prodal grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, se 2 koňmi, s polovicí osetí, s loukou u Roudníka Mikulášovi Karasovi což za něj dopláceti jest, totiž 114 zl bez závdanku, platiti má od letha 1602 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Piškula, Jíra Miklošů, Jíra Košíků, Jan Šustů S.R.S.A N.

Ten Mikuláš Karas z toho gruntu zběhl a Jíra Hřebavý ten grunt, poněvadž spravedlnost na něm 87 zl měl, ujal a sobě tou summu porazil, toliko dopláceti povinen bude sirotkům n[ebožtíka] Jana Záblatskýho 27 zl, placením po 22 letech po
4 zl. A což jiní na tom podsedku měli, to se Jírovi Hřebavýmu všecko pouští a on povinen bude ten grunt stavěti a opravovati. Rukojmě za opravu téhož gruntu Jan Svoboda, Jan Šavla S.R.S.A N.

Pustý jest
f 431b
Letha 1616 tento grunt zůstávaje pustý od vpádu nepřátelského a náleží k němu půl lánu roli, ten půl lánu roli z poručení pana Tobiáše Purgkrábka, ouředníka na Strážnici, prodán jest i s požárem neb místem pustým za 20 zl, jedna polovice Janovi Mádvovi za 10 zl a druhá polovice Václavovi Haluzovému za 10 zl, platiti mají každý svou polovici od letha 1617 po 1 zl. Rukojmě za Jana Mádvového Macek Bureš a Mikuláš Vítka Tkadlecové[ho] a za Václava Haluzového Jíra Košík a Mikuláš Zálešák SRSN.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jan Mádva položil za jednu polovici toho gruntu 1 zl.
A Václav Haluza položil za druhou polovici též 1 zl.

Letha svrchu psaného Jan Mádva a Václav Haluzů prodali ten požár bez roli Tomášovi Holšovi za 12 zl bez závdanku, platiti má ročně od letha 1620 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Buršů a Mikuláš Miletínský SRSAN.
K tomu požáru náleží chmelnice u Roudníka.

Leta svrchu psaného vyhledáno v rejistřích, že ty všecky peníze za tu roli mají pokládány býti na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Záblatského.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jan Mádva položil za jednu polovici toho gruntu na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Záblatského 1 zl.

Pusté oboje

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových prodán jest týž grunt Jírovi Navrátilovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Vácslav Turek, Vácslav Rybecský SRSN.
K tomu gruntu náleží jedna louka ke mlejnu u Rohátky bez platu, louka v Perunských pod plat, kus roli a roubanička pod plat.