Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunt Kašpara Haléřka

f 485a

Letha 1584 koupil jest Kašpar Haléřků grunth z půl lánem roli a chmelincem u Roudníka od Vaňka Douškova za 110 zl. I nachází se, že jest za něj od téhož letha vejš psaného až do letha [15]92 vyplnil 99 zl 24 gr a ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích po 4 zl – 10 zl 6 gr. Ta spravedlnost náleží sir[otkům] neb[ožtíka] Martina Doušky.
Letha 1593 a [15]94 Kašpar vejš psaný položil za grunth svůj dvojích peněz purgkrechtních 8 zl.

Letha 1594 prodána roubanice zběhlá, po Václavovi Haléřkovi zůstalá, nadepsanému Kašparovi za 20 zl, kterouž platiti má nápadnici dceři nebož[tíka] Šťastného od letha [15]95 při Vánocích po 5 zl.

Letha [15]95 položil Kašpar Haléřků za grunth svůj ostatních peněz 2 zl 6 gr.
Téhož letha položil za roubanici[po] sirot[ku] zběhlému, ty přijala a vydány sou, což vejš s[irotkům] o tom položeno najdeš, Kristyně do Hodonína, 5 zl.
f 485b
Letha [15]96 položil Kašpar Haléřků za roubanici peněz ročních 5 zl.
Leta [15]97 položil Kašpar Haléřků za roubanici svou 5 zl.
Více položil za štěpnici za užívání 2 zl.

Leta 1598 fojt a starší rohatecští prodali grunt z půl lánem roli, z vinohradem v Starej hoře na Strážnicsku, štěpnici v Perounským, louky dvě u Roudníka malýho, včely koně dva, vůz, pluh, brány, svinskýho dobytka osmero, ovec osmero a jinejm domovním hospod[ářstvím] Zuzaně, vdově pozuostalé po n[ebožtíku] Kašparovi Halířkovi, za summu 200 zl. Závdanku položila 10 zl, platiti má od leta [15]99 po 6 zl až do vyplnění sumy ut s[upr]a. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení] [a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Šabla, Alexandr a Jan Kuobů, Šťastnej Kordíků S.R.S.N.
Zuzana sráží sobě na tomto gruntě, což na díl její přišlo, summy všeckej 142 zl 15 gr. A tak ještě dopláceti zuostává mimo položení závdanku 65 zl 15 gr.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jíra Hloušků, muž Zuzany Halířkové, za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka 6 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Zálešáků na místě Zuzany ženy, někdy Hlouškové, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka 6 zl.
f 486a
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Zálešák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka 6 zl.

Letha 1606 zpuštěno od pana ouředníka Janovi Zálešákovi na placení po 4 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Jan Zálešák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka
4 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil on Jan Zálešák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka 4 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho položil Jan Zálešák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka 4 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jan Zálešák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka 4 zl.
Letha Páně 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Jan Zálešák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka 4 zl.
Letha 1614 za fojta za fojta Jana Lonského položil Jan Zálešák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka peněz 4 zl.

Leta Páně 1615 fojt a starší prodali ten grunt s půl lánem roli a se vším příslušenstvím, což prve k němu přináleželo, se třima koňmi, krávami třima, svinského 5 kusů, včelami šesterými, s vozem, pluhem, bránami dvěma za summu 200 zl Martinovi Bourskému. Závdanku dal 10 zl, platiti má po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Mikuláš Miletínský, Václav Uhlíkův, Václav Piškule a Jíra Košík SRSN. Ac[tum] za fojta Jana Lonského.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Martin Bourský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka peněz ročních 4 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Martin Bourský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka peněz ročních
4 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Martin Bourský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Halířka 4 zl.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Lonskýho po smrti Martina Burskýho Jan Halířek, majíce přední peníze na tomto gruntě, ujal jest požár tento a místo pustý, podvolil se, což se sirotkům n[ebožtíka] Jana Zálešáka vyplaceného vyhledá, že chce to vyplatiti, placením po 3 zl. A což Martin Burský zaplatil, to se škoduje. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Václav Uhlíků a Mikuláš Zálešáků S.R.S.a N.
f 486b
Letha 1634 zaa fojta Martina Lonského prodal jest půl zahrady Jan Halířek v Perounským Mikulášovi Zemanovi za 17 zl.
Letha 1636 za fojta Matouše Lonského Jan Haléřek položil za g[runt] a ty přijal Tomáš Rájecký na místě Anny manželky své
4 zl.

Letha 1637 za fojta Matouše Lonského Jan Haléřek položil za grunt a ty přijal Tomáš Rájecký 2 zl.
Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Jan Haléřek položil za grunt 2 zl. Ty přijal Tomáš Rájecský.
Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Jan Haléřek položil za grunt ročních peněz 2 zl. Ty přijal Tomáš Rájecký.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Jan Halířek položil za gr[unt] svůj 2 zl. Ty přijal Tomáš Rájeck.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Jan Haléřek položil za grunt, ten přijal Tomáš Rájecký 1 zl.
Letha 1645 za fojta Mikuláša Burša Jan Haléřek položil peněz ročních, ty přijal Tomáš ut s[upr]a 2 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Veselskýho Jan Halířek položil a ty přijal Tomáš Rájecký 1 zl.

Pustý
f 487a
NB. Letha 1649 19. Septemb[ris] za Jiříka Ševce, fojta nynějšího rohateckého, ohlásil se jest Mikuláš Zeman z dědiny Ratiškovic, k panství hodonínskému náležející, oznámil, že jest za fojta Martina Lonského letha 1624 od Jana Halířka, souseda rohateckého, půl zahrady nebo štěpnice v Perunským za summu 17 zl koupil, a poněvadž se to až posavad skrz ty nebezpečné časy vojenské do register gruntovních zapsati nemohlo, k tomu nyní, že takový kup spravedlivý jest, obcí rohateckou se prokazuje, jemu se za vlastní i jeho potomkům propouští. Act[um] [ve] Stráž[nici] dne a letha ut sup[ra].

Letha 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle Jan Halíček z toho gruntu zešel a tudy pustej zůstával, prodán jest ten grundt z půl lánem roli, ze dvěmi lúkami a chmelincem a půl štěpnicí od tej, která také Mikulášovi Zemanovi polovice prodaná byla, Martinovi Vystavělovi za summu 40 zl, placení komu náležeti budú po 1 zl každoročně. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Prchlý, Kryštof Tobiášů
SRSAN.

Letha 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka prodán jest týž grunt s půl lánem roli, ze dvěma loukami a chmelnicí, půl štěpnice, tak jakž jej byl Martin Vystavěl ukoupil, Janovi Kalusovi za summu 40 zl bez závdanku, placení komu náležeti bude ročně po 1 zl. Odevzdán za vol[ný] a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Bureš, Jakub Sobota SRSN.