Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunt Jana Košičky

f 441a

Ten Jan má podsedek i s jeho příslušenstvím zaplacenej.

Letha [15]97 Jan nahoře psaný umřel, ten grunt jeho se 2 loukami v Kruhu a třetí u Roudníka, z vozem, pluhem, bránami i jiným hospodář[stvím] Jírovi, synovi jeho po něm zůstalým, prodán za 60 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 po 3 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Buťů, Jíra Němec, Martin Vávrů S.R.S.A.N.
Jíra ten jest díl svůj sobě 15 zl 2 ½ gr vyrazil, které se jemu na zaplatcení podsedku sníti mají, a mimo to koupil od Běty ženy své díl její 15 zl 2 ½ gr, ty se jemu taky na zaplatcení sníti mají.
Leta [15]98 Jíra svrchu psaný sráží sobě na gruntě svým po Zuozaně a Margitě sestrách svých 25 zl 25 gr.
A tak grunt svůj již zouplna a docela zaplatil.
A jakož Kuně z tohoto gruntu náleželo 10 zl 22 ½ gr, takové peníze se jí na vinohradě v Staré hoře na Sudoměřicsku, kderej drží Martin Okénka, odkazují. Ty jí jíti mají od leta [15]99, tak jakž se v rejstřích horenských najde.
f 441b
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Jíra Košíků prodal podsedek požár z loukou v Kruhu, z chmelnicí u Roudníka, z půl roubanicí v lese Jírovi Svobodovi z Vážan za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Matouš Lonský a Filip Kopců SRSaN.
Jíra Košík prodal Jírovi Svobodovi posledních peněz na tom gruntě za hotových 3 zl – 12 zl.
Téhož letha 1609 ut s[upr]a položil Jíra Svoboda za grunt Jírovi Košíkovi 2 zl.

Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka Jíra Svoboda prodal týž podsedek s loukou v Kruhu, roubanicí za louky a chmelincem u Roudníka Adamovi Hudcovi za summu 30 zl. A což na něm Jíra Svoboda totiž 13 zl zaplaceného měl, ty jest Adamovi pustil, závdanku mu dal 4 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Osrálek a Mathouš Lonský S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Adam Hudec za gr[unt] 2 zl. Ty přijal Jíra Košík.

Letha 1611 za fojta Jana Lonského dam Hudec prodal týž podsedek svůj s loukou v Krouhu, s roubanicí za louky a chmelincem u Roudníka Martinovi Tesařovi za summu 30 zl bez závdanku a 19 zl, což zaplaceného měl, to jest všechno Martinovi pustil, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl.

Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Řehoř Tesař, Jan Čech S.R.S.a N.
Téhož letha ut sup[ra] položil Martin Tesař za g[runt]
2 zl. Ty přijal Jíra Košík.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Martin Tesař za g[runt] Jírovi Košíkovi 2 zl.

Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho Martin Tesař prodal podsedek svůj z roubanicí v lesi, z chmelincem u rybníka a z loukú za humny Petrovi Hlouškovýmu za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1613 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Lonský, Martin Tesař SRS.
f 442a
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Petr Hloušek za g[runt] Jírovi Košíkovi peněz 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Petr Hloušek za grunt Jírovi Košíkovi peněz 2 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Petr Hloušek prodal grunt svůj s roubanicí v lesi, z loukou za humny, s chmelincem u Roudníka a jiným k němu příslušenstvím Matějovi Hálovi za summu 30 zl. Závdanku mu dal 2 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Tesař, Řehoř Vlkošský, Václav Uhlíků SRSN.

Leta 1615 za fojta Jana Lonského Matěj Hálů prodal ten grunt s tím vším příslušenstvím, jakž jej sám měl, Martinovi Tesařovi za summu 30 zl bez závdanku. Na tom gruntě náleží Martinovi peníze, kromě 3 zl Petrovi Jana Hlouška náleželo a ty jest Martinovi Tesařovi Petr prodal za 10 gr. A již Martin má grunt zaplacený a Janovi nic dlužen není. Odevzdán za volný a svobodný, při zápisu byly obě strany. Ac[tum] ut s[upr]a.

Zaplacený
Pusté

Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt podsedek Jakubovi Sobotovi za summu 30 zl, placení ročně komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní a placení gruntu Jan Křižáček a Fridrich SRSN.
Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Jakub Sobota položil za grunt 1 zl. Ten přijaly Anna [a] Alžběta, každá po 15 gr, po n[ebožtíku] Martinovi Tesařovi.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Jakub Sobotů položil za grundt svůj 1 zl. Ten přijaly Anna a Alžběta po n[ebožtíku] Martinovi Tesařovi.

f 442b
Letha 1645 za fojta Mikuláše Burša Jakub Sobotů položil peněz ročních 1 zl. Ten přijala Anna a Alžběta po n[ebožtíku] Martinovi Tesařovém.

Pustý [škrtnuto] Nejni pustý

Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka připisuje se jedna čtvrt roli pustá k témuž gruntu svrchu psanému Jakubovi Sobotovi za 15 zl, platiti má každoročně do důchodův panských po 1 zl. Odevzdána za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Mach a Mikuláš Bureš SRSN.