Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunt Lukáše Šimkové[ho]

f 227a

Letha 1589 koupil jest ten grunth Lukáš vejš psaný za 50 zl a hned téhož letha při Vánocích zavdal Martinovi Uhlíkovému
4 zl a dopláceti má od letha ut sup[ra] 46 zl. Ty všecky peníze náleží Jírovi Hřebavé[mu]. Na to j[es]t témuž Hřebavému položil dvojích peněz 6 zl a ostatek od letha [15]93 při Vánocích jemu pokládati má po 3 zl.

Letha [15]93 a letha [15]94 položil Lukáš Šimkového za grunth Jírovi Hřebavému dvojích peněz 6 zl.
Letha [15]95 položil Lukáš Hřebavý za grunth Jírovi Hřebavému 3 zl.
Letha [15]96 položil Lukáš Hřebavý za grunt 3 zl. Ty přijal Jíra Hřebavý.
Letha [15]97 položil Lukáš Hřebavý Jurovi Hřebavý[mu] 3 zl.
Leta [15]98 položil Lukáš Hřebavý Jurovi Hřebavýmu za grunt svůj 3 zl.

Téhož leta [15]98 fojt a starší prodali Janovi Vaňka Filipových grunt z osetím, z koňmi třemi a jedním hříbětem, z krávou jednou, z svinským dobytkem paterým, z loukou v Svahu,
f 227b
z roubanicí u lesu a z druhou v Perounským, z loučkou u Rudníka, z vozem, z pluhem, z bránami a jinej[m] k tomu přináležitej[m] hospodářst[vím] za summu 120 zl. Závdanku dal Jírovi Hřebavýmu, jakž na druhej straně doloženo, 3 zl, ostatek doplátceti má od leta [15]99 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení] [a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] panské Jan Buťa, Jan Havlů S.R.S.N.
Jan Filipových srazil sobě dílu svého, kderejž náležel Dorotě manželce jeho, summy 31 zl 15 gr, zuostává doplátceti osobám těmto:
Jírovi Hřebavýmu předních peněz 22 zl, platcení ut s[upr]a.
A na sirotky Lukáše Šimkového 66 zl 5 gr.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jan Vaňka Filipových za grunt svůj Jírovi Hřebavýmu 3 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Filipových za grunt Jírovi Hřebavýmu 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za fojta Jíry Kvasničky položil Jan Filipových za g[runt] Jírovi Hřebavýmu 3 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Jan Filipových za grunt 2 zl. Z toho dáno Dorothě Hřebavé 1 zl a Kateřině sirot[ku] na učení šití 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jan Filipových za gr[unt] 3 zl. Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hřebavýho dány
2 zl, Pavel Sládků na díl Doroty Hřebavé přijal 1 zl.

f 228a
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Jan Filipových
3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hřebavýho 2 zl a Pavel Sládků na díl Doroty Hřebavé manželky své přijal 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jan Filipů za grunt svůj 3 zl. Z toho vzal Pavel Sládků po Dorotě Hřebavé 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hřebavých dáno 2 zl.

Letha 1613 za fojta Jana Lonského Jan Filipů prodal grunt ut s[upr]a z roubanicí v Perunským, z loukú v Kruhu, z chmelincem u Roudníka Janovi Šablovi za summu 120 zl. Závdanku jemu dal 10 zl a což Jan Filipů na něm zaplaceného totiž 38 zl měl, ty jest Janovi Šablovi, soukupu svýmu, pustil a tak tu na tom gruntě nic nemá. Platiti má od letha 1613 po
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Tesař, Martin Uhlíků, Matěj Buršů a Jan Mádvů SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Šabla za grunt ut s[upr]a 3 zl. Z kterýchž přijal Pavel Sládek 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jan Šabla za g[runt] 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Hřebavého 2 zl a Pavlovi Sládkovi na díl Dorothy manželky jeho 1 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského Jan Šable prodal podsedek svůj se vším tím příslušenstvím, jakž jej sám koupil, Janovi Osrálkovi za summu, jakž se podle register za něj dopláceti má. Závdanku dal jemu 12 zl, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Bureš a Jan Uhlíků SRSN. Ac[tum] leta ut s[upra].
Téhož leta Jan Osrálků položil za ten grunt peněz 3 zl. Ty 3 zl zůstávají při právě na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Šimkového.
Pavel Sládek na místě Doroty manželky své přebral 1 zl
25 gr, ty má zase navrátiti a mají do s[tatku] n[ebožtíka] Lukáše Šimkového dány býti.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského u přítomnosti pana Tobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, jakož jest se stal spor mezi Janem Papežem a Janem Osrálkem, Mikulou Zálešákem a Václav[em] Piškule o pozůstalost, náležející s[irotkům] n[ebožtíka] Lukáše Šimkového, totiž jakž se napřed vidí o
66 zl 15 gr, komu by měla náležeti, i bylo jim poručeno, aby se dali o to právně na rathauze rozeznati.
f 228b
Ty pak výše jmenované osoby nechtíce vetšího zaměstknání vrchnosti, ouřadu ani sobě činiti, porovnali se takto:
Což bylo mimo 60 zl, totiž 6 zl 15 gr, ty jsou na útratu odložili a těmi 60 zl aby se rovnými díly podělili, každému po 15 zl.

Jan Osrálek srazil sobě dílu svého na gruntě 15 zl, dostane se jemu ještě dopláceti po letech 45 zl Janovi Papežovi 15 zl, Mikulovi Zálešákovi 15 zl a Václavovi Piškulovi 15 zl, placením ročně po 3 zl.
Téhož leta položil Jan Osrálek těm nápadníkům na tu summu
3 zl. Těmito se rozdělili a vzal každý po 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby položil Jan Osrálek těm nápadníkům na tu summu 3 zl. Těmi se rozdělili a vzal každý po 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonských položil Jan Osrálek za grunt 3 zl. Z toho dáno Janovi Papežovi 1 zl, Mikulášovi Zálešákovi 1 zl a Václavovi Piškulovi 1 zl.

Pusté